Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT INŻYNIERSKICH NA ESTAKADZIE GŁÓWNEJ I ŁĄCZNICY Ł3 ORAZ ROZBIÓRCE PODPÓR NR 2, ŁĄCZNIC Ł1 I Ł2.


Numer ogłoszenia: 38471 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT INŻYNIERSKICH NA ESTAKADZIE GŁÓWNEJ I ŁĄCZNICY Ł3 ORAZ ROZBIÓRCE PODPÓR NR 2, ŁĄCZNIC Ł1 I Ł2..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT INŻYNIERSKICH NA ESTAKADZIE GŁÓWNEJ I ŁĄCZNICY Ł3 ORAZ ROZBIÓRCE PODPÓR NR 2, ŁĄCZNIC Ł1 I Ł2..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówiona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie umowy z dnia 07.09.2009 r. dokumentacja projektowa została wykonana i przyjęta do realizacji. Ww. dokumentacja posiada niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi, jak również została opracowana przez projektantów sprawdzających zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Świadczy o tym uzyskane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej poprzez wydaną decyzję z dnia 09.08.2011 r. Obowiązkiem Inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych jest dostarczenie Wykonawcy, tj. firmie MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. projektu, który stanowi część dokumentacji budowy, a ta jest częścią składową umowy o roboty budowlane, co zostało dopełnione. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono, że dokumentacja projektowa jest obarczona błędem projektowym. Po stwierdzeniu tegoż błędu, projektant wykonał projekt wykonawczy jako dokumentację zamienną. Ostatecznie w dniu 01.03.2013 r. potwierdzono kompletność opracowanej dokumentacji zamiennej wykonanej przez firmę Egis Poland Sp. z o.o. Obliczenia statyczne dla dokumentacji zamiennej zostały zweryfikowane, na zlecenie Egis Poland Sp.z o.o. przez niezależnego projektanta. Obliczenia te potwierdziły błędnie przyjęte w projekcie pierwotnym reakcje na podpory oraz momenty zginające. Błędy projektowe skutkują przyjęciem w projekcie: - zbyt małej ilości zbrojenia na łącznicy Ł1 i Ł2, - zbyt małej nośności łożyska na Estakadzie Głównej oraz łącznicy Ł3 oraz łącznicy Ł1 i Ł2, - zbyt małego przekroju konstrukcji stalowej na Estakadzie Głównej i łącznicy Ł3, - zbyt małego zbrojenia ustroju nośnego i poduszek poprzecznic, - zbyt małej nośności słupów podpór Estakady Głównej i łącznicy Ł3 oraz wszystkich podpór łącznicy Ł1 i Ł2 (z wyjątkiem przyczółków). W związku z powyższym wystąpiła konieczność wykonania pierwszego etapu programu naprawczego, czyli niezbędnych wzmocnień i robót budowlanych. Zakres przedmiotowych robót dotyczy estakady głównej, łącznicy Ł3 oraz podpory nr 2 łącznic Ł1 i Ł2, w szczególności: - wzmocnienie konstrukcji stalowej Estakady Głównej i łącznicy Ł3, - wzmocnienie konstrukcji stalowej Estakady Głównej i łącznicy Ł3, - zwiększenie nośności łożysk, - wykonanie otworów rewizyjnych, - dozbrojenie ustroju niosącego i poduszek poprzecznic, - rozbiórkę podpór nr łącznicy Ł1 i Ł2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi powstałymi z błędu projektowego, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej., mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Ponadto takie postępowanie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówieni podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Niepodjęcie szybkich i niezbędnych działań przez Zamawiającego w zakresie usunięcia błędu projektowego w dokumentacji pierwotnej doprowadziłoby do odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonywania przedmiotowych robót budowlanych przez innego Wykonawcę nie byłoby możliwe precyzyjne określenie odpowiedzialności i gwarancji na cały obiekt mostowy budowanego węzła. Wymienione prace spowodowane zaistniałym błędem projektowym w dokumentacji podstawowej wykonanej przez firmę Egis Poland Sp. z o.o. nie były możliwe do przewidzenia na etapie ogłaszania przetargu na roboty budowlane związane z wykonaniem węzła drogowego DK 1 z DW 935. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B - węzeł drogowy DK 1 z DW 935. Ponadto wydłużające się roboty budowlane powodować będą dodatkowe zagrożenie dla uczestników ruchu, poruszających się po terenie budowy, którym objęta jest droga krajowa nr 1 oraz drogi lokalne. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, stał się konieczny dla prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tj. z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielanie zamówienia z wolnej ręki. Należałoby podkreślić, że należyte wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3847120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-03-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic