Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Mysłowice: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA 2015 r.


Numer ogłoszenia: 395064 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej , ul. Mikołaja Reja 54, 41-404 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 32 2222101, faks 32 2222101.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dps.myslowice.bip.info.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA 2015 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa na okres od dnia 02.01.2015 -31.12.2015 1. Pieczywo, wyroby cukiernicze - załącznik nr 5 do SIWZ 2. Nabiał - załącznik nr 6 do SIWZ 3. Mięso, wędliny - załącznik nr 7 do SIWZ 4. Drób - załącznik nr 8 do SIWZ 5. Ryby i konserwy rybne- załącznik nr 9 do SIWZ 6. Jaja - załącznik nr 10 do SIWZ 7. Artykuły sypkie, słodycze, przyprawy - załącznik nr 11 do SIWZ 8. Mrożonki i lody- załącznik nr 12 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.00.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku braku dokumentów US,ZUS i KRK wystarczy pisemne oświadczenie oferenta

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Tak jak przewidziano w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.dps.myslowice.bip.info.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach 41-404, ul. Mikołaja Reja 54.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach 41-404, ul. Mikołaja Reja 54.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pieczywo, wyroby cukiernicze.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na okres od dnia 02.01.2015 -31.12.2015 Pieczywo, wyroby cukiernicze - załącznik nr 5 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.81.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Nabiał.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na okres od dnia 02.01.2015 -31.12.2015 Nabiał - załącznik nr 6 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.50.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Mięso, wędliny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na okres od dnia 02.01.2015 -31.12.2015 Mięso, wędliny - załącznik nr 7 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.10.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Drób.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na okres od dnia 02.01.2015 -31.12.2015 Drób - załącznik nr 8 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.11.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Ryby i konserwy rybne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na okres od dnia 02.01.2015 -31.12.2015 Ryby i konserwy rybne - załącznik nr 9 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.20.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Jaja.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na okres od dnia 02.01.2015 -31.12.2015 Jaja - załącznik nr 10 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  03.14.25.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Artykuły sypkie, słodycze, przyprawy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na okres od dnia 02.01.2015 -31.12.2015 Artykuły sypkie, słodycze, przyprawy - załącznik nr 11 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.80.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Mrożonki i lody.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na okres od dnia 02.01.2015 -31.12.2015 Mrożonki i lody - załącznik nr 12 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.89.60.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


Adres: ul. Mikołaja Reja 54, 41-404 Mysłowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: dps6@wp.pl
tel: 322 222 101
fax: 322 222 101
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-12-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39506420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-12-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.dps.myslowice.bip.info.pl
Informacja dostępna pod: Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach 41-404, ul. Mikołaja Reja 54
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
03142500-3 Jaja
15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15112000-6 Drób
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15500000-3 Produkty mleczarskie
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15896000-5 Produkty głęboko mrożone