TITytułPolska-Brzesko: Usługi związane z odpadami
NDNr dokumentu403923-2017
PDData publikacji12/10/2017
OJDz.U. S196
TWMiejscowośćBRZESKO
AUNazwa instytucjiBrzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/10/2017
DTTermin20/11/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV90500000 - Usługi związane z odpadami
90512000 - Usługi transportu odpadów
OCPierwotny kod CPV90500000 - Usługi związane z odpadami
90512000 - Usługi transportu odpadów
RCKod NUTSPL217
IAAdres internetowy (URL)http://bzk.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

12/10/2017    S196    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Brzesko: Usługi związane z odpadami

2017/S 196-403923

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 1
32-800 Brzesko
Polska
Tel.: +48 146630563
E-mail: zarzad@bzk.com.pl
Faks: +48 146630921


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bzk.com.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka gminna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Regionu Małopolski.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Brzesko.

Kod NUTS PL217

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z .o.o. znajdującej się w Brzesku przy ul. Przemysłowej 11 oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Regionu Małopolski, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę. Powyższa usługa wykonana będzie przy użyciu pojazdów własnych Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90512000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z .o.o. znajdującej się w Brzesku przy ul. Przemysłowej 11 oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Regionu Małopolski, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę. Powyższa usługa wykonana będzie przy użyciu pojazdów własnych Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia to ok.500 Mg miesięcznie ( 6000 Mg rocznie). Odbiór odpadów 5 dni w tygodniu w godz od 7 do 15.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
50 000,00 zł.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie aktualnego zezwolenia właściwego organu na transport odpadów.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca ma być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) wykonuje lub wykonywał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje dwie usługi polegającą na transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich zagospodarowaniu a każda z nich powyżej 500,00 Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, ze wskazaniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji zastępczej, do której zostały przekazane
b) dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego:
Wykonawca winien dysponować:
— Jednostką transportową pozwalająca na jednorazowy transport odpadów w ilości nie mniejszej niż 70 m³
— 8 kontenerami o pojemności min.36 m³ pozostawionymi do dyspozycji Zamawiającego
c) dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego bazą magazynowo – transportową.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/6/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.11.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.11.2017 - 10:30

Miejscowość:

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Zamawiający korzystając z art. 24 aa ustawy Pzp dokona najpierw oceny złożonych ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt 6.2.1. lit a SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) posiadania aktualnego zezwolenia właściwego organu na transport odpadów.
7.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 6.2.1. lit b SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 500 000 PLN.
7.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
7.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 6.2.1. lit c SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie
wykonał lub wykonuje dwie usługi polegającą na transporcie odpadów komunalnych
zmieszanych oraz ich zagospodarowaniu a każda z nich powyżej 500,00 Mg w ciągu
następujących po sobie 12 miesięcy, ze wskazaniem Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji zastępczej, do której zostały
przekazane,
2. wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
Wykonawca winien dysponować:
— Jednostką transportową pozwalająca na jednorazowy transport odpadów w ilości nie mniejszej niż 70 m³
— 8 kontenerami o pojemności min.36 m³ pozostawionymi do dyspozycji Zamawiającego
3. dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego bazą
magazynowo – transportową
Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty umowę dotyczącą zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych pomiędzy Wykonawcą a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych odpowiednią dla Regionu Małopolski
7.5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.10.2017
TITytułPolska-Brzesko: Usługi związane z odpadami
NDNr dokumentu469063-2017
PDData publikacji23/11/2017
OJDz.U. S225
TWMiejscowośćBRZESKO
AUNazwa instytucjiBrzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/11/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV90500000 - Usługi związane z odpadami
90512000 - Usługi transportu odpadów
OCPierwotny kod CPV90500000 - Usługi związane z odpadami
90512000 - Usługi transportu odpadów
RCKod NUTSPL217
IAAdres internetowy (URL)http://bzk.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

23/11/2017    S225    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Brzesko: Usługi związane z odpadami

2017/S 225-469063

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 1
Brzesko
32-800
Polska
Tel.: +48 146630563
E-mail: zarzad@bzk.com.pl
Faks: +48 146630921
Kod NUTS: PL217


Adresy internetowe:

Główny adres: http://bzk.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka gminna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z .o.o. oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopo.

Numer referencyjny: ZP.6.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z .o.o. znajdującej się w Brzesku przy ul. Przemysłowej 11 oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Regionu Małopolski, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę. Powyższa usługa wykonana będzie przy użyciu pojazdów własnych Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brzesko.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z .o.o. znajdującej się w Brzesku przy ul. Przemysłowej 11 oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Regionu Małopolski, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę. Powyższa usługa wykonana będzie przy użyciu pojazdów własnych Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 196-403923
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 680 000 PLN, a wartość złożonej oferty wynosi 2 064 000 PLN. Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponosić szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r- Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2017

TITytułPolska-Brzesko: Usługi związane z odpadami
NDNr dokumentu54619-2018
PDData publikacji06/02/2018
OJDz.U. S25
TWMiejscowośćBRZESKO
AUNazwa instytucjiUsługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Regionu Małopolski
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany05/02/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV90500000 - Usługi związane z odpadami
OCPierwotny kod CPV90500000 - Usługi związane z odpadami
RCKod NUTSPL217
IAAdres internetowy (URL)http://bzk.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

06/02/2018    S25    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Brzesko: Usługi związane z odpadami

2018/S 025-054619

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Regionu Małopolski
ul. Słowackiego 1
Brzesko
32-800
Polska
Tel.: +48 146630563
E-mail: zarzad@bzk.com.pl
Faks: +48 146630921
Kod NUTS: PL217


Adresy internetowe:

Główny adres: http://bzk.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka gminna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małop.

Numer referencyjny: ZP.7.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. znajdującej się w Brzesku przy ul. Przemysłowej 11 oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Regionu Małopolski, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę. Powyższa usługa wykonana będzie przy użyciu pojazdów własnych Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 886 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brzesko.

II.2.4)Opis zamówienia:

„Usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Regionu Małopolski”.

1. Jednostka transportowa: pozwalająca na jednorazowy transport odpadów w ilości nie mniejszej niż 70 m3 (przed złożeniem oferty niezbędna jest wizja lokalna i weryfikacja jednostek transportowych Wykonawcy w zakresie możliwości ich obsługi)

2. Dysponowanie 8 kontenerami o pojemności min.36 m3 pozostawionymi do dyspozycji Zamawiającego

Podstawienie i odbiór kontenerów przez Wykonawcę odbędzie się z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3. Materiał transportowany: zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

4. Dysponowanie bazą magazynowo-transportową

5. Częstotliwość świadczenia usługi: do 5 dni w tygodniu, dopuszcza się zmiany w częstotliwości świadczenia usługi, wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie

6. Godziny świadczenia usługi: od godz. 7:00 do 15:00 dopuszcza się zmiany w godzinach świadczenia usługi, wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie

7. Trasa świadczenia usługi:

Brzesko – Instalacja, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę (wskazana wizja lokalna przed złożeniem oferty).

8. Okres świadczenia usługi: od 01.02.2018 do 31.12.2018 r.

9. Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenie Starosty dotyczące transportu przedmiotowych odpadów na terenie objętym trasą świadczenia usługi

Wykonawca przedstawi podpisaną umowę dotyczącą zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych pomiędzy Wykonawcą a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych odpowiednią dla Regionu Małopolski.

Ponadto Wykonawca po każdym odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w Instalacji przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie ilości przekazanych odpadów. Oprócz tego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia miesięcznych zestawień dla Zamawiającego z ilości zagospodarowanych odpadów w Instalacji w terminie do 1 dnia roboczego kolejnego miesiąca za okres miesiąca poprzedniego.

10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, prawa drogowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

11. Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscu odbioru odpadów, a także w otoczeniu tego miejsca.

12. Ilości odpadów do wywiezienia: max. ok 500 Mg miesięcznie (tj. 5500 Mg w okresie 11 miesięcy)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Drugie kryterium to termin platnosci.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 225-469063
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Nazwa:

„Usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małop.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki” Mieczysław Jakubowski
ul. Nad Drwiną
Kraków
30-841
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 886 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2018

Adres: ul. Słowackiego, 32-800 Brzesko
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zarzad@bzk.com.pl
tel: 146 630 563
fax: 146 630 921
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40392320171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-10-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 405 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bzk.com.pl
Informacja dostępna pod: Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90512000-9 Usługi transportu odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Usługa transportu niesegregowanych odpadów komunalnych z Bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oraz ich zagospodarowanie w Instalacji regionalnej uchwalonej przez Sejmik Województwa Małop. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki” Mieczysław Jakubowski
ul. Nad Drwiną, 30-841 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2018-02-01 1 886 500,00