Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu388292-2017
PDData publikacji04/10/2017
OJDz.U. S190
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany29/09/2017
DTTermin10/11/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

04/10/2017    S190    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 190-388292

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – zadanie nr 6 VeloRaba (VR) pododcinek Mikluszowice – Uście Solne”.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-80/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 10,0 km na odcinku od zjazdu z kładki w Mikluszowicach do m. Uście Solne. Wykonanie robót budowlanych obejmuje budowę drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku.

Realizacja powyższego zadania winna być zgodna w powyższym zakresie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją dla zadania. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) zadanie nr 6.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również ew. wycinka krzewów i drzew), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących wałów po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zadania, udrożnienie istniejących przepustów, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
71320000
45111200
45112730
45221100
45231220
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233221
45233290
45236000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: brzeski, bocheński, gmina: Szczurowa, Bochnia (wiejska) miejscowość: Mikluszowice, Bogucice, Uście Solne.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 10,0 km na odcinku od zjazdu z kładki w Mikluszowicach do m. Uście Solne. Wykonanie robót budowlanych obejmuje budowę drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku.

Realizacja powyższego zadania winna być zgodna w powyższym zakresie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją dla zadania. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) zadanie nr 6.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również ew. wycinka krzewów i drzew), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących wałów po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zadania, udrożnienie istniejących przepustów, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: 30.6.2018 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 300 000 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100).

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 300 000 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

I.Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto polegającą na budowie drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej.

II. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— oświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót) dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego;

2) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul Głowackiego 56, 30-085 Kraków, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.Termin wykonania zamówienia: 30.6.2018 r.

6. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia– ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia)

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pok. 220

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

9. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 95 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

10.Kryteria oceny ofert

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 20 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 10 %

4) doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej – 10 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych

rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ, gdzie znajduje się kompletnie zbędnych informacji w tym przedmiocie. SIWZ jest zamieszczona na stronie internetowej www.zdw.krakow.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017
TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu1227-2018
PDData publikacji04/01/2018
OJDz.U. S2
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/01/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

04/01/2018    S2    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2018/S 002-001227

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – zadanie nr 6 VeloRaba (VR) pododcinek Mikluszowice – Uście Solne”.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-80/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 10,0 km na odcinku od zjazdu z kładki w Mikluszowicach do m. Uście Solne. Wykonanie robót budowlanych obejmuje budowę drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku.Realizacja powyższego zadania winna być zgodna w powyższym zakresie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją dla zadania. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) zadanie nr 6.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również ew. wycinka krzewów i drzew), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących wałów po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zadania, udrożnienie istniejących przepustów, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 156 097 560.98 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
71320000
45111200
45112730
45221100
45231220
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233221
45233290
45236000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: brzeski, bocheński, gmina: Szczurowa, Bochnia(wiejska) miejscowość: Mikluszowice, Bogucice, Uście Solne.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 10,0 km na odcinku od zjazdu z kładki w Mikluszowicach do m. Uście Solne. Wykonanie robót budowlanych obejmuje budowę drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku.Realizacja powyższego zadania winna być zgodna w powyższym zakresie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją dla zadania. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) zadanie nr 6.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również ew. wycinka krzewów i drzew), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących wałów po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zadania, udrożnienie istniejących przepustów, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: 30.6.2018 r.

Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 190-388292
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Nazwa:

„Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – zadanie nr 6 VeloRaba (VR)pododcinek Mikluszowice – Uście Solne”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/12/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
ul. Drogowców 1
Dębica
39-200
Polska
Tel.: +48 146809400
E-mail: sekretariat@pdmdebica.pl
Faks: +48 6809425
Kod NUTS: PL21
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 319 436.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 991 869.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawstwo jest przewidywane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie dróg wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki Ochrony Prawnej, Rozdział 2 - odwołanie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2014 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2018

Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 38829220171
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-80/17
Data publikacji zamówienia: 2017-10-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 95000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 166 666 PLN  -  4 750 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452-5 Roboty odwadniające
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140-2 Roboty drogowe
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45236000-0 Wyrównywanie terenu
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – zadanie nr 6 VeloRaba (VR)pododcinek Mikluszowice – Uście Solne” Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, woj. PODKARPACKIE
2017-12-28 2 991 869,00