Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
NDNr dokumentu399696-2017
PDData publikacji11/10/2017
OJDz.U. S195
TWMiejscowośćGDAŃSK
AUNazwa instytucjiGdański Uniwersytet Medyczny (PL)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/10/2017
DTTermin27/11/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
45215140 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
OCPierwotny kod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
45215140 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.gumed.edu.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

11/10/2017    S195    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2017/S 195-399696

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Gdańsk
80-210
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Żarnowska
Tel.: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Faks: +48 583491224
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gumed.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gumed.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gdański Uniwersytet Medyczny, Sekcja Zamówień Publicznych
PL
ul. Dębinki 7, bud. 1, III piętro, pokój 307
Gdańsk
80-211
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych Marzena Żarnowska
Tel.: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Faks: +48 583491224
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gumed.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – etap 2.

Numer referencyjny: ZP/70/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45215140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie generalnego wykonawstwa, kompleksowej realizacji budynku A wchodzącego w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) wraz z budową łącznika naziemnego do Centrum Medycyny Inwazyjnej, infrastrukturą techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi a także dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem wymagającego wbudowania i stałych podłączeń sprzętu medycznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla ww. budynku i łącznika.

Powyższy zakres określany jest jako etap 2 inwestycji CMN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Smoluchowskiego 17 i ul. Dębinki 7, złożona z działek o numerach ewidencyjnych 1/1,1/15,1/16,1/17,1/18,1/22.1/23,5/1,5/2 obręb 66 w Gdańsku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie generalnego wykonawstwa, kompleksowej realizacji budynku A wchodzącego w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) wraz z budową łącznika naziemnego do Centrum Medycyny Inwazyjnej, infrastrukturą techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi a także dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem wymagającego wbudowania i stałych podłączeń sprzętu medycznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla ww. budynku i łącznika.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót i czynności dla realizacji opisanego wyżej etapu 2 Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, jak również wykonanie wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących, a w szczególności związanych z zabezpieczeniem istniejącej na terenie objętym inwestycją zieleni, infrastruktury drogowej, budynków i niepodlegających przebudowie lub likwidacji sieci.

Prace obejmują między innymi:

— roboty ziemne wraz usunięciem pozostałych w gruncie karpin, fragmentów kanałów technologicznych i fundamentów po starych obiektach niezbędne do wybudowania budynku i wykonania elementów zagospodarowania terenu,

roboty konstrukcyjne, elewacyjne, wykończeniowe i instalacyjne według załączonej dokumentacji,

— w ramach zagospodarowania terenu: sieci wodno- kanalizacyjne ,sieci kanalizacji deszczowej (w tym zespół komór rozsączających oznaczonych jako „A”), sieci cieplne, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne,

— drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi, małą architekturę, zieleń,

— do zakresu zamówienia włączono przebudowę istniejącej drogi (wzdłuż przyszłego budynku A) wraz z koniecznym przełożeniem elementów sieci kanalizacji deszczowej, gazowej ,elektrycznej (na podstawie aneksów do projektu wykonawczego modernizacji układu drogowego).

Łączna powierzchnia netto realizowanych w etapie 2 obiektów to: 27 344,68 m², powierzchnia całkowita 31 717,32 m², kubatura 140 802, 76 m³, powierzchnia zabudowy 4496,05 m². Ilość kondygnacji – 1 podziemna, 6 nadziemnych i zadaszona przestrzeń techniczna na dachu.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż, instalację i uruchomienie wymagającego wbudowania i stałych połączeń sprzętu medycznego wraz z systemami sterującymi, na co składają się następujące czynności główne:

— dostarczenie i montaż sprzętu będącego przedmiotem zamówienia;

— wykonanie połączeń sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy sprzętu, zgodnie z Warunkami Technicznymi;

— instalacja i uruchomienie, kalibracja lub strojenie;

— szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz bieżącej konserwacji;

— wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

— dokumentacja projektowa,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

— parametry techniczne sprzętu,

— dokumenty dodatkowe

stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia:

— roboty konstrukcyjno-budowlane

— roboty instalacyjne

— roboty wykończeniowe

Powyższe nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji rbm / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 3 000 000 PLN ( słownie: trzy miliony złotych)

Zamawiający informuje, że przekazanie placu budowy planowane jest w IV kwartale 2018 roku.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:

a)osiągnął łączne przychody netto nie mniejsze niż 220 000 000 PLN w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycje: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” oraz wykazał się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,40 w ostatnich 3 latach,

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest jako iloraz:

Aktywów obrotowych ogółem pomniejszonych o należności z tytułu robót, dostaw i usług o okresie płatności powyżej jednego roku i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej jednego roku.

W celu uniknięcia wątpliwości w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe Wykonawcy zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega badaniu, zaś na dzień składania ofert Wykonawca nie dysponuje opinią biegłego rewidenta odnośnie sprawozdania za ostatni rok obrotowy albo gdy rok obrotowy Wykonawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca składa sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe łącznie z opiniami biegłych rewidentów za te lata.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek określony powyżej w całości musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 140 000 000 PLN,

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia wystarczy, że warunek ten spełni jeden z nich.

c)ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 000 PLN. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia wystarczy, że warunek ten spełni jeden z nich.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (jednym) zamówieniem polegającym na budowie obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) należącym do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) spełniającym następujące wymagania:-wartość brutto zamówienia wyniosła co najmniej 140 mln zł,-powierzchnia netto obiektu była nie mniejsza niż 27 tys. m²,-obiekt posiadał zespół diagnostyczny RTG oraz zespół sal zabiegowych z wykorzystaniem diagnostyki RTG.

Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia), mogące wykonywać funkcje:

1.Kierownik budowy-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,minimum 10 lat pracy na samodzielnych stanowiskach technicznych w budownictwie: kierownik budowy lub kierownik robót, w tym kierowanie robotami budowlanymi polegającymi na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych-1 os.

2.Kierownik robót elektrycznych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót elektrycznych, w tym na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych

3.Kierownik robót sanitarnych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót sanitarnych, w tym na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych.

4.Kierownik robót geotechnicznych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalizacji geotechnika, minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót geotechnicznych lub geotechnik.

5.Kierownik robót drogowych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót drogowych

6.Kierownik robót teletechnicznych i niskoprądowych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót teletechnicznych, w tym na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych

Punkty 2-6 -ilość osób – po jednej z każdej branży

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, muszą posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach/specjalizacjach odpowiednio do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ – projekt umowy. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość

dokonania istotnych zmian umowy, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia dotyczące: 1) terminu, 2) wysokości wynagrodzenia, 3) zmian w zakresie przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ

Zamawiający informuje, że przekazanie placu budowy planowane jest w IV kwartale 2018 roku. Pierwsza płatność za roboty etapu 2 nastąpi w roku 2019 ( do dnia 31.1.2019 r.) Według obecnie obowiązującego harmonogramu finansowania inwestycji z budżetu państwa Zamawiający na roboty budowlane etapu 2 za okres od przekazania placu budowy do końca 2019 roku może przeznaczyć kwotę w wysokości 60 000 000 PLN brutto. Pozostałe płatności będą realizowane w 2020 roku.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/02/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Gdański Uniwersytet Medyczny, budynek nr 1, III piętro, pok. 317 ul. Dębinki 7 80-211 Gdańsk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;3)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;5)sprawozdania finansowego albo jego część wraz z opinią biegłego;6)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;7)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez zamawiającego; 8)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z dowodami określającymi ze roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 9)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;10)dokumentów takich jak deklaracje zgodności, karty katalogowe, prospekty itp. Wskazane szczegółowo w zał. nr 3 do SIWZ. Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz. V SIWZ. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(„JEDZ”). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

7.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017
TITytułPolska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
NDNr dokumentu422429-2017
PDData publikacji25/10/2017
OJDz.U. S205
TWMiejscowośćGDAŃSK
AUNazwa instytucjiGdański Uniwersytet Medyczny
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/10/2017
DTTermin28/11/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
45215140 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
OCPierwotny kod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
45215140 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.gumed.edu.pl

25/10/2017    S205    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2017/S 205-422429

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 195-399696)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Gdańsk
80-210
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Żarnowska
Tel.: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Faks: +48 583491224
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gumed.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – etap 2.

Numer referencyjny: ZP/70/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45215140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie generalnego wykonawstwa, kompleksowej realizacji budynku A wchodzącego w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) wraz z budową łącznika naziemnego do Centrum Medycyny Inwazyjnej, infrastrukturą techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi a także dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem wymagającego wbudowania i stałych podłączeń sprzętu medycznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla ww. budynku i łącznika.

Powyższy zakres określany jest jako etap 2 inwestycji CMN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 195-399696

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (jednym) zamówieniem polegającym na budowie obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) należącym do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) spełniającym następujące wymagania:-wartość brutto zamówienia wyniosła co najmniej 140 mln zł,-powierzchnia netto obiektu była nie mniejsza niż 27 tys. m²,-obiekt posiadał zespół diagnostyczny RTG oraz zespół sal zabiegowych z wykorzystaniem diagnostyki RTG.

Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia), mogące wykonywać funkcje:

1.Kierownik budowy-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,minimum 10 lat pracy na samodzielnych stanowiskach technicznych w budownictwie: kierownik budowy lub kierownik robót, w tym kierowanie robotami budowlanymi polegającymi na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych-1 os.

2.Kierownik robót elektrycznych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót elektrycznych, w tym na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych

3.Kierownik robót sanitarnych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót sanitarnych, w tym na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych.

4.Kierownik robót geotechnicznych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalizacji geotechnika, minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót geotechnicznych lub geotechnik.

5.Kierownik robót drogowych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót drogowych

6.Kierownik robót teletechnicznych i niskoprądowych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót teletechnicznych, w tym na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych

Punkty 2-6 -ilość osób – po jednej z każdej branży

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, muszą posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach/specjalizacjach odpowiednio do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego.

Powinno być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (jednym) zamówieniem polegającym na budowie obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) należącym do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) spełniającym następujące wymagania:-wartość brutto zamówienia wyniosła co najmniej 140 000 000 PLN-powierzchnia netto obiektu była nie mniejsza niż 27 000 m2,-obiekt posiadał zespół diagnostyczny RTG oraz zespół sal zabiegowych z wykorzystaniem diagnostyki RTG. Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia), mogące wykonywać funkcje: 1.Kierownik budowy-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, minimum 10 lat pracy na samodzielnych stanowiskach technicznych w budownictwie: kierownik budowy lub kierownik robót, w tym kierowanie robotami budowlanymi polegającymi na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych-1 os. 2.Kierownik robót elektrycznych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót elektrycznych, w tym na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych 3.Kierownik robót sanitarnych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót sanitarnych, w tym na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych. 4.Kierownik robót geotechnicznych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalizacji geotechnika, minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót geotechnicznych lub geotechnik. 5.Kierownik robót drogowych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót drogowych 6.Kierownik robót teletechnicznych i niskoprądowych-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej (Zamawiający uzna za wystarczające, spełniające warunek, wskazanie na stanowisko Kierownika robót teletechnicznych i niskoprądowych osoby legitymującej się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń) minimum 10 lat pracy na samodzielnym stanowisku technicznym: kierownik robót teletechnicznych, w tym na budowie co najmniej jednego obiektu o VI kategorii złożoności robót budowlanych Punkty 2-6 -ilość osób – po jednej z każdej branży Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, muszą posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach/specjalizacjach odpowiednio do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego.

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 24/02/2018.

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2018.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;3)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;5)sprawozdania finansowego albo jego część wraz z opinią biegłego;6)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;7)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez zamawiającego; 8)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z dowodami określającymi ze roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 9)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;10)dokumentów takich jak deklaracje zgodności, karty katalogowe, prospekty itp. Wskazane szczegółowo w zał. nr 3 do SIWZ. Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz. V SIWZ. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(„JEDZ”). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;3)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;5)sprawozdania finansowego albo jego część wraz z opinią biegłego;6)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;7)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez zamawiającego; 8)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z dowodami określającymi ze roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 9)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;10)dokumentów takich jak deklaracje zgodności, karty katalogowe, prospekty itp. Wskazane szczegółowo w zał. nr 3 do SIWZ. Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz. V SIWZ. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(„JEDZ”). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
NDNr dokumentu470191-2017
PDData publikacji24/11/2017
OJDz.U. S226
TWMiejscowośćGDAŃSK
AUNazwa instytucjiGdański Uniwersytet Medyczny
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany21/11/2017
DTTermin04/12/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
45215140 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
OCPierwotny kod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
45215140 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.gumed.edu.pl

24/11/2017    S226    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2017/S 226-470191

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 195-399696)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Gdańsk
80-210
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Żarnowska
Tel.: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Faks: +48 583491224
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gumed.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – etap 2.

Numer referencyjny: ZP/70/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45215140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie generalnego wykonawstwa, kompleksowej realizacji budynku A wchodzącego w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) wraz z budową łącznika naziemnego do Centrum Medycyny Inwazyjnej, infrastrukturą techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi a także dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem wymagającego wbudowania i stałych podłączeń sprzętu medycznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla ww. budynku i łącznika.

Powyższy zakres określany jest jako etap 2 inwestycji CMN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 195-399696

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2018

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 03/03/2018.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 04/12/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/12/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
NDNr dokumentu129678-2018
PDData publikacji24/03/2018
OJDz.U. S59
TWMiejscowośćGDAŃSK
AUNazwa instytucjiGdański Uniwersytet Medyczny (PL)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/03/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
45215140 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
OCPierwotny kod CPV33100000 - Urządzenia medyczne
45215140 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.gumed.edu.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

24/03/2018    S59    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2018/S 059-129678

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Gdańsk
80-210
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Landowska
Tel.: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Faks: +48 583491224
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gumed.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – etap 2

Numer referencyjny: ZP/70/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45215140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie generalnego wykonawstwa, kompleksowej realizacji budynku A wchodzącego w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) wraz z budową łącznika naziemnego do Centrum Medycyny Inwazyjnej, infrastrukturą techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi a także dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem wymagającego wbudowania i stałych podłączeń sprzętu medycznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla ww. budynku i łącznika.

Powyższy zakres określany jest jako etap 2 inwestycji CMN.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 152 457 714.96 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Smoluchowskiego 17 i ul. Dębinki 7, złożona z działek o numerach ewidencyjnych 1/1,1/15,1/16,1/17,1/18,1/22.1/23,5/1,5/2 obręb 66 w Gdańsku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie generalnego wykonawstwa, kompleksowej realizacji budynku A wchodzącego w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) wraz z budową łącznika naziemnego do Centrum Medycyny Inwazyjnej, infrastrukturą techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi a także dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem wymagającego wbudowania i stałych podłączeń sprzętu medycznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla ww. budynku i łącznika.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót i czynności dla realizacji opisanego wyżej etapu 2 Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, jak również wykonanie wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących, a w szczególności związanych z zabezpieczeniem istniejącej na terenie objętym inwestycją zieleni, infrastruktury drogowej, budynków i niepodlegających przebudowie lub likwidacji sieci.

Prace obejmują między innymi:

— roboty ziemne wraz usunięciem pozostałych w gruncie karpin, fragmentów kanałów technologicznych i fundamentów po starych obiektach niezbędne do wybudowania budynku i wykonania elementów zagospodarowania terenu.

Roboty konstrukcyjne, elewacyjne, wykończeniowe i instalacyjne według załączonej dokumentacji,

— w ramach zagospodarowania terenu: sieci wodno- kanalizacyjne,sieci kanalizacji deszczowej (w tym zespół komór rozsączających oznaczonych jako „A”), sieci cieplne, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne,

— drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi, małą architekturę, zieleń,

— do zakresu zamówienia włączono przebudowę istniejącej drogi (wzdłuż przyszłego budynku A) wraz z koniecznym przełożeniem elementów sieci kanalizacji deszczowej, gazowej,elektrycznej (na podstawie aneksów do projektu wykonawczego modernizacji układu drogowego).

Łączna powierzchnia netto realizowanych w etapie 2 obiektów to: 27 344,68 m2, powierzchnia całkowita 31 717,32 m2, kubatura 140 802, 76 m3, powierzchnia zabudowy 4496,05m2. Ilość kondygnacji – 1 podziemna, 6 nadziemnych i zadaszona przestrzeń techniczna na dachu.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż, instalację i uruchomienie wymagającego wbudowania i stałych połączeń sprzętu medycznego wraz z systemami sterującymi, na co składają się następujące czynności główne:

— dostarczenie i montaż sprzętu będącego przedmiotem zamówienia,

— wykonanie połączeń sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy sprzętu, zgodnie z Warunkami Technicznymi,

— instalacja i uruchomienie, kalibracja lub strojenie,

— szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz bieżącej konserwacji,

— wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

— dokumentacja projektowa,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

— parametry techniczne sprzętu,

— dokumenty dodatkowe.

Stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia:

— roboty konstrukcyjno-budowlane,

— roboty instalacyjne,

— roboty wykończeniowe.

Powyższe nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji rbm / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

Zamawiający informuje, że przekazanie placu budowy planowane jest w IV kwartale 2018 roku.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 195-399696
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Nazwa:

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – etap 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/03/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ERBUD SA
PL
Franciszka Klimczaka 1
Warszawa
02-797
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 137 195 105.12 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 152 457 714.96 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

— instalacje elektryczne, -teletechniczne,-wentylacja i klimatyzacja,-gazy medyczne,-poczta pneumatyczna,-dostawa i montaż sprzętu medycznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1Pzp;3)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;5)sprawozdania finansowego albo jego część wraz z opinią biegłego;6)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;7)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez zamawiającego; 8)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z dowodami określającymi ze roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone9)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;10)dokumentów takich jak deklaracje zgodności, karty katalogowe, prospekty itp. Wskazane szczegółowo w zał. nr 3 do SIWZ. Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz.V SIWZ. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(„JEDZ”). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

7.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2018

Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie , 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: zp@gumed.edu.pl
tel: (058) 349 12 23
fax: (058) 349 12 24
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39969620171
ID postępowania Zamawiającego: ZP/70/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-10-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gumed.edu.pl
Informacja dostępna pod: Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A, 80-210 Gdańsk, woj. POMORSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – etap 2 ERBUD SA
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2018-03-16 152 457 714,00