TITytułPolska-Włocławek: Odczynniki laboratoryjne
NDNr dokumentu403807-2017
PDData publikacji12/10/2017
OJDz.U. S196
TWMiejscowośćWŁOCŁAWEK
AUNazwa instytucjiWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (DZP/31/2017)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/10/2017
DTTermin21/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV33696500 - Odczynniki laboratoryjne
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
OCPierwotny kod CPV33696500 - Odczynniki laboratoryjne
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
IAAdres internetowy (URL)http://www.szpital.wloclawek.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

12/10/2017    S196    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Włocławek: Odczynniki laboratoryjne

2017/S 196-403807

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
DZP/31/2017
ul. Wieniecka 49
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Lunewil 15, 87-800 Włocławek
Osoba do kontaktów: mgr Karina Kmieciak- refernt ds. zamówień publicznych
87-800 Włocławek
Polska
Tel.: +48 542329874
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl
Faks: +48 542329875


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital.wloclawek.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
DZP/66/2017 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH I APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą dwóch analizatorów mikrobiologicznych i aparatu do barwienia metodą Grama dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówienie podzielone jest na 10 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1
1)Krótki opis
1 Columbia Agar+ 5 % krew barania
szt. 35 000
2 Podłoże SS
szt. 5000
3 Podłoże Haemophilus Chocolate
szt. 2 000
4 Podłoże MacConkey
szt. 48 000
5 Mueller Hinton +NAD+ krew końska
szt. 1 300
6 Podłoże Mueller Hinton 2
szt. 13 000
7 Podłoże tryptozowo-sojowe
szt. 1 620
8 Podłoże chromogenne dla Enterobacteriacae
szt. 2000
9 Podłoże chromogenne dla Campylobacter
szt. 200
10 Położe chromogenne dla P. aeruginosa
szt. 200
11 Podłoże Chromogenne dla ESBL/VRE
szt. 600
12 Podłoże Chromogenne dla Salmonella
szt. 260
13 RPR (test do diagnostyki kiły)
szt. 1 000
14 Testy automatyczne do oznaczania lekowrażliwości G-
szt. 3 200
15 Testy automatyczne do identyfikacji G -
szt. 3 600
16 Test automatyczny dla NH
szt. 100
17 Podłoże dla Yersinia
szt. 100
18 Podłoże Sobouraund z gentamycyną i chloramfenikolem
szt. 10 000
19 Podłoże chromogenne dla C.difficile
szt. 360
20 Podłoże chromogenne dla Candida
szt. 260
21 Podłoże Sabourand dextrose agar
szt. 40
22 Podłoże dla lekowrażliwości grzybów
szt. 100
23 Testy automatyczne do identyfikacji drożdżaków
szt. 160
24 Testy automatyczne do lekowrażliwości drożdżaków
szt. 120
25 Testy automatyczne do identyfikacji Corynebacterium i beztlenowców.
szt. 160
26 Indykator warunków beztlenowych 50 szt.
szt. 550
27 Genbag do beztlenowców
szt. 800
28 Genbag do warunków mikroaerofilnych
szt.
2000
29 Podłoże dla Legionella GVPC
szt. 1200
30 Podłoże do badania czystości powierzchni sterylizowane radiacyjnie i podłoża tryptozowo-sojowe
szt. 400
31 Standard MacFarlanda do aparatu identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości
Op. 6
32 Probówki do aparatu identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości
szt 16000
33 Sól fizjologiczna do aparatu identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości op 29
34-
35.Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości- 1 zestaw
36Użyczenie zestawów komputerowych na cały okres realizacji zamówienia (specyfikacja sprzętu poniżej)-4 zestawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
UWAGI dot. części nr 1:
1. Przedmiot zamówienia (za wyjątkiem zestawów komputerowych) musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny, tzn. pasować fizycznie i dawać prawidłowe wyniki, z zaoferowanym analizatorem do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.
3. Do testów identyfikacyjnych i do oznaczania lekowrażliwości do analizatora należy dostarczyć metodyki oraz skład w formie pisemnej.
4. Oferent zabezpieczy udział Zamawiającego w kontroli SOWA- med w zakresie: krew, PMR, mocz – jeden raz w roku.
AUTOMATYCZNY Analizator mikrobiologiczny DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLENIA LEKOWRAZLIWOŚCI
Parametr wymagany:
1 Pełna automatyzacja wykonywanych badań(napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) wszystko w obrębie jednego aparatu
2 Czytnik kodów kreskowych
3 Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej
4 Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R)
5 Graficzna wersja oprogramowania
6 Oddzielny program do kontroli jakości ,będący częścią systemu
7 Brak konieczności dodawania jakichkolwiek odczynników w celu otrzymania wyników końcowych
8 Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowania zawiesiny bakterii
9 Automatyczne napełnianie testów w systemie
10 Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów:
1. Gram ujemne;
2. Gram dodatnie;
3. Drożdżaków;
4. Neisseria Haemophilus;
5. Beztlenowców
6. Corynebacterium
11 Możliwość oznaczenia lekowrażliwości:
1. Gram-ujemne;
2. Gram-dodatnie;
3. Drożdżaków
12 Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae
13 Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA MLSB, VISA, MBL, AmpC, KPC
14 Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane
15 Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe
16 Ilość miejsc pomiarowych min. 50
17 Testy całkowicie szczelne po napełnieniu
18 Brak udziału użytkownika przy napełnianiu testów
19 System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS
20 Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie
21 Zaawansowany System Expert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.
22 Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności
23 Manualne wprowadzanie danych demograficznych
24 Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu
25 Przechowywanie wyników w systemie
26 Archiwizacja danych na CD
27 Oznaczenie testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach
28 Dwukierunkowa komunikacja z systemem informacyjnym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego – oferent zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania protokołów transmisji aparatów
29 Średni termin ważności testów: min 4 miesięcy
30 Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu, termin rozpoczęcia: dzień dostawy aparatu. Szkolenie trwać będzie nie dłużej niż 3 dni robocze dla co najmniej 5 osób.
31 Bezpłatny serwis gwarancyjny na cały okres dzierżawy aparatu
Warunki serwisowe
1 Czas reakcji serwisu- 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii
2 W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia – udostępnienie Zamawiającemu w ciągu maksimum 48 godzin urządzenia „zastępczego” na czas naprawy właściwego dzierżawionego urzadzenia, w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.
3 Bezpłatna wymiana podzespołu na nowy po jego 3 awariach.
Zestawy komputerowe
1 Skład zestawu:
a) jednostka centralna;
b) monitor;
c) drukarka;
d) klawiatura;
e) myszka;
f) okablowanie i łącza niezbędne do połączenia i podłączenia całości zestawu
2 Oprogramowanie sprzętu:
1. system operacyjny pozwalający na prawidłową pracę oprogramowania biurowego;
2.oprogramowanie biurowe.
Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2
1)Krótki opis
1 Podłoże Mannitol Salt Agar(Chapman)
szt. 9000
2 Podłoże dla enterokoków
szt. 3 000
3 Podłoże chromogenne dzielone CPS/CNA
szt. 460
4 Podłoże Chromogenne do Identyfikacji GBS
szt. 1700
5 Podłoże Chromogenne dzielone MRSA/SA
szt. 4400
6 Bulion sercowo-wołowy BHI w probówkach
szt. 5 400
7 Todd Hewitt w probówkach
szt. 1 080
8 Testy automatyczne do identyfikacji Gram+
szt. 1 500
9 Testy automatyczne do oznaczania lekowrażliwości G+
szt. 2 000
10 Podłoża do posiewów krwi dla flory tlenowej z inhibitorami antybiotyków
szt. 8000
11 Podłoża do posiewów krwi pediatryczne bez węgla
szt. 1 200
12 Test kasetkowy do Rota – Adenowirusów
szt. 2 160
13 Podłoża do posiewów krwi dla flory beztlenowej z inhibitorami antybiotyków
szt. 8000
14 Safranina Op. 15
15 Lugol Op 15
16 Odbarwiacz Op 15
17 Fiolet krystaliczny Op 15
18-
19 Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych na cały okres realizacji zamówienia (specyfikacja aparatu poniżej) wraz z częściami zużywalnymi do aparatu i do przystawki 1 zestaw
20 Dzierżawa aparatu do barwienia metodą Grama. 1 zestaw
21-
22 Użyczenie chłodni laboratoryjnej jednokomorowej o pojemności 250-300 litrów na cały okres realizacji zamówienia 1 urządzenie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
UWAGI dot.częsci nr 2:
1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny, tzn. pasować fizycznie i dawać prawidłowe wyniki, z zaoferowanym aparatem do hodowli posiewów krwi.
AUTOMATYCZNY ANALIZATOR MIKROBIOLOGICZNY DO HODOWLI POSIEWÓW KRWI I INNYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH
Parametr wymagany:
1 Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu.
2 Ilość miejsc w aparacie nie mniej niż 200
3 System z możliwością powiększenia o kolejne moduły inkubacyjne.
4 Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych.
5 Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych.
6 Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej (min rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób tworzenie zestawień i ich wydruk podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu).
7 Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego.
8 Kolorymetryczna metoda detekcji.
9 Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów. na podstawie zmiany zabarwienia dna butelki
10 Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi o objętości pow. 0,5 ml
11 Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków.
12 Dostępne podłoża pediatryczne
13 Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe.
14 Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu.
15 Wszystkie butelki hodowlane bez węgla, plastikowe.
16 Butelki bezpieczne, lekkie, plastikowe, oszczędne do utylizacji (do 100 gramów).
17 Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu, termin rozpoczęcia: dzień dostawy aparatu. Szkolenie trwać będzie nie dłużej niż 3 dni robocze dla co najmniej 5 osób.
18 Bezpłatny serwis gwarancyjny na cały okres dzierżawy aparatu.
19 Chłodnia laboratoryjna jednokomorowa o pojemności 250-300 litrów
Warunki serwisowe:
Czas reakcji serwisu- 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii
W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia – udostępnienie Zamawiającemu w ciągu maksimum 48 godzin urządzenia „zastępczego” na czas naprawy właściwego dzierżawionego urzadzenia, w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.
Bezpłatna wymiana podzespołu na nowy po jego 3 awarii.
APARAT DO BARWIENIA METODĄ GRAMA
Parametr wymagany:
1 Aparat w pełni automatyczny wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów
2 Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie
3 Odczynniki stosowane do barwienia przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach
4 Brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia
5 Zużyte barwniki zbierane automatycznie do jednego pojemnika przeznaczonego do utylizacji
6 Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do grubości preparatów
7 Całkowity cykl barwienia trwający nie dłużej niż 10 minut
8 Ilość miejsc do barwienia 12 lub 30 (w zależności od wersji aparatu)
9 Dotykowy panel sterowania
Warunki serwisowe:
1 Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia wynosi 24 godziny w dni robocze.
3 Bezpłatny serwis gwarancyjny na cały okres dzierżawy aparatu.
Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3
1)Krótki opis
1 amikacyna 30µg fiolka 54
2 ampicylina 10µg fiolka 54
3 ampicylina 2µg fiolka 6
4 ampicylina/sulbaktam 20µg fiolka 17
5 amoksycylina/klawulanian 30µg fiolka 27
6 cefepim 30µg fiolka 54
7 cefpodoksym 30µg fiolka 22
8 cefotaksym 5µg fiolka 17
9 cefotaksym 30µg fiolka 54
10 cefoksytyna 30µg fiolka 54
11 ceftazydym 10µg fiolka 17
12 ceftazydym 30µg fiolka 54
13 cefuroksym 30µg fiolka 27
14 chloramfenikol 30µg fiolka 6
15 ciprofloksacyna 5µg fiolka 27
16 doripenem 10µg fiolka 22
17 ertapenem 10µg fiolka 22
18 erytromycyna 15µg fiolka 54
19 gentamycyna 10µg fiolka 27
20 gentamycyna 30µg fiolka 14
21 imipenem 10µg fiolka 54
22 klindamycyna 2µg fiolka 54
23 kwas nalidyksynowy 30µg fiolka 6
24 lewofloksacyna 5µg fiolka 27
25 linezolid 10µg fiolka 11
26 meropenem 10µg fiolka 27
27 moksyfloksacyna 5µg fiolka 6
28 nitrofurantoina 100µg fiolka 27
29 norfloksacyna 10µg fiolka 6
30 oksacylina 1µg fiolka 11
31 pefloksacyna 5µg fiolka 6
32 penicylina 1UI fiolka 14
33 piperacylina/tazobaktam 36µg fiolka 22
34 rifampicyna 5µg fiolka 3
35 teikoplanina 30µg fiolka 11
36 tobramycyna 10µg fiolka 27
37 trimetoprim/sulfametoksazol 25µg fiolka 54
38 wankomycyna 5µg fiolka 27
39 Krążki jałowe o średnicy 6 mm. Każdy krążek z dwustronnym wydrukiem oznaczenia i stężenia, zgodnie z zaleceniami EUCAST.
fiolka 30.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Uwagi dot. części nr 3
1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Każda fiolka pakowana oddzielnie z pochłaniaczem wilgoci.
Część nr: 4 Nazwa: Część nr 4
1)Krótki opis
1 Ampicylina AM 256
szt. 60
2 Benzylpenicylina PG 256
szt. 160
3 Dla wykrywania AmpC
szt. 30
4 Dla wykrywania GISA
szt. 30
5 Dla wykrywania MBL
szt. 30
6 Dla wykrywania ESBL
szt. 30
7 Cefotaksym CT 256
szt. 160
8 Imipenem IP 32
szt. 30
9 Meropenem MP 32
szt. 30
10 Wankomycyna VA 256
szt. 60
11 Kolistyna CO 256 szt. 30
12 Kaspofungina CS 32 szt. 30
13 Anidulafungina 32 szt. 30
14 Tigecyklina 256 szt. 30.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Uwagi dot. części nr 4
1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Paski wykonane z niehigroskopijnego plastiku.
3. Dostępne wszystkie mechanizmy oporności.
4. Gradienty stężeń zgodne z zaleceniami EUCAST.
5. Wszystkie paski muszą pochodzić od jednego producenta.
Część nr: 5 Nazwa: Część nr 5
1)Krótki opis
1 Test lateksowy z ekstrakcją kwasową dla paciorkowców β-hemolizujących C, D, F, G z hodowli
szt. 400
2 Test lateksowy dla S. aureus plus z hodowli wykrywający koagulazę związaną, białko A, otoczkę polisacharydową
szt. 1 600
3 Test lateksowe dla oznaczania antygenów N. meningitidis, S. pneumoniae,
H. influenzae w płynie mózg.-rdzeniowym i innych płynach ustrojowych
szt. 180
4 Test do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis w wymazach cerwikalnych i cewkowych
szt. 60
5 Test kasetowy wykrywający na jednej kasetce następujące mechanizmy lekooporności: KPC, OXA, MBL, VIM oraz IMP. (op. – 20 sztuk)
szt. 20
6 Test immunochromatograficzny dla norowirusów w kale, czułość 80 %, swoistość 99 %
szt. 160
7 Testy lateksowe dla pneumokoków z hodowli
szt. 75
8 Testy immunochromatograficzne dla RSV czułość i specyficzność wobec hodowli min 93 %
szt. 320
9 Testy immunochromatograficzne dla grypy A/B-
szt. 100
10 Testy lateksowe EPEC z kontrolami
szt. 400
11 Szybki test do wykrywania werotoksyny 1 i 2 enterokrwotocznego szczepu E. coli
szt. 10
12 Test kasetowy wykrywający antygen Legionella pneumophila w moczu
szt. 10
13 Test kasetkowy wykrywający antygen Streptococcus pneumoniae w moczu
szt. 10
14 Testy do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wywołujących zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, testy wykonywane bezpośrednio z pobranego materiału, oznaczenie wrażliwości na minimum 4 antybiotyki, op. 10 oznaczeń.
Szt. 10.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
UWAGI dot. części nr 5:
1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Testy o parametrach czułości, swoistości porównywalne względem odpowiedniego testu referencyjnego.
3. Wszystkie elementy potrzebne do wykonania testu w opakowaniu.
Część nr: 6 Nazwa: Część nr 6
1)Krótki opis
1 Test indolowy w postaci zakraplaczy, odczynnik gotowy do użycia. Test z poz. 1: pojemność fiolki z odczynnikiem 0,5 ml, wynik w przeciągu 2-3 minut, brak dodatkowych odczynników do wykonania oznaczenia
szt. 200
2 Test paskowy do oznaczania oksydazy
szt. 400
3 Krążki z nitrocefinazą
szt. 250
4 Krążki nowobiocyną
szt. 1500
5 Krążki furazolidon
szt. 1500
6 Krążki dla enterokoków EF
szt. 1250
7 Krążki z optochiną dla pneumokoków
szt. 5000
8 Krążki dla różnicowania Haemophilus- 3 czynniki wzrostu
szt. 150
(po 50 fiolek każdego czynnika)
9 Surowica do antygenu HM Salmonella Op. 10
10 Osocze królicze liofilizowane Op. 40.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
UWAGI dot. części nr 6
1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Część nr: 7 Nazwa: Część nr 7
1)Krótki opis
1 Agarek amerykański
szt. 216
2 Bulion kałowy SF w probówkach
szt. 3 780
3 Bulion tryptozowo-sojowy TSB w probówkach
szt. 12 150
4 Bulion tioglikolanowy z rezazuryną w probówkach
szt. 3 240
5 Bulion Sabourand z chloramfenikolem i gentamycyną szt. 189.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
UWAGI dot. części nr 7
1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Dla bulionów wymaga się probówek z tworzywa o przejrzystości szkła z zakręcanymi korkami.
Część nr: 8 Nazwa: Część nr 8
1)Krótki opis
1 Podłoże typu Amies bez węgla, czas przeżycia 72godzin po pobraniu
szt. 13 500
2 Podłoże typu Amies z węglem aktywnym, przeżywalność 72godzin po pobraniu
szt. 8 100
3 Podłoże transportowe dla moczu, przechowywanie próbki moczu w temp. pokojowej/48godzin, sterylne
szt. 2 700
4 Wymazówki sterylne, pojedynczo pakowane typu laryngologiczne
szt. 10 800
5 Wymazówki sterylne, pojedynczo pakowane typu pediatryczne
szt. 5 400
6 Wymazówki sterylne z tworzywa sztucznego, flokowany wacik laryngologiczny, ciekłe podłoże AMIES
1 ml w stojącym pojemniku.
szt. 100
7 Ezy plastikowe, sterylne, sztywne o poj. 1ul, idealnie gładka powierzchnia pętli, niekalibrowane
szt. 2000
8 Ezy plastikowe, sterylne o poj. 10ul, idealnie gładka powierzchnia pętli, niekalibrowane Szt. 1000.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
UWAGI:
1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Do transportu wymazówki pakowane w opakowanie zbiorcze typu folia aluminiowa celem zabezpieczenia przed wyschnięciem, uszkodzeniem, promieniami UV.
Część nr: 9 Nazwa: Część nr 9
1)Krótki opis
1 Szkiełka mikroskopowe, podstawowe o wymiarach 76x26mm
szt. 18 900
2 Szkiełka mikroskopowe, nakrywkowe o wymiarach 24x24mm
szt. 5 400
3 Pipety Pasteura plastikowe,sterylne, pojedynczo pakowane o pojemności 1ml
szt. 4 050
4 Pipety Pasteura plastikowe,sterylne, pojedynczo pakowane o pojemności 3ml
szt. 4 050
5 Końcówki do pipet o pojemności 200ul
szt. 8 100
6 Końcówki do pipet o pojemności 1000ul
szt. 5400.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
UWAGI dot. części nr 9
1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Część nr: 10 Nazwa: Część nr 10
1)Krótki opis
1 Test immunoenzymatyczny C. difficile -antygen i toksyny A/B w kale jednocześnie, wykrywalność: GDH-0,8ng/ml, toksyna A-0,63ng/ml, toksyna B-0,16ng/ml. Dozowanie materiału do jednej studzienki. Kontrola dodatnia w zestawie. Możliwość przechowywania próbki bez zamrażania do 72 godzin.
szt. 800
2 Testy do oceny kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie wraz ze wszystkimi niezbędnymi odczynnikami; zakres MIC 0,25-16 µg/ml Szt. 50.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500, 38437000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
UWAGI dot. części nr 10
1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:
Numer Części Wartość wadium
Część nr 1 7 800,00 PLN
Część nr 2 10 400,00 PLN
Część nr 3 180,00 PLN
Część nr 4 250,00 PLN
Część nr 5 720,00 PLN
Część nr 6 260,00 PLN
Część nr 7 450,00 PLN
Część nr 8 950,00 PLN
Część nr 9 50,00 PLN
Część nr 10 670,00 PLN
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być załączone do oferty w oryginale zapakowane w oddzielnej kopercie z adnotacją: Wadium nr sprawy: DZP/66/ 2017.
3. Zaleca się aby kserokopia dowodu wpłaty wadium w jakiejkolwiek formie była także załączona do oferty i potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Poręczenie winno być ważne przez okres związania ofertą, który wynosi 60 dni od daty określonej jako data składania ofert.
Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku BGK 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem „WADIUM – PRZETARG Nr DZP/66/2017 – „Dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą dwóch analizatorów mikrobiologicznych i aparatu do barwienia metodą Grama” Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp.
7. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp;
b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Termin płatności wynosi max. 60 dni od dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia:
Tabela nr 1
I. Wymaganie
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 211)
II. Dokument na potwierdzenie spełnienia wymagań
1. Zgłoszenie/ Powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W przypadku gdy ustawa o wyrobach medycznych stanowi inaczej i dopuszcza inne dokumenty, niż wymieniony powyżej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument równoważny dokumentowi wymaganemu w siwz, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 9. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie:
1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych dostaw na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a i b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów):
a) wykazu wykonanych dostaw odczynników mikrobiologicznych (według załącznika nr 5 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie dostawy odczynników mikrobiologicznych o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla każdej części( w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziałe VII ust. 1 lit. c) odpowiednio dla każdej części
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
g) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
.
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 2 lit. a), b), c) i d) niniejszego rozdziału:
I) ad. lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
II) ad. lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III) ad. lit. c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z wyjątkiem dokumentów określonych w ust. 10 pkt 1 ppkt III które powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 9 pkt. 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt. 1 ppkt I, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 9 pkt. 2 SIWZ stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 9 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w oświadczeniu JEDZ.
14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
15. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – JEDZ (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) o którym mowa w art. 25a ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom, o ile wskaże tych Podwykonawców i zakres powierzanej im części przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu przedkładał oświadczenie wstępne JEDZ złożone przez podwykonawców w celu potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia.
4. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia rozdziału VIII SIWZ.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy w zakresie odczynników mikrobiologicznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie odczynników mikrobiologicznych o wartości minimum PLN brutto:
Część nr 1 213 100,00 PLN
Część nr 2 282 900,00 PLN
Część nr 3 4 900,00 PLN
Część nr 4 6 800,00 PLN
Część nr 5 19 400,00 PLN
Część nr 6 7 100,00 PLN
Część nr 7 12 300,00 PLN
Część nr 8 25 800,00 PLN
Część nr 9 1 300,00 PLN
Część nr 10 18 300 ,00 PLN
w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych części Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na część nr 1, część nr 3 i część nr 5 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 237 400,00 PLN brutto.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Termin płatności. Waga 20

3. Termin dostawy. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/66/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.11.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.11.2017 - 11:00

Miejscowość:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Lunewil 15, 87-800 Włocławek (dawny budynek stacji Pogotowia Ratunkowego)Sala Konferencyjna, I pietro

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1) Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
a) nastąpi obniżenie ceny;
b) nastąpi zwiększenie rabatu;
c) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana cen netto związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
d) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana cen netto związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że ww. zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
e) nastąpi zmiana stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;
f) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
g) zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku wskazanym w § 4 ust.2 i3 Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.
3) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:
a) łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
— zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
— zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
— wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
— w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
— w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
— konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
— wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:
a) zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
b) wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
c) naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
d) znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
e) zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.
5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.
KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB SYTUACJI EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot Udostępniający zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy wykluczenia na podstawie oświadczenia złożonego bezpośrednio przez Podmiot Udostępniający w ramach odrębnie (wykonawca składa oddzielne oświadczenie – JEDZ) wypełnionego oświadczenia JEDZ, zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia przedmiotowego oświadczenia Podmiotu Udostępniającego w ramach składanej oferty.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Oferta musi zawierać wypełniony Formularz ofertowy według Załącznika nr 1, Formularz asortymentowo – cenowy wg Załącznika nr 2.1-2.10 do niniejszej specyfikacji, Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych wg Załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ (dotyczy części nr 1 oraz części nr 2) oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w rodziale IX SIWZ (ETAP SKŁADANIA OFERTY);
3. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty).
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę;
5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do Zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
„Oferta na dostawę odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą trzech aparatów”. Znak sprawy:DZP/66/2017. Nie otwierać przed dniem 21.11.2017 r. godz. 11.00”.
6. Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z jego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 5 niniejszego rozdziału. koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
TAJMENICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione.
3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie oznakowane i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie miękkim.
Uwaga:
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.
3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.
5. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.
6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 3 dni roboczych: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego faksem lub mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.
7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.
8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.1- 2.10 do siwz) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości asortymentu podanych w zał. nr 2.1-2.10 nie przekroczy 20 % ilości przewidzianej w zał. nr 2.1-2.10 dla danej części.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania z wyjątkiem oferty oraz dokumentów, które powinny być doręczone w egzemplarzu oryginalnym lub w formie pisemnej, Wykonawcy przekazują faksem na nr tel. 54 232 98 75 następnie potwierdzają pisemnie – przysyłając oryginał pocztą.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
4. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
w sprawach merytorycznych – dr n.med. Ilona Wojak – Kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej
tel. (54) 412 94 97
w sprawach proceduralnych – mgr Karina Kmieciak – referent ds. zamówień publicznych
tel. (54) 232 98 74, fax (54) 232 98 75
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Lunewil 15, 87-800 Włocławek, pok. 25 z zaznaczeniem dot. postępowania DZP/66/2017.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl

ETAP SKŁADANIA OFERTY
1. JEDZ – oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ;
3. Formularz asortymentowo – cenowy zgodnie z załącznikiem Nr 2.1-2.10 do SIWZ;
4. Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (dotyczy części nr 1 oraz części nr 2)
5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) zobowiązania Podmiotu Udostepniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało:
I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
IV. ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego.
b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) dokumentów określonych rodziale III pkt 10 (tabela nr 1) SIWZ;
7. Dowód wniesienia wadium.
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
ETAP OTWARCIA OFERT
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w niniejszym rozdziale w ust. 9 pkt 2 lit. g) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/03

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/03

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.10.2017
TITytułPolska-Włocławek: Odczynniki laboratoryjne
NDNr dokumentu457989-2017
PDData publikacji16/11/2017
OJDz.U. S220
TWMiejscowośćWŁOCŁAWEK
AUNazwa instytucjiWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany14/11/2017
DTTermin30/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV33696500 - Odczynniki laboratoryjne
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
OCPierwotny kod CPV33696500 - Odczynniki laboratoryjne
38437000 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

16/11/2017    S220    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Włocławek: Odczynniki laboratoryjne

2017/S 220-457989

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, DZP/31/2017, ul. Wieniecka 49, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Lunewil 15, 87-800 Włocławek, Osoba do kontaktów: mgr Karina Kmieciak- refernt ds. zamówień publicznych, Włocławek 87-800, Polska. Tel.: +48 542329874. Faks: +48 542329875. E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2017, 2017/S 196-403807)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33696500, 38437000

Odczynniki laboratoryjne

Pipety i akcesoria laboratoryjne


Zamiast: 

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 8 Nazwa: Część nr 8

1) Krótki opis

1 Podłoże typu Amies bez węgla, czas przeżycia 72godzin po pobraniu

szt. 13 500

2 Podłoże typu Amies z węglem aktywnym, przeżywalność 72godzin po pobraniu

szt. 8 100

3 Podłoże transportowe dla moczu, przechowywanie próbki moczu w temp. pokojowej/48godzin, sterylne

szt. 2 700

4 Wymazówki sterylne, pojedynczo pakowane typu laryngologiczne

szt. 10 800

5 Wymazówki sterylne, pojedynczo pakowane typu pediatryczne

szt. 5 400

6 Wymazówki sterylne z tworzywa sztucznego, flokowany wacik laryngologiczny, ciekłe podłoże AMIES

1 ml w stojącym pojemniku.

szt. 100

7 Ezy plastikowe, sterylne, sztywne o poj. 1ul, idealnie gładka powierzchnia pętli, niekalibrowane

szt. 2000

8 Ezy plastikowe, sterylne o poj. 10ul, idealnie gładka powierzchnia pętli, niekalibrowane Szt. 1000

Informacje dodatkowe na temat częsci zamówienia

UWAGI:

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Do transportu wymazówki pakowane w opakowanie zbiorcze typu folia aluminiowa celem zabezpieczenia przed wyschnięciem, uszkodzeniem, promieniami UV.

Część nr: 10 Nazwa: Część nr 10

1) Krótki opis

. 1 Test immunoenzymatyczny C. difficile -antygen i toksyny A/B w kale jednocześnie, wykrywalność: GDH-0,8ng/ml, toksyna A-0,63ng/ml, toksyna B-0,16ng/ml. Dozowanie materiału do jednej studzienki. Kontrola dodatnia w zestawie. Możliwość przechowywania próbki bez zamrażania do 72 godzin. szt. 800

2 Testy do oceny kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie wraz ze wszystkimi niezbędnymi odczynnikami; zakres MIC 0,25-16 µg/ml Szt. 50.

Informacje o częściach zamówienia:

—.

—.

—.

—.

—.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:

Numer Części Wartość wadium

Część nr 1 7 800,00 PLN

Część nr 2 10 400,00 PLN

Część nr 3 180,00 PLN

Część nr 4 250,00 PLN

Część nr 5 720,00 PLN

Część nr 6 260,00 PLN

Część nr 7 450,00 PLN

Część nr 8 950,00 PLN

Część nr 9 50,00 PLN

Część nr 10 670,00 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Część nr 1 213 100,00 PLN

Część nr 2 282 900,00 PLN

Część nr 3 4 900,00 PLN

Część nr 4 6 800,00 PLN

Część nr 5 19 400,00 PLN

Część nr 6 7 100,00 PLN

Część nr 7 12 300,00 PLN

Część nr 8 25 800,00 PLN

Część nr 9 1 300,00 PLN

Część nr 10 18 300 ,00 PLN.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.11.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.11.2017 (11:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do Zamawiającego należy zamieścić następującą informację:

„Oferta na dostawę odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą trzech aparatów oraz użyczeniem czterech zestawów komputerowych i chłodni laboratoryjnej jednokomorowej”. Znak sprawy:DZP/66/2017. Nie otwierać przed dniem 21.11.2017 r. godz. 11.00”.


Powinno być: 

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 8 Nazwa: Część nr 8

1) Krótki opis

1 Podłoże typu Amies bez węgla, czas przeżycia 72godzin po pobraniu

szt. 13 500

2 Podłoże typu Amies z węglem aktywnym, przeżywalność 72 godzin po pobraniu

szt. 8 100

3 Podłoże transportowe dla moczu, przechowywanie próbki moczu w temp. pokojowej/48godzin, sterylne

szt. 2 700

4 Wymazówki sterylne, pojedynczo pakowane typu laryngologiczne

szt. 10 800

5 Wymazówki sterylne, pojedynczo pakowane typu pediatryczne

szt. 5 400

6 Wymazówki sterylne z tworzywa sztucznego, flokowany wacik laryngologiczny, ciekłe podłoże AMIES

1 ml w stojącym pojemniku.

szt. 100

7 Ezy plastikowe, sterylne, sztywne o poj. 1ul, idealnie gładka powierzchnia pętli,kalibrowane

szt. 2000

8 Ezy plastikowe, sterylne o poj. 10ul, idealnie gładka powierzchnia pętli, kalibrowane Szt. 1000

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Uwagi:

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Do transportu wymazówki pakowane w opakowanie zbiorcze typu folia aluminiowa celem zabezpieczenia przed wyschnięciem, uszkodzeniem, promieniami UV.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zestaw transportowy zapewniał przeżycie drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych i mikroaerofilnych przez 48 godz. (bezwzględne minimum).

Część nr: 10 Nazwa: Część nr 10

1) Krótki opis

. 1 Test immunoenzymatyczny C. difficile -antygen i toksyny A/B w kale jednocześnie, wykrywalność: GDH-0,8 ng/ml, toksyna A-0,63ng/ml, toksyna B-0,16 ng/ml. Dozowanie materiału do jednej studzienki. Kontrola dodatnia w zestawie. Możliwość przechowywania próbki bez zamrażania do 72 godzin . szt. 800

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr 10A

1) Krótki opis

1 Testy do oceny kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie wraz ze wszystkimi niezbędnymi odczynnikami; zakres MIC 0,25-16 µg/ml Szt. 50

Uwagi dot. części nr 10A

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:

Numer Części Wartość wadium

Część nr 1 7 800 PLN

Część nr 2 10 400 PLN

Część nr 3 180 PLN

Część nr 4 250 PLN

Część nr 5 720 PLN

Część nr 6 260 PLN

Część nr 7 450 PLN

Część nr 8 950 PLN

Część nr 9 50 PLN

Część nr 10A 6 PLN

Część nr 10 670 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Część nr 1 213 100 PLN

Część nr 2 282 900 PLN

Część nr 3 4 900 PLN

Część nr 4 6 800 PLN

Część nr 5 19 400 PLN

Część nr 6 7 100 PLN

Część nr 7 12 300 PLN

Część nr 8 25 800 PLN

Część nr 9 1 300 PLN

Część nr 10A 160 PLN

Część nr 10 18 140 PLN.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.11.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

30.11.2017 (11:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do Zamawiającego należy zamieścić następującą informację:

„Oferta na dostawę odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą trzech aparatów oraz użyczeniem czterech zestawów komputerowych i chłodni laboratoryjnej jednokomorowej”. Znak sprawy: DZP/66/2017. Nie otwierać przed dniem 30.11.2017 r. godz. 11:00”.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TITytułPolska-Włocławek: Odczynniki laboratoryjne
NDNr dokumentu95833-2018
PDData publikacji03/03/2018
OJDz.U. S44
TWMiejscowośćWŁOCŁAWEK
AUNazwa instytucjiWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/03/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV33696500 - Odczynniki laboratoryjne
OCPierwotny kod CPV33696500 - Odczynniki laboratoryjne
RCKod NUTSPL
PL6
PL619
IAAdres internetowy (URL)http://www.szpital.wloclawek.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

03/03/2018    S44    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Włocławek: Odczynniki laboratoryjne

2018/S 044-095833

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49
Włocławek
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Lunewil 15, 87-800 Włocławek
Tel.: +48 542329876
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl
Faks: +48 542329875
Kod NUTS: PL619


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpital.wloclawek.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników dla zakładu diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą dwóch analizatorów mikrobiologicznych i aparatu do barwienia metodą Grama

Numer referencyjny: DZP/66/2017
II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą dwóch analizatorów mikrobiologicznych i aparatu do barwienia metodą Grama dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 076 654.95 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Columbia Agar+ 5 % krew barania

Szt. 35 000.

2 Podłoże SS

Szt. 5000.

3 Podłoże Haemophilus Chocolate

Szt. 2 000.

4 Podłoże MacConkey

Szt. 48 000.

5 Mueller Hinton +NAD+ krew końska

Szt. 1 300.

6 Podłoże Mueller Hinton 2

Szt. 13 000.

7 Podłoże tryptozowo-sojowe

Szt. 1 620.

8 Podłoże chromogenne dla Enterobacteriacae

Szt. 2000.

9 Podłoże chromogenne dla Campylobacter

Szt. 200.

10 Położe chromogenne dla P. aeruginosa

Szt. 200.

11 Podłoże Chromogenne dla ESBL/VRE

Szt. 600.

12 Podłoże Chromogenne dla Salmonella

Szt. 260.

13 RPR (test do diagnostyki kiły)

Szt. 1 000.

14 Testy automatyczne do oznaczania lekowrażliwości G-

Szt. 3 200.

15 Testy automatyczne do identyfikacji G -

Szt. 3 600.

16 Test automatyczny dla NH

Szt. 100.

17 Podłoże dla Yersinia

Szt. 100.

18 Podłoże Sobouraund z gentamycyną i chloramfenikolem

Szt. 10 000.

19 Podłoże chromogenne dla C.difficile

Szt. 360.

20 Podłoże chromogenne dla Candida

Szt. 260.

21 Podłoże Sabourand dextrose agar

Szt. 40.

22 Podłoże dla lekowrażliwości grzybów

Szt. 100.

23 Testy automatyczne do identyfikacji drożdżaków

Szt. 160.

24 Testy automatyczne do lekowrażliwości drożdżaków

Szt. 120.

25 Testy automatyczne do identyfikacji Corynebacterium i beztlenowców.

Szt. 160.

26 Indykator warunków beztlenowych 50 szt.

Szt. 550.

27 Genbag do beztlenowców

Szt. 800.

28 Genbag do warunków mikroaerofilnych

Szt.

2000.

29 Podłoże dla Legionella GVPC

Szt. 1200.

30 Podłoże do badania czystości powierzchni sterylizowane radiacyjnie i podłoża tryptozowo-sojowe

Szt. 400.

31 Standard MacFarlanda do aparatu identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

Op. 6.

32 Probówki do aparatu identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

Szt 16000.

33 Sól fizjologiczna do aparatu identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości op 29

34 Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości na cały okres realizacji zamówienia wraz z częściami zużywalnymi do aparatu oraz częściami i akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego wykonania badania. 1 zestaw

35 Użyczenie zestawów komputerowych na cały okres realizacji zamówienia (specyfikacja sprzętu poniżej) 4 zestawy

UWAGI dot. części nr 1:

1. Przedmiot zamówienia (za wyjątkiem zestawów komputerowych) musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny, tzn. pasować fizycznie i dawać prawidłowe wyniki, z zaoferowanym analizatorem do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.

3. Do testów identyfikacyjnych i do oznaczania lekowrażliwości do analizatora należy dostarczyć metodyki oraz skład w formie pisemnej.

4. Oferent zabezpieczy udział Zamawiającego w kontroli SOWA- med w zakresie: krew, PMR, mocz - jeden raz w roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Podłoże Mannitol Salt Agar(Chapman)

Szt. 9000.

2 Podłoże dla enterokoków

Szt. 3 000.

3 Podłoże chromogenne dzielone CPS/CNA

Szt. 460.

4 Podłoże Chromogenne do Identyfikacji GBS

Szt. 1700.

5 Podłoże Chromogenne dzielone MRSA/SA

Szt. 4 400.

6 Bulion sercowo-wołowy BHI w probówkach

Szt. 5 400.

7 Todd Hewitt w probówkach

Szt. 1 080.

8 Testy automatyczne do identyfikacji Gram+

Szt. 1 500.

9 Testy automatyczne do oznaczania lekowrażliwości G+

Szt. 2 000.

10 Podłoża do posiewów krwi dla flory tlenowej z inhibitorami antybiotyków

Szt. 8000.

11 Podłoża do posiewów krwi pediatryczne bez węgla

Szt. 1 200.

12 Test kasetkowy do Rota - Adenowirusów

Szt. 2 160.

13 Podłoża do posiewów krwi dla flory beztlenowej z inhibitorami antybiotyków

Szt. 8000.

14 Safranina Op. 15

15 Lugol Op 15

16 Odbarwiacz Op 15

17 Fiolet krystaliczny Op 15

18 Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych na cały okres realizacji zamówienia (specyfikacja aparatu poniżej) wraz z częściami zużywalnymi do aparatu i do przystawki

19 Dzierżawa aparatu do barwienia metodą Grama.

20 Użyczenie chłodni laboratoryjnej jednokomorowej o pojemności 250-300 litrów na cały okres realizacji zamówienia

UWAGI dot.częsci nr 2:

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny, tzn. pasować fizycznie i dawać prawidłowe wyniki, z zaoferowanym analizatorem do hodowli posiewów krwi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 amikacyna 30μg fiolka 54

2 ampicylina 10μg fiolka 54

3 ampicylina 2μg fiolka 6

4 ampicylina/sulbaktam 20μg fiolka 17

5 amoksycylina/klawulanian 30μg fiolka 27

6 cefepim 30μg fiolka 54

7 cefpodoksym 30μg fiolka 22

8 cefotaksym 5μg fiolka 17

9 cefotaksym 30μg fiolka 54

10 cefoksytyna 30μg fiolka 54

11 ceftazydym 10μg fiolka 17

12 ceftazydym 30μg fiolka 54

13 cefuroksym 30μg fiolka 27

14 chloramfenikol 30μg fiolka 6

15 ciprofloksacyna 5μg fiolka 27

16 doripenem 10μg fiolka 22

17 ertapenem 10μg fiolka 22

18 erytromycyna 15μg fiolka 54

19 gentamycyna 10μg fiolka 27

20 gentamycyna 30μg fiolka 14

21 imipenem 10μg fiolka 54

22 klindamycyna 2μg fiolka 54

23 kwas nalidyksynowy 30μg fiolka 6

24 lewofloksacyna 5μg fiolka 27

25 linezolid 10μg fiolka 11

26 meropenem 10μg fiolka 27

27 moksyfloksacyna 5μg fiolka 6

28 nitrofurantoina 100μg fiolka 27

29 norfloksacyna 10μg fiolka 6

30 oksacylina 1μg fiolka 11

31 pefloksacyna 5μg fiolka 6

32 penicylina 1UI fiolka 14

33 piperacylina/tazobaktam 36μg fiolka 22

34 rifampicyna 5μg fiolka 3

35 teikoplanina 30μg fiolka 11

36 tobramycyna 10μg fiolka 27

37 trimetoprim/sulfametoksazol 25μg fiolka 54

38 wankomycyna 5μg fiolka 27

39 Krążki jałowe o średnicy 6 mm. Każdy krążek z dwustronnym wydrukiem oznaczenia i stężenia, zgodnie z zaleceniami EUCAST.

Fiolka 30.

Uwagi dot. części nr 3.

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Każda fiolka pakowana oddzielnie z pochłaniaczem wilgoci.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Ampicylina AM 256

Szt. 60.

2 Benzylpenicylina PG 256

Szt. 160.

3 Dla wykrywania AmpC

Szt. 30.

4 Dla wykrywania GISA

Szt. 30.

5 Dla wykrywania MBL

Szt. 30.

6 Dla wykrywania ESBL

Szt. 30.

7 Cefotaksym CT 256

Szt. 160.

8 Imipenem IP 32

Szt. 30.

9 Meropenem MP 32

Szt. 30.

10 Wankomycyna VA 256

Szt. 60.

11 Kolistyna CO 256 szt. 30

12 Kaspofungina CS 32 szt. 30

13 Anidulafungina 32 szt. 30

14 Tigecyklina 256 szt. 30

Uwagi dot. części nr 4.

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Paski wykonane z niehigroskopijnego plastiku.

3. Dostępne wszystkie mechanizmy oporności.

4. Gradienty stężeń zgodne z zaleceniami EUCAST.

5. Wszystkie paski muszą pochodzić od jednego producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Test lateksowy z ekstrakcją kwasową dla paciorkowców β-hemolizujących C, D, F, G z hodowli

Szt. 400.

2 Test lateksowy dla S. aureus plus z hodowli wykrywający koagulazę związaną, białko A, otoczkę polisacharydową

Szt. 1 600.

3 Test lateksowe dla oznaczania antygenów N. meningitidis, S. pneumoniae,

H. influenzae w płynie mózg.-rdzeniowym i innych płynach ustrojowych

Szt. 180.

4 Test do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis w wymazach cerwikalnych i cewkowych

Szt. 60.

5 Test kasetowy wykrywający na jednej kasetce następujące mechanizmy lekooporności: KPC, OXA, MBL, VIM oraz IMP. (op. - 20 sztuk)

Szt. 20.

6 Test immunochromatograficzny dla norowirusów w kale, czułość 80 %, swoistość 99 %

Szt. 160.

7 Testy lateksowe dla pneumokoków z hodowli

Szt. 75.

8 Testy immunochromatograficzne dla RSV czułość i specyficzność wobec hodowli min 93 %

Szt. 320.

9 Testy immunochromatograficzne dla grypy A/B-

Szt. 100.

10 Testy lateksowe EPEC z kontrolami

Szt. 400.

11 Szybki test do wykrywania werotoksyny 1 i 2 enterokrwotocznego szczepu E. coli

Szt. 10.

12 Test kasetowy wykrywający antygen Legionella pneumophila w moczu

Szt. 10.

13 Test kasetkowy wykrywający antygen Streptococcus pneumoniae w moczu

Szt. 10.

14 Testy do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wywołujących zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, testy wykonywane bezpośrednio z pobranego materiału, oznaczenie wrażliwości na minimum 4 antybiotyki, op. 10 oznaczeń.

Szt. 10.

UWAGI dot. części nr 5:

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Testy o parametrach czułości, swoistości porównywalne względem odpowiedniego testu referencyjnego.

3. Wszystkie elementy potrzebne do wykonania testu w opakowaniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Test indolowy w postaci zakraplaczy, odczynnik gotowy do użycia. Test z poz. 1: pojemność fiolki z odczynnikiem 0,5 ml, wynik w przeciągu 2-3 minut, brak dodatkowych odczynników do wykonania oznaczenia

Szt. 200.

2 Test paskowy do oznaczania oksydazy

Szt. 400.

3 Krążki z nitrocefinazą

Szt. 250.

4 Krążki nowobiocyną

Szt. 1500.

5 Krążki furazolidon

Szt. 1500.

6 Krążki dla enterokoków EF

Szt. 1250.

7 Krążki z optochiną dla pneumokoków

Szt. 5000.

8 Krążki dla różnicowania Haemophilus- 3 czynniki wzrostu

Szt. 150.

(po 50 fiolek każdego czynnika).

9 Surowica do antygenu HM Salmonella Op. 10

10 Osocze królicze liofilizowane Op. 40

UWAGI dot. części nr 6.

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Agarek amerykański

Szt. 216.

2 Bulion kałowy SF w probówkach

Szt. 3 780.

3 Bulion tryptozowo-sojowy TSB w probówkach

Szt. 12 150.

4 Bulion tioglikolanowy z rezazuryną w probówkach

Szt. 3 240.

5 Bulion Sabourand z chloramfenikolem i gentamycyną szt. 189

UWAGI dot. części nr 7.

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Dla bulionów wymaga się probówek z tworzywa o przejrzystości szkła z zakręcanymi korkami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Podłoże typu Amies bez węgla, czas przeżycia 72godzin po pobraniu

Szt. 13 500.

2 Podłoże typu Amies z węglem aktywnym, przeżywalność 72godzin po pobraniu

Szt. 8 100.

3 Podłoże transportowe dla moczu, przechowywanie próbki moczu w temp. pokojowej/48godzin, sterylne

Szt. 2 700.

4 Wymazówki sterylne, pojedynczo pakowane typu laryngologiczne

Szt. 10 800.

5 Wymazówki sterylne, pojedynczo pakowane typu pediatryczne

Szt. 5 400.

6 Wymazówki sterylne z tworzywa sztucznego, flokowany wacik laryngologiczny, ciekłe podłoże AMIES

1 ml w stojącym pojemniku.

Szt. 100.

7 Ezy plastikowe, sterylne, sztywne o poj. 1ul, idealnie gładka powierzchnia pętli, kalibrowane

Szt. 2000.

8 Ezy plastikowe, sterylne o poj. 10ul, idealnie gładka powierzchnia pętli, kalibrowane Szt. 1000

UWAGI:

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Do transportu wymazówki pakowane w opakowanie zbiorcze typu folia aluminiowa celem zabezpieczenia przed wyschnięciem, uszkodzeniem, promieniami UV.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zestaw transportowy zapewniał przeżycie drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych i mikroaerofilnych przez 48 godz. (bezwzględne minimum)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Szkiełka mikroskopowe, podstawowe o wymiarach 76x26mm

Szt. 18 900.

2 Szkiełka mikroskopowe, nakrywkowe o wymiarach 24x24mm

Szt. 5 400.

3 Pipety Pasteura plastikowe,sterylne, pojedynczo pakowane o pojemności 1ml

Szt. 4 050.

4 Pipety Pasteura plastikowe,sterylne, pojedynczo pakowane o pojemności 3ml

Szt. 4 050.

5 Końcówki do pipet o pojemności 200ul

Szt. 8 100.

6 Końcówki do pipet o pojemności 1000ul

Szt. 5400.

UWAGI dot. części nr 9.

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 10A

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Testy do oceny kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie wraz ze wszystkimi niezbędnymi odczynnikami; zakres MIC 0,25-16 μg/ml

Szt. 50.

UWAGI dot. części nr 10A.

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 10

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU- ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Test immunoenzymatyczny C. difficile -antygen i toksyny A/B w kale jednocześnie, wykrywalność: GDH-0,8ng/ml, toksyna A-0,63ng/ml, toksyna B-0,16ng/ml. Dozowanie materiału do jednej studzienki. Kontrola dodatnia w zestawie. Możliwość przechowywania próbki bez zamrażania do 72 godzin .szt. 800

UWAGI dot. części nr 10.

1. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) w formie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 196-403807
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Część nr:
1

Nazwa:

Częśc nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BIOMERIEUX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen.J. Zajączka 9
Warszawa
0-518
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 390 779.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 395 997.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2

Część nr:
2

Nazwa:

Część nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BIOMERIEUX POLSKA SP. Z O.O.
UL. GEN.J. ZAJACZKA 9
WARSZAWA
01-518
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 512 026.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 513 720.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
3

Część nr:
3

Nazwa:

CZĘŚĆ NR 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ARGENTA SP. Z O.O. SP.K.
UL. POLSKA 114
POZNAŃ
60-401
Polska
Kod NUTS: PL415
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 162.35 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 312.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
4

Część nr:
4

Nazwa:

CZĘŚĆ NR 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BIOMERIEUX POLSKA SP. ZO.O.
UL. GEN. ZAJACZKA 9
WARSZAWA
01-518
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 557.90 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 557.90 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
5

Część nr:
5

Nazwa:

CZĘŚĆ NR 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ARGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POLSKA 114
POZNAŃ
60-401
Polska
Kod NUTS: PL415
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 961.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 546.25 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
6

Część nr:
6

Nazwa:

CZĘŚĆ NR 6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
DIAG-MED GRAŻYNA KONECKA
RYŻOWA 51
WARSZAWA
02-495
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 163.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 031.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
7

Część nr:
7

Nazwa:

CZĘŚĆ NR 7

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
GRASO ZENON SOBIECKI
KRĄG 4A
STAROGARD GDAŃSKI
83-200
Polska
Kod NUTS: PL638
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 882.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 283.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
8

Część nr:
8

Nazwa:

CZĘŚĆ NR 8

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
P.P.H.U. BOR-POL MARIUSZ BORKOWSKI
JAŚMINU 2
GLIWICE
44-152
Polska
Kod NUTS: PL229
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 894.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 40 482.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
9

Część nr:
9

Nazwa:

CZĘŚĆ NR 9

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
GRZEGORZ PAŁKOWSKI ELEKTROMED
ZABIERZOWSKA 11
NIEPOŁOMICE
32-005
Polska
Kod NUTS: PL214
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 465.37 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 834.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
10

Część nr:
10A

Nazwa:

CZĘŚC NR 10A

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
P.P.H.U. BOR-POL MARIUSZ BORKOWSKI
JAŚMINU 2
GLIWICE
44-152
Polska
Kod NUTS: PL229
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 302.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 290.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
11

Część nr:
10

Nazwa:

CZĘŚĆ NR 10

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
P.P.H.U BOR-POL MARIUSZ BORKOWSKI
JAŚMINU 2
GLIWICE
44-152
Polska
Kod NUTS: PL229
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 33 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/03
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/03
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2018

Adres: ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@szpital.wloclawek.pl
tel: +48 542329876
fax: +48 542329875
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 40380720171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-10-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 1780000 ZŁ
Szacowana wartość* 59 333 333 PLN  -  89 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.szpital.wloclawek.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Częśc nr 1 BIOMERIEUX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen.J. Zajączka 9, 0-518 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2018-01-08 395 997,00