Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 392515-2014
PD Data publikacji 18/11/2014
OJ Dz.U. S 222
TW Miejscowość BRODNICA
AU Nazwa instytucji Nadleśnictwo Brodnica
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/11/2014
DT Termin 05/12/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77100000 - Usługi rolnicze
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77600000 - Usługi myśliwskie
OC Pierwotny kod CPV 77100000 - Usługi rolnicze
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77600000 - Usługi myśliwskie
RC Kod NUTS PL613
PL622
IA Adres internetowy (URL) http://brodnica.torun.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/11/2014    S222    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa

2014/S 222-392515

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16
Punkt kontaktowy: Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Magdalena Wysokińska
87-300 Brodnica
POLSKA
Tel.: +48 564943900
E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Faks: +48 564943923

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://brodnica.torun.lasy.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar w granicach zarządzania Nadleśnictwa Brodnica.

Kod NUTS PL613,PL622

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2015 roku na obszarze Nadleśnictwa Brodnica usług, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu, gospodarki szkółkarskiej oraz usług związanych bezpośrednio z gospodarką łowiecką oraz łąkowo-rolną.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000, 77600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Część nr 1 – Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Bachotek, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 2 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Karbowo, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 3 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Ostrówki, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 4 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Tęgowiec, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 5 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Górale, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 6 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Grabiny, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 7 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Małki, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 8 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Rytebłota, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 9 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Szabda, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 10 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym szkółkarskiej, w 2015 r. na terenie Leśnictwa Zarośle, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 11 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Borek, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 12 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Bryńsk, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 14 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Długi Most, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 15 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Górzno, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 16 - Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Nowy Świat, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ
Część nr 17 - Realizacja usług związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w 2015 r. w OHZ Mszano
Część nr 18 - Realizacja usług związanych z gospodarką łąkowo-rolną w 2015 r. OHZ Mszano.
Opis dotyczący pozyskania drewna:
- Prace wykonywane ręcznie przez osoby posiadające uprawnienia do obalania i ścinki drzew - całkowity wyrób drewna bez korowania przy użyciu pilarki i pomocniczych narzędzi ręcznych lub maszynowo - wykonywane za pomocą HARWESTERA. Prace muszą być wykonane z odpowiednio niską wysokością pniaków, w przypadku zastrzeżeń i złego wykonawstwa -wykonawca przed odbiorem prac zobowiązany jest poprawić wysokość pniaków (obniżyć) ręcznie za pomocą pilarki.
Opis dotyczący zrywki drewna:
— wykonanie czynności zrywki może odbywać się w formie nasiębiernej, ewentualnie półpodwieszonej (zrywka wleczona jest niedopuszczalna), mechanicznie lub koniem, od miejsca pozyskania i wstępnego złożenia drewna, do drogi wywozowej w miejscu wskazanym przez leśniczego. Zrywka kończy się mygłowaniem lub ułożeniem w stosy zgodnie z PN.
W wyniku odstępstw szacunków brakarskich i realnego wykonania mogą następować zmiany udziału drewna zrywanego metodą nasiębierną i podwieszoną.
— Wynagrodzenie wykonawcy zostanie wyliczone za faktycznie wykonane-zerwane drewno.
Opis dotyczący zagospodarowania lasu:
Prace z zagospodarowania lasu muszą być wykonywane w sposób staranny przy zastosowaniu obowiązujących w Lasach Państwowych technologii, tj. prace związane z utrzymaniem dróg, odśnieżaniem oraz przygotowaniem gleby należy wykonać mechanicznie i ręcznie, pozostałe prace ręcznie. Prace związane z gospodarką szkółkarską, w części nr 10 związane ze stosowaniem środków ochrony roślin, muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie, pozostałe prace muszą być wykonane profesjonalnym i sprawnym sprzętem szkółkarskim.
Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia może odpłatnie korzystać z maszyn i urządzeń będących własnością Zamawiającego, na zasadach określonych w odrębnej umowie
Wynagrodzenie za prace będzie wyliczane na podstawie norm katalogowych przy zastosowaniu stawek jednostkowych z oferty.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Leśnictwo Bachotek
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Bachotek, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000, 77600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Leśnictwo Karbowo
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Karbowo, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231200, 77100000, 77600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Leśnictwo Ostrówki
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Ostrówki, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Leśnictwa Tęgowiec
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Tęgowiec, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Leśnictwo Górale
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Górale, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Lesnictwo Grabiny
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Grabiny, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Leśnictwo Małki
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Małki, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Leśnictwo Rytebłota
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Rytebłota, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Leśnictwo Szabda
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Szabda, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Leśnictwo Zarośle
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym szkółkarskiej, w 2015 r. na terenie Leśnictwa Zarośle, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Leśnictwo Borek
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Borek, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Leśnictwo Bryńsk
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Bryńsk, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77100000, 77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Leśnictwo Długi Most
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Długi Most, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Leśnictwo Górzno
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Górzno, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Leśnictwo Nowy Śwat
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych prowadzeniem gospodarki leśnej w 2015 r. na terenie Leśnictwa Nowy Świat, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Gospodarka łowiecka
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w 2015 r. w OHZ Mszano.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Gospodarka łąkowo-rolna
1)Krótki opis
Realizacja usług związanych z gospodarką łąkowo-rolną w 2015 r. OHZ Mszano.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77600000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości:
Część 01 – Leśnictwo Bachotek – 2 500 PLN,
Część 02 – Leśnictwo Karbowo – 3 000 PLN,
Część 03 – Leśnictwo Ostrówki – 2 600 PLN,
Część 04 – Leśnictwo Tęgowiec – 3 800 PLN,
Część 05 – Leśnictwo Górale – 3 100 PLN,
Część 06 – Leśnictwo Grabiny – 4 200 PLN,
Część 07 – Leśnictwo Małki – 3 800 PLN,
Część 08 – Leśnictwo Rytebłota – 3 000 PLN,
Część 09 – Leśnictwo Szabda – 4 000 PLN,
Część 10 – Leśnictwo Zarośle – 3 500 PLN,
Część 11 – Leśnictwo Borek – 3 100 PLN,
Część 12 – Leśnictwo Bryńsk – 4 000 PLN,
Część 14 – Leśnictwo Długi Most – 2 800 PLN,
Część 15 – Leśnictwo Górzno – 4 200 PLN,
Część 16 – Leśnictwo Nowy Świat – 3 800 PLN,
Część 17 – Gospodarka łowiecka – 600 PLN,
Część 18 – Gospodarka łąkowo-rolna – 100 PLN.
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
w BGŻ S.A. O/Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480
z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata:
„Wadium w przetargu na Wykonawstwo usług leśnych w Nadleśnictwie Brodnica w roku 2015 – część nr ….”
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty w oddzielnej kopercie lub złożyć w kasie Nadleśnictwa Brodnica przy ul. Sądowej 16 w Brodnicy (I piętro).
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
b) upływie terminu związania ofertą,
c) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3. ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25. ust. 1. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenia za zlecone i wykonane prace będą dokonywane fakturami częściowymi na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 umowy, wg stawek jednostkowego wykonania, jakie zostały podane wofercie Wykonawcy w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz ilości rzeczywiście zaewidencjonowanych,wykonanych i odebranych prac.
2. Strony ustalają, że dopuszczają redukcję zakresu zadań do wykonania do 30 % z pozyskania i zrywki drewna, natomiast z zagospodarowania lasu do 50 %, a zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac.
3. W przypadku, o którym mowa w § 3.pkt 3 umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenianależnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić lokalizację prac, określoną w przedmiocie zamówienia, uzgadniając to uprzednio z Wykonawcą. Za uzgodnienie przez strony, uważa się podpisanie przez nie zlecenia. Rozliczenia za rzeczywiście wykonane prace w gospodarce leśnej następować będą do wysokości kwoty określonej w ust. 1 i do wysokości zakresu rzeczowego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
5. Stawki jednostkowe netto wynagrodzenia pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy należności za prace wykonane wg zleceń (określonych w§ 5 umowy) i protokołów odbioru robót (o których mowa w § 7 umowy), w terminie do 14. dni od daty złożenia faktury.
7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zamawiający zażąda przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Prace wymienione w pkt. 1 będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w PGL LP szczegółowymi uregulowaniami, takimi jak:

„Zasady hodowli Lasu” wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/hodowla.ZHL.pdf

„Instrukcja Ochrony Lasu” – wprowadzona zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.

http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/ochrona_lasu/Instrukcja_Ochrony_Lasu.pdf

„Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – załącznik do zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.04.2012 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej ( Dz. U z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 58, poz.405 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
Ustawa o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 621)
„Instrukcja ochrony przeciwpożarowej” wprowadzona zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.

Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC - http://www/fsc.pl;

Standardy certyfikacji gospodarki leśnej – Norma krajowa PEFC - http://www.pefc-polska.pl.

pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 22.05.2007 r. znak spr. ZI-bhp-130-5/07.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – w treści zał. nr 8 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniem całości wykonania decyzji właściwego organu (wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
h) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór zał. nr 11 do SIWZ.
B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 Prawa zamówień publicznych – wzór zał. nr 9 do SIWZ.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór zał. nr 5 do SIWZ;
Uwaga: Dowodami są poświadczenia lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – wzór zał. nr 4 do SIWZ,
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wzór zał. nr 3 do SIWZ.
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg załącznika nr 10 do SIWZ
2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.Ab-d i 7.1Af składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1.Ae i g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 7. 1.A. b-g zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 7. 1.A. b-g.
4. W przypadku składania oferty wspólnej oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. pkt. 7.1.A oraz pkt. 7.1.B.a) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5. Forma dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a) Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 Prawa zamówień publicznych – wzór zał. nr 9 do SIWZ.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór zał. nr 5 do SIWZ;
Uwaga: Dowodami są poświadczenia lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – wzór zał. nr 4 do SIWZ,
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wzór zał. nr 3 do SIWZ.
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg załącznika nr 10 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
(Zamawiający nie stawia warunku w zakresie pkt. 1a)
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże:
Dla części 1-12;14-16
wykonanie minimum dwóch usług w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związanych z pozyskaniem i zrywką drewna oraz zagospodarowaniem lasu, o wartości min. 200 tys. zł netto każda, na druku wg załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dla części 17
wykonanie minimum jednej usługi wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o zbliżonym zakresie do zadania będącego przedmiotem niniejszej SIWZ, tj. gospodarką łowiecką: budową i utrzymaniu urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, utrzymaniu poletek łowieckich i wartości min. 10 tys. zł netto każda, na druku wg załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dla części 18
wykonanie minimum jednej usługi wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o zbliżonym zakresie do zadania będącego przedmiotem niniejszej SIWZ tj. gospodarce łąkowo-rolnej,
o wartości min. 5 tys. zł netto każda, na druku wg załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1) W zakresie potencjału technicznego
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie lub dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami (określonych w SIWZ lub równoważnych do nich, adekwatnie do oferowanej metody), jakie posiada (jakimi dysponuje) Wykonawca (na formularzu wg załącznika nr 3 do SIWZ), wraz z udokumentowaniem posiadania (dysponowania), co najmniej:
Dla części nr 1-12;14-16:
a. pilarki (3 szt. na jedno leśnictwo),
b. wykaszarki spalinowej (3 szt. na jedno leśnictwo),
c. nasiębierny środek do zrywki drewna np. przyczepa zrywkowa (1 szt.).
Dla części nr 17:
a. ciągnika uniwersalnego (1 szt.),
b. przyczepy ciągnikowej (1 szt.),
Dla części nr 18:
a. ciągnika uniwersalnego (1 szt.),
b. przyczepy ciągnikowej (1 szt.),
(w przypadku umieszczenia narzędzi i urządzeń równoważnych, lecz o innych nazwach należy wskazać, którym ww. funkcjonalnie odpowiadają);
Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia narzędzia i urządzenia przedstawione przez Wykonawcę w wykazie narzędzi nie mogą się powtarzać w innych cześciach zamówienia.
2) W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia
Dla części nr 1, 2, 3, 9, 11 oraz 14
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 5. osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 3 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada, co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza)
Dla części nr 4, 5, 7, 8 oraz 15
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 6. osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 4 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada, co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza)
Dla części nr 6, 12 oraz 16
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 7. osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 5 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada, co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza)
Dla części nr 10:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do jednej części zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie min. 15 osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ), z których co najmniej 3 osoby posiadają uprawnienia do ścinki i obalania drzew (w tym 1 osoba posiada, co najmniej 1-roczny staż pracy na stanowisku pilarza) oraz co najmniej 1 osoba została przeszkolona w zakresie stosowania środków chemicznych i posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia, chyba że posiada zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w tym zakresie lub posiada kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin na podstawie art. 72 pkt. 2.
Dla części nr 17-18:
dysponowanie min. 3. osobami (podmiotami), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 4 do SIWZ).
Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia osoby przedstawione przez Wykonawcę w wykazie osób nie mogą się powtarzać w innych częściach zamówienia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 6.1b-6.1c winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 6.1e powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, żądanych w pkt. 7 niniejszej SIWZ według formuły: spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Doświadczenie. Waga 10

3. Posiadanie lub dysponowanie harvesterem, innym sprzętem specjalistycznym. Waga 5

4. Kwalifikacje pracowników. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SA-2710-9/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 0,50 PLN
Warunki i sposób płatności: 0.50 + VAT za stronę, płatność gotówką w kasie zamawiającego.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.12.2014 - 9:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.12.2014 - 9:30

Miejscowość:

Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Adres strony, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zamawiający zażąda przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wymienione w wykazie osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności uprawnienia pilarzy oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie stosowania środków chemicznych oraz kopię polisy odpowiedzielności cywilnej na kwotę przynajmniej 30 tyś. zł na jedną część zamówienia, opłaconą na czas realizacji zamówienia.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dostarczy dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:
Zmiana zakresu zadań będzie możliwa w sytuacji:
a) zmiany rocznego planu finansowo-gospodarczego PGL LP,
b) wprowadzenia przez nadrzędne jednostki organizacyjne zmienionej wersji operacyjnej takiego planu zamawiającego,
c) zmiany podstaw prawnych funkcjonowania zamawiającego (w szczególności objęcia zarządzanego przez niego terytorium ograniczeniami programu „Natura 2000”),
d) konieczności dostosowania się zamawiającego do zmieniającej się sytuacji popytu i podaży na rynku drzewnym,
e) konieczności zastosowania sadzonek jednorocznych w zamian za wieloletnie,
f) wystąpienia szczególnych zjawisk meteorologicznych (np. silnych wiatrów, suszy lub nadmiernych opadów) bezpośrednio wpływających na charakterystykę wykonywanych przez zamawiającego zadań,
g) zaistnienia przesłanek klęski żywiołowej,
h) wystąpienia innych zdarzeń losowych.
Uwaga: W przypadku zmiany zakresu zadań, wynagrodzenie będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac.
Zmiana w trakcie realizacji zamówienia podwykonawców, którzy byli wskazani przez wykonawcę w swojej ofercie lub udział podwykonawców, w przypadku, gdy wykonawca pierwotnie nie zakładał ich udziału w realizacji zamówienia.
Uwaga: w przypadku zmiany podwykonawców, muszą oni spełniać te same wymogi, co podwykonawcy wskazani w ofercie.
Ceny jednostkowe netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % maksymalnej wartości zamówienia podstawowego (liczonych odrębnie dla każdej części zamówienia) i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy.
Zamawiający nie ogranicza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca wskaże w Formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza przeznaczyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.:
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego - www.brodnica.torun.lasy.gov.pl.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, ul. Postępu 17a, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. 8 niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej - www.brodnica.torun.lasy.gov.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.11.2014
TI Tytuł Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 394196-2014
PD Data publikacji 19/11/2014
OJ Dz.U. S 223
TW Miejscowość BRODNICA
AU Nazwa instytucji Nadleśnictwo Brodnica
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 17/11/2014
DT Termin 05/12/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77100000 - Usługi rolnicze
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77600000 - Usługi myśliwskie
OC Pierwotny kod CPV 77100000 - Usługi rolnicze
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77600000 - Usługi myśliwskie
RC Kod NUTS PL613
PL622

19/11/2014    S223    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa

2014/S 223-394196

Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Magdalena Wysokińska, Brodnica87-300, POLSKA. Tel.: +48 564943900. Faks: +48 564943923. E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.11.2014, 2014/S 222-392515)

Przedmiot zamówienia:
CPV:77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000, 77600000

Usługi leśnictwa

Usługi pozyskiwania drewna

Usługi wycinania drzew

Usługi pielęgnacji drzew

Sadzenie drzew

Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

Usługi gospodarki leśnej

Usługi zwalczania szkodników leśnych

Usługi rolnicze

Usługi myśliwskie

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

(...)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

W przypadku wykazania przez Wykonawcę dysponowania harvesterem, minimalna liczba pilarek ulega zmniejszeniu do 2 szt. na jedno leśnictwo.

W przypadku wykazania przez Wykonawcę dysponowania harvesterem, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie minimalnej liczby osób posiadających uprawnienia do obalania i ścinki drzew o 1 osobę na jedną część zamówienia.


TI Tytuł Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 3452-2015
PD Data publikacji 06/01/2015
OJ Dz.U. S 3
TW Miejscowość BRODNICA
AU Nazwa instytucji Nadleśnictwo Brodnica
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 05/01/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77100000 - Usługi rolnicze
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77600000 - Usługi myśliwskie
OC Pierwotny kod CPV 77100000 - Usługi rolnicze
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77600000 - Usługi myśliwskie
RC Kod NUTS PL613
PL622
IA Adres internetowy (URL) http://brodnica.torun.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

06/01/2015    S3    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa

2015/S 003-003452

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16
Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Magdalena Wysokińska
87-300 Brodnica
POLSKA
Tel.: +48 564943900
E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Faks: +48 564943923

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://brodnica.torun.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonawstwo sług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonywania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar w granicach zarządzania Nadleśnictwa Brodnica.

Kod NUTS PL613,PL622

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2015 roku na obszarze Nadleśnictwa Brodnica usług, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu, gospodarki szkółkarskiej oraz usług związanych bezpośrednio z gospodarką łowiecką oraz łąkowo-rolną.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000, 77600000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 596 704,13 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Doświadczenie. Waga 10
3. Posiadanie lub dysponowanie harvesterem, innym sprzętem specjalistycznym. Waga 5
4. Kwalifikacje pracowników. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SA-2710-9/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 222-392515 z dnia 18.11.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 223-394196 z dnia 19.11.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 1 - Nazwa: Leśnictwo Bachotek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski
Okalewko 76
87-335 Świedziebnia
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 503 260,08 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 477 050,12 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Zrywka i pozyskanie drewna oraz zagospodarowanie lasu.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 2 - Nazwa: Leśnictwo Karbowo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych
ul. Małgorzatka 61, Brodnica
87-300 Karbowo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 593 585,07 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 593 475,96 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 3 - Nazwa: Leśnictwo Ostrówki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Betula Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29
13-332 Jamielnik
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 514 574,45 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 515 191,12 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Pozyskanie i zrywka drewna, zagospodarowanie lasu, ochrona lasu.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 4 - Nazwa: Leśnictwo Tęgowiec
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Betula Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29
13-332 Jamielnik
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 758 649,82 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 750 543,97 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Pozyskanie i zrywka drewna, zagospodarowanie lasu, ochrona lasu.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 5 - Nazwa: Leśnictwo Górale
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 16
13-334 Łąkorz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 614 537,59 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 626 907,64 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 6 - Nazwa: Leśnictwo Grabiny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75
87-305 Zbiczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 842 377,04 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 834 431,32 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Pozyskanie i zrywka drewna, hodowla lasu.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 8 - Nazwa: Leśnictwo Rytebłota
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Rafał Wiśniewski
Szafarnia 66A
13-306 Kurzętnik
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 592 347,63 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 599 997 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Hodowla lasu.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 9 - Nazwa: Leśnictwo Szabda
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75
87-305 Zbiczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 799 418,14 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 807 757,95 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Pozyskanie i zrywka drewna, hodowla lasu.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 10 - Nazwa: Leśnictwo Zarośle
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21
87-305 Zbiczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 693 301,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 712 766,63 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wyprzedzające przygotowanie gleby oraz orka pługiem leśnym.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 11 - Nazwa: Leśnictwo Borek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Marek, Bożena Sobotka S.c.
ul. Świętego Floriana 42
87-320 Górzno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 620 498,96 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 616 289,70 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 12 - Nazwa: Leśnictwo Bryńsk
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2
13-230 Lidzbark
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 801 558,09 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 794 997 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Pozyskanie i zrywka drewna, hodowla i ochrona lasu.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 14 - Nazwa: Leśnictwo Długi Most
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3
87-320 Górzno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 556 050,45 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 574 858,96 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 15 - Nazwa: Leśnictwo Górzno
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2
13-230 Lidzbark
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 843 068,21 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 811 270,68 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Pozyskanie i zrywka drewna, hodowla i ochrona lasu.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 16 - Nazwa: Leśnictwo Nowy Świat
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2
13-230 Lidzbark
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 764 118,37 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 753 003,08 PLN
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Pozyskanie i zrywka drewna, hodowla i ochrona lasu.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 17 - Nazwa: Gospodarka Łowiecka
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Raflas Rafał Musierowicz
Brodnica
87-300 Mszano 60
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 123 355,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 119 895 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Gospodarka łowiecka.
Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 18 - Nazwa: Gospodarka Łąkowo-rolna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Raflas Rafał Musierowicz
Brodnica
87-300 Mszano 60
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 056 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 268 RON
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Gospodarka łąkowo-rolna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o Udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-767 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.1.2015

TI Tytuł Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 13458-2015
PD Data publikacji 15/01/2015
OJ Dz.U. S 10
TW Miejscowość BRODNICA
AU Nazwa instytucji Nadleśnictwo Brodnica
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 12/01/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77100000 - Usługi rolnicze
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77600000 - Usługi myśliwskie
OC Pierwotny kod CPV 77100000 - Usługi rolnicze
77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77230000 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 - Usługi gospodarki leśnej
77231200 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77600000 - Usługi myśliwskie
RC Kod NUTS PL613
PL622
IA Adres internetowy (URL) http://brodnica.torun.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

15/01/2015    S10    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Brodnica: Usługi leśnictwa

2015/S 010-013458

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16
Osoba do kontaktów: Dariusz Gnaciński, Magdalena Wysokińska
87-300 Brodnica
POLSKA
Tel.: +48 564943900
E-mail: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Faks: +48 564943923

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://brodnica.torun.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonawstwo sług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonywania w 2015 roku w Nadleśnictwie Brodnica.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar w granicach zarządzania Nadleśnictwa Brodnica.

Kod NUTS PL613,PL622

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2015 roku na obszarze Nadleśnictwa Brodnica usług, objętych rocznym planem finansowo gospodarczym, związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej lasu, utrzymania i porządkowania lasu, gospodarki szkółkarskiej oraz usług związanych bezpośrednio z gospodarką łowiecką oraz łąkowo-rolną.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77100000, 77600000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 762 688,58 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Doświadczenie. Waga 10
3. Posiadanie lub dysponowanie harvesterem, innym sprzętem specjalistycznym. Waga 5
4. Kwalifikacje pracowników. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SA-2710-9/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 222-392515 z dnia 18.11.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 223-394196 z dnia 19.11.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SA-2710-9/2014 Część nr: 7 - Nazwa: Leśnictwo Małki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Leśnych Celmer Józef
Nieżywięć
87-326 Pasieki 21 lok. 3
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 752 999,61 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 762 688,58 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Zrywka i pozyskanie drewna oraz hodowla lasu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o Udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-767 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.1.2015

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-12-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 39251520141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-11-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 391 dni
Wadium: 52100 ZŁ
Szacowana wartość* 1 736 666 PLN  -  2 605 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 18
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica
ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
77210000-5 Usługi pozyskiwania drewna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Leśnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski
Okalewko 76, 87-335 Świedziebnia, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-19 477 050,00
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych
ul. Małgorzatka 61, Brodnica, 87-300 Karbowo, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-19 593 475,00
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Leśnych Betula Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2014-12-19 515 191,00
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych Betula Józef Brzozowski
ul. Szkolna 29, 13-332 Jamielnik, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2014-12-19 750 543,00
Leśnictwo Górale Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 16, 13-334 Łąkorz, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2014-12-19 626 907,00
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-19 834 431,00
Leśnictwo Rytebłota Zakład Usług Leśnych Rafał Wiśniewski
Szafarnia 66A, 13-306 Kurzętnik, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2014-12-19 599 997,00
Leśnictwo Szabda Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-19 807 757,00
Leśnictwo Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-19 712 766,00
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych Marek, Bożena Sobotka S.c.
ul. Świętego Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-19 616 289,00
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2014-12-19 794 997,00
Leśnictwo Długi Most Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-19 574 858,00
Leśnictwo Górzno Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2014-12-19 811 270,00
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2014-12-19 753 003,00
Gospodarka Łowiecka Raflas Rafał Musierowicz
Brodnica, 87-300 Mszano 60, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-19 119 895,00
Gospodarka Łąkowo-rolna Raflas Rafał Musierowicz
Brodnica, 87-300 Mszano 60, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-19 34 931,00
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych Celmer Józef
Nieżywięć, 87-326 Pasieki 21 lok. 3, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-30 762 688,00