TITytułPolska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
NDNr dokumentu403800-2017
PDData publikacji12/10/2017
OJDz.U. S196
TWMiejscowośćGDAŃSK
AUNazwa instytucjiDCT Gdańsk S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/10/2017
DTTermin13/10/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówieniaZ - Nie określono
PCKod CPV48313000 - Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
72212313 - Usługi opracowywania oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
OCPierwotny kod CPV48313000 - Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
72212313 - Usługi opracowywania oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
IAAdres internetowy (URL)http://www.dctgdansk.com
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

12/10/2017    S196    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)

2017/S 196-403800

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

DCT Gdańsk S.A.
Kontenerowa 7
Osoba do kontaktów: Cezary Osipuk
80-601 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 587379167
E-mail: tenders@dctgdansk.com


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.dctgdansk.com


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka akcyjna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: przeładunek towarów w portach morskich
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
13/EU/2017/OCR – GOP.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
System rozpoznawania numerów kontenerów i rejestrowania uszkodzeń OCR.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48313000, 72212313

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.10.2017 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
angielski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.10.2017
TITytułPolska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
NDNr dokumentu480487-2017
PDData publikacji30/11/2017
OJDz.U. S230
TWMiejscowośćGDAŃSK
AUNazwa instytucjiDCT Gdańsk S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany29/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówieniaZ - Nie określono
PCKod CPV48313000 - Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
72212313 - Usługi opracowywania oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
OCPierwotny kod CPV48313000 - Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
72212313 - Usługi opracowywania oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
IAAdres internetowy (URL)http://www.dctgdansk.com
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

30/11/2017    S230    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)

2017/S 230-480487

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

DCT Gdańsk S.A.
Kontenerowa 7
Osoba do kontaktów: Cezary Osipuk
80-601 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 587379167
E-mail: tenders@dctgdansk.com


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.dctgdansk.com

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka akcyjna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: przeładunek towarów w portach morskich
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
13/EU/2017/OCR – GOP.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
System rozpoznawania numerów kontenerów i rejestrowania uszkodzeń OCR.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48313000, 72212313

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 196-403800 z dnia 12.10.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.11.2017
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AUTEPRA UAB

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.11.2017

Adres: Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk
woj. POMORSKIE
Dane kontaktowe: email: tenders-it@dctgdansk.com
tel: +48 587379065
fax: +48 587376350
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-10-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40380020171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-10-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.dctgdansk.com
Informacja dostępna pod: DCT Gdańsk S.A.
Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. POMORSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
48313000-5 Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
72212313-6 Usługi opracowywania oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)