Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, ROZBIÓRKA JEZDNI I CHODNIKÓW, WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA I PODBUDOWY Z KRUSZYWA, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYCIĘCIE DRZEWA ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130517/3/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. NA PRZEBUDOWĘ DRÓG WOJEWÓDZKICH - PRZEBUDOWA DWÓCH SKRZYŻOWAŃ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI MIEDŹNA I GÓRA


Numer ogłoszenia: 400864 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, ROZBIÓRKA JEZDNI I CHODNIKÓW, WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA I PODBUDOWY Z KRUSZYWA, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYCIĘCIE DRZEWA ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130517/3/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. NA PRZEBUDOWĘ DRÓG WOJEWÓDZKICH - PRZEBUDOWA DWÓCH SKRZYŻOWAŃ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI MIEDŹNA I GÓRA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, ROZBIÓRKA JEZDNI I CHODNIKÓW, WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA I PODBUDOWY Z KRUSZYWA, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYCIĘCIE DRZEWA ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130517/3/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. NA PRZEBUDOWĘ DRÓG WOJEWÓDZKICH - PRZEBUDOWA DWÓCH SKRZYŻOWAŃ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI MIEDŹNA I GÓRA.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych w obszarze skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 933 (ul. Pszczyńska) z ulicami Długą i Kościelną wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Budowa przykanalika O200 o dł. 15m wraz z wykonaniem drenu w obsypce. Duże opady deszczu, które wystąpiły w miesiącu wrześniu 2013 r. (około 40 mm/m2) pokazały, że woda deszczowa z drogi powiatowej (ul. Długiej) spływa do istniejącego rowu. Konieczne jest przechwycenie wody z istniejącego rowu drogowego prawostronnego przebiegającego przy ulicy Długiej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Niezbędna jest zabudowa pod chodnikiem przykanalika O200 o długości 15 m. Ponadto celem przejęcia wód gruntowych, które mogą pojawić się nad w/w przykanalikiem konieczne jest wykonanie 15 mb drenu w obsypce. 2. Zabudowa elementów prefabrykowanych typu L wraz z wykonaniem robót ziemnych, wykonaniem drenu i poręczy ochronnych sztywnych. Z uwagi na budowę chodnika po północnej stronie ul. Pszczyńskiej (DW 933) powstanie skarpa nasypowa znajdująca się w okolicy ogrodzenia prywatnej posesji (działka nr 377/213). Przewidziana w projekcie skarpa nasypu może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych napierać na istniejące ogrodzenie i doprowadzi do jego zniszczenia. Celem zapobieżenia takiej sytuacji konieczne jest wykonanie zabezpieczenia w postaci zabudowy elementów prefabrykowanych typu L80 na długości 28 mb wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych oraz poręczy ochronnych sztywnych i wykonaniem drenu w obsypce celem zapewnienia właściwego odwodnienia gruntu, a tym samym niedopuszczenia do niszczenia chodnika. 3. Wymiana odwodnienia liniowego na dwóch zjazdach do posesji. Zgodnie z dokumentacją projektową zjazdy do posesji w km 63+060 oraz 63+087 wymagają korekty wysokościowej i wymiany nawierzchni. W linii ogrodzeń na w/w zjazdach znajduje się odwodnienie liniowe, które po przeprowadzeniu częściowej rozbiórki nawierzchni w/w zjazdów wykazało, że odwodnienie to jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do ponownego wbudowania w nowej nawierzchni zjazdów. Konieczna jest wymiana w/w odwodnienia na nowe o łącznej długości 13 m. Zapobiegnie to zalewaniu posesji wodą pochodzącą z drogi wojewódzkiej. 4. Wykonanie korytowania, stabilizacji podłoża, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa pod wyspami separującymi ruch i pod ciągami krawężników ograniczających jezdnie. W trakcie rozbiórek istniejącej nawierzchni DW 933 stwierdzono, zły stan warstw bitumicznych położonych poniżej istniejącej warstwy ścieralnej co uniemożliwia wykonanie wysp separujących ruch zgodnie z dokumentacją projektową, która zakładała układanie kostki granitowej wraz z podsypką na istniejących warstwach bitumicznych. Ponadto w trakcie korytowania stwierdzono w obszarze projektowanych krawężników ograniczających jezdnię występowanie gruntów nasypowych wątpliwych, które nie będą stanowić stabilnego podłoża pod ławy krawężnikowe. W związku z powyższym celem zachowania ciągłości warstw konstrukcji drogowej pod wyspami oraz posadowienia krawężników na podłożu o właściwej nośności konieczne jest pod wyspami separującymi ruch oraz wszystkimi krawężnikami przy zewnętrznych krawędziach jezdni wykonanie: korytowania, stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego, podbudowy z kruszywa łamanego. 5. Wzmocnienie istniejących rur kanalizacyjnych pod jezdnią. Po przeprowadzeniu korytowania i odsłonięciu istniejącej kanalizacji przebiegającej pod jezdnią stwierdzono na podstawie pomiarów wysokościowych, że istniejąca kanalizacja przebiegająca poprzecznie przez ul. Długą położona jest zbyt płytko i znajdować się będzie tuż pod podbudową przebudowywanej drogi. Niemożliwa jest zmiana wysokościowa istniejących rur kanalizacyjnych, ponieważ konieczna byłaby przebudowa kanalizacji na dużym odcinku. Pozostawienie rur kanalizacyjnych bez zabezpieczenia skutkować będzie znacznym ich obciążeniem co w konsekwencji przyspieszy ich zużycie i doprowadzi do uszkodzenia. Konieczne jest wzmocnienie istniejących rur na długości 20 m betonem C12/15. 6. Umocnienie skarpy wykopowej płytami ażurowymi. W trakcie budowy chodnika i wykonywania skarpy wykopowej w rejonie granicy z działką nr 388/42 nastąpiło niekontrolowane obsuwanie się gruntu ze skarpy na obszar chodnika. Celem zabezpieczenia chodnika niezbędne jest umocnienie skarpy płytami ażurowymi ułożonymi na podsypce z kruszywa. Odcinek niezbędnego umocnienia wynosi 18 mb (powierzchnia umocnienia 21,6 m2). 7. Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz rozbiórka nawierzchni bitumicznych. W trakcie geodezyjnego wytyczenia chodników i poboczy przyległych do jezdni stwierdzono, że część istniejących nawierzchni bitumicznych znajdować się będzie poza zewnętrznym obrysem w/w chodników i poboczy. Pozostawienie istniejącej nawierzchni bitumicznej spowoduje brak możliwości szybkiej wegetacji (zazielenienia) powierzchni przeznaczonych pod zagospodarowanie zielenią. Ponadto może przyczynić się do dezorientacji kierowców. Konieczne jest wykonanie dodatkowego frezowania o powierzchni 350,2m2 oraz mechaniczne rozebranie mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 136,4m2 wraz z załadowaniem i odwozem materiału z rozbiórki. 8. Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego. W trakcie robót rozbiórkowych stwierdzono występowanie pod istniejącymi zjazdami i chodnikami podbudowy z kruszywa kamiennego o złej jakości, którego pozostawienie pod nową konstrukcją spowodowałoby jej przyspieszoną degradację. Niezbędna staje się rozbiórka podbudowy o złej jakości wraz z załadowanie i odwozem materiału z rozbiórki. 9. Rozbiórka chodników. Wykonawca stwierdził w trakcie korytowania pod nową nawierzchnię chodnika obszary istniejących nawierzchni do rozbiórki, które wcześniej były niewidoczne (przykryte warstwą ziemi i częściowo zarośnięte) i nie zostały ujęte w zakresie prac rozbiórkowych. W związku z powyższym niezbędny jest wykonanie dodatkowych prac rozbiórkowych chodników o łącznej powierzchni 228,4m2. 10. Wycinka drzewa. Po wytyczeniu chodnika przebiegającego po południowej stronie DW 933 na wysokości działki nr 388/42 stwierdzono, że istniejące drzewo zlokalizowane jest na granicy zakresu robót. Przy korytowaniu pod konstrukcję nawierzchni chodnika nastąpi podcięcie znacznej części systemu korzeniowego co w konsekwencji spowoduje uschnięcie drzewa lub nawet jego przewrócenia. Ze względów bezpieczeństwa niezbędne staje się wycięcie drzewa. 11. Montaż pokryw żelbetowych na istniejących studniach. Wykonawca w trakcie robót rozbiórkowych istniejącego chodnika stwierdził brak żelbetowych pokryw na studniach podtrzymujących żeliwny element włazowy studni. Nie było możliwe stwierdzenie tego faktu bez rozbiórki nawierzchni chodnika. Brak w/w pokryw stwierdzono w dwóch studniach zlokalizowanych w chodniku. Niezbędny staje się zakup i montaż dwóch żelbetowych pokryw nastudziennych. 12. Ułożenie nowego krawężnika na długości placu do parkowania. Dokumentacja projektowa zakładała odtworzenie nawierzchni placu do parkowania znajdującego się w rejonie skrzyżowania z ul. Kościelną z dowiązaniem się do istniejącego krawężnika znajdującego się w granicy z działką nr 285/138. Z uwagi na zły stan techniczny w/w krawężnika zachodzi konieczność wymiany krawężnika na nowy. 13. Ułożenie krawężników na zjazdach do posesji prywatnych. Dokumentacja projektowa przewiduje dowiązanie nowej nawierzchni zjazdu bezpośrednio do istniejących nawierzchni na terenie posesji prywatnych. Z uwagi na to, iż część nawierzchni na zjazdach jest uszkodzona, co nie występowało na etapie projektowania w 2010 r., wymagałaby wykonania robót przekładkowych poza zakresem robót. Celem uniknięcia takiej sytuacji konieczne jest zamknięcie nawierzchni zjazdów opornikiem w postaci krawężnika betonowego. Natomiast korektę nawierzchni na terenie prywatnym właściciele posesji wykonają we własnym zakresie. Zamknięcie zjazdów krawężnikami wymaga wykonania robót dodatkowych tj. ułożenie 30 m krawężników betonowych na ławie betonowej. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania zadania i ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia głównego, ich wartość określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 85 846,67 zł netto, co stanowi około 2,66 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, ROZBIÓRKA JEZDNI I CHODNIKÓW, WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA I PODBUDOWY Z KRUSZYWA, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYCIĘCIE DRZEWA ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130517/3/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. NA PRZEBUDOWĘ DRÓG WOJEWÓDZKICH - PRZEBUDOWA DWÓCH SKRZYŻOWAŃ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI MIEDŹNA I GÓRA.


Numer ogłoszenia: 413282 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 400864 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, ROZBIÓRKA JEZDNI I CHODNIKÓW, WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA I PODBUDOWY Z KRUSZYWA, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYCIĘCIE DRZEWA ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130517/3/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. NA PRZEBUDOWĘ DRÓG WOJEWÓDZKICH - PRZEBUDOWA DWÓCH SKRZYŻOWAŃ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI MIEDŹNA I GÓRA..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, ROZBIÓRKA JEZDNI I CHODNIKÓW, WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA I PODBUDOWY Z KRUSZYWA, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYCIĘCIE DRZEWA ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130517/3/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. NA PRZEBUDOWĘ DRÓG WOJEWÓDZKICH - PRZEBUDOWA DWÓCH SKRZYŻOWAŃ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI MIEDŹNA I GÓRA..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG SP. Z O.O., UL. PARZNIEWSKA 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 85846,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84870,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  84870,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  84870,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych w obszarze skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 933 (ul. Pszczyńska) z ulicami Długą i Kościelną wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Budowa przykanalika O200 o dł. 15m wraz z wykonaniem drenu w obsypce. Duże opady deszczu, które wystąpiły w miesiącu wrześniu 2013 r. (około 40 mm/m2) pokazały, że woda deszczowa z drogi powiatowej (ul. Długiej) spływa do istniejącego rowu. Konieczne jest przechwycenie wody z istniejącego rowu drogowego prawostronnego przebiegającego przy ulicy Długiej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Niezbędna jest zabudowa pod chodnikiem przykanalika O200 o długości 15 m. Ponadto celem przejęcia wód gruntowych, które mogą pojawić się nad w/w przykanalikiem konieczne jest wykonanie 15 mb drenu w obsypce. 2. Zabudowa elementów prefabrykowanych typu L wraz z wykonaniem robót ziemnych, wykonaniem drenu i poręczy ochronnych sztywnych. Z uwagi na budowę chodnika po północnej stronie ul. Pszczyńskiej (DW 933) powstanie skarpa nasypowa znajdująca się w okolicy ogrodzenia prywatnej posesji (działka nr 377/213). Przewidziana w projekcie skarpa nasypu może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych napierać na istniejące ogrodzenie i doprowadzi do jego zniszczenia. Celem zapobieżenia takiej sytuacji konieczne jest wykonanie zabezpieczenia w postaci zabudowy elementów prefabrykowanych typu L80 na długości 28 mb wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych oraz poręczy ochronnych sztywnych i wykonaniem drenu w obsypce celem zapewnienia właściwego odwodnienia gruntu, a tym samym niedopuszczenia do niszczenia chodnika. 3. Wymiana odwodnienia liniowego na dwóch zjazdach do posesji. Zgodnie z dokumentacją projektową zjazdy do posesji w km 63+060 oraz 63+087 wymagają korekty wysokościowej i wymiany nawierzchni. W linii ogrodzeń na w/w zjazdach znajduje się odwodnienie liniowe, które po przeprowadzeniu częściowej rozbiórki nawierzchni w/w zjazdów wykazało, że odwodnienie to jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do ponownego wbudowania w nowej nawierzchni zjazdów. Konieczna jest wymiana w/w odwodnienia na nowe o łącznej długości 13 m. Zapobiegnie to zalewaniu posesji wodą pochodzącą z drogi wojewódzkiej. 4. Wykonanie korytowania, stabilizacji podłoża, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa pod wyspami separującymi ruch i pod ciągami krawężników ograniczających jezdnie. W trakcie rozbiórek istniejącej nawierzchni DW 933 stwierdzono, zły stan warstw bitumicznych położonych poniżej istniejącej warstwy ścieralnej co uniemożliwia wykonanie wysp separujących ruch zgodnie z dokumentacją projektową, która zakładała układanie kostki granitowej wraz z podsypką na istniejących warstwach bitumicznych. Ponadto w trakcie korytowania stwierdzono w obszarze projektowanych krawężników ograniczających jezdnię występowanie gruntów nasypowych wątpliwych, które nie będą stanowić stabilnego podłoża pod ławy krawężnikowe. W związku z powyższym celem zachowania ciągłości warstw konstrukcji drogowej pod wyspami oraz posadowienia krawężników na podłożu o właściwej nośności konieczne jest pod wyspami separującymi ruch oraz wszystkimi krawężnikami przy zewnętrznych krawędziach jezdni wykonanie: korytowania, stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego, podbudowy z kruszywa łamanego. 5. Wzmocnienie istniejących rur kanalizacyjnych pod jezdnią. Po przeprowadzeniu korytowania i odsłonięciu istniejącej kanalizacji przebiegającej pod jezdnią stwierdzono na podstawie pomiarów wysokościowych, że istniejąca kanalizacja przebiegająca poprzecznie przez ul. Długą położona jest zbyt płytko i znajdować się będzie tuż pod podbudową przebudowywanej drogi. Niemożliwa jest zmiana wysokościowa istniejących rur kanalizacyjnych, ponieważ konieczna byłaby przebudowa kanalizacji na dużym odcinku. Pozostawienie rur kanalizacyjnych bez zabezpieczenia skutkować będzie znacznym ich obciążeniem co w konsekwencji przyspieszy ich zużycie i doprowadzi do uszkodzenia. Konieczne jest wzmocnienie istniejących rur na długości 20 m betonem C12/15. 6. Umocnienie skarpy wykopowej płytami ażurowymi. W trakcie budowy chodnika i wykonywania skarpy wykopowej w rejonie granicy z działką nr 388/42 nastąpiło niekontrolowane obsuwanie się gruntu ze skarpy na obszar chodnika. Celem zabezpieczenia chodnika niezbędne jest umocnienie skarpy płytami ażurowymi ułożonymi na podsypce z kruszywa. Odcinek niezbędnego umocnienia wynosi 18 mb (powierzchnia umocnienia 21,6 m2). 7. Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz rozbiórka nawierzchni bitumicznych. W trakcie geodezyjnego wytyczenia chodników i poboczy przyległych do jezdni stwierdzono, że część istniejących nawierzchni bitumicznych znajdować się będzie poza zewnętrznym obrysem w/w chodników i poboczy. Pozostawienie istniejącej nawierzchni bitumicznej spowoduje brak możliwości szybkiej wegetacji (zazielenienia) powierzchni przeznaczonych pod zagospodarowanie zielenią. Ponadto może przyczynić się do dezorientacji kierowców. Konieczne jest wykonanie dodatkowego frezowania o powierzchni 350,2m2 oraz mechaniczne rozebranie mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 136,4m2 wraz z załadowaniem i odwozem materiału z rozbiórki. 8. Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego. W trakcie robót rozbiórkowych stwierdzono występowanie pod istniejącymi zjazdami i chodnikami podbudowy z kruszywa kamiennego o złej jakości, którego pozostawienie pod nową konstrukcją spowodowałoby jej przyspieszoną degradację. Niezbędna staje się rozbiórka podbudowy o złej jakości wraz z załadowanie i odwozem materiału z rozbiórki. 9. Rozbiórka chodników. Wykonawca stwierdził w trakcie korytowania pod nową nawierzchnię chodnika obszary istniejących nawierzchni do rozbiórki, które wcześniej były niewidoczne (przykryte warstwą ziemi i częściowo zarośnięte) i nie zostały ujęte w zakresie prac rozbiórkowych. W związku z powyższym niezbędny jest wykonanie dodatkowych prac rozbiórkowych chodników o łącznej powierzchni 228,4m2. 10. Wycinka drzewa. Po wytyczeniu chodnika przebiegającego po południowej stronie DW 933 na wysokości działki nr 388/42 stwierdzono, że istniejące drzewo zlokalizowane jest na granicy zakresu robót. Przy korytowaniu pod konstrukcję nawierzchni chodnika nastąpi podcięcie znacznej części systemu korzeniowego co w konsekwencji spowoduje uschnięcie drzewa lub nawet jego przewrócenia. Ze względów bezpieczeństwa niezbędne staje się wycięcie drzewa. 11. Montaż pokryw żelbetowych na istniejących studniach. Wykonawca w trakcie robót rozbiórkowych istniejącego chodnika stwierdził brak żelbetowych pokryw na studniach podtrzymujących żeliwny element włazowy studni. Nie było możliwe stwierdzenie tego faktu bez rozbiórki nawierzchni chodnika. Brak w/w pokryw stwierdzono w dwóch studniach zlokalizowanych w chodniku. Niezbędny staje się zakup i montaż dwóch żelbetowych pokryw nastudziennych. 12. Ułożenie nowego krawężnika na długości placu do parkowania. Dokumentacja projektowa zakładała odtworzenie nawierzchni placu do parkowania znajdującego się w rejonie skrzyżowania z ul. Kościelną z dowiązaniem się do istniejącego krawężnika znajdującego się w granicy z działką nr 285/138. Z uwagi na zły stan techniczny w/w krawężnika zachodzi konieczność wymiany krawężnika na nowy. 13. Ułożenie krawężników na zjazdach do posesji prywatnych. Dokumentacja projektowa przewiduje dowiązanie nowej nawierzchni zjazdu bezpośrednio do istniejących nawierzchni na terenie posesji prywatnych. Z uwagi na to, iż część nawierzchni na zjazdach jest uszkodzona, co nie występowało na etapie projektowania w 2010 r., wymagałaby wykonania robót przekładkowych poza zakresem robót. Celem uniknięcia takiej sytuacji konieczne jest zamknięcie nawierzchni zjazdów opornikiem w postaci krawężnika betonowego. Natomiast korektę nawierzchni na terenie prywatnym właściciele posesji wykonają we własnym zakresie. Zamknięcie zjazdów krawężnikami wymaga wykonania robót dodatkowych tj. ułożenie 30 m krawężników betonowych na ławie betonowej. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania zadania i ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia głównego, ich wartość określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 85 846,67 zł netto, co stanowi około 2,66 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40086420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, ROZBIÓRKA JEZDNI I CHODNIKÓW, WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA I PODBUDOWY Z KRUSZYWA, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYCIĘCIE DRZEWA ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/130517/3/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. NA P STRABAG SP. Z O.O.
UL. PARZNIEWSKA 10, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2013-10-10 84 870,00