TITytułPolska-Opole: Produkty farmaceutyczne
NDNr dokumentu403806-2017
PDData publikacji12/10/2017
OJDz.U. S196
TWMiejscowośćOPOLE
AUNazwa instytucjiAreszt Śledczy w Opolu
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/10/2017
DTTermin21/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV33600000 - Produkty farmaceutyczne
OCPierwotny kod CPV33600000 - Produkty farmaceutyczne
RCKod NUTSPL524
IAAdres internetowy (URL)http://www.sw.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

12/10/2017    S196    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne

2017/S 196-403806

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Areszt Śledczy w Opolu
ul. Sądowa 4
Osoba do kontaktów: Piotr Król
45-033 Opole
Polska
Tel.: +48 774545647
E-mail: piotr.krol@sw.gov.pl
Faks: +48 774539741


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sw.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.zp.sw.gov.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka zakładowa-okręgowa Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu, ul. Sądowa 2, 45-033 Opole.

Kod NUTS PL524

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia będą dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do apteki zakładowej-okręgowej Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Produkty farmaceutyczne
1)Krótki opis
Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do apteki zakładowej-okręgowej Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Część 1 – Produkty farmaceutyczne kod CPV 33600000-6 / (część 1 zawiera: ATC-A Przewód pokarmowy i metabolizm, ATC – B Krew i układ krwionośny, ATC – C Układ sercowo – naczyniowy, ATC – D Dermatologia, ATC – G Układ moczowo – płciowy, ATC – H Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego). Część 1 obejmuje produkty od poz. 1 do poz. 259.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Produkty farmaceutyczne
1)Krótki opis
Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do apteki zakładowej-okręgowej Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Część 2 – Produkty farmaceutyczne kod CPV 33600000-6 / (część 2 zawiera: ATC – J Leki stosowane w zakażeniach, ATC – M Układ mięśniowo – szkieletowy, ATC – N Ośrodkowy układ nerwowy, ATC – R Układ oddechowy, ATC – S Narządy wzroku i słuchu)Część 2 obejmuje produkty od poz. 260 do poz. 466.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Środki przeciwepileptyczne
1)Krótki opis
Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do apteki zakładowej-okręgowej Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Część 3 – Środki przeciwepileptyczne kod CPV 33661300-4 / (część 3 zawiera: Środki przeciwepileptyczne). Część 3 obejmuje produkty od poz. 467 do poz. 470.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny
1)Krótki opis
Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do apteki zakładowej-okręgowej Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Część 4 – Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny CPV 33622800-4 / (część 4 zawiera: Środki aktywne wobec układu reninoangiotenzynowego). Część 4 obejmuje produkty od poz. 471 do poz. 473.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Materiały medyczne
1)Krótki opis
Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do apteki zakładowej-okręgowej Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Część 5 – Materiały medyczne kod CPV 33140000-3 / (część 5 zawiera: Środki opatrunkowe, Sprzęt jednorazowy). Część 5 obejmuje produkty od poz. 474 do poz. 525.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
1)Krótki opis
Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do apteki zakładowej-okręgowej Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
Część 6 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne kod CPV 33631600-8 / (część 6 zawiera: Środki dezynfekcyjne i preparaty biobójcze). Część 6 obejmuje produkty od poz. 526 do poz. 541.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Łączna (suma) wartość wadium 6 części wynosi 22 770 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100). Zamawiający określił wadium na poszczególne części oferty w tym:
(Część 1 / 9 500 PLN dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100),
(Część 2 / 10 400 PLN dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100),
(Część 3 / 1 330 PLN jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych 00/100),
(Część 4 / 340 PLN trzysta czterdzieści złotych 00/100),
(Część 5 / 850 PLN osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
(Część 6 / 350 PLN trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
1.1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).
1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek bankowy Aresztu Śledczego w Opolu nr NBP O/Opole nr 26 1010 1401 0014 1413 9120 0000. Dowód wpłaty powinien posiadać dokładne oznaczenie tytułu wpłaty tj. „wadium na leki – część .....(wpisać nr części)”. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę [np. na wszystkie 6 (sześć) części przedmiotu zamówienia], wadium powinno być sumą odpowiednich kwot wymienionych w pkt. 1i.
1.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.2. specyfikacji, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
1.4. Zgodnie z umową rachunku bankowego, wniesione wadium w formie pieniądza będzie przechowywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym prowadzonym przez zamawiającego.
1.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie w kasie Aresztu Śledczego w Opolu przed upływem terminu składania ofert, a jego kopia w ofercie.
1.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
1.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Nie dotyczy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający nie precyzuje form prawnych, jakie musi przyjąć grupa wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: ***Cytat rozdziału V i VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia***
V – Warunki udziału w postępowaniu.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23) ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące;
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży dokumenty określone w pkt. 6.4. ppkt 1 specyfikacji);
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (warunek ten nie dotyczy zamówienia);
c) zdolności technicznej lub zawodowej (warunek ten nie dotyczy zamówienia).
Va – Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5a. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Każdy wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia znajduje się przedmiotowe rozporządzenie oraz instrukcja wypełniania tego oświadczenia. Dokument musi być składany w oryginale.

6.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym stanowi pkt 6 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
6.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym stanowi pkt 6 specyfikacji.
6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym stanowi pkt 6 specyfikacji.
Uwaga!
Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury uregulowanej
w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.4. Każdy wykonawca musi dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty.
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. pkt. 5 ppkt 2) specyfikacji, zamawiający żąda dokumentów o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów w szczególności: koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.:
1) uzyskanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót hurtowy produktów leczniczych na terenie Polski lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym uprawnionym do wprowadzenia do obrotu danego produktu leczniczego – dot. części 1 i 2 przedmiotu zamówienia;
2) uzyskanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi będącymi produktami leczniczymi – dot. części 2 przedmiotu zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument(y) składa każdy z wykonawców oddzielnie. Dokument(y) musi(szą) być składany(e) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału postępowania, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z wykonawców oddzielnie). Dokument musi być składany w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z wykonawców oddzielnie) Dokument musi być składany w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z wykonawców oddzielnie) Dokument musi być składany w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z wykonawców oddzielnie) Dokument musi być składany w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. specyfikacji w:
1) pkt 2 ppkt. 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2 ppkt. 2–4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Uwaga!
Oświadczenie Wykonawcy określone w pkt. 6.4. ppkt. 7 składa każdy wykonawca
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej
(art. 86 ust. 5 ustawy)
(w trakcie zamieszczania ww. informacji zostanie załączony plik oświadczenia, gdzie każdy wykonawcy zobowiązany będzie do wydrukowania, wypełnienia, podpisania i odesłania {dostarczenia} do zamawiającego)
7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału postępowania, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 4 do specyfikacji. Dokument musi być składany w oryginale.
6.5. W zakresie nieuregulowanym w specyfikacji, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
6.6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których stanowi art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.7. Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy bądź podpisywania oferty, musi działać zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba(y) podpisująca(e) ofertę działa(ją) na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie rodzajowe np. do podpisania oferty, zawarcia umowy itp. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.8. Zgodnie z pkt. 6.1 wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika (pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców (patrz również pkt. 14.1. specyfikacji).
6.9. Ponadto, każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia w swojej ofercie innych dokumentów niewymienionych w rozdziale VI specyfikacji takich jak:
1) wypełniony formularz ofertowy. Formularz ofertowy musi mieć formę pisemną i należy go złożyć na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Dokument musi być składany w oryginale;
2) dowód wniesienia wadium;
3) pełnomocnictwo, (jeżeli dotyczy) Dokument musi być składany w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
9/PN/D/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.11.2017 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.11.2017 - 11:30

Miejscowość:

Sala odpraw w budynku administracyjnym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu przy ul. Sądowej 2, 45-033 Opole

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

j.w.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.10.2017
TITytułPolska-Opole: Produkty farmaceutyczne
NDNr dokumentu8155-2018
PDData publikacji09/01/2018
OJDz.U. S5
TWMiejscowośćOPOLE
AUNazwa instytucjiAreszt Śledczy w Opolu
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany05/01/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV33600000 - Produkty farmaceutyczne
OCPierwotny kod CPV33600000 - Produkty farmaceutyczne
RCKod NUTSPL524
IAAdres internetowy (URL)http://www.sw.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

09/01/2018    S5    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne

2018/S 005-008155

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Areszt Śledczy w Opolu
ul. Sądowa 4
Osoba do kontaktów: Piotr Król
45-033 Opole
Polska
Tel.: +48 774545647
E-mail: Piotr.Krol@sw.gov.pl
Faks: +48 774539741


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sw.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.zp.sw.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka zakładowa-okręgowa Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu, ul. Sądowa 2, 45-033 Opole

Kod NUTS PL524

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia będą dostawy produktów leczniczych i materiałów medycznych do apteki zakładowej-okręgowej Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 821 472,50 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
9/PN/D/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 196-403806 z dnia 12.10.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Produkty farmaceutyczne / (część 1 zawiera: ATC-A Przewód pokarmowy i metabolizm, ATC - B Krew i układ krwionośny, ATC - C Układ sercowo - naczyniowy, ATC - D Dermatologia, ATC - G Układ moczowo - płciowy, ATC - H Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 344 176,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 345 860,86 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Produkty farmaceutyczne / (część 2 zawiera: ATC - J Leki stosowane w zakażeniach, ATC - M Układ mięśniowo - szkieletowy, ATC - N Ośrodkowy układ nerwowy, ATC - R Układ oddechowy, ATC - S Narządy wzroku i słuchu)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 373 923,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 391 122,57 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 3 - Nazwa: Środki przeciwepileptyczne / (część 3 zawiera: Środki przeciwepileptyczne)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sanofi-Aventis Sp. z o.o
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 47 671,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 36 516,85 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny / (część 4 zawiera: Środki aktywne wobec układu reninoangiotenzynowego)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sanofi-Aventis Sp. z o.o
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 310,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 694,30 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: Materiały medyczne / (część 5 zawiera: Środki opatrunkowe, Sprzęt jednorazowy)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 30 531,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 23 686,91 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 6 - Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne / (część 6 zawiera: Środki dezynfekcyjne i preparaty biobójcze)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

j.w.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.1.2018

Adres: ul. Sądowa, 45-033 Opole
woj. opolskie
Dane kontaktowe: email: as_opole@sw.gov.pl
tel: 774 545 647
fax: 774 539 741
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 40380620171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-10-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 404 dni
Wadium: 22770 ZŁ
Szacowana wartość* 759 000 PLN  -  1 138 500 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.sw.gov.pl
Informacja dostępna pod: Areszt Śledczy w Opolu
ul. Sądowa 4, 45-033 Opole, woj. OPOLSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Produkty farmaceutyczne / (część 1 zawiera: ATC-A Przewód pokarmowy i metabolizm, ATC - B Krew i układ krwionośny, ATC - C Układ sercowo - naczyniowy, ATC - D Dermatologia, ATC - G Układ moczowo - płciowy, ATC - H Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego Konsorcjum Firm Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2017-12-22 345,00
Produkty farmaceutyczne / (część 2 zawiera: ATC - J Leki stosowane w zakażeniach, ATC - M Układ mięśniowo - szkieletowy, ATC - N Ośrodkowy układ nerwowy, ATC - R Układ oddechowy, ATC - S Narządy wzroku i słuchu) Konsorcjum Firm Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Farmada Transport Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2017-12-22 391,00
Środki przeciwepileptyczne / (część 3 zawiera: Środki przeciwepileptyczne) Sanofi-Aventis Sp. z o.o
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-12-22 36,00
Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny / (część 4 zawiera: Środki aktywne wobec układu reninoangiotenzynowego) Sanofi-Aventis Sp. z o.o
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-12-22 5,00
Materiały medyczne / (część 5 zawiera: Środki opatrunkowe, Sprzęt jednorazowy) Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. ŚLĄSKIE
2017-12-22 23,00
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne / (część 6 zawiera: Środki dezynfekcyjne i preparaty biobójcze) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
, , woj. MAZOWIECKIE
1970-01-01 0,00