Góra Kalwaria: Odławianie, przygotowanie do adopcji i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2014 r.


Numer ogłoszenia: 39000 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odławianie, przygotowanie do adopcji i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2014 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: Odławianie, przygotowanie do adopcji i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt, z terenu Gminy Góra Kalwaria w roku 2014 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Góra Kalwaria na polecenie Straży Miejskiej w szczególności: a) odławianie przy pomocy urządzeń i środków, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im cierpienia, b) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania i transportu zwierząt, c) przewożenia bezdomnych zwierząt pojazdami przystosowanymi do ich transportu, w taki sposób, że: - zwierzęta będą prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie będą krępowały im leżenia i wstawania w czasie transportu, - podłogi pojazdu używanego do przewozu odłowionych zwierząt będą posiadać odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny zwierząt, - spełnione będą warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji dla zwierząt, d) wykonywanie czynności w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w znaczeniu przepisu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt; 3) objęcie zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią dla rasy, płci, wieku i kondycji zdrowotnej zwierzęcia oraz odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia, zapewnienia możliwości wybiegu/spaceru; 4) wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich, w tym: zwalczanie pasożytów, szczepienia obowiązkowe: przeciwko wściekliźnie; 5) wykonanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku, po upływie 14 dni od ich umieszczenia w schronisku dla zwierząt, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna; 6) zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Góra Kalwaria w przypadku gdy: a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, b) zostały w inny sposób okaleczone, c) pogryzły ludzi - muszą być odłowione, przetrzymane oraz muszą przejść kwarantannę (badanie w kierunku wścieklizny), 7) przetrzymywanie zwierząt agresywnych oddzielonych od zwierząt nieprzejawiających takich cech; 8) leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, w tym leczenie zwierząt z wypadków; 9) w przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia, Wykonawca zobowiązany jest do jego wydania po uzgodnieniu z Zamawiającym; 10) eutanazję odłowionych zwierząt, zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt oraz przekazanie ich zwłok do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony na koszt Wykonawcy; 11) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i zwierząt nieuleczalnie chorych. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny; 12) sterylizację / kastrację wolno żyjących kotów wraz z transportem z i do miejsca odłowienia; 13) przekazanie zwierząt do adopcji - osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im opiekę i ochronę oraz należyte warunki bytowe uwzględniające potrzeby zwierzęcia (umowa adopcyjna); 14) prowadzenie dokumentacji osób, które stały się posiadaczami zwierząt (przez adopcję) i przekazywanie jej Zamawiającemu- umowy adopcyjne; 15) przyjmowanie zwierząt odebranych w trybie przewidzianym w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 16) postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wścieklizny lub innej choroby zakaźnej; 17) zapewnienie dożywotniego pobytu przyjętych zwierząt; 18) prowadzenie dokładnej ewidencji wykazu zwierząt przebywających w schronisku tj.: a) wykaz podmiotu zgłaszającego konieczność odłowu, opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć , maść i oznakowanie, b) datę przyjęcia do schroniska, dokumentacja fotograficzna zwierzęcia umożliwiające jego identyfikację, c) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej, dane dotyczące kwarantanny, d) okres przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, datę opuszczenia schroniska oraz imię i nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę pod opieką, e) datę śmierci z podaniem przyczyny. Dane te przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy; 19) przekazywanie powyższej informacji Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu w formie protokółu przyjętego przez Zamawiającego oraz elektronicznie w postaci bazy danych zawierających historię pobytu i leczenia zwierząt; 20) współpraca z Zamawiającym oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie programów zwalczania bezdomności na terenie Gminy Góra Kalwaria. Zamawiający przewiduje, następujące ilości poszczególnych czynności: 1) odławianie i transport dorosłych bezdomnych psów wraz zapewnieniem im dalszej opieki bytowo-weterynaryjnej - około 70 sztuk; 2) odławianie i transport dorosłych bezdomnych kotów wraz zapewnieniem im dalszej opieki bytowo-weterynaryjnej - około 15 sztuk; 3) odławianie i transport bezdomnych szczeniaków wraz zapewnieniem im dalszej opieki - około 10 sztuk; 4) usypianie bezdomnych psów w ślepym miocie lub nieuleczalnie chorych - około 12 sztuk; 5) usypianie bezdomnych kotów w ślepym miocie lub nieuleczalnie chorych - około 10 sztuk; 6) leczenie przyjętych bezdomnych chorych psów rokujących nadzieję na wyzdrowienie oraz psów poszkodowanych w wypadkach drogowych lub w inny sposób okaleczone z zapewnieniem im dalszej opieki - około 10 sztuk; 7) leczenie chorych bezdomnych kotów rokujących nadzieję na wyzdrowienie oraz kotów poszkodowanych w wypadkach drogowych lub w inny sposób okaleczone z zapewnieniem im dalszej opieki - około 5 sztuk; 8) sterylizacja wolno żyjącego kota (samicy) wraz z transportem - około 15 sztuk; 9) kastracja wolno żyjącego kota (samca) wraz z transportem - około 15 sztuk; 10) sterylizacja suki - około 7 sztuk; 11) kastracja psa - około 5 sztuk; 12) odławianie, transport, opieka bytowo-weterynaryjna innych zwierząt - około 10 sztuk. 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską w Górze Kalwarii: a) w przypadku zgłoszeń dotyczących psów agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi, zwierząt rannych w wyniku wypadku - w ciągu 1 godzin b) w pozostałych przypadkach - w ciągu 24 godzin..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Odławianie, przygotowanie do adopcji i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt, z terenu Gminy Góra Kalwaria w roku 2014


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę: a) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu środka transportującego do przewożenia zwierząt, b) zezwolenia na prowadzenie schroniska wydanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 7 ust.1) przez organ samorządowy (wójt, burmistrz, prezydent) c) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny dla schroniska - nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna że wykonawca wykonał lub wykonuje usługę polegająca na odławianiu, przygotowaniu do adopcji oraz utrzymaniu w schronisku bezdomnych zwierząt przez okres minimum 6 miesięcy,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia lekarza weterynarii


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, 4)   zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji dostawy, 5)   wydłużenia terminu gwarancji, 6)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 8) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia Publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-02-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3900020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-02-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 322 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia Publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85200000-1 Usługi weterynaryjne