Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Kołobrzeg: Wykonanie remontu kapitalnego Oddziału Hydroterapii w Zakładzie Przyrodoleczniczym nr 2 w Kołobrzegu.


Numer ogłoszenia: 415258 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna , ks. Piotra Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3548802, faks 0-94 35 225 16.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu kapitalnego Oddziału Hydroterapii w Zakładzie Przyrodoleczniczym nr 2 w Kołobrzegu..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego Oddziału Hydroterapii w Zakładzie Przyrodoleczniczym nr 2 w Kołobrzegu. Powierzchnia przebudowy: 370 m2. 2. Rodzaje robót do wykonania: - wyburzenia ścianek działowych, - demontaże przewodów, przyborów, armatury. - rozebranie okładziny z płytek na ścianach i podłodze, - demontaż stolarki drzwiowej, - wykonanie nowych posadzek, tynków i okładzin z płytek na podłodze i na ścianach, - montaż lekkich ścianek i sufitów podwieszanych na ruszcie stalowym, - wymiana instalacji wod. kan., c.o., elektrycznych i teletechnicznych, - wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, - montaż nowej stolarki drzwiowej, - montaż armatury sanitarnej, - wykonanie nowych tynków i malowania w gabinetach. 3. Szczegółowy opis robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót. 4. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt budowlany. Przy rozbieżnościach pomiędzy przedmiarem i projektem, decyduje zakres zawarty w projekcie budowlanym. Nieuwzględnienie kosztów wykonania robót, które nie występują w przedmiarze a są opisane w projekcie budowlanym nie może stanowić podstawy do naliczania kosztów robót dodatkowych. 5. Zamawiający planuje spłacać należność za wykonanie robót w równych transzach miesięcznych przez okres 2 lat (24 miesięcy), począwszy od podpisania protokołu odbioru robót. Kwota należna Wykonawcy będzie oprocentowana w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej w wysokości 6,5 %. Odsetki od kredytowanych płatności obliczane będą na bieżąco w okresach obrachunkowych, liczonych od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
20.000 zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia, osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują sie w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. ul. Ściegiennego 1 78-100 Kołobrzeg.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. ul. Ściegiennego 1 78-100 Kołobrzeg.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kołobrzeg: Wykonanie remontu kapitalnego Oddziału Hydroterapii w Zakładzie Przyrodoleczniczym nr 2 w Kołobrzegu.


Numer ogłoszenia: 3914 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 415258 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna, ks. Piotra Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3548802, faks 0-94 35 225 16.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu kapitalnego Oddziału Hydroterapii w Zakładzie Przyrodoleczniczym nr 2 w Kołobrzegu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego Oddziału Hydroterapii w Zakładzie Przyrodoleczniczym nr 2 w Kołobrzegu. Powierzchnia przebudowy: 370 m2. 2. Rodzaje robót do wykonania: - wyburzenia ścianek działowych, - demontaże przewodów, przyborów, armatury. - rozebranie okładziny z płytek na ścianach i podłodze, - demontaż stolarki drzwiowej, - wykonanie nowych posadzek, tynków i okładzin z płytek na podłodze i na ścianach, - montaż lekkich ścianek i sufitów podwieszanych na ruszcie stalowym, - wymiana instalacji wod. kan., c.o., elektrycznych i teletechnicznych, - wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, - montaż nowej stolarki drzwiowej, - montaż armatury sanitarnej, - wykonanie nowych tynków i malowania w gabinetach. 3. Szczegółowy opis robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót. 4. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt budowlany. Przy rozbieżnościach pomiędzy przedmiarem i projektem, decyduje zakres zawarty w projekcie budowlanym. Nieuwzględnienie kosztów wykonania robót, które nie występują w przedmiarze a są opisane w projekcie budowlanym nie może stanowić podstawy do naliczania kosztów robót dodatkowych. 5. Zamawiający planuje spłacać należność za wykonanie robót w równych transzach miesięcznych przez okres 2 lat (24 miesięcy), począwszy od podpisania protokołu odbioru robót. Kwota należna Wykonawcy będzie oprocentowana w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej w wysokości 6,5 %. Odsetki od kredytowanych płatności obliczane będą na bieżąco w okresach obrachunkowych, liczonych od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ELEKTRA Genowefa Dudziak, Stare Bielice 23 S-1, 76-039 BIESIEKIERZ, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1300000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1022120,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1022120,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1626016,25


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. Piotra Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl,
tel: 943 548 802,
fax: 94 35 225 16
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 41525820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 68 dni
Wadium: 20 ZŁ
Szacowana wartość* 666 PLN  -  1 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
Informacja dostępna pod: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. ul. Ściegiennego 1 78-100 Kołobrzeg
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie remontu kapitalnego Oddziału Hydroterapii w Zakładzie Przyrodoleczniczym nr 2 w Kołobrzegu. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ELEKTRA Genowefa Dudziak
Stare Bielice 23 S-1, 76-039 BIESIEKIERZ, woj. zachodniopomorskie
2012-01-04 1 022 120,00