TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne
ND Nr dokumentu 37797-2012
PD Data publikacji 03/02/2012
OJ Dz.U. S 23
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 01/02/2012
DT Termin 14/03/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71330000 - Różne usługi inżynieryjne
OC Pierwotny kod CPV 71330000 - Różne usługi inżynieryjne
RC Kod NUTS PL225
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

03/02/2012    S23    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2012/S 23-037797

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 008, 007
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Katarzyna Celary
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564489
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 008, 007
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Katarzyna Celary
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564489
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania):
— zadanie nr 1: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 495 m",
— zadanie nr 2: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 379 m".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pawłowice, JSW S.A. KWK „Pniówek”.

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania):
— zadanie nr 1: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 495 m",
— zadanie nr 2: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 379 m".
Termin wykonywania zamówienia:
Zadanie nr 1: 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 18 miesięcy od daty przekazania stanowiska pracy.
Zadanie nr 2: 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 18 miesięcy od daty przekazania stanowiska pracy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71330000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 19 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Nazwa Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania): Zadanie nr 1: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 495 m"
1)Krótki opis:
Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania):
Zadanie nr 1: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 495 m".
Termin wykonywania zamówienia:
Zadanie nr 1: 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 18 miesięcy od daty przekazania stanowiska pracy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71330000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 19 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 2 Nazwa: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania): Zadanie nr 2: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 379 m"
1)Krótki opis:
Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania):
Zadanie nr 2: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 379 m".
Termin wykonywania zamówienia:
Zadanie nr 2: 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 18 miesięcy od daty przekazania stanowiska pracy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71330000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 19 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości:
— dla Zadania nr 1: 147 000,00 PLN,
— dla Zadania nr 2: 123 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający:
Dla zadania nr 1: posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia polegających na wykonaniu (zrealizowaniu) zamówienia w zakresie drążenia co najmniej jednego wyrobiska górniczego lub kilku wyrobisk górniczych o sumarycznej długości nie mniejszej niż 500 mb z zastosowaniem kombajnu chodnikowego w kopalni węgla kamiennego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie te zostało należycie wykonane.
Dla zadania nr 2: posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia polegających na wykonaniu (zrealizowaniu) zamówienia w zakresie drążenia co najmniej jednego wyrobiska górniczego lub kilku wyrobisk górniczych o sumarycznej długości nie mniejszej niż 500 mb z zastosowaniem kombajnu chodnikowego w kopalni węgla kamiennego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie te zostało należycie wykonane.
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na dwa zadania i przedstawi należyte wykonanie zamówienia wskazane dla jednego zadania Zamawiający uzna warunek za spełniony dla obu zadań.
2. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy aktualnie obowiązujących) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia:
a) dla Zadania nr 1: w ilości minimum 15 osób, w tym:
— 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
— 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej – technika strzałowa,
— 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
— 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,
— 1 osoba służby BHP posiadająca łącznie kwalifikacje:
— pracownika służby bhp, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.),
— minimum osoby średniego dozoru ruchu,
— 4 osoby o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
— 3 osoby o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
— 3 osoby o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej.
b) dla Zadania nr 2: w ilości minimum 15 osób, w tym:
— 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
— 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej – technika strzałowa,
— 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
— 1 osoba o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,
— 1 osoba służby BHP posiadająca łącznie kwalifikacje:
— pracownika służby bhp, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.),
— minimum osoby średniego dozoru ruchu,
— 4 osoby o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
— 3 osoby o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
— 3 osoby o kwalifikacjach średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej. oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z punktem 6.
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na dwa zadania i przedstawi osoby wskazane dla Zadania 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony.
3. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami szczególne kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy aktualnie obowiązujących) przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem:
a) dla Zadania nr 1: w ilości minimum 9 osób w tym:
— 3 osoby posiadające kwalifikacje operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie kombajnów chodnikowych,
— 3 osoby posiadające kwalifikacje górnika strzałowego,
— 3 osoby posiadające kwalifikacje elektromontera urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV.
b) dla Zadania nr 2: w ilości minimum 9 osób w tym:
— 3 osoby posiadające kwalifikacje operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie kombajnów chodnikowych,
— 3 osoby posiadające kwalifikacje górnika strzałowego,
— 3 osoby posiadające kwalifikacje elektromontera urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV. oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z punktem 6.
4. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy aktualnie obowiązujących) przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem:
a) dla Zadania nr 1: w ilości minimum 35 osób w tym:
— 15 osób posiadających kwalifikacje górnika,
— 8 osób posiadających kwalifikacje cieśli,
— 12 pracowników posiadających kwalifikacje do obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych.
b) dla Zadania nr 2: w ilości minimum 44 osób w tym:
— 15 osób posiadających kwalifikacje górnika,
— 8 osób posiadających kwalifikacje cieśli,
— 21 pracowników posiadających kwalifikacje do obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych. oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z punktem 6.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia lub kwalifikacje.
6. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z dokumentów wymienionych w punkcie 1-5 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze.
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
11/I/ZZ/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40,00 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać u Zamawiającego, Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 008, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 12:00 - 14:00.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.3.2012 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 11.5.2012
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.3.2012 - 10:00

Miejscowość

JSW S.A. Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój, parter, sala nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój, fax: +48 327564445.
W odniesieniu do pkt. IV.3.3 – Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych – informujemy, że SIWZ można otrzymać w wersji elektronicznej (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej) po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.2.2012
TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne
ND Nr dokumentu 124944-2012
PD Data publikacji 19/04/2012
OJ Dz.U. S 76
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 18/04/2012
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71330000 - Różne usługi inżynieryjne
OC Pierwotny kod CPV 71330000 - Różne usługi inżynieryjne
RC Kod NUTS PL225
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

19/04/2012    S76    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2012/S 76-124944

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Siedziba Zamawiającego pok. nr 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania): Zadanie nr 1: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1495m" Zadanie nr 2: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1379m".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pawłowice, JSW S.A. KWK „Pniówek”.

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania):
Zadanie nr 1: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 495 m".
Zadanie nr 2: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 379 m".
Termin wykonywania zamówienia:
Zadanie nr 1: 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 18 miesięcy od daty przekazania stanowiska pracy.
Zadanie nr 2: 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 18 miesięcy od daty przekazania stanowiska pracy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71330000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 36 775 827,81 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
11/I/ZZ/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 023-037797 z dnia 3.2.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania): Zadanie nr 1: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 495 m".
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.4.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Wykonawca Konsorcjum: lider konsorcjum - BUDWAK Sp. z o.o. uczestnik konsorcjum – Perfekt Sp. z o.o. uczestnik konsorcjum – Metrum Sp. z o.o.
ul. Zebrzydowicka 117
44-217 Rybnik
Polska
Tel.: +48 324245508
E-mail: marketing@vacat.pl
Faks: +48 324245508

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 152 934,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 038 483,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 2,50 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wzmocnienie chodnika B-7 pokł. 404/1 poprzez zabudowę dwóch rzędów stropnic stalowych z odcinków z kształtownika „V” o długości 3,5m oraz montaż ich do obudowy chodnika za pomocą strzemion oraz przykotwienia rzędów stropnic przez zabudowę stalowych kotew strunowych długości 6,0m o łącznym zakresie 1 245 mb.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 2
Nazwa: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania): Zadanie nr 2: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 379 m".
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.4.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Wykonawca Konsorcjum: lider konsorcjum - Budwak Sp. z o.o. uczestnik konsorcjum – Perfekt Sp. z o.o. uczestnik konsorcjum – Metrum Sp. z o.o.
ul. Zebrzydowicka 117
44-217 Rybnik
Polska
Tel.: +48 324245508
E-mail: marketing@vacat.pl
Faks: +48 324245508

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 168 835,57 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 16 737 344,31 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.4.2012

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3779720121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 19 miesięcy
Wadium: 270000 ZŁ
Szacowana wartość* 9 000 000 PLN  -  13 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania): Zadanie nr 1: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 495 m". Wykonawca Konsorcjum: lider konsorcjum - BUDWAK Sp. z o.o. uczestnik konsorcjum – Perfekt Sp. z o.o. uczestnik konsorcjum – Metrum Sp. z o.o.
ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik, woj. ŚLĄSKIE
2012-04-16 20 038 483,00
Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek" (2 zadania): Zadanie nr 2: Drążenie wyrobisk przygotowawczych w partii „B" pokł. 404/1 w JSW S.A. KWK „Pniówek o długości 1 379 m". Wykonawca Konsorcjum: lider konsorcjum - Budwak Sp. z o.o. uczestnik konsorcjum – Perfekt Sp. z o.o. uczestnik konsorcjum – Metrum Sp. z o.o.
ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik, woj. ŚLĄSKIE
2012-04-16 16 737 344,00