Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Koszalin: SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII


Numer ogłoszenia: 377078 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika , ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, faks (094) 3488103.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.swk.med.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1)Igły do znieczulenia podpajęczego -3 850szt.; 2)Igły do blokad splotów nerwowych-550szt.; 3)Rurki intubacyjne -7 020szt.; 4)Rurki intubacyjne do długich intubacji -50szt.; 5)Rurki intubacyjne do długich wentylacji -140szt.; 6)Rurki intubacyjne wstępnie uformowane-185szt.; 7)Rurki tracheostomijne-295szt.; 8)Rurki ustno-gardłowe-10 000szt.; 9)Uchwyt do mocowania rurek intubacyjnych -2 500szt.; 10)Maseczka krtaniowa-320szt.; 11)Zestaw do drenażu klatki piersiowej-120szt.; 12)Worki do godzinowej zbiórki moczu-150szt.; 13)Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych-8 100szt.; 14)Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne -1 200szt.; 15)Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe-700szt.; 16)Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych-400szt.; 17)Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku-450szt.; 18)Aparaty do pompy Braun-1 200szt.; 19)Regulator prędkości przepływu -3 000szt.; 20)Kocyk dla dorosłych do aparatu EQUATOR -150szt.; 21)Linie do podgrzewacza HOTLINE-200szt.; 22)Zestaw do kaniulacji dużych naczyń -950szt.; 23)Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-300szt.; 24)Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy- 2 830szt.; 25)Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowo-podpajęczych (CSE) -440szt.; 26)Zestawy do pomiaru ciśnienia-1000szt.; 27)Obwody do respiratora Neftis-120szt.; 28)Obwody do aparatów do znieczulania-400kpl.; 29)Obwody do respiratorów dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych-400kpl.; 30)Obwody do respiratora-100kpl.; 31)Elektrody do czasowej stymulacji serca-125kpl.; 32)Przyrządy do żywienia dojelitowego -4 600 szt.; 33)Kraniki trójdrożne-9 000szt.; 34)Przedłużacze anestezjologiczne-5 200szt.; 35)Dreny do pompy objętościowej graseby 3000 -34 090 szt.; 36)Cewniki do odsysania, przedłużacze, zgłębniki -134 350szt.; 37)Zestawy do kaniulacji tętnic-20kpl.;.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 37.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
 • inne dokumenty

  1)oświadczenie dotyczące danych wykonawcy; 2)opis przedmiotu zamówienia; 3)formularz ofertowy; 4)próbki w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: Zadanie nr: 1, 2, 4, 5, 8, 10 - 2 sztuki dowolnego rozmiaru; Zadanie nr: 3, 7, 13, 14 - po 2 sztuki dowolnego rozmiaru z każdego rodzaju; Zadanie nr 6 - po 2 sztuki dowolnego rozmiaru - wersja północna, po 2 sztuki dowolnego rozmiaru - wersja południowa; Zadanie nr: 9, 12, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34 - 2 sztuki; Zadanie nr: 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 37 - katalog; Zadanie nr: 19, 33 - 5 sztuk; Zadanie nr 36 - po 2 sztuki dowolnego rozmiaru z każdego rodzaju cewnika, - po 2 sztuki dowolnego rozmiaru z każdego rodzaju zgłębnika; 5)oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III); 6)deklaracja zgodności; 7)potwierdzenie jednostki notyfikowanej - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1)pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2)w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych. 2.Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy: 1)Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 2)Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 3)wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 4)producent przedmiotem umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 5)producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy. 3.Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę. 4.Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie. 5.Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.swk.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
-.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Igły do znieczulenia podpajęczego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Igły do znieczulenia podpajęczego -3 850 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Igły do blokad splotów nerwowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Igły do blokad splotów nerwowych -550szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Rurki intubacyjne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki intubacyjne - 7 020 szt.;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Rurki intubacyjne do długich intubacji.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki intubacyjne do długich intubacji-50szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Rurki intubacyjne do długich wentylacji -.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki intubacyjne do długich wentylacji -140szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Rurki intubacyjne wstępnie uformowane.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki intubacyjne wstępnie uformowane-185szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Rurki tracheostomijne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki tracheostomijne -295szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Rurki ustno-gardłowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki ustno-gardłowe-10 000 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Uchwyt do mocowania rurek intubacyjnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uchwyt do mocowania rurek intubacyjnych -2 500szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Maseczka krtaniowa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Maseczka krtaniowa-320szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Zestaw do drenażu klatki piersiowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do drenażu klatki piersiowej-120szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Worki do godzinowej zbiórki moczu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Worki do godzinowej zbiórki moczu-150szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych -8 100 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne-1 200szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe - 700szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych -400szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku-450szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Aparaty do pompy Braun.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Aparaty do pompy Braun -1 200szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Regulator prędkości przepływu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Regulator prędkości przepływu -3 000szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Kocyk dla dorosłych do aparatu EQUATOR.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kocyk dla dorosłych do aparatu EQUATOR-150szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Linie do podgrzewacza HOTLINE.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Linie do podgrzewacza HOTLINE -200szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do kaniulacji dużych naczyń - 950szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-300szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy -2 830szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowo-podpajęczych (CSE).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowo-podpajęczych (CSE) -440szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Zestawy do pomiaru ciśnienia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy do pomiaru ciśnienia-1000szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Obwody do respiratora Neftis.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwody do respiratora Neftis -120szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
28
NAZWA:
Obwody do aparatów do znieczulania.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwody do aparatów do znieczulania- 400kpl..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
29
NAZWA:
Obwody do respiratorów dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych - 400kpl..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwody do respiratorów dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych- 400kpl..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
30
NAZWA:
Obwody do respiratora.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwody do respiratora -100kpl..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
31
NAZWA:
Elektrody do czasowej stymulacji serca.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Elektrody do czasowej stymulacji serca -125kpl..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
32
NAZWA:
Przyrządy do żywienia dojelitowego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przyrządy do żywienia dojelitowego -4 600szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
33
NAZWA:
Kraniki trójdrożne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kraniki trójdrożne- 9 000szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
34
NAZWA:
Przedłużacze anestezjologiczne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedłużacze anestezjologiczne -5 200szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
35
NAZWA:
Dreny do pompy objętościowej graseby 3000.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dreny do pompy objętościowej graseby 3000-34 090szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
36
NAZWA:
Cewniki do odsysania, przedłużacze, zgłębniki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cewniki do odsysania, przedłużacze, zgłębniki-134 350szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
37
NAZWA:
Zestawy do kaniulacji tętnic.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy do kaniulacji tętnic -20kpl..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 386466 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
377078 - 2011 data 14.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, fax. (094) 3488103.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych..


Koszalin: SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII


Numer ogłoszenia: 339237 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 377078 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, faks (094) 3488103.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Igły do znieczulenia podpajęczego, Igły do blokad splotów nerwowych, Rurki intubacyjne, Rurki intubacyjne do długich intubacji, Rurki intubacyjne do długich wentylacji, Rurki intubacyjne wstępnie uformowane, Rurki tracheostomijne, Rurki ustno-gardłowe, Uchwyt do mocowania rurek intubacyjnych, Maseczka krtaniowa, Zestaw do drenażu klatki piersiowej, Worki do godzinowej zbiórki moczu, Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych, Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne, Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe, Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych, Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku, Aparaty do pompy Braun, Regulator prędkości przepływu, Kocyk dla dorosłych do aparatu EQUATOR, Linie do podgrzewacza HOTLINE, Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy, Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych, zewnątrzoponowo-podpajęczych (CSE), Zestawy do pomiaru ciśnienia, Obwody do respiratora Neftis, Obwody do aparatów do znieczulania, Obwody do respiratorów dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych, Obwody do respiratora, Elektrody do czasowej stymulacji serca, Przyrządy do żywienia dojelitowego, Kraniki trójdrożne, Przedłużacze anestezjologiczne, Dreny do pompy objętościowej graseby 3000, Cewniki do odsysania, przedłużacze, zgłębniki, Zestawy do kaniulacji tętnic.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Igły do znieczulenia podpajęczego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BILLMED, ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 65450,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58860,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  58860,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  62370,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Igły do blokad splotów nerwowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VYGON POLSKA Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13662,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13662,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13662,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Rurki intubacyjne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14766,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47057,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  47057,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47057,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Rurki intubacyjne do długich intubacji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  302,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  302,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  302,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Rurki intubacyjne do długich wentylacji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3780,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3780,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3780,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Rurki intubacyjne wstępnie uformowane


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o. S.K.A, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1665,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1798,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  1798,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4995,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Rurki tracheostomijne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10935,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12309,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  12309,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12309,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Rurki ustno-gardłowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8424,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8424,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14148,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Uchwyt do mocowania rurek intubacyjnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25515,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  25515,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32125,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Maseczka krtaniowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5760,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6981,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  6981,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9251,71


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Zestaw do drenażu klatki piersiowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8656,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  8656,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8656,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Worki do godzinowej zbiórki moczu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sonda Sp.j., ,, ul. Poznańska 82B, 62-080 Tarnowo Podgórne, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2041,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  2041,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5254,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o. S.K.A, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26735,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  26735,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26735,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o. S.K.A, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6467,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  6467,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6467,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aero-Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1641,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1641,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1641,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7650,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6561,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6561,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6561,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Aparaty do pompy Braun


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap - Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16610,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  16610,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16610,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Regulator prędkości przepływu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28188,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Kocyk dla dorosłych do aparatu EQUATOR


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9201,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  9201,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9201,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Linie do podgrzewacza HOTLINE


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11880,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11880,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11880,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BALTON Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7 m. 14, Ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37422,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  37422,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37422,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18576,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18576,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18576,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BALTON Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54129,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  54129,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54129,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowo-podpajęczych (CSE)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15175,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18117,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18117,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18117,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Zestawy do pomiaru ciśnienia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BILLMED, ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25812,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  25812,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25812,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Obwody do respiratora Neftis


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BJESKA A. Pytel, R. Suchanke SJ, ul. Dziewińska, 60-178 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2160,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5832,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5832,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5832,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Obwody do aparatów do znieczulania


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STATOR Paweł Kądeja, ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14342,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  14342,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14342,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
28   


Nazwa:
Obwody do respiratorów dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STATOR Paweł Kądeja, ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14040,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14040,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16428,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
Obwody do respiratora


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2052,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2052,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2052,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
30   


Nazwa:
Elektrody do czasowej stymulacji serca


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZTS Hagmed Zając i Tomaszewski SJ, ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14148,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14148,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15684,19


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
31   


Nazwa:
Przyrządy do żywienia dojelitowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Sp. z o.o., ul.Konopinickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51875,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  62296,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  62296,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  64507,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
32   


Nazwa:
Kraniki trójdrożne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5354,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  5354,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12333,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
33   


Nazwa:
Przedłużacze anestezjologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30296,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  30296,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30838,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
34   


Nazwa:
Dreny do pompy objętościowej graseby 3000


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Akme Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52377,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  52377,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52377,84


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
35   


Nazwa:
Cewniki do odsysania, przedłużacze, zgłębniki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81067,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49537,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  49537,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  58702,86


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: piotr@swk.med.pl
tel: 94 34 88 147
fax: 94 34 88 103
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37707820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 37
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.swk.med.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Igły do znieczulenia podpajęczego BILLMED
ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 58 860,00
Igły do blokad splotów nerwowych VYGON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 13 662,00
Rurki intubacyjne Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 47 057,00
Rurki intubacyjne do długich intubacji Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 302,00
Rurki intubacyjne do długich wentylacji Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 3 780,00
Rurki intubacyjne wstępnie uformowane Skamex Sp. z o.o. S.K.A
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. łódzkie
2011-12-21 1 798,00
Rurki tracheostomijne Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 12 309,00
Rurki ustno-gardłowe Bialmed Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie
2011-12-21 8 424,00
Uchwyt do mocowania rurek intubacyjnych Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 25 515,00
Maseczka krtaniowa Biameditek Sp. z o.o.
ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, woj. podlaskie
2011-12-21 6 981,00
Zestaw do drenażu klatki piersiowej Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 8 656,00
Worki do godzinowej zbiórki moczu Sonda Sp.j., ,
ul. Poznańska 82B, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
2011-12-21 2 041,00
Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych Skamex Sp. z o.o. S.K.A
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. łódzkie
2011-12-21 26 735,00
Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne Skamex Sp. z o.o. S.K.A
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. łódzkie
2011-12-21 6 467,00
Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych Aero-Medika Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 1 641,00
Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku Covidien Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 6 561,00
Aparaty do pompy Braun Aesculap - Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-12-21 16 610,00
Regulator prędkości przepływu Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 24 300,00
Kocyk dla dorosłych do aparatu EQUATOR Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 9 201,00
Linie do podgrzewacza HOTLINE Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 11 880,00
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń BALTON Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7 m. 14
Ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 37 422,00
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń Promed S.A.
ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 18 576,00
Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy BALTON Sp. z o.o.
Ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 54 129,00
Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowo-podpajęczych (CSE) Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 18 117,00
Zestawy do pomiaru ciśnienia BILLMED
ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 25 812,00
Obwody do respiratora Neftis BJESKA A. Pytel, R. Suchanke SJ
ul. Dziewińska, 60-178 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-12-21 5 832,00
Obwody do aparatów do znieczulania STATOR Paweł Kądeja
ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 14 342,00
Obwody do respiratorów dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych STATOR Paweł Kądeja
ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 14 040,00
Obwody do respiratora Promed S.A.
ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 2 052,00
Elektrody do czasowej stymulacji serca ZTS Hagmed Zając i Tomaszewski SJ
ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-12-21 14 148,00
Przyrządy do żywienia dojelitowego Bialmed Sp. z o.o.
ul.Konopinickiej 11a, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie
2011-12-21 62 296,00
Kraniki trójdrożne GCZM Zarys Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie
2011-12-21 5 354,00
Przedłużacze anestezjologiczne GCZM Zarys Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie
2011-12-21 30 296,00
Dreny do pompy objętościowej graseby 3000 Akme Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-21 52 377,00
Cewniki do odsysania, przedłużacze, zgłębniki GCZM Zarys Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie
2011-12-21 49 537,00