TITytułPolska-Tuchów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NDNr dokumentu403982-2017
PDData publikacji12/10/2017
OJDz.U. S196
TWMiejscowośćTUCHÓW
AUNazwa instytucjiSpółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/10/2017
DDTermin składania wniosków o dokumentację20/10/2017
DTTermin25/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
77000000 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
77000000 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
RCKod NUTSPL217
IAAdres internetowy (URL)http://dorzeczebialej.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa 2004/17/WE

12/10/2017    S196    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Tuchów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2017/S 196-403982

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c
Punkt kontaktowy: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Piotr Zając
33-170 Tuchów
Polska
Tel.: +48 146210562
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
Faks: +48 146210564


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://dorzeczebialej.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miejscowość Jodłówka Tuchowska i Olszyny, gm. Tuchów oraz gm. Rzepiennik Strzyżewski, woj. małopolskie.

Kod NUTS PL217

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1 Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny” w ramach której planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Na planowane zamierzenie inwestycyjne Zamawiający uzyskał dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR. Wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A oraz budową, rozbudową, przebudową systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C. Zadanie objęte jest umową o dofinansowanie.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów oraz msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski i obejmuje zakres określony w opracowaniu koncepcyjnym stanowiącym tylko w zakresie mapowym załącznik nr 2 do PFU.
budynki przewidziane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wskazano na załączniku graficznym stanowiącym załączniku nr 9 do PFU
2 Podział na Zadania zwane dalej „Kontraktami”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) Kontrakty:
Kontrakt I – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”.
Kontrakt II – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”.
Uwaga. Z uwagi na dofinansowanie głównej części przedmiotu zamówienia celem usprawnienia prowadzenia rozliczenia zadań, Zamawiający informuje, że na każdy z Kontraktów zostanie zawarta odrębna umowa.
3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia.
Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:
3.1 Prace projektowe. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny” – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności:
Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
Projekt budowlany przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,
Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
Projekt wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza należy projektować do samego budynku),
Projekt przyłączy elektrycznych oraz projekt sterowania projektowanych przepompowni ścieków, bezdotykowego urządzenia do wydawania wody,
Projekt zagospodarowania każdej z przepompowni i urządzenia do wydawania wody wraz z terenem, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi,
Projekt odtworzenia nawierzchni,
Operat wodno – prawny,
I inne opracowania o których mowa w SIWZ, PFU i WWiORB
Dodatkowo, jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca w ramach prac projektowych pozyska wszelkie zgody w tym zgody na dysponowanie nieruchomościami na których ma być zlokalizowana inwestycja na cele budowlane oraz pozyska albo ustali warunki nabycia prawa własności albo ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości na których przewidziano lokalizacje przepompowni, urządzenia do bezdotykowego wydawania wody itp. wraz z szlakiem drożnym zapewniającym dojazd do tych urządzeń.
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290). Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw w szczególności do złożenia oświadczenia stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane czy do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji.
3.2 Roboty budowlane polegające w szczególności na wytyczeniu geodezyjnym przebiegu sieci w terenie, budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawie i montażu 15 kpl. przepompowni ścieków wraz z wpięciem w istniejący system sterowania i monitoringu, wykonanie sieci wodociągowej, dostawę i montaż bezdotykowego urządzenia do wydawania wody wraz z wpięciem w istniejący system sterowania i monitoringu oraz odbudowa nawierzchni dróg i ulic w których przebiegać będą budowane sieci. Zakres prac obejmuje również i wykonanie przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i opracowaną dokumentacje odbiorową o której mowa w PFU i na mocy upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego, wystąpi do Nadzoru budowlanego z wnioskiem o zakończeniu budowy oraz uzyska prawo do użytkowania zrealizowanej inwestycji.
3.3 Roboty budowlane polegające na wykonaniu wraz z pracami towarzyszącymi tj. wytyczenie, wpięcie, próby, płukanie i pozostały zakres wskazany w WWiORB „łącznika” wodociągowego wg opracowania projektowego stanowiącego załącznik nr 8 do PFU
3.4 Roboty budowlane polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych przy założeniach (są to minimalne założenia które w sposób indywidualny muszą być zweryfikowane prze realizacji projektu):
wytyczenie geodezyjne w terenie,
podłączenie kanalizacyjne zaczynać się będzie od montażu studzienki rewizyjnej PVCfi400mm na istniejącym przewodzie przed bezodpływowym zbiornikiem na ścieki lub od budynku, i kończyć się na włączeniu do studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustaleniem z właścicielem posesji na etapie projektowania,
podłączenie wodociągowe zaczynać się będzie od montażu zestawu wodomierzowego składającego się z: zaworów odcinających przed i za wodomierzem, konsoli z wodomierzem, zaworu antyskażeniowego, reduktora ciśnienia w budynku lub w studni wodomierzowej i kończyć się na włączeniu do rury PE na granicy działki lub na włączeniu bezpośrednio do sieci wodociągowej poprzez zamontowanie opaski z zasuwą / nawiertki, zgodnie z ustaleniami z właścicielem posesji,
zorganizowanie i przeprowadzenie po wykonaniu przyłączy niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji w uzgodnionym z inspektorem i Zamawiającym czasie po jej zakończeniu
wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z PFU i WWiORB,
protokolarny odbiór wykonanego przyłącza/przyłączy dla każdego odbiorcy oddzielnie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do PFU,
wykonanie kalkulacji powykonawczej dla każdego przyłącza oddzielnie.
Uwaga. Szczegółowy zakres prac związanych z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi został opisany w PFU i WWiORB.
3.5 Pełnienie nadzoru autorskiego.
4 Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem
4.1 Zakres przewidziany do realizacji w ramach Kontraktu I obejmuje zarówno roboty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne. Podział przedstawia się następująco:
1. Roboty kwalifikowalne:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 11,7 km,
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 18 km,
Budowa przyłączy wodociągowych o długości ok. 3,2 km,
Dostawa i montaż 14 kpl. przepompowni ścieków warz z budową kanalizacji sanitarnej tłocznej.
2. Roboty niekwalifikowalne:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 16,6 km,
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 0,8 km,
Dostawa i montaż 1 kpl. przepompowni ścieków warz z budową kanalizacji sanitarnej tłocznej,
Dostawa i montaż 1 kpl. urządzenia do bezdotykowego wydawania wody.
4.2 Planowane przedsięwzięcie w ramach Kontraktu II obejmuje swoim zakresem:
Budowę przyłączy kanalizacyjnych o długości ok. 7,3 km,
Budowę przyłączy wodociągowych o długości ok. 5,1 km,
Dostawę i montaż 2 kpl. przepływomierzy elektromagnetycznych na sieci wodociągowej i kanale tłocznym oraz
Wykonanie w oparciu o projekt budowlany „łącznika” wodociągowego o długości ok. 0,7 km.
Powyższe długości są orientacyjne, rzeczywisty wymiar długości rurociągów zostanie stwierdzony na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego oraz inwentaryzacji powykonawczej.
W projekcie uwzględniono możliwość przyłączenia kolejnych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z rozwojem terenu objętego inwestycją.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5 Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
5.1 W okresie gwarancji i rękojmi, który Wykonawca zaoferuje wymagane jest świadczenie nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych producenta dla zabudowanych pompowni ścieków oraz bezdotykowego urządzenia do wydawania wody.
5.2 Do realizacji przedmiotu umowy należy wykorzystywać pojazdy o odpowiedniej nośności tak, aby istniejąca infrastruktura drogowa nie uległa uszkodzeniu. W przypadku zniszczenia infrastruktury drogowej, po której poruszają się pojazdy budowy należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.
6 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
7 Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR. Wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A oraz budową, rozbudową, przebudową systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C. Zadanie planowane jest do objęcia umową o dofinansowanie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300, 71320000, 45100000, 45110000, 45111200, 45233000, 77000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury otwartej w oparciu o Regulamin – „Zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawy, usługi i roboty budowlane (…)” (zwany dalej Regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.dorzeczebialej.pl/wp-content/uploads/2015/11/regulamin_zamowienia_sektorowe.pdf oraz stanowi część IV materiałów przetargowych) obowiązujący w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. oraz w oparciu o Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej Podręcznikiem, który stanowi część V materiałów przetargowych). Z uwagi na to, że zgodnie z art. 32 ust 4 ustawy Pzp przedmiotowe zamówienie dotyczy tego samego rodzaju zamówień, co realizowane przez Zamawiającego inne zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegające na budowie obiektów liniowych o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, z uwagi, że szacunkowa wartość tych przedsięwzięć nie przewyższa wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp dlatego Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przepisy ustawy Pzp dla postępowań, których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 30.11.2017 Zakończenie 31.3.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wymagania dotyczące wadium zostały sprecyzowane w pkt 8 SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR. Wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A oraz budową, rozbudową, przebudową systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C. Zadanie planowane jest do objęcia umową o dofinansowanie.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do ich reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w ich imieniu.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie ofertą najkorzystniejszą, wówczas Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która musi zawierać w szczególności:
— Jednoznaczne określenie celu gospodarczego,
— Określenia który z podmiotów za jaki zakres prac odpowiada z podaniem co najmniej udziału %,
— Zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej (w tym do wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy) i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,
— Oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia oraz okres trwania gwarancji /rękojmi za wady,
— Określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się z i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
— Wskazanie podmiotu, który uprawniony jest do wystawienia faktury VAT w ramach konsorcjum i przyjęcia zapłaty wynagrodzenia.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający będzie wymagał aby osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały odpowiednio:
— uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienie na kwotę co najmniej 10 mln PLN. Wstępna ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie spełniania warunku dotyczącego kwalifikacji technicznych Wykonawca musi wykazać, że: 1. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują należyte wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej (1) roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 30 km. Zamawiający wymaga, aby w ramach przedstawionej roboty, Wykonawca wykazał, że roboty budowlano – montażowe obejmowały swoim zakresem montaż rur z fabrycznie wbudowanymi elementami metalowymi służącymi do detekcji i wykrywania uszkodzeń oraz rurociągi były układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej np. w technologii przewiertów sterowanych.
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie.
2. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadała:
co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej jednej (1) robocie budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 25 km.
Uwaga 1: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65 ze zm.).
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1. i 6.2 SIWZ.
Uwaga 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie.
Uwaga 3. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym.
Wstępna ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
ZP.RPO-1/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.10.2017 - 09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 50 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelewem z opisem „SIWZ dla zadania budowa sieci wodociągowej w msc Jodłówka Tuchowska oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Olszyny” na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 0001.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.10.2017 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.10.2017 - 9:15

Miejscowość

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., Oczyszczalni Ścieków, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C – sala narad

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR. Wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A oraz budową, rozbudową, przebudową systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C. Zadanie planowane jest do objęcia umową o dofinansowanie.
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w § 18 ust. 10 Regulaminu. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 13 niniejszej SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokonuje podmiotowej oceny spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone przez tegoż Wykonawcę, a następnie żąda od niego przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie zamówienia udzielanego w trybie procedury otwartej bez wyboru żadnej oferty.
4. Dokumenty, które wszyscy Wykonawcy muszą złożyć do oferty sporządzonej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ:
1 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ).
2 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu.
3 Dowód wniesienia wadium:
a. w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt 8.5 niniejszej SIWZ;
b. w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.
4 Wykaz Cen stanowiący załącznik nr 7 do PFU.
5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument Wykonawca winien sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
6 Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert, tj.
a. wykaz wskazujący:
osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający roboty budowlane, przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji kierownika budowy pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Wykazane roboty budowlane o których mowa powyżej – muszą polegać na: budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 25 km.
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz uzyskał zgodę na użytkowanie.
Uwaga 2. Wskazując na dodatkowe doświadczenie kierownika budowy niedopuszczalne jest dzielenie kontraktu na którym wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika na mniejsze odcinki spełniające wymóg 25 kilometrów celem uzyskania większej ilości punktów.
Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
b. dowody określające czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
c. z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy lub inspektora nadzoru
Wskazany w ofercie kierownik budowy musi brać udział w wykonaniu zamówienia
przez cały okres jego realizacji.
Uwaga. Wyżej wymienione dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy lub inspektora nadzoru muszą zostać załączone przez Wykonawcę wraz z ofertą, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie § 18 ust. 11 Regulaminu w późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
4. Zamawiający planuje podpisać umowę o udzielenie zamówienia do 30.11.2017.
5. Ogłoszenie to jest publikowane nieobowiązkowo.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.10.2017
TITytułPolska-Tuchów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NDNr dokumentu471778-2017
PDData publikacji24/11/2017
OJDz.U. S226
TWMiejscowośćTUCHÓW
AUNazwa instytucjiSpółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (065905194)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/11/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
77000000 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
77000000 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
RCKod NUTSPL217
IAAdres internetowy (URL)http://dorzeczebialej.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

24/11/2017    S226    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Tuchów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2017/S 226-471778

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
065905194
ul. Jana III Sobieskiego 69c
Punkt kontaktowy: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Piotr Zając
33-170 Tuchów
Polska
Tel.: +48 146210562
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
Faks: +48 146210564


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://dorzeczebialej.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: sektor wodny
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miejscowość Jodłówka Tuchowska i Olszyny, gm. Tuchów oraz gm. Rzepiennik Strzyżewski, woj. małopolskie.

Kod NUTS PL217

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1 Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny” w ramach której planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Na planowane zamierzenie inwestycyjne Zamawiający uzyskał dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR. Wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A oraz budową, rozbudową, przebudową systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C. Zadanie objęte jest umową o dofinansowanie.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów oraz msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski i obejmuje zakres określony w opracowaniu koncepcyjnym stanowiącym tylko w zakresie mapowym załącznik nr 2 do PFU.
budynki przewidziane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wskazano na załączniku graficznym stanowiącym załączniku nr 9 do PFU
2 Podział na Zadania zwane dalej „Kontraktami”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) Kontrakty:
Kontrakt I – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”.
Kontrakt II – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”.
Uwaga. Z uwagi na dofinansowanie głównej części przedmiotu zamówienia celem usprawnienia prowadzenia rozliczenia zadań, Zamawiający informuje, że na każdy z Kontraktów zostanie zawarta odrębna umowa.
3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia.
Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:
3.1 Prace projektowe. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego i na ich podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny” – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności:
Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
Projekt budowlany przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,
Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
Projekt wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych (przyłącza należy projektować do samego budynku),
Projekt przyłączy elektrycznych oraz projekt sterowania projektowanych przepompowni ścieków, bezdotykowego urządzenia do wydawania wody,
Projekt zagospodarowania każdej z przepompowni i urządzenia do wydawania wody wraz z terenem, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi,
Projekt odtworzenia nawierzchni,
Operat wodno – prawny,
I inne opracowania o których mowa w SIWZ, PFU i WWiORB
Dodatkowo, jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca w ramach prac projektowych pozyska wszelkie zgody w tym zgody na dysponowanie nieruchomościami na których ma być zlokalizowana inwestycja na cele budowlane oraz pozyska albo ustali warunki nabycia prawa własności albo ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości na których przewidziano lokalizacje przepompowni, urządzenia do bezdotykowego wydawania wody itp. wraz z szlakiem drożnym zapewniającym dojazd do tych urządzeń.
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290). Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw w szczególności do złożenia oświadczenia stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane czy do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji.
3.2 Roboty budowlane polegające w szczególności na wytyczeniu geodezyjnym przebiegu sieci w terenie, budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawie i montażu 15 kpl. przepompowni ścieków wraz z wpięciem w istniejący system sterowania i monitoringu, wykonanie sieci wodociągowej, dostawę i montaż bezdotykowego urządzenia do wydawania wody wraz z wpięciem w istniejący system sterowania i monitoringu oraz odbudowa nawierzchni dróg i ulic w których przebiegać będą budowane sieci. Zakres prac obejmuje również i wykonanie przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i opracowaną dokumentacje odbiorową o której mowa w PFU i na mocy upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego, wystąpi do Nadzoru budowlanego z wnioskiem o zakończeniu budowy oraz uzyska prawo do użytkowania zrealizowanej inwestycji.
3.3 Roboty budowlane polegające na wykonaniu wraz z pracami towarzyszącymi tj. wytyczenie, wpięcie, próby, płukanie i pozostały zakres wskazany w WWiORB „łącznika” wodociągowego wg opracowania projektowego stanowiącego załącznik nr 8 do PFU
3.4 Roboty budowlane polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych przy założeniach (są to minimalne założenia które w sposób indywidualny muszą być zweryfikowane prze realizacji projektu):
wytyczenie geodezyjne w terenie,
podłączenie kanalizacyjne zaczynać się będzie od montażu studzienki rewizyjnej PVCfi400mm na istniejącym przewodzie przed bezodpływowym zbiornikiem na ścieki lub od budynku, i kończyć się na włączeniu do studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustaleniem z właścicielem posesji na etapie projektowania,
podłączenie wodociągowe zaczynać się będzie od montażu zestawu wodomierzowego składającego się z: zaworów odcinających przed i za wodomierzem, konsoli z wodomierzem, zaworu antyskażeniowego, reduktora ciśnienia w budynku lub w studni wodomierzowej i kończyć się na włączeniu do rury PE na granicy działki lub na włączeniu bezpośrednio do sieci wodociągowej poprzez zamontowanie opaski z zasuwą / nawiertki, zgodnie z ustaleniami z właścicielem posesji,
zorganizowanie i przeprowadzenie po wykonaniu przyłączy niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji w uzgodnionym z inspektorem i Zamawiającym czasie po jej zakończeniu
wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z PFU i WWiORB,
protokolarny odbiór wykonanego przyłącza/przyłączy dla każdego odbiorcy oddzielnie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do PFU,
wykonanie kalkulacji powykonawczej dla każdego przyłącza oddzielnie.
Uwaga. Szczegółowy zakres prac związanych z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi został opisany w PFU i WWiORB.
3.5 Pełnienie nadzoru autorskiego.
4 Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem
4.1 Zakres przewidziany do realizacji w ramach Kontraktu I obejmuje zarówno roboty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne. Podział przedstawia się następująco:
1. Roboty kwalifikowalne:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 11,7 km,
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 18 km,
Budowa przyłączy wodociągowych o długości ok. 3,2 km,
Dostawa i montaż 14 kpl. przepompowni ścieków warz z budową kanalizacji sanitarnej tłocznej.
2. Roboty niekwalifikowalne:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 16,6 km,
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 0,8 km,
Dostawa i montaż 1 kpl. przepompowni ścieków warz z budową kanalizacji sanitarnej tłocznej,
Dostawa i montaż 1 kpl. urządzenia do bezdotykowego wydawania wody.
4.2 Planowane przedsięwzięcie w ramach Kontraktu II obejmuje swoim zakresem:
Budowę przyłączy kanalizacyjnych o długości ok. 7,3 km,
Budowę przyłączy wodociągowych o długości ok. 5,1 km,
Dostawę i montaż 2 kpl. przepływomierzy elektromagnetycznych na sieci wodociągowej i kanale tłocznym oraz
Wykonanie w oparciu o projekt budowlany „łącznika” wodociągowego o długości ok. 0,7 km.
Powyższe długości są orientacyjne, rzeczywisty wymiar długości rurociągów zostanie stwierdzony na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego oraz inwentaryzacji powykonawczej.
W projekcie uwzględniono możliwość przyłączenia kolejnych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z rozwojem terenu objętego inwestycją.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5 Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
5.1 W okresie gwarancji i rękojmi, który Wykonawca zaoferuje wymagane jest świadczenie nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych producenta dla zabudowanych pompowni ścieków oraz bezdotykowego urządzenia do wydawania wody.
5.2 Do realizacji przedmiotu umowy należy wykorzystywać pojazdy o odpowiedniej nośności tak, aby istniejąca infrastruktura drogowa nie uległa uszkodzeniu. W przypadku zniszczenia infrastruktury drogowej, po której poruszają się pojazdy budowy należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.
6 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
7 Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR. Wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A oraz budową, rozbudową, przebudową systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C. Zadanie planowane jest do objęcia umową o dofinansowanie.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300, 71320000, 45100000, 45110000, 45111200, 45233000, 77000000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 14 632 935,88 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/. Waga 60
2. Okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia. Waga 8
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. Waga 12
4. Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP.RPO-1/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 196-403982 z dnia 12.10.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.11.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Wolimex” Eugeniusz Wojak
ul. Tarnowska 33
34-600 Limanowa
Polska
E-mail: przetargi@wolimex.com.pl
Tel.: +48 183376100
Adres internetowy: www.wolimex.com.pl
Faks: +48 183376159

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 449 220 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 14 632 935,88 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR. Wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A oraz budową, rozbudową, przebudową systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C. Zadanie planowane jest do objęcia umową o dofinansowanie.
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. Podział na Zadania zwane dalej „Kontraktami”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) Kontrakty:
Kontrakt I – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”. Wartość umowy dla Kontraktu I – 12 050 900 PLN netto.
Kontrakt II – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”. Wartość umowy na Kontrakt II – 2 582 035,88 PLN netto.
Uwaga. Z uwagi na dofinansowanie głównej części przedmiotu zamówienia celem usprawnienia prowadzenia rozliczenia zadań, Zamawiający informuje, że na każdy z Kontraktów zawarto odrębną umowę.
2. Ogłoszenie to jest publikowane nieobowiązkowo.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.11.2017

Adres: ul. ul. Jana III Sobieskiego  69C, 33-170  Tuchów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@dorzeczebialej.pl
tel: +48 14 6210562
fax: +48 14 6210564
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-10-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 40398220171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-10-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 888 dni
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://dorzeczebialej.pl
Informacja dostępna pod: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, woj. MAŁOPOLSKIE
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 20/10/2017
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Wolimex” Eugeniusz Wojak
ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa, woj. MAŁOPOLSKIE
2017-11-22 14 632 935,00