Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ODTWORZENIE SYSTEMU ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO POPRZEZ REGULACJĘ DNA ROWÓW I POSADOWIENIA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI, WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO, REGULACJI PIONOWEJ DLA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ORAZ WYKONANIE ZMIANY NIWELETY NAWIERZCHNI JEZDNI roboty dodatkowe do umowy: WD/P/100816/10/1 Z DNIA 01.10.2010 R.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD KM 31+829 DO KM 34+209 W MIEJSCOWOŚCI DZWONOWICE


Numer ogłoszenia: 403312 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODTWORZENIE SYSTEMU ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO POPRZEZ REGULACJĘ DNA ROWÓW I POSADOWIENIA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI, WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO, REGULACJI PIONOWEJ DLA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ORAZ WYKONANIE ZMIANY NIWELETY NAWIERZCHNI JEZDNI roboty dodatkowe do umowy: WD/P/100816/10/1 Z DNIA 01.10.2010 R.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD KM 31+829 DO KM 34+209 W MIEJSCOWOŚCI DZWONOWICE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ODTWORZENIE SYSTEMU ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO POPRZEZ REGULACJĘ DNA ROWÓW I POSADOWIENIA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI, WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO, REGULACJI PIONOWEJ DLA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ORAZ WYKONANIE ZMIANY NIWELETY NAWIERZCHNI JEZDNI roboty dodatkowe do umowy: WD/P/100816/10/1 Z DNIA 01.10.2010 R.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD KM 31+829 DO KM 34+209 W MIEJSCOWOŚCI DZWONOWICE.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Remont DW 794 w miejscowości Dzwonowice jest realizowany od 14.10.2010 r. Dokumentacja projektowa opracowana w 2010 r. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zakładała wykonanie poszerzenia jezdni i remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Dzwonowice. Duże opady deszczu (niespotykane w ostatnich latach na tym terenie) wymagają odtworzenia systemu odwodnienia korpusu drogowego poprzez regulację niwelety dna rowów, posadowienia przepustów pod zjazdami, wykonania drenażu francuskiego, regulacji pionowej dla studzienek ściekowych oraz zmiany niwelety jezdni. Dokumentacja projektowa opracowana przed wystąpieniem ulewnych deszczy zawierała sposób obliczeń systemu odwodnienia oparty na średnich z lat poprzednich. Nieprawidłowe wykonanie przez Zamawiającego należytego odwodnienia jezdni, skutkowałoby obniżeniem trwałości nawierzchni jezdni, korpusu drogowego doprowadzając do uszkodzeń co spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zakres wyżej opisanych prac dodatkowych został wychwycony w trakcie wykonywania robót podstawowych (objętych dokumentacją projektową). Powyższych okoliczności Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, jak również potrzeba wykonania robót dodatkowych nie powstała z winy Zamawiającego. W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROGOMEX SP. Z O.O., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 PRUSZKÓW, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: ODTWORZENIE SYSTEMU ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO POPRZEZ REGULACJĘ DNA ROWÓW I POSADOWIENIE PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI, WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO, REGULACJI PIONOWEJ DLA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ORAZ WYKONANIE ZMIANY NIWELETY NAWIERZCHNI JEZDNI roboty dodatkowe do umowy: WD/P/100816/10/1 Z DNIA 01.10.2010 R.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD KM 31+829 DO KM 34+209 W MIEJSCOWOŚCI DZWONOWICE.


Numer ogłoszenia: 418438 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 403312 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODTWORZENIE SYSTEMU ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO POPRZEZ REGULACJĘ DNA ROWÓW I POSADOWIENIE PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI, WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO, REGULACJI PIONOWEJ DLA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ORAZ WYKONANIE ZMIANY NIWELETY NAWIERZCHNI JEZDNI roboty dodatkowe do umowy: WD/P/100816/10/1 Z DNIA 01.10.2010 R.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD KM 31+829 DO KM 34+209 W MIEJSCOWOŚCI DZWONOWICE..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ODTWORZENIE SYSTEMU ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO POPRZEZ REGULACJĘ DNA ROWÓW I POSADOWIENIE PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI, WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO, REGULACJI PIONOWEJ DLA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ORAZ WYKONANIE ZMIANY NIWELETY NAWIERZCHNI JEZDNI roboty dodatkowe do umowy: WD/P/100816/10/1 Z DNIA 01.10.2010 R.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD KM 31+829 DO KM 34+209 W MIEJSCOWOŚCI DZWONOWICE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGOMEX SP. Z O.O., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 596620,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  703806,87


 • Oferta z najniższą ceną:
  703806,87
  / Oferta z najwyższą ceną:
  703806,87


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Remont DW 794 w miejscowości Dzwonowice jest realizowany od 14.10.2010 r. Dokumentacja projektowa opracowana w 2010 r. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zakładała wykonanie poszerzenia jezdni i remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Dzwonowice. Duże opady deszczu (niespotykane w ostatnich latach na tym terenie) wymagają odtworzenia systemu odwodnienia korpusu drogowego poprzez regulację niwelety dna rowów, posadowienia przepustów pod zjazdami, wykonania drenażu francuskiego, regulacji pionowej dla studzienek ściekowych oraz zmiany niwelety jezdni. Dokumentacja projektowa opracowana przed wystąpieniem ulewnych deszczy zawierała sposób obliczeń systemu odwodnienia oparty na średnich z lat poprzednich. Nieprawidłowe wykonanie przez Zamawiającego należytego odwodnienia jezdni, skutkowałoby obniżeniem trwałości nawierzchni jezdni, korpusu drogowego doprowadzając do uszkodzeń co spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zakres wyżej opisanych prac dodatkowych został wychwycony w trakcie wykonywania robót podstawowych (objętych dokumentacją projektową). Powyższych okoliczności Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, jak również potrzeba wykonania robót dodatkowych nie powstała z winy Zamawiającego. W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40331220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ODTWORZENIE SYSTEMU ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO POPRZEZ REGULACJĘ DNA ROWÓW I POSADOWIENIE PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI, WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO, REGULACJI PIONOWEJ DLA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ORAZ WYKONANIE ZMIANY NIWELETY NAWIERZCHNI JEZDNI robot DROGOMEX SP. Z O.O.
ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2010-12-23 703 806,00