Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie miejscowości Sierpc. - nr postępowania 053/16.


Numer ogłoszenia: 40859 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie miejscowości Sierpc. - nr postępowania 053/16..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie miejscowości Sierpc. 1.1 W skład dokumentacji wchodzić winny następujące opracowania: 1.1.1. Mapa do celów projektowych 1.1.2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża 1.1.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich 1.1.4. Prognoza ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi 1.1.5. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1.1.6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 1.1.7. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 1.1.8. Koncepcja projektowa 1.1.9. Projekt budowlany 1.1.10. Projekt rozbiórki 1.1.11. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości 1.1.12. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1.1.13. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 1.1.14. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej 1.1.15. Projekt wykonawczy 1.1.16. Specyfikacje techniczne 1.1.17. Kosztorys inwestorski 1.1.18. Decyzje, opinie i uzgodnienia.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
7.Wadium. 7.1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 720 zł słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych i zero groszy 7.2.Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 7.4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7.5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które, w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7.6.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7.7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ i ustawie Pzp zostanie wykluczony z postępowania


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji niezbędnych do zrealizowania inwestycji dla rozbudowy lub budowy drogi klasy min. G i długości min 2,5 km i o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda, w zakresie obejmującym co najmniej: - dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża - geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich, - prognozę ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, - załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - załączniki do wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego, - projekt budowlany, - mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości, - załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - projekt wykonawczy, - specyfikacje techniczne, - kosztorys inwestorski.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. a) po 1 projektancie posiadającym uprawnienia wymagane przez Prawo budowlane w branży drogowej, energetycznej (w zakresie sieci nN, SN i WN), gazowej (w zakresie sieci niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia), telekomunikacyjnej i teletechnicznej, sanitarnej (w zakresie sieci wod-kan) i mostowej; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w kilku branżach, o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w każdej z tych branż, b) po 1 projektancie sprawdzającym posiadającym uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane w każdej z w/w branż; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta sprawdzającego w kilku branżach, o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w każdej z tych branż, - Projektant i projektant sprawdzający branży drogowej winien wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych polegających na wykonaniu projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy lub budowy drogi klasy min. G i długości min. 2,5km. - Projektanci i projektanci sprawdzający innych branż tj. energetycznej, gazowej, sanitarnej, mostowej i teletechnicznej winni wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych polegających na wykonaniu projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy lub budowy drogi klasy min. G i długości min. 2,5km w specjalności, w której posiadają uprawnienia. Zamawiający przez ww. stwierdzenie rozumie udział danej osoby w opracowywaniu projektu zgodnie z ww. wymaganiami, jednakże bez względu na faktyczną długość i zakres danego projektu branżowego (dotyczy branż innych niż drogowa). c) min. 1 geodetą posiadającym uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania map do celów projektowych. - Geodeta winien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu dwóch usług polegających na sporządzeniu mapy do celów projektowych dla drogi i jej otoczenia o długości min. 2,5km oraz map z projektem podziału wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną dla min. 100 działek każda. d) Osobą przygotowująca załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - osoba ta winna wykazać się sporządzeniem załączników do co najmniej dwóch wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi klasy min. G i długości min. 2,5km wraz ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; 9. Kosztorys ofertowy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 7 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 14. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 14.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 14.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa pkt. 13.8. (Wykonawca może polegać .....) powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 14.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 14.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymienione w pkt 13 ppkt. 3( lista podmiotów ...) i 7 (aktualny odpis z rejestru ...) składa każdy z Wykonawców zaś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 13 ppkt. 4 (wykaz usług...), 5 (wykaz osób...), 6 oświadczenia ....), 8 wykonawca może polegać ...) i 9 (kosztorys...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres rękojmi - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy nastąpią: - klęski żywiołowe; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, - zmiany będące następstwem działania podmiotów trzecich, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia gdy nastąpi: - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 3. Zmiany osobowe - zmiana osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem, - zmiana osób koordynujących wykonanie umowy, 4. Płatności - Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy 5. Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia: - zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie miejscowości Sierpc. - nr postępowania 053/16


Numer ogłoszenia: 188853 - 2016; data zamieszczenia: 25.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 40859 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie miejscowości Sierpc. - nr postępowania 053/16.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie miejscowości Sierpc. 1.1 W skład dokumentacji wchodzić winny następujące opracowania: 1.1.1. Mapa do celów projektowych 1.1.2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża 1.1.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich 1.1.4. Prognoza ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi 1.1.5. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1.1.6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 1.1.7. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 1.1.8. Koncepcja projektowa 1.1.9. Projekt budowlany 1.1.10. Projekt rozbiórki 1.1.11. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości 1.1.12. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1.1.13. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 1.1.14. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej 1.1.15. Projekt wykonawczy 1.1.16. Specyfikacje techniczne 1.1.17. Kosztorys inwestorski 1.1.18. Decyzje, opinie i uzgodnienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 729000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1033200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1033200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2185710,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-05-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 4085920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 miesięcy
Wadium: 7 ZŁ
Szacowana wartość* 233 PLN  -  350 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy drogi wojewódzkiej MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, woj. śląskie
2016-08-25 1 033 200,00