TITytułPolska-Bydgoszcz: Niszczarki
NDNr dokumentu403991-2017
PDData publikacji12/10/2017
OJDz.U. S196
TWMiejscowośćBYDGOSZCZ
AUNazwa instytucjiPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/10/2017
DTTermin24/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV30191400 - Niszczarki
OCPierwotny kod CPV30191400 - Niszczarki
RCKod NUTSPL61
IAAdres internetowy (URL)http://www.psgaz.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa 2004/17/WE

12/10/2017    S196    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Niszczarki

2017/S 196-403991

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
Punkt kontaktowy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Osoba do kontaktów: Lidia Andrzejewska
85-097 Bydgoszcz
Polska
Tel.: +48 523285240
E-mail: lidia.andrzejewska@psgaz.pl
Faks: +48 523285102


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.psgaz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa niszczarek biurowych dla PSG Sp. z o.o., oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL61

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa niszczarek biurowych dla PSG Sp. z o.o., oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30191400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek biurowych dla PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Przedmiot zamówienia powinien spełnić następujące minimalne warunki (opis techniczny):
— przeznaczenie do niszczenia dokumentów, płyt CD i kart kredytowych
— szerokość wejścia: 240 mm
— wielkość ścinka: 3,8 x 40 mm
— ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 18
— poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
— poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1
— pojemność kosza 35 l
— automatyczny start/stop
— funkcja cofania
— zabezpieczenie przed przegrzaniem
— optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza
— dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
— wyświetlacz LCD – informuje o włączonej funkcji niszczarki
— osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
— wyjmowany pojemnik na ścinki
— obudowa na kółkach
— 2 lata gwarancji
Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był faktycznie nowy, zapakowany w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, kompletny i wolny od wad jakościowych.
Oferowane urządzenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa rejestracji, certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, deklaracje zgodności oraz być właściwie oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) Karty gwarancyjne
b) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych
c) Instrukcję użytkowania w języku polskim
d) Zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym
e) Specyfikację katalogową urządzenia
f) Wykaz materiałów wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji urządzeń.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odstępuje od obowiązku żądania wadium. Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odstępuje od obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Produkty na okres [24 miesiące] lub zgodnie z gwarancją producenta, w zależności, która jest dłuższa.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie dotyczy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę niszczarek biurowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
2017/W800/WP-000483
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.11.2017 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.11.2017 - 10:30

Miejscowość

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42 – budynek T parter

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Pełne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia są zawarte w SIWZ dostępnej na Platformie Zakupowej PSG na stronie www.psgaz.pl w zakładce „Przetargi”.

Termin realizacji – 29.12.2017 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie Zamówienia. 1) Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.10.2017
TITytułPolska-Bydgoszcz: Niszczarki
NDNr dokumentu472054-2017
PDData publikacji24/11/2017
OJDz.U. S226
TWMiejscowośćBYDGOSZCZ
AUNazwa instytucjiPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/11/2017
DTTermin30/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV30191400 - Niszczarki
OCPierwotny kod CPV30191400 - Niszczarki
RCKod NUTSPL61

24/11/2017    S226    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Niszczarki

2017/S 226-472054

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, Osoba do kontaktów: Lidia Andrzejewska, Bydgoszcz 85-097, Polska. Tel.: +48 523285240. Faks: +48 523285102. E-mail: lidia.andrzejewska@psgaz.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2017, 2017/S 196-403991)

Przedmiot zamówienia:
CPV:30191400

Niszczarki


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.11.2017.

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

24.11.2017


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.11.2017.

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

30.11.2017


TITytułPolska-Bydgoszcz: Niszczarki
NDNr dokumentu12712-2018
PDData publikacji11/01/2018
OJDz.U. S7
TWMiejscowośćBYDGOSZCZ
AUNazwa instytucjiPolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/01/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV30191400 - Niszczarki
OCPierwotny kod CPV30191400 - Niszczarki
IAAdres internetowy (URL)http://www.psgaz.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa 2004/17/WE

11/01/2018    S7    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Niszczarki

2018/S 007-012712

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
Punkt kontaktowy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Osoba do kontaktów: Lidia Andrzejewska
85-097 Bydgoszcz
Polska
Tel.: +48 523285240
E-mail: lidia.andrzejewska@psgaz.pl
Faks: +48 523285102


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.psgaz.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa niszczarek biurowych dla PSG Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa niszczarek biurowych dla PSG Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30191400

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
2017/W800/WP-000483
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 196-403991 z dnia 12.10.2017


Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 226-472054 z dnia 24.11.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
Postępowanie zostało unieważnione. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 i ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.1.2018

Adres: Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Dane kontaktowe: email: monika.zielinska@psgaz.pl
tel: +48 523285231
fax: +48 523285102
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-11-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 40399120171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-10-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.psgaz.pl
Informacja dostępna pod: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
30191400-8 Niszczarki