Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: FREZOWANIE NAWIERZCHNI, CZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI ORAZ UŁOŻENIU WARSTWY PODBUDOWY BITUMICZNEJ W KM 1+430 DO KM 5+118,36 ORAZ OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 DROGA WOJEWÓDZKA NR 932 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY - ZAMÓWIENIE DODATKOWE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY.


Numer ogłoszenia: 390706 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI, CZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI ORAZ UŁOŻENIU WARSTWY PODBUDOWY BITUMICZNEJ W KM 1+430 DO KM 5+118,36 ORAZ OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 DROGA WOJEWÓDZKA NR 932 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY - ZAMÓWIENIE DODATKOWE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI, CZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI ORAZ UŁOŻENIU WARSTWY PODBUDOWY BITUMICZNEJ W KM 1+430 DO KM 5+118,36 ORAZ OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 DROGA WOJEWÓDZKA NR 932 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY - ZAMÓWIENIE DODATKOWE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. UZASADNIENIE: W dniu 22.08.2012 r. została podpisana umowa na realizację zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY w wyniku przystąpienia do realizacji inwestycji Wykonawca po wykonaniu robót związanych z frezowaniem nawierzchni jezdni o gr. 10 cm na odcinku od km 1+430 do km 5+118,35 oraz od km 8+700 do km 9+885,30 stwierdził wystąpienie zwietrzałej warstwy smołobetonu w dwóch warstwach gr. 5 cm przedzielonych warstwą 10 cm betonu asfaltowego o dość zwartej strukturze, pojawiły się również spękania poprzeczne nawierzchni sięgające do warstwy podbudowy kamiennej. W wyniku pojawienia się smołobetonu zlecono wykonanie badań i pobranie próbek, co potwierdziło jego wystąpienie. Warstwa smołobetonowa została ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej co było przyczyną zakwalifikowania deformacji do strukturalnych (idących w głąb). Należy tu podkreślić, że sytuacja wystąpienia smołobetonu nie była przewidziana na etapie wszczętej przez Zamawiającego procedury przetargowej, gdyż wykonane przez projektanta badania oraz ich wyniki na etapie projektowania nie wykazały wystąpienia zalegającej warstwy smołobetonu pod nawierzchnią drogi przy dochowaniu należytej staranności. Wykonanie inwestycji zgodnie z założeniami określonymi w specyfikacji i w projekcie w postępowaniu podstawowym, spowodowałoby pojawieniem się kolein w nawierzchni jezdni po okresie 2 - 3 lat użytkowania drogi od zakończenia robót, a Wykonawca inwestycji nie udzieliłby Zamawiającemu wymaganej gwarancji rękojmi na okres 5 lat jak wymagał Zamawiający w postępowaniu przetargowym, ponieważ wykonanie robót nie przyniosłoby wymaganego efektu. Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5) podjął czynności związane z udzieleniem zamówienia dodatkowego, które pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego, zgodne z potrzebą Zamawiającego. Zakres zamówienia dodatkowego obejmować będzie następujące roboty tj.: frezowanie zalegającej warstwy smołobetonu o grubości 15 cm, (do warstwy podbudowy kamiennej stabilizowanej mechanicznie), oczyszczenie i skropienie nawierzchni z kruszywa kamiennego, ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej grubości 14 cm - AC22P na bazie asfaltu wielorodzajowego 35/50. Pozostały zakres robót będzie realizowany zgodnie z dokumentacją projektową dla przedmiotowej inwestycji (konstrukcja jezdni 8 cm warstwy wiążącej AC16W oraz 4 cm warstwy ścieralnej SMA11).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROG - BUD SP. Z O.O., LUBOJENKA, UL. PROSTA 88/90, 42-209 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


Katowice: FREZOWANIE NAWIERZCHNI, CZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI ORAZ UŁOŻENIU WARSTWY PODBUDOWY BITUMICZNEJ W KM 1+430 DO KM 5+118,36 ORAZ OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 DROGA WOJEWÓDZKA NR 932 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY - ZAMÓWIENIE DODATKOWE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY


Numer ogłoszenia: 406080 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 390706 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI, CZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI ORAZ UŁOŻENIU WARSTWY PODBUDOWY BITUMICZNEJ W KM 1+430 DO KM 5+118,36 ORAZ OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 DROGA WOJEWÓDZKA NR 932 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY - ZAMÓWIENIE DODATKOWE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI, CZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI ORAZ UŁOŻENIU WARSTWY PODBUDOWY BITUMICZNEJ W KM 1+430 DO KM 5+118,36 ORAZ OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 DROGA WOJEWÓDZKA NR 932 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY - ZAMÓWIENIE DODATKOWE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - BUD SP. Z O.O., LUBOJENKA, UL. PROSTA 88/90, 42-209 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2965397,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3647438,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  3647438,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3647438,85


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. UZASADNIENIE: W dniu 22.08.2012 r. została podpisana umowa na realizację zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 NA ODCINKACH OD KM 1+430 DO KM 5+118,35 I OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY w wyniku przystąpienia do realizacji inwestycji Wykonawca po wykonaniu robót związanych z frezowaniem nawierzchni jezdni o gr. 10 cm na odcinku od km 1+430 do km 5+118,35 oraz od km 8+700 do km 9+885,30 stwierdził wystąpienie zwietrzałej warstwy smołobetonu w dwóch warstwach gr. 5 cm przedzielonych warstwą 10 cm betonu asfaltowego o dość zwartej strukturze, pojawiły się również spękania poprzeczne nawierzchni sięgające do warstwy podbudowy kamiennej. W wyniku pojawienia się smołobetonu zlecono wykonanie badań i pobranie próbek, co potwierdziło jego wystąpienie. Warstwa smołobetonowa została ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej co było przyczyną zakwalifikowania deformacji do strukturalnych (idących w głąb). Należy tu podkreślić, że sytuacja wystąpienia smołobetonu nie była przewidziana na etapie wszczętej przez Zamawiającego procedury przetargowej, gdyż wykonane przez projektanta badania oraz ich wyniki na etapie projektowania nie wykazały wystąpienia zalegającej warstwy smołobetonu pod nawierzchnią drogi przy dochowaniu należytej staranności. Wykonanie inwestycji zgodnie z założeniami określonymi w specyfikacji i w projekcie w postępowaniu podstawowym, spowodowałoby pojawieniem się kolein w nawierzchni jezdni po okresie 2 - 3 lat użytkowania drogi od zakończenia robót, a Wykonawca inwestycji nie udzieliłby Zamawiającemu wymaganej gwarancji rękojmi na okres 5 lat jak wymagał Zamawiający w postępowaniu przetargowym, ponieważ wykonanie robót nie przyniosłoby wymaganego efektu. Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5) podjął czynności związane z udzieleniem zamówienia dodatkowego, które pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego, zgodne z potrzebą Zamawiającego. Zakres zamówienia dodatkowego obejmować będzie następujące roboty tj.: frezowanie zalegającej warstwy smołobetonu o grubości 15 cm, (do warstwy podbudowy kamiennej stabilizowanej mechanicznie), oczyszczenie i skropienie nawierzchni z kruszywa kamiennego, ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej grubości 14 cm - AC22P na bazie asfaltu wielorodzajowego 35/50. Pozostały zakres robót będzie realizowany zgodnie z dokumentacją projektową dla przedmiotowej inwestycji (konstrukcja jezdni 8 cm warstwy wiążącej AC16W oraz 4 cm warstwy ścieralnej SMA11).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39070620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
FREZOWANIE NAWIERZCHNI, CZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI ORAZ UŁOŻENIU WARSTWY PODBUDOWY BITUMICZNEJ W KM 1+430 DO KM 5+118,36 ORAZ OD KM 8+700 DO KM 9+885,30 DROGA WOJEWÓDZKA NR 932 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI I ŚWIERKLANY - ZAMÓWIENIE D DROG - BUD SP. Z O.O.
LUBOJENKA, UL. PROSTA 88/90, 42-209 CZĘSTOCHOWA, woj. śląskie
2012-10-18 3 647 438,00