Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY: Nr WD/P/100827/1/1 z dnia 5 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 OD KM 5+700 DO KM 8+186 NA ODCINKU PRZYRÓW - JULIANKA


Numer ogłoszenia: 403342 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY: Nr WD/P/100827/1/1 z dnia 5 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 OD KM 5+700 DO KM 8+186 NA ODCINKU PRZYRÓW - JULIANKA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY: Nr WD/P/100827/1/1 z dnia 5 października 2010 r.: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 OD KM 5+700 DO KM 8+186 NA ODCINKU PRZYRÓW - JULIANKA.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu dla zadania nr WD/P/100827/1/1 na Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 793 od km 5+700 do km 8+186 w punkcie II.1.4) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się: - wykonanie podbudowy kamiennej i bitumicznej, - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, - ścięcie i wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym i frezem. Dokumentacja projektowa zawierała wykonanie obustronnego wzmocnienia krawędzi jezdni poprzez wykonanie pełnej konstrukcji tj. - ułożenie warstwy seperacyjno-wzmacniajacej z geosyntetyku, - ułożenie podbudowy z kamienia łamanego 0/63 gr. 40 cm, - ułożenie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 22 gr. 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 gr. 8 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 gr. 4 cm. Jednocześnie zaprojektowano wykonanie na całej szerokości jezdni od km 7+357 do km 8+186 pakietu bitumicznego w dwóch warstwach tj.: - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 gr. 8 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 gr. 4 cm. Na pozostałym odcinku tj. od km 5+700 do km 7+357 dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie wzmocnienie krawędzi jezdni. Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać na odcinku od km 5+700 do km 7+357 pakietu bitumicznego (w części nie objętej zamówieniem podstawowym) w dwóch warstwach tj. : - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 gr. 8 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 gr. 4 cm. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 42 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • MEGA BRUK USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO JACEK SZTOLCMAN, ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40334220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane