Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Sosnowiec: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ulicy Krętej w Sosnowcu


Numer ogłoszenia: 383610 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta , al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2960600, faks 32 296 06 05.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.um.sosnowiec.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ulicy Krętej w Sosnowcu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ulicy Krętej w Sosnowcu polegających na: a) opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych dla w/w zadania inwestycyjnego, b) pełnieniu nadzoru autorskiego (do wyceny przyjęto 15 pobytów) nad realizacją robót zgodnie z treścią zawartą w § 9 wzoru umowy stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ. 3.2. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji: dzielnica Sielec - mapa orientacyjna stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3.Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem powinien obejmować: 3.3.1. wykonanie badań geotechnicznych gruntu i sporządzenie dokumentacji, 3.3.2. opracowanie mapy do celów projektowych, 3.3.3. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla realizacji robót kompleksowych drogi w tym: a) projekt branży drogowej ul. Kręta - na odcinku od ul. Wawel (od strony wjazdu do Zespołu Szkół Muzycznych) do ul. Sieleckiej o dł. ok. 300 m b) projekt kanalizacji deszczowej dł. ok. 300 m, c) projekt kanalizacji sanitarnej dł. ok. 300 m, d) projekt branży elektrycznej (oświetlenie zaprojektowanej ulicy), e) projekt niezbędnych przekładek i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, f) projekt wyburzeń obiektów kubaturowych 3.4. projekt tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót), 3.5. projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu, 3.6. opracowanie przedmiarów robót - odrębnie dla każdej branży, 3.7. opracowanie kosztorysów inwestorskich (w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania) - odrębnie dla każdej branży, 3.8. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3.9. przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3.10. inwentaryzację zieleni, 3.11. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany), 3.12. wykonanie materiałów geodezyjnych umożliwiających uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i ujawnienie podziałów geodezyjnych w księgach wieczystych, w tym koszty podziału geodezyjnego ok. 20 działek. 3.13 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 - ze zmianami). 4. Wytyczne do projektowania. 4.1.Zamawiający wymaga, aby dokumentację objętą przedmiotowym zamówieniem opracować z uwzględnieniem następujących warunków: 4.1.1. Wytyczne do projektowania w zakresie kanalizacji: a) Odbiornikiem ścieków sanitarnych z ulic będących przedmiotem opracowania może być: - kanalizacja ogólnospławna przebiegająca w ul. Wawel - po uzgodnieniu z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sosnowiec (RPWiK) b) Kanalizację sanitarną należy zaprojektować z wyprowadzeniem odgałęzień poza pas drogowy w stronę poszczególnych posesji. Odgałęzienia powinny kończyć się studniami przed granicą posesji. c) Odbiornikiem ścieków deszczowych może być: - kanalizacja ogólnospławna przebiegająca w ul. Wawel - po uzgodnieniu z RPWiK d) Wszystkie wskazane odbiorniki ścieków sanitarnych i deszczowych należy zinwentaryzować geodezyjnie pod kątem wysokościowej możliwości wpięcia do nich projektowanych sieci. e) Warunki podłączenia planowanej inwestycji do kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WGK) oraz RPWiK - właścicieli kanalizacji w tym rejonie. 4.1.2. Wytyczne do projektowania w zakresie drogowym: a) Obecnie ul. Kręta zakwalifikowana jest do dróg publicznych kategorii - gminna. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić realizację zadania w oparciu o ZRID tj.: droga powinna posiadać odpowiednią klasyfikację - kategorię L. b) Wykonawca rozważy możliwość budowy drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu szer. 3 m każdy z chodnikiem jednostronnym o szer. 1,5 m, z miejscami postojowymi z uwzględnieniem wyburzenia budynku nr 7 przy ul. Krętej. c) W obszarze przyległym do ul. Krętej obecnie prowadzone są roboty związane z budową Sali Koncertowej. W związku z powyższym Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany w opracowaniach projektowych dla ul. Krętej uwzględnić dotychczasowe rozwiązania projektowe dla Sali Koncertowej jak też istniejącego kompleksu Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Wawel w celu dostosowania właściwego dojazdu. Infrastruktura techniczna nie związana z drogą umieszczona w pasie drogowym winna spełniać przepisy zawarte w § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na przebudowanych drogach nie mających oświetlenia należy je zaprojektować tak, aby spełniały wymagania zawarte w § 109 ww. rozporządzenia. Analizie może być również poddane wykonanie miejsc postojowych dla samochodów. Dla przebudowy drogi należy zapewnić właściwe odwodnienie. Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego przebudowy ww. drogi w pierwszym etapie należy opracować koncepcję z przebiegu drogi uwzględniającą sposób zagospodarowaniem terenu wokół budowanej Sali koncertowej wraz z organizacją ruchu. Droga powinna posiadać oświetlenie kompatybilne do charakteru inwestycji. Koncepcję (propozycję rozwiązań projektowych) należy złożyć do WDR. Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej koncepcji będzie można przystąpić do opracowania projektu budowlanego branży drogowej. Dla rozwiązań komunikacyjnych należy opracować odrębny projekt organizacji ruchu. Wskazane jest, aby projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt budowlany branży drogowej przedłożyć równocześnie do WDR - umożliwi to kompleksowe rozpatrzenie sprawy. Projekt branży drogowej winien uwzględniać niezbędne regulacje istniejących studzienek i zaworów w pasie drogowym i ewentualnych chodnikach. 4.2. Dokumentację projektową należy uzgodnić z przyszłymi użytkownikami tj.; a) w zakresie dróg - Urząd Miejski w Sosnowcu - WDR ul. Mościckiego 14, 41 - 200 Sosnowiec, b) kanalizacji deszczowej - Urząd Miejski w Sosnowcu - WGK, ul. Mościckiego 14, 41 - 200 Sosnowiec, c) kanalizacji sanitarnej - RPWiK, ul. Ostrogórska 43, 41 - 200 Sosnowiec. 4.3. Wymogi terenowo - prawne projektu: a) przy projektowaniu należy uwzględniać zajęcie nieruchomości będących własnością przede wszystkim Gminy Sosnowiec lub Skarbu Państwa, b) w przypadku konieczności zajęcia nieruchomości będących własnością osób fizycznych lub prawnych, zajęcie działki winno ograniczyć się do minimum, d) wykonawca winien dołączyć do projektu zagospodarowania wykaz wszystkich nieruchomości zajmowanych dla potrzeb budowy drogi oraz sieci poza pasem drogowym z wyszczególnieniem: nr działki, karta mapy, obręb, właściciel/władający, powierzchnia stałego zajęcia, powierzchnia czasowego zajęcia (na okres realizacji robót). 5. Opracowana dokumentacja projektowa wraz z oświadczeniem o jej kompletności powinna zostać przekazana Zamawiającemu (w formie papierowej i elektronicznej) z zestawem wymaganych uzgodnień i protokołem sprawdzenia oraz wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji w liczbie 6 kompletów oraz 2 egzemplarzy na nośnikach elektronicznych (wersja do odczytu). Dodatkowo Wykonawca winien opracować przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w programie do kosztorysowania NORMA PRO, EXCEL lub innym programie, który zostanie odczytany przez program NORMA PRO. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, aby: a) posiadała wymagane przepisami uzgodnienia i akceptacje przyjętych rozwiązań projektowych ze wszystkimi użytkownikami istniejącego w tym rejonie uzbrojenia naziemnego, nad- i podziemnego, b) uwzględniała ewentualną konieczność przebudowy istniejącego uzbrojenia oraz istniejące warunki geotechniczne, c) w zakresie wszystkich istniejących, a wymagających przełożenia sieci podziemnych, należy dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, ostatniej przebudowy lub remontu. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie w/w terminów z użytkownikiem uzbrojenia terenu. Ma to związek z regulacją obowiązków właściciela sieci oraz zarządcy drogi odnośnie kosztów przełożenia, zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych art. 39 ust. 3 i 5 z dnia 21 marca 1985r. (ze zmianami). 7. Wykonawca po uzyskaniu pełnomocnictwa Zamawiającego wystąpi i uzyska niezbędne wstępne warunki dla ewentualnej przebudowy kolidującego uzbrojenia naziemnego, nad - i podziemnego od właścicieli mediów. 8. Wykonawca zapewni uzgodnienia międzybranżowe rozwiązań poszczególnych faz projektowania i projektów wchodzących w zakres zleconych prac tak, aby rozwiązania z jednego projektu nie wykluczały rozwiązań zawartych w innym projekcie lub by poszczególne rozwiązania nie kolidowały ze sobą. 9. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie dokonanie wszelkich pisemnych końcowych sprawdzeń i uzgodnień proponowanych rozwiązań zawartych w projektach ze wszystkimi właścicielami sieci i dróg, jakie znajdują się w zakresie opracowania. 10. Uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej umowy podstawowej. 11. Wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami: - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 -ze zmianami), - Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 - ze zmianami), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zmianami), - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 - ze zmianami) oraz zgodnie z innymi przepisami szczegółowymi, normami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi dla usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA: Określone powyżej warunki ogólne zamówienia, jak również omówione nazewnictwo i zakres projektu, zakres sprawdzeń i uzgodnień stanowią wytyczne Zamawiającego i nie zwalniają Wykonawcy opracowania projektowego z wykonania zamówienia w zakresie niezbędnej szczegółowości, uzyskania koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2, 3 oraz zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • które ocenione zostanie na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się w tym okresie, co najmniej 2 należycie wykonanymi usługami odpowiadającymi swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub remontu drogi wraz z jej uzbrojeniem (w zakresie co najmniej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej) których wartość każdej z opracowanych dokumentacji będzie nie mniejsza niż 70.000,00 zł brutto (słowne: siedemdziesiąt tysięcy złotych).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: drogowej, -instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadających wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo budowlane) i wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a dla obywateli państw członkowskich posiadanie wymaganych uprawnień do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przez obywateli państw członkowskich należy rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, ze zmianami);


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa ul. Krętej w Sosnowcu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy. 2. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę Pełnomocnika,do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w toku niniejszego postępowania - na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia nw. okoliczności: a) w przypadku zmiany obowiązującego prawa w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek zmiany stawki podatku VAT, wówczas do kwoty netto zostanie naliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. b) w przypadku, gdy zaistnieją sytuacje spowodowane działaniem siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, złych warunków atmosferycznych) strony mogą zmienić termin umowy, c) zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, za uprzednią zgodą Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.um.sosnowiec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU Wydział Inwestycji Miejskich 41 - 200 Sosnowiec, ul. Ignacego Mościckiego 14, I piętro, pokój 129.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.10.2012 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU Wydział Inwestycji Miejskich 41 - 200 Sosnowiec, ul. Ignacego Mościckiego 14, I piętro, pokój 129.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 396742 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
383610 - 2012 data 05.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2960600, fax. 32 296 06 05.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2012 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU Wydział Inwestycji Miejskich 41 - 200 Sosnowiec, ul. Ignacego Mościckiego 14, I piętro, pokój 129..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU Wydział Inwestycji Miejskich 41 - 200 Sosnowiec, ul. Ignacego Mościckiego 14, I piętro, pokój 129..


Sosnowiec: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ulicy Krętej w Sosnowcu.


Numer ogłoszenia: 762 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 383610 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2960600, faks 32 296 06 05.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ulicy Krętej w Sosnowcu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ulicy Krętej w Sosnowcu polegających na: a) opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych dla w/w zadania inwestycyjnego, b) pełnieniu nadzoru autorskiego (do wyceny przyjęto 15 pobytów) nad realizacją robót zgodnie z treścią zawartą w § 9 wzoru umowy stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ. 3.2. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji: dzielnica Sielec - mapa orientacyjna stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3.Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem powinien obejmować: 3.3.1. wykonanie badań geotechnicznych gruntu i sporządzenie dokumentacji, 3.3.2. opracowanie mapy do celów projektowych, 3.3.3. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla realizacji robót kompleksowych drogi w tym: a) projekt branży drogowej ul. Kręta - na odcinku od ul. Wawel (od strony wjazdu do Zespołu Szkół Muzycznych) do ul. Sieleckiej o dł. ok. 300 m, b) projekt kanalizacji deszczowej dł. ok. 300 m, c) projekt kanalizacji sanitarnej dł. ok. 300 m, d) projekt branży elektrycznej (oświetlenie zaprojektowanej ulicy), e) projekt niezbędnych przekładek i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, f) projekt wyburzeń obiektów kubaturowych 3.4. projekt tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót), 3.5. projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu, 3.6. opracowanie przedmiarów robót - odrębnie dla każdej branży, 3.7. opracowanie kosztorysów inwestorskich (w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania) - odrębnie dla każdej branży, 3.8. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3.9. przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3.10. inwentaryzację zieleni, 3.11. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany), 3.12. wykonanie materiałów geodezyjnych umożliwiających uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i ujawnienie podziałów geodezyjnych w księgach wieczystych, w tym koszty podziału geodezyjnego ok. 20 działek. 3.13 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 - ze zmianami). 4. Wytyczne do projektowania. 4.1.Zamawiający wymaga, aby dokumentację objętą przedmiotowym zamówieniem opracować z uwzględnieniem następujących warunków: 4.1.1. Wytyczne do projektowania w zakresie kanalizacji: a) Odbiornikiem ścieków sanitarnych z ulic będących przedmiotem opracowania może być: - kanalizacja ogólnospławna przebiegająca w ul. Wawel - po uzgodnieniu z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sosnowiec (RPWiK) b) Kanalizację sanitarną należy zaprojektować z wyprowadzeniem odgałęzień poza pas drogowy w stronę poszczególnych posesji. Odgałęzienia powinny kończyć się studniami przed granicą posesji. c) Odbiornikiem ścieków deszczowych może być: - kanalizacja ogólnospławna przebiegająca w ul. Wawel - po uzgodnieniu z RPWiK d) Wszystkie wskazane odbiorniki ścieków sanitarnych i deszczowych należy zinwentaryzować geodezyjnie pod kątem wysokościowej możliwości wpięcia do nich projektowanych sieci. e) Warunki podłączenia planowanej inwestycji do kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WGK) oraz RPWiK - właścicieli kanalizacji w tym rejonie. 4.1.2. Wytyczne do projektowania w zakresie drogowym: a) Obecnie ul. Kręta zakwalifikowana jest do dróg publicznych kategorii - gminna. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić realizację zadania w oparciu o ZRID tj.: droga powinna posiadać odpowiednią klasyfikację - kategorię L. b) Wykonawca rozważy możliwość budowy drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu szer. 3 m każdy z chodnikiem jednostronnym o szer. 1,5 m, z miejscami postojowymi z uwzględnieniem wyburzenia budynku nr 7 przy ul. Krętej. c) W obszarze przyległym do ul. Krętej obecnie prowadzone są roboty związane z budową Sali Koncertowej. W związku z powyższym Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany w opracowaniach projektowych dla ul. Krętej uwzględnić dotychczasowe rozwiązania projektowe dla Sali Koncertowej jak też istniejącego kompleksu Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Wawel w celu dostosowania właściwego dojazdu. Infrastruktura techniczna nie związana z drogą umieszczona w pasie drogowym winna spełniać przepisy zawarte w § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na przebudowanych drogach nie mających oświetlenia należy je zaprojektować tak, aby spełniały wymagania zawarte w § 109 ww. rozporządzenia. Analizie może być również poddane wykonanie miejsc postojowych dla samochodów. Dla przebudowy drogi należy zapewnić właściwe odwodnienie. Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego przebudowy ww. drogi w pierwszym etapie należy opracować koncepcję z przebiegu drogi uwzględniającą sposób zagospodarowaniem terenu wokół budowanej Sali koncertowej wraz z organizacją ruchu. Droga powinna posiadać oświetlenie kompatybilne do charakteru inwestycji. Koncepcję (propozycję rozwiązań projektowych) należy złożyć do WDR. Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej koncepcji będzie można przystąpić do opracowania projektu budowlanego branży drogowej. Dla rozwiązań komunikacyjnych należy opracować odrębny projekt organizacji ruchu. Wskazane jest, aby projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt budowlany branży drogowej przedłożyć równocześnie do WDR - umożliwi to kompleksowe rozpatrzenie sprawy. Projekt branży drogowej winien uwzględniać niezbędne regulacje istniejących studzienek i zaworów w pasie drogowym i ewentualnych chodnikach. 4.2. Dokumentację projektową należy uzgodnić z przyszłymi użytkownikami tj.; a) w zakresie dróg - Urząd Miejski w Sosnowcu - WDR ul. Mościckiego 14, 41 - 200 Sosnowiec, b) kanalizacji deszczowej - Urząd Miejski w Sosnowcu - WGK, ul. Mościckiego 14, 41 - 200 Sosnowiec, c) kanalizacji sanitarnej - RPWiK, ul. Ostrogórska 43, 41 - 200 Sosnowiec. 4.3. Wymogi terenowo - prawne projektu: a) przy projektowaniu należy uwzględniać zajęcie nieruchomości będących własnością przede wszystkim Gminy Sosnowiec lub Skarbu Państwa, b) w przypadku konieczności zajęcia nieruchomości będących własnością osób fizycznych lub prawnych, zajęcie działki winno ograniczyć się do minimum, d) wykonawca winien dołączyć do projektu zagospodarowania wykaz wszystkich nieruchomości zajmowanych dla potrzeb budowy drogi oraz sieci poza pasem drogowym z wyszczególnieniem: nr działki, karta mapy, obręb, właściciel/władający, powierzchnia stałego zajęcia, powierzchnia czasowego zajęcia (na okres realizacji robót). 5. Opracowana dokumentacja projektowa wraz z oświadczeniem o jej kompletności powinna zostać przekazana Zamawiającemu (w formie papierowej i elektronicznej) z zestawem wymaganych uzgodnień i protokołem sprawdzenia oraz wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji w liczbie 6 kompletów oraz 2 egzemplarzy na nośnikach elektronicznych (wersja do odczytu). Dodatkowo Wykonawca winien opracować przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w programie do kosztorysowania NORMA PRO, EXCEL lub innym programie, który zostanie odczytany przez program NORMA PRO. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, aby: a) posiadała wymagane przepisami uzgodnienia i akceptacje przyjętych rozwiązań projektowych ze wszystkimi użytkownikami istniejącego w tym rejonie uzbrojenia naziemnego, nad- i podziemnego, b) uwzględniała ewentualną konieczność przebudowy istniejącego uzbrojenia oraz istniejące warunki geotechniczne, c) w zakresie wszystkich istniejących, a wymagających przełożenia sieci podziemnych, należy dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, ostatniej przebudowy lub remontu. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie w/w terminów z użytkownikiem uzbrojenia terenu. Ma to związek z regulacją obowiązków właściciela sieci oraz zarządcy drogi odnośnie kosztów przełożenia, zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych art. 39 ust. 3 i 5 z dnia 21 marca 1985r. (ze zmianami). 7. Wykonawca po uzyskaniu pełnomocnictwa Zamawiającego wystąpi i uzyska niezbędne wstępne warunki dla ewentualnej przebudowy kolidującego uzbrojenia naziemnego, nad - i podziemnego od właścicieli mediów. 8. Wykonawca zapewni uzgodnienia międzybranżowe rozwiązań poszczególnych faz projektowania i projektów wchodzących w zakres zleconych prac tak, aby rozwiązania z jednego projektu nie wykluczały rozwiązań zawartych w innym projekcie lub by poszczególne rozwiązania nie kolidowały ze sobą. 9. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie dokonanie wszelkich pisemnych końcowych sprawdzeń i uzgodnień proponowanych rozwiązań zawartych w projektach ze wszystkimi właścicielami sieci i dróg, jakie znajdują się w zakresie opracowania. 10. Uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej umowy podstawowej. 11. Wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami: - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 - ze zmianami), - Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 - ze zmianami), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zmianami), - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 - ze zmianami) oraz zgodnie z innymi przepisami szczegółowymi, normami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi dla usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA: Określone powyżej warunki ogólne zamówienia, jak również omówione nazewnictwo i zakres projektu, zakres sprawdzeń i uzgodnień stanowią wytyczne Zamawiającego i nie zwalniają Wykonawcy opracowania projektowego z wykonania zamówienia w zakresie niezbędnej szczegółowości, uzyskania koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2, 3 oraz zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI - Spółka z o.o., ul. Szenwalda 42, 40-619 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45940,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  113967,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  56506,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  119617,50


 • Waluta:
  PLN.

Adres: al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: informatyk@um.sosnowiec.pl
tel: 322 960 600
fax: 32 296 06 05
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 38361020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 6 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.um.sosnowiec.pl
Informacja dostępna pod: URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU Wydział Inwestycji Miejskich 41 - 200 Sosnowiec, ul. Ignacego Mościckiego 14, I piętro, pokój 129
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ulicy Krętej w Sosnowcu. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI - Spółka z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 KATOWICE, woj. śląskie
2013-01-02 113 967,00