Lublin: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Numer ogłoszenia: 37250 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie , ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 46 47 427, faks 81 46 47 427.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.lublin-zachod.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) do następujących drukarek: HP P2015 (50 sztuk), HP P4015 (10 sztuk), LEXMARK C544dn (toner czarny -10 sztuk, toner cyjan - 5 sztuk, toner magneta - 5 sztuk, toner yellow - 5 sztuk), LEXMARK T652 (30 sztuk), LEXMARK T654dn (100 sztuk), LEXMARK X364dn (15 sztuk)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie tego warunku zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw rozumianych jako dwa zamówienia/dwie umowy, polegających na dostawie materiałów eksploatacyjnych (wkładów barwiących) na wartość co najmniej 200 000,00 zł (brutto) każda. Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca powinien złożyć: a) wypełniony Formularz ofertowy, b) wypełniony Formularz cenowy, c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika -pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym niewcześniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 50


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszcza się zmianę umowy w następujacym zakresie: a)w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy. b)w przypadku wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego niniejszą Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy. 2.Każda zmiana Umowy nastąpi w drodze aneksu do Umowy po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku do Zamawiającego. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne, a w przypadku zmiany, o której mowa w lit. a) powyżej - także uzasadnienie prawne.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lublin-zachod.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-950 Lublin (pokój nr 34).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2013 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu (Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78, pokój nr 1) albo przesłać na adres Sądu..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 45916 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
37250 - 2013 data 28.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 46 47 427, fax. 81 46 47 427.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 05.02.2013 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu (Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78, pokój nr 1) albo przesłać na adres Sądu.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 07.02.2013 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu (Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78, pokój nr 1) albo przesłać na adres Sądu.


Lublin: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Numer ogłoszenia: 91298 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 37250 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 46 47 427, faks 81 46 47 427.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) do następujących drukarek: HP P2015 (50 sztuk), HP P4015 (10 sztuk), LEXMARK C544dn (toner czarny -10 sztuk, toner cyjan - 5 sztuk, toner magneta - 5 sztuk, toner yellow - 5 sztuk), LEXMARK T652 (30 sztuk), LEXMARK T654dn (100 sztuk), LEXMARK X364dn (15 sztuk).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA Jarosław Żebrowski i Maciej Ryciak S.C., {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 177872,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  188190,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  60005,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  252824,73


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl
tel: 81 47 81 625
fax: 81 47 81 625
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3725020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.lublin-zachod.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-950 Lublin (pokój nr 34)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek JM DATA Jarosław Żebrowski i Maciej Ryciak S.C.
Warszawa
2013-03-06 188 190,00