Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Katowice: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 411151-2011
PD Data publikacji 31/12/2011
OJ Dz.U. S 252
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 28/12/2011
DT Termin 20/02/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44212329 - Ekrany ochronne
45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232332 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45333000 - Roboty instalacyjne gazowe
OC Pierwotny kod CPV 44212329 - Ekrany ochronne
45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232332 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45333000 - Roboty instalacyjne gazowe
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

31/12/2011    S252    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Roboty budowlane

2011/S 252-411151

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Barbara Jendrzejek
40-609 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pszczyna.
POLSKA.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem inwestycji jest budowa północnej obwodnicy miasta Pszczyna, mającej stanowić nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 935 od węzła z drogą krajową nr 1 (budowa węzła nie wchodzi w skład niniejszego zamówienia) do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 935 na granicy z gminą Suszec.
Zakres robót między innymi obejmuje:
1. Budowę drogi (obwodnicy) o dł. ok. 4,25 km.
2. Dwa skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlną.
— na połączeniu z drogą wojewódzką nr 935 (ulica Rybnicka) w km 56+820,47 - oraz na połączeniu z drogą powiatową nr 4121S (ulica Batalionów Chłopskich) w km 57+986,34.
3. Cztery obiekty inżynierskie:
— wiadukt drogowy WD-1 w ciągu drogi gminnej – ul. Leśnej (nad obwodnicą w km 57+145,89),
— wiadukt drogowy WO-2 w km 58+903,50 w ciągu obwodnicy a nad drogą gminną – ul. Doświadczalną,
— wiadukt drogowy WO-3 w km 60+338,80 w ciągu obwodnicy a nad drogą gminną – ul. Strzelecka,
— wiadukt drogowy WO-4 w km 60+586,14 w ciągu obwodnicy a nad drogą gminną - ul.a Łowiecka.
4. Odwodnienie jezdni wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separatory), które odbywać się będzie przez odprowadzenie wody do rowów przydrożnych. Na projektowanym odcinku drogi przewiduje się następujące elementy odwodnienia:
— wpusty uliczne drogowe,
— rowy przydrożne,
— sieć kanalizacji deszczowej.
5. Przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych Ø400, Ø600, Ø800, Ø1200.
6. Przepusty Żelbetowe ramowe. W ramach inwestycji zaprojektowano przepusty żelbetowe w postaci ramy zamkniętej spełniające jednocześnie funkcje przejść ekologicznych dla małych zwierząt, które zlokalizowane są pod projektowaną drogą DW 935.
7. Ekrany z dźwiękochłonnych paneli akustycznych.
Uwaga: zgodnie z przyjętą zmianą do projektu (uwzględnioną w erracie do dokumentacji projektowej) należy jako panele wypełniające zastosować Panel akustyczny Zielonej Ściany.
8. Schody do obsługi separatorów. Przewidziano prefabrykowane schody rewizyjne pełniących funkcję dojścia do separatorów.
9. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300.
10. Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia o średnicach f32, f40, f90 i f160 PE100 SDR11.
11. Przebudowa sieci wodociągowych o średnicach f110 i f160 PE100 SDR11.
12. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN. W obszarze projektowanej Północnej Obwodnicy miejscowości Pszczyna znajdują się:
— linie napowietrzne SN,
— linie napowietrzne nN,
— linie kablowe nN,
— oświetlenie uliczne na sieci skojarzonej,
— kablowe oświetlenie uliczne.
13. Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia - Linie 110kV.
14. Przebudowa i budowa sieci teletechnicznych
— Kanalizacja kablowa TP S.A,
— Budowa kanalizacji kablowej ZDW - w ciągu Obwodnicy Północnej Pszczyny należy wykonać kanalizację teletechniczna jednootworową HDPE 110/6,3 oraz RPP 110/3,7 ze studniami SKR-2. Kanalizacja zostanie ułożona po południowej stronie obwodnicy i jest przeznaczona pod przyszłe inwestycje.
15. Przebudowa kabli światłowodowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45220000, 45316200, 45231000, 45231300, 45333000, 45231400, 45311100, 45311200, 45316110, 45232332, 45310000, 45316000, 45221000, 45111200, 44212329, 45231600

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przekracza 20 000 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 17 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
I. WADIUM:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 2 800 000,00 PLN.
Formy wniesienia wadium:
a) Pieniądz.
b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
c) Gwarancje bankowe.
d) Gwarancje ubezpieczeniowe.
e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.).
Informacje dodatkowe o wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 20.2.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE.
NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.
5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.).
6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.
9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy:
— nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
— kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,
— okres obowiązywania,
— warunki wygaśnięcia,
— okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.
II. Gwarancje:
Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze ostatecznym. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania wad.
III. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, i tak:
1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
3) Zabezpieczenie musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:
1. Pieniądzu - na konto zamawiającego:
Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.
2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach wymienionych w art. 148 ust. 1 p. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać: nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela), nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy), nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta), określenie zabezpieczonej umowy, kwotę zabezpieczenia, okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy), zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.
4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.
5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.
6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.
7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zapłaci fakturę, przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniony Pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP.
2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia.
W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
6. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
I. Dodatkowe informacje dla wykonawców:
Informacje dla wykonawców w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich oraz wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający informuje, że z załączonego do oferty zobowiązania ma wynikać: sposób udzielenia potencjału przez podmiot (np. jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia np. podwykonawcy, itp.), komu zostanie udostępniony potencjał i jaki potencjał udostępnia (np. wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolność finansowa). Zobowiązanie ma być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej.
b) Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (...) § 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentu i oświadczenia z p. 6 do 11 w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów – art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w p. 7 do 11 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokument o którym mowa w p. 7 do 11 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
d) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w p. 7 do 11, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
f) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
g) Dokumenty z p. 1 tj. „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP” i z p. a) „Zobowiązanie” należy złożyć w formie oryginału z zachowaniem formy pisemnej.
h) Dokumenty i oświadczenia wymienione w p. 6 do 11 każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie.
i) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
j) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty osobno i oznaczone słowem „POUFNE”.
II. Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek wg poniższych zasad:
— udostępnienie dokumentów następuję po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia,
— Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów,
— udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego,
— bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.
b) w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U z 2010 r., Nr 223 poz. 1458).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 12 000 000,00 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 2 roboty budowlane, z których każda obejmuje co najmniej budowę lub przebudowę drogi klasy minimum G wraz z budową minimum 1 obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej i rozpiętości przęsła minimum 15 m o łącznej wartości robót minimum 40 000 000,00 PLN brutto każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,
— Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 13 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:
1). Dyrektor kontraktu – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 6 letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora kontraktu lub kierownika budowy, która brała udział przy realizacji minimum 2 inwestycji w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości robót co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto każda;
2). Kierownik budowy – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 6 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), oraz która brała udział przy realizacji inwestycji w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości robót co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto;
3). Kierownik robót drogowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 6 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), oraz która brała udział przy realizacji minimum 1 inwestycji w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości robót co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto;
4). Kierownik robót mostowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 6 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), oraz która brała udział przy realizacji minimum 1 inwestycji mostowej w zakresie budowy co najmniej 2 obiektów mostowych na drogach klasy minimum G o wartości robót co najmniej 20 000 000,00 PLN brutto;
5). Inżynier ds. rozliczeń - minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 4 letnim doświadczeniem zawodowym przy rozliczaniu minimum 1 kontraktu drogowo – mostowego.
6). Pracownik ds. materiałowych – technolog – minimum 1 osobą, z minimum wykształceniem średnim technicznym;
7). Geodeta – minimum 1 osobą z minimum 3 letnim doświadczeniem w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych posiadającą uprawienia w zakresie obsługi inwestycji tj. kategorii:
— 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, lub,
— 4 – geodezyjna obsługa inwestycji, zgodnie z art. 43 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
8). Kierownik robót gazowych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych);
9). Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych);
10). Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych);
11). Kierownik robót telekomunikacyjnych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności telekomunikacyjnej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych);
12). Kierownik robót kolejowych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności kolejowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych);
13). Geolog – minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym z minimum 6 letnim doświadczeniem, posiadającą kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w jednej z kategorii: IV, V, VI, VII.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WI/P/111202/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.2.2012 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.2.2012 - 09:15

Miejscowość:

40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, siedziba zamawiającego- sala przetargów (parter)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - – projektowana droga wojewódzka nr 935” środki pochodzące z budżetu Województwa Śląskiego oraz ma zamiar ubiegać się o współfinansowanie w ramach środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - Priorytet 7.1 Transport Modernizacja i Rozbudowa sieci drogowej. Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej. Dokument został przyjęty uchwałą nr 507/26/IV/2011 przez Zarząd Województwa Śląskiego 3.3.2011 r.
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (...)
VI.3)Informacje dodatkowe
A) Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:
I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1. Zmiany ogólne
A. Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót,
d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.
B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy.
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a) przekazanie terenu budowy,
b) przekazanie dokumentów budowy.
B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
b) przedłużenie procedury przetargowej,
c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
e) zamówienia dodatkowe,
f) technologię wykonywania robót,
g) zmiany stanu prawnego,
h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,
i) niesprzyjające warunki atmosferyczne,
j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,
k) siłę wyższą (§ 11).
C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
c) z rezygnacją z części robót.
II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1. Sposób inicjowania zmian:
A. Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
C. Wykonawca:
a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.
3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
B) Informacja o zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).
Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające w zakresie: robót drogowych, robót ziemnych, organizacji ruchu, przebudowy systemu odwodnienia, przebudowy lub budowy instalacji.
C) Informacja o terminie wykonania i zakresie robót do wykonania w 2012 r.
Zamawiający informuje, że 17 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2013 r. Zamawiający wymaga, żeby w 2012 r. Wykonawca robót wykonał w całości roboty związane z wycinką drzew, wszystkie przezbrojenia i przekładki istniejącej infrastruktury oraz 2 obiekty inżynierskie.
D) Informacja o robotach, których nie można zlecić podwykonawcom.
Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca robót wykonał siłami własnymi wszystkie warstwy bitumiczne konstrukcji drogi. Warstwy bitumiczne są warstwami konstrukcyjnymi i decydują o jakości wykonania całego zadania.
E) Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z pkt. 1.10 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty.:
1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2.
2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).
3. Kosztorys Ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót w układzie TER (TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH), Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ, dokumentacją i STWiORB.
4. Zobowiązanie w oryginale i pozostałe dokumenty określone w p. I Dodatkowe informacje dla wykonawców Sekcja III.2.1) Ogłoszenia, w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określone w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.12.2011
TI Tytuł PL-Katowice: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 53925-2012
PD Data publikacji 18/02/2012
OJ Dz.U. S 34
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 14/02/2012
DT Termin 14/03/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44212329 - Ekrany ochronne
45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232332 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45333000 - Roboty instalacyjne gazowe
OC Pierwotny kod CPV 44212329 - Ekrany ochronne
45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232332 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45333000 - Roboty instalacyjne gazowe
RC Kod NUTS PL22

18/02/2012    S34    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Roboty budowlane

2012/S 34-053925

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, Wydział Kontraktów, attn: Barbara Jendrzejek, POLSKA-40-609Katowice. Tel. +48 327819211. E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl. Fax +48 327819200.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.12.2011, 2011/S 252-411151)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000, 45100000, 45200000, 45220000, 45316200, 45231000, 45231300, 45333000, 45231400, 45311100, 45311200, 45316110, 45232332, 45310000, 45316000, 45221000, 45111200, 44212329, 45231600

Roboty budowlane.

Przygotowanie terenu pod budowę.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

I. WADIUM:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 2 800 000,00 PLN.

Formy wniesienia wadium:

a) Pieniądz.

b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

c) Gwarancje bankowe.

d) Gwarancje ubezpieczeniowe.

e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 20.2.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.

4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.

5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.).

6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.

9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy:

— nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,

— kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,

— zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,

— okres obowiązywania,

— warunki wygaśnięcia,

— okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

II. Gwarancje:

Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze ostatecznym. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania wad.

III. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, i tak:

1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

3) Zabezpieczenie musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:

1. Pieniądzu - na konto zamawiającego:

Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.

2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3. Gwarancjach bankowych.

4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5. Poręczeniach wymienionych w art. 148 ust. 1 p. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać: nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela), nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy), nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta), określenie zabezpieczonej umowy, kwotę zabezpieczenia, okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy), zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.

4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.

5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.

6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

VI.3) Informacje dodatkowe:

A) Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1. Zmiany ogólne

A. Możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót,

d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy

A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a. przekazanie terenu budowy,

b. przekazanie dokumentów budowy.

B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),

b) przedłużenie procedury przetargowej,

c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,

e) zamówienia dodatkowe,

f) technologię wykonywania robót,

g) zmiany stanu prawnego,

h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,

i) niesprzyjające warunki atmosferyczne,

j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,

k) siłę wyższą (§ 11).

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

c) z rezygnacją z części robót.

II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1. Sposób inicjowania zmian:

A. Zamawiający:

a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.

B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

C. Wykonawca:

a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.

3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

B) Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).

Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające w zakresie: robót drogowych, robót ziemnych, organizacji ruchu, przebudowy systemu odwodnienia, przebudowy lub budowy instalacji.

C) Informacja o terminie wykonania i zakresie robót do wykonania w 2012 r.

Zamawiający informuje, że 17 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2013 r. Zamawiający wymaga, żeby w 2012 r. Wykonawca robót wykonał w całości roboty związane z wycinką drzew, wszystkie przezbrojenia i przekładki istniejącej infrastruktury oraz 2 obiekty inżynierskie.

D) Informacja o robotach, których nie można zlecić podwykonawcom

Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca robót wykonał siłami własnymi wszystkie warstwy bitumiczne konstrukcji drogi. Warstwy bitumiczne są warstwami konstrukcyjnymi i decydują o jakości wykonania całego zadania.

E) Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z pkt. 1.10 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty.:

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2.

2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).

3. Kosztorys Ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót w układzie TER (Tabela Elementów Rozliczeniowych), Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ, dokumentacją i STWiORB.

4. Zobowiązanie w oryginale i pozostałe dokumenty określone w p. I Dodatkowe informacje dla wykonawców Sekcja III.2.1) Ogłoszenia, w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.2.2012 (9:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.2.2012 (9:15).

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

I. Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 2 800 000,00 PLN.

Formy wniesienia wadium:

a) pieniądz,

b) poręczenia bankowe lub poręczenia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancje bankowe,

d) gwarancje ubezpieczeniowe,

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

2) wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 14.3.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,

3) w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.

4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty,

5) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.),

6) w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych,

8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp,

9) wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy:

— nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,

— kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,

— zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,

— okres obowiązywania,

— warunki wygaśnięcia,

— okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

II. Gwarancje:

Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze ostatecznym. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania wad.

III. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, i tak:

1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

3) Zabezpieczenie musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:

1. pieniądzu - na konto zamawiającego:

Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poręczeniach wymienionych w art. 148 ust. 1 p. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:

— nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),

— nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),

— nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),

— określenie zabezpieczonej umowy,

— kwotę zabezpieczenia,

— okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),

— zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.

4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.

5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.

6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

VI.3) Informacje dodatkowe:

A) Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1. Zmiany ogólne

A. Możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót,

d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.

2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy

A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego

a. przekazanie terenu budowy,

b. przekazanie dokumentów budowy.

B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),

b) przedłużenie procedury przetargowej,

c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,

e) zamówienia dodatkowe,

f) technologię wykonywania robót,

g) zmiany stanu prawnego,

h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,

i) niesprzyjające warunki atmosferyczne,

j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,

k) siłę wyższą (§ 11).

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie

Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

c) z rezygnacją z części robót.

II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1. Sposób inicjowania zmian:

A. Zamawiający:

a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.

B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

C. Wykonawca:

a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.

3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

B) Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).

Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające w zakresie: robót drogowych, robót ziemnych, organizacji ruchu, przebudowy systemu odwodnienia, przebudowy lub budowy instalacji.

C) Informacja o terminie wykonania i zakresie robót do wykonania w 2012 R.

Zamawiający informuje, że 17 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2013 r. Zamawiający wymaga, żeby w 2012 r. Wykonawca robót wykonał w całości roboty związane z wycinką drzew, wszystkie przezbrojenia i przekładki istniejącej infrastruktury oraz 2 obiekty inżynierskie.

D) Informacja o robotach, których nie można zlecić podwykonawcom

Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca robót wykonał siłami własnymi wszystkie warstwy bitumiczne konstrukcji drogi. Warstwy bitumiczne są warstwami konstrukcyjnymi i decydują o jakości wykonania całego zadania.

E) Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z pkt. 1.10 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty.:

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2.

2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).

3. Kosztorys Ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót w układzie TER (Tabela Elementów Rozliczeniowych), Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ, dokumentacją i STWiORB.

4. Zobowiązanie w oryginale i pozostałe dokumenty określone w p. I Dodatkowe informacje dla wykonawców Sekcja III.2.1) Ogłoszenia, w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.

F) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.3.2012 (9:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 14.3.2012 (9:15).

Inne dodatkowe informacje

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania i udzielił na zadane zapytania wyjaśnień, dokonał poprawek w Przedmiarach Robót w układzie TER i uzupełnił brakujące specyfikacje techniczne. Materiały wraz z wyjaśnieniami są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.katowice.pl w zakładce zamówienia publiczne.


TI Tytuł PL-Katowice: Roboty budowlane
ND Nr dokumentu 139339-2012
PD Data publikacji 03/05/2012
OJ Dz.U. S 85
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/05/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44212329 - Ekrany ochronne
45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232332 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45333000 - Roboty instalacyjne gazowe
OC Pierwotny kod CPV 44212329 - Ekrany ochronne
45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232332 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316200 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45333000 - Roboty instalacyjne gazowe
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

03/05/2012    S85    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Roboty budowlane

2012/S 85-139339

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
40-609 Katowice
Polska
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie Drogami Wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935.
Przedmiotem inwestycji jest budowa północnej obwodnicy miasta Pszczyna, mającej stanowić nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 935 od węzła z drogą krajową nr 1 (budowa węzła nie wchodzi w skład niniejszego zamówienia) do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 935 na granicy z gminą Suszec.
Zakres robót między innymi obejmuje:
1. Budowę drogi (obwodnicy) o dł. ok. 4,25 km
2. Dwa skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlną
— na połączeniu z drogą wojewódzką nr 935 (ulica Rybnicka) w km 56+820,47 - oraz na połączeniu z drogą powiatową nr 4121S (ulica Batalionów Chłopskich) w km 57+986,34.
3. Cztery obiekty inżynierskie:
— wiadukt drogowy WD-1 w ciągu drogi gminnej – ul. Leśnej (nad obwodnicą w km 57+145,89),
— wiadukt drogowy WO-2 w km 58+903,50 w ciągu obwodnicy a nad drogą gminną – ul. Doświadczalną,
— wiadukt drogowy WO-3 w km 60+338,80 w ciągu obwodnicy a nad drogą gminną – ul. Strzelecka,
— wiadukt drogowy WO-4 w km 60+586,14 w ciągu obwodnicy a nad drogą gminną - ulica Łowiecka.
4. Odwodnienie jezdni wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separatory), które odbywać się będzie przez odprowadzenie wody do rowów przydrożnych. Na projektowanym odcinku drogi przewiduje się następujące elementy odwodnienia:
— wpusty uliczne drogowe,
— rowy przydrożne,
— sieć kanalizacji deszczowej.
5. Przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych Ø400, Ø600, Ø800, Ø1200.
6. Przepusty Żelbetowe ramowe. W ramach inwestycji zaprojektowano przepusty żelbetowe w postaci ramy zamkniętej spełniające jednocześnie funkcje przejść ekologicznych dla małych zwierząt, które zlokalizowane są pod projektowaną drogą DW 935.
7. Ekrany z dźwiękochłonnych paneli akustycznych.
Uwaga: zgodnie z przyjętą zmianą do projektu (uwzględnioną w erracie do dokumentacji projektowej) należy jako panele wypełniające zastosować Panel akustyczny Zielonej Ściany.
8. Schody do obsługi separatorów. Przewidziano prefabrykowane schody rewizyjne pełniących funkcję dojścia do separatorów.
9. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300.
10. Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia o średnicach f32, f40, f90 i f160 PE100 SDR11.
11. Przebudowa sieci wodociągowych o średnicach f110 i f160 PE100 SDR11.
12. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN. W obszarze projektowanej Północnej Obwodnicy miejscowości Pszczyna znajdują się:
— linie napowietrzne SN,
— linie napowietrzne nN,
— linie kablowe nN,
— oświetlenie uliczne na sieci skojarzonej,
— kablowe oświetlenie uliczne.
13. Przebudowa sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia - Linie 110kV.
14. Przebudowa i budowa sieci teletechnicznych
— Kanalizacja kablowa TP S.A,
— Budowa kanalizacji kablowej ZDW - w ciągu Obwodnicy Północnej Pszczyny należy wykonać kanalizację teletechniczna jednootworową HDPE 110/6,3 oraz RPP 110/3,7 ze studniami SKR-2. Kanalizacja zostanie ułożona po południowej stronie obwodnicy i jest przeznaczona pod przyszłe inwestycje.
15. Przebudowa kabli światłowodowych
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45220000, 45316200, 45231000, 45231300, 45333000, 45231400, 45311100, 45311200, 45316110, 45231600, 45232332, 45310000, 45316000, 45221000, 44212329, 45111200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 53 873 377,52 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI/P/111202/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 252-411151 z dnia 31.12.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Nazwa: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.4.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 15
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Strabag Sp. z o.o. adres do korespondencji: Strabag Sp. z o.o. ul. Kolista 25, 40-467 KATOWICE
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Polska
Tel.: +48 227144800
Faks: +48 227144900

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 95 462 365,81 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 53 873 377,52 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonawca zleci podwykonawcą zgodnie ze złożoną ofertą następujący zakres robót:
— obsługę geodezyjną,
— wycinkę zieleni,
— mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
— odwodnienie korpusu drogowego,
— urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
— organizację ruchu docelową,
— tymczasową organizację ruchu na czas budowy,
— przebudowę sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia,
— przebudowę sieci wodociągowej,
— przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia,
— przebudowę sieci wysokiego napięcia,
— budowę oświetlenia ulicznego,
— przebudowę sieci teletechnicznej,
— sygnalizację świetlną ul. Rybnicka,
— sygnalizację świetlną ul. Batalionów Chłopskich,
— ekrany akustyczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiający ubiega się o współfinansowanie w ramach środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - Priorytet 7.1 Transport Modernizacja i Rozbudowa sieci drogowej. Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej. Dokument został przyjęty uchwałą nr 507/26/IV/2011 przez Zarząd Województwa Śląskiego 3.3.2011 r.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.5.2012

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 41115120111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 17 miesięcy
Wadium: 2800000 ZŁ
Szacowana wartość* 93 333 333 PLN  -  140 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935. Strabag Sp. z o.o. adres do korespondencji: Strabag Sp. z o.o. ul. Kolista 25, 40-467 KATOWICE
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. MAZOWIECKIE
2012-04-30 53 873 377,00