Góra Kalwaria: Zakup lamp sodowych wraz ze źródłami światła


Numer ogłoszenia: 417562 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup lamp sodowych wraz ze źródłami światła.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001 Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy: Parametry użytkowe opraw ze źródłami sodowymi: -korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jednokomorowej, nie dopuszcza się stosowania opraw dwukomorowych. Korpus oprawy malowany proszkowo wg. Palety RAL na dowolny kolor wybrany przez zamawiającego. - oprawa powinna być przystosowana do montażu na wysięgniku poziomym lub bezpośrednio na słupie ośrednicy 48- 60 mm -klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z poliwęglanu współczynnik IK - 10 lub wyższy, -odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy, tłoczony, chemicznie polerowany i anodyzowany, zapewniający rozsył światła o charakterze ulicznym. - sprawność świetlna oprawy większe bądź równe 70% - układ elektryczny/ zapłonowy, szeregowo-równoległy, wyposażony w kompensację mocy biernej, cos >= 0,85 -oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej w 3 oznaczonych pozycjach oraz poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni  - oprawka źródła światła wykonana z porcelany - nie dopuszcza się stosowania oprawek z tworzyw sztucznych. -klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, - nie dopuszcza się stosowania opraw oświetleniowych w których układ zapłonowy jest mocowany do płyty z tworzywa sztucznego, - materiały z których wykonano oprawę muszą gwarantować jej sprawność przez minimum 15 lat. - wymiana źródła światła bez używania narzędzi. - Dane fotometryczne oprawy muszą być dostępne w komputerowym programie obliczeniowym. - Oprawy wyprodukowane w 2012 lub w 2013 roku. - Oprawa musi posiadać blokadę samoczynnego zamknięcia pokrywy po jej otwarciu, tak by możliwe było konserwowanie oprawy z podestu podnośnika koszowego. - Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE producenta. - gwarancja udzielona na oprawy powinna wynosić min 36 miesięcy Parametry techniczne: -stopień szczelności dla opraw min. IP 66 -oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w I lub II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, -oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V, 50 Hz - odporność klosza na udary mechaniczne współczynnik IK - 10 lub wyższy. Moc opraw 70 W.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31.52.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę polegającą/ce na dostawie lamp sodowych na kwotę min. 100.000 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Zakup lamp sodowych wraz ze źródłami światła.


Numer ogłoszenia: 541708 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 417562 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup lamp sodowych wraz ze źródłami światła..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001 Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy: Parametry użytkowe opraw ze źródłami sodowymi: -korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jednokomorowej, nie dopuszcza się stosowania opraw dwukomorowych. Korpus oprawy malowany proszkowo wg. Palety RAL na dowolny kolor wybrany przez zamawiającego. - oprawa powinna być przystosowana do montażu na wysięgniku poziomym lub bezpośrednio na słupie ośrednicy 48- 60 mm -klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z poliwęglanu współczynnik IK - 10 lub wyższy, -odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy, tłoczony, chemicznie polerowany i anodyzowany, zapewniający rozsył światła o charakterze ulicznym. - sprawność świetlna oprawy większe bądź równe 70% - układ elektryczny/ zapłonowy, szeregowo-równoległy, wyposażony w kompensację mocy biernej, cos >= 0,85 -oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej w 3 oznaczonych pozycjach oraz poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni - oprawka źródła światła wykonana z porcelany - nie dopuszcza się stosowania oprawek z tworzyw sztucznych. -klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, - nie dopuszcza się stosowania opraw oświetleniowych w których układ zapłonowy jest mocowany do płyty z tworzywa sztucznego, - materiały z których wykonano oprawę muszą gwarantować jej sprawność przez minimum 15 lat. - wymiana źródła światła bez używania narzędzi. - Dane fotometryczne oprawy muszą być dostępne w komputerowym programie obliczeniowym. - Oprawy wyprodukowane w 2012 lub w 2013 roku. - Oprawa musi posiadać blokadę samoczynnego zamknięcia pokrywy po jej otwarciu, tak by możliwe było konserwowanie oprawy z podestu podnośnika koszowego. - Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE producenta. - gwarancja udzielona na oprawy powinna wynosić min 36 miesięcy Parametry techniczne: -stopień szczelności dla opraw min. IP 66 -oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w I lub II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, -oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V, 50 Hz - odporność klosza na udary mechaniczne współczynnik IK - 10 lub wyższy. Moc opraw 70 W..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31.52.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GEMARK Sp. z o.o, {Dane ukryte}, 40-844 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121951,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  133377,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  133377,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  213962,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 41756220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup lamp sodowych wraz ze źródłami światła. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GEMARK Sp. z o.o
Katowice
2013-12-31 133 377,00