TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 420322-2015
PD Data publikacji 28/11/2015
OJ Dz.U. S 231
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 25/11/2015
DD Termin składania wniosków o dokumentację 21/12/2015
DT Termin 21/12/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL422
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

28/11/2015    S231    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2015/S 231-420322

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Soroczyński Paweł
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: pawel.soroczynski@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301
Adres internetowy: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49
76-242 Łupawa
POLSKA

Nadleśnictwo Połczyn
ul. 15-go Grudnia 12
78 – 320 Połczyn-Zdrój
POLSKA

Nadleśnictwo Ustka
ul. Słupska 25
76-270 Ustka
POLSKA

Nadleśnictwo Tychowo
Bobolicka 86
78-220 Tychowo
POLSKA

Nadleśnictwo Złocieniec
ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo, Złocieniec.

Kod NUTS PL422,PL631

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie częściowe nr: Opis:
1 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Łupawa.
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Łupawa, dla powierzchni ogólnej 17 302 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Połczyn.
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Połczyn,
dla powierzchni ogólnej 23 260 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Ustka.
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Ustka,
dla powierzchni ogólnej 16 211 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Tychowo.
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Tychowo,
dla powierzchni ogólnej 22 288 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5 Temat: Wykonanie operatu siedliskowego: dla Nadleśnictwa Złocieniec.
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej
Opis: Wykonanie operatu siedliskowego: dla Nadleśnictwa Złocieniec,
powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 14 531 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 13 858 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 084 750 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 4.1.2016. Zakończenie 31.1.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Łupawa.
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Łupawa, dla powierzchni ogólnej 17 302 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Opis zamówienia:
„Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec”
Część 1
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Łupawa
dla powierzchni ogólnej 17 302 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/–) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
— ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, ze. zm.),
— ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
— rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
— „Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r.” stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
— Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
— wytycznymi i ustaleniami Komisji Założeń Planu, łącznie z uzgodnieniem z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 (ww. ustawy z dnia 3.10.2008 r.) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu,
— protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
Wymagana forma opracowania
Egzemplarz dla DGLP (dwie teczki jako jeden komplet):
I – Teczka twarda zawierająca:
Tom IA – Elaborat wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w twardej oprawie (format A4)
Wykaz cięć wraz z tabelami – w oprawie miękkiej (format A4)
Mapę sytuacyjną obszaru w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa w skali 1:50 000
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— cięć rębnych
— drzewostanów
— siedlisk leśnych
— funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego
Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane: Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF) baza TAKSATOR, baza SLMN
II – Teczka twarda zawierająca:
Tom IB – Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— walorów przyrodniczo-kulturowych;
— siedlisk przyrodniczych i obszarów Natura 2000
Egzemplarz dla RDLP i dla Nadleśnictwa (dwa komplety)
Tom IA – Elaborat wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w oprawie twardej (format A4)
Tom II (podzielony na części A, B, C…) – Opis taksacyjny lasu oraz dołączone do ostatniej części tabele i wykazy – w oprawie twardej (format A4)
Tom III – Plany zagospodarowania lasu wraz z tabelami, w tym wykazy drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego (oddzielnie TW, TP) oraz wykazy z zakresu hodowli lasu (oddzielnie wg projektowanych wskazań, w tym CW, CP) – w oprawie twardej (format A4)
I – Teczka twarda zawierająca:
Tom IB – Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— walorów przyrodniczo-kulturowych;
— siedlisk przyrodniczych i obszarów Natura 2000
II – Teczka twarda zawierająca:
Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000
Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane:
— Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF oraz WORD),
— baza TAKSATOR, baza SLMN,
— wszystkie mapy w formacie PDF;
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— cięć rębnych (podklejona na płótnie i foliowana)
— drzewostanów (podklejona na płótnie i foliowana)
— siedlisk leśnych
— funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego
— ochrony lasu
— ochrony przeciwpożarowej
— gospodarki łowieckiej
— nasiennictwa i selekcji
III – Teczka twarda zawierająca:
Mapy gospodarcze – komplet arkuszy map gospodarczych w skali 1:5 000 z naniesionymi działkami zrębowymi (format A1).
Mapę przeglądową w skali 1:25 000 z podziałem na arkusze map gospodarczych.
Operaty dla poszczególnych leśnictw zawierające:
Opis taksacyjny lasu łącznie z wykazem cięć rębnych, wykazem cięć przedrębnych
i wykazem zadań z zakresu hodowli lasu w oprawie twardej (format A4).
Mapy gospodarczo-przeglądowe poszczególnych leśnictw w skali 1:10 000
— cięć rębnych w futerale (podklejona na płótnie i foliowana)
— drzewostanów
— czysta
Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu (format A4 – 3 komplety) w oprawie miękkiej (bindowana) w teczce z mapą przeglądową w skali 1:25 000:
— form ochrony przyrody na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
— siedlisk przyrodniczych i gatunków naturowych na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Dokumentacja na NTG, w tym materiały prezentowane na naradzie, dokumentacja projektu planu wraz z prognozą do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS i do publicznego wyłożenia.
Dla nadleśnictwa i leśnictw – należy określić szczegółowe dane do wprowadzenia zadań PUL do SILP, w tym: w rozmiarze powierzchniowym – [ha] (pow. manipulacyjna i do odnowienia), masowym – [m3] (ogółem i liściaste), z wyszczególnieniem użytków rębnych (w tym: rębnie I, rębnie II, III, IV, niezaliczone do etatu powierzchniowego) i użytków przedrębnych (w tym: TW, TP) oraz zadań hodowlanych – w układzie tabelarycznym uzgodnionym z RDLP.
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
— Zakończenie prac taksacyjnych:
do 30 czerwca 2016 r. – 30 % powierzchni Nadleśnictwa
do 30 sierpnia 2016 r. – 30 % powierzchni Nadleśnictwa
do 30 października 2016 r. – 40 % powierzchni Nadleśnictwa (całość taksacji)
— Zakończenie terenowe inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 30 kwietnia 2017 r.
— Gotowość do Narady Techniczno-Gospodarczej: do 30 września 2017 r.
— Zakończenie prac związanych z wykonaniem LMN oraz przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u: do 15 listopada 2017 r.
— Zakończenie całości prac i przekazanie opracowania do RDLP: do 31 stycznia 2018 r.
Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do: kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN – w ciągu 30-tu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN.
Ł.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 635 900 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.1.2016. Zakończenie 31.1.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Połczyn.
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Połczyn,
dla powierzchni ogólnej 23 260 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Opis zamówienia:
„Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec”
Część 2
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Połczyn
dla powierzchni ogólnej 23 260 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/–) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
— ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, ze. zm.),
— ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
— rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
— „Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r.” stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
— Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
— wytycznymi i ustaleniami Komisji Założeń Planu, łącznie z uzgodnieniem z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 (ww. ustawy z dnia 3.10.2008 r.) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu,
— protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
Wymagana forma opracowania
Egzemplarz dla DGLP (dwie teczki jako jeden komplet):
I – Teczka twarda zawierająca:
Tom IA – Elaborat wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w twardej oprawie (format A4)
Wykaz cięć wraz z tabelami – w oprawie miękkiej (format A4)
Mapę sytuacyjną obszaru w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa w skali 1:50 000
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— cięć rębnych
— drzewostanów
— siedlisk leśnych
— funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego
Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane: Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF) baza TAKSATOR, baza SLMN
II – Teczka twarda zawierająca:
Tom IB – Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— walorów przyrodniczo-kulturowych;
— siedlisk przyrodniczych i obszarów Natura 2000
Egzemplarz dla RDLP i dla Nadleśnictwa (dwa komplety)
Tom IA – Elaborat wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w oprawie twardej (format A4)
Tom II (podzielony na części A, B, C…) – Opis taksacyjny lasu oraz dołączone do ostatniej części tabele i wykazy – w oprawie twardej (format A4)
Tom III – Plany zagospodarowania lasu wraz z tabelami, w tym wykazy drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego (oddzielnie TW, TP) oraz wykazy z zakresu hodowli lasu (oddzielnie wg projektowanych wskazań, w tym CW, CP) – w oprawie twardej (format A4)
I – Teczka twarda zawierająca:
Tom IB – Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— walorów przyrodniczo-kulturowych;
— siedlisk przyrodniczych i obszarów Natura 2000
II – Teczka twarda zawierająca:
Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000
Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane:
— Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF oraz WORD),
— baza TAKSATOR, baza SLMN,
— wszystkie mapy w formacie PDF;
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— cięć rębnych (podklejona na płótnie i foliowana)
— drzewostanów (podklejona na płótnie i foliowana)
— siedlisk leśnych
— funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego
— ochrony lasu
— ochrony przeciwpożarowej
— gospodarki łowieckiej
— nasiennictwa i selekcji
III – Teczka twarda zawierająca:
Mapy gospodarcze – komplet arkuszy map gospodarczych w skali 1:5 000 z naniesionymi działkami zrębowymi (format A1).
Mapę przeglądową w skali 1:25 000 z podziałem na arkusze map gospodarczych.
Operaty dla poszczególnych leśnictw zawierające:
Opis taksacyjny lasu łącznie z wykazem cięć rębnych, wykazem cięć przedrębnych
i wykazem zadań z zakresu hodowli lasu w oprawie twardej (format A4).
Mapy gospodarczo-przeglądowe poszczególnych leśnictw w skali 1:10 000
— cięć rębnych w futerale (podklejona na płótnie i foliowana)
— drzewostanów
— czysta
Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu (format A4 – 3 komplety) w oprawie miękkiej (bindowana) w teczce z mapą przeglądową w skali 1:25 000:
— form ochrony przyrody na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
— siedlisk przyrodniczych i gatunków naturowych na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Dokumentacja na NTG, w tym materiały prezentowane na naradzie, dokumentacja projektu planu wraz z prognozą do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS i do publicznego wyłożenia.
Dla nadleśnictwa i leśnictw – należy określić szczegółowe dane do wprowadzenia zadań PUL do SILP, w tym: w rozmiarze powierzchniowym – [ha] (pow. manipulacyjna i do odnowienia), masowym – [m3] (ogółem i liściaste), z wyszczególnieniem użytków rębnych (w tym: rębnie I, rębnie II, III, IV, niezaliczone do etatu powierzchniowego) i użytków przedrębnych (w tym: TW, TP) oraz zadań hodowlanych – w układzie tabelarycznym uzgodnionym z RDLP.
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
— Zakończenie prac taksacyjnych:
do 30 czerwca 2016 r. – 30 % powierzchni Nadleśnictwa
do 30 sierpnia 2016 r. – 30 % powierzchni Nadleśnictwa
do 30 października 2016 r. – 40 % powierzchni Nadleśnictwa (całość taksacji)
— Zakończenie terenowe inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 30 kwietnia 2017 r.
— Gotowość do Narady Techniczno-Gospodarczej: do 30 września 2017 r.
— Zakończenie prac związanych z wykonaniem LMN oraz przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u: do 15 listopada 2017 r.
— Zakończenie całości prac i przekazanie opracowania do RDLP: do 31 stycznia 2018 r.
Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do: kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN – w ciągu 30-tu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN.
P.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 636 550 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.1.2016. Zakończenie 31.1.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Ustka.
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Ustka,
dla powierzchni ogólnej 16 211 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Opis zamówienia:
„Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec”
Część 3
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Ustka
dla powierzchni ogólnej 16 211 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/–) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
— ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, ze. zm.),
— ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
— rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
— „Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r.” stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
— Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
— wytycznymi i ustaleniami Komisji Założeń Planu, łącznie z uzgodnieniem z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 (ww. ustawy z dnia 3.10.2008 r.) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu,
— protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
Wymagana forma opracowania
Egzemplarz dla DGLP (dwie teczki jako jeden komplet):
I – Teczka twarda zawierająca:
Tom IA – Elaborat wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w twardej oprawie (format A4)
Wykaz cięć wraz z tabelami – w oprawie miękkiej (format A4)
Mapę sytuacyjną obszaru w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa w skali 1:50 000
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— cięć rębnych
— drzewostanów
— siedlisk leśnych
— funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego
Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane: Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF) baza TAKSATOR, baza SLMN
II – Teczka twarda zawierająca:
Tom IB – Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— walorów przyrodniczo-kulturowych;
— siedlisk przyrodniczych i obszarów Natura 2000
Egzemplarz dla RDLP i dla Nadleśnictwa (dwa komplety)
Tom IA – Elaborat wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w oprawie twardej (format A4)
Tom II (podzielony na części A, B, C…) – Opis taksacyjny lasu oraz dołączone do ostatniej części tabele i wykazy – w oprawie twardej (format A4)
Tom III – Plany zagospodarowania lasu wraz z tabelami, w tym wykazy drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego (oddzielnie TW, TP) oraz wykazy z zakresu hodowli lasu (oddzielnie wg projektowanych wskazań, w tym CW, CP) – w oprawie twardej (format A4)
I – Teczka twarda zawierająca:
Tom IB – Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— walorów przyrodniczo-kulturowych;
— siedlisk przyrodniczych i obszarów Natura 2000
II – Teczka twarda zawierająca:
Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000
Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane:
— Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF oraz WORD),
— baza TAKSATOR, baza SLMN,
— wszystkie mapy w formacie PDF;
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— cięć rębnych (podklejona na płótnie i foliowana)
— drzewostanów (podklejona na płótnie i foliowana)
— siedlisk leśnych
— funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego
— ochrony lasu
— ochrony przeciwpożarowej
— gospodarki łowieckiej
— nasiennictwa i selekcji
III – Teczka twarda zawierająca:
Mapy gospodarcze – komplet arkuszy map gospodarczych w skali 1:5 000 z naniesionymi działkami zrębowymi (format A1).
Mapę przeglądową w skali 1:25 000 z podziałem na arkusze map gospodarczych.
Operaty dla poszczególnych leśnictw zawierające:
Opis taksacyjny lasu łącznie z wykazem cięć rębnych, wykazem cięć przedrębnych
i wykazem zadań z zakresu hodowli lasu w oprawie twardej (format A4).
Mapy gospodarczo-przeglądowe poszczególnych leśnictw w skali 1:10 000
— cięć rębnych w futerale (podklejona na płótnie i foliowana)
— drzewostanów
— czysta
Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu (format A4 – 3 komplety) w oprawie miękkiej (bindowana) w teczce z mapą przeglądową w skali 1:25 000:
— form ochrony przyrody na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
— siedlisk przyrodniczych i gatunków naturowych na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Dokumentacja na NTG, w tym materiały prezentowane na naradzie, dokumentacja projektu planu wraz z prognozą do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS i do publicznego wyłożenia.
Dla nadleśnictwa i leśnictw – należy określić szczegółowe dane do wprowadzenia zadań PUL do SILP, w tym: w rozmiarze powierzchniowym – [ha] (pow. manipulacyjna i do odnowienia), masowym – [m3] (ogółem i liściaste), z wyszczególnieniem użytków rębnych (w tym: rębnie I, rębnie II, III, IV, niezaliczone do etatu powierzchniowego) i użytków przedrębnych (w tym: TW, TP) oraz zadań hodowlanych – w układzie tabelarycznym uzgodnionym z RDLP.
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
— Zakończenie prac taksacyjnych:
do 30 czerwca 2016 r. – 30 % powierzchni Nadleśnictwa
do 30 sierpnia 2016 r. – 30 % powierzchni Nadleśnictwa
do 30 października 2016 r. – 40 % powierzchni Nadleśnictwa (całość taksacji)
— Zakończenie terenowe inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 30 kwietnia 2017 r.
— Gotowość do Narady Techniczno-Gospodarczej: do 30 września 2017 r.
— Zakończenie prac związanych z wykonaniem LMN oraz przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u: do 15 listopada 2017 r.
— Zakończenie całości prac i przekazanie opracowania do RDLP: do 31 stycznia 2018 r.
Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do: kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN – w ciągu 30-tu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN.
U.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 868 850 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.1.2016. Zakończenie 31.1.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Tychowo.
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Tychowo,
dla powierzchni ogólnej 22 288 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Opis zamówienia:
„Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec”
Część 4
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Tychowo
dla powierzchni ogólnej 22 288 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/–) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
— ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, ze. zm.),
— ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
— rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
— „Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r.” stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
— Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
— wytycznymi i ustaleniami Komisji Założeń Planu, łącznie z uzgodnieniem z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 (ww. ustawy z dnia 3.10.2008 r.) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu,
— protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
Wymagana forma opracowania
Egzemplarz dla DGLP (dwie teczki jako jeden komplet):
I – Teczka twarda zawierająca:
Tom IA – Elaborat wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w twardej oprawie (format A4)
Wykaz cięć wraz z tabelami – w oprawie miękkiej (format A4)
Mapę sytuacyjną obszaru w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa w skali 1:50 000
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— cięć rębnych
— drzewostanów
— siedlisk leśnych
— funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego
Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane: Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF) baza TAKSATOR, baza SLMN
II – Teczka twarda zawierająca:
Tom IB – Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— walorów przyrodniczo-kulturowych;
— siedlisk przyrodniczych i obszarów Natura 2000
Egzemplarz dla RDLP i dla Nadleśnictwa (dwa komplety)
Tom IA – Elaborat wraz z załącznikami (tabele i wykazy) w oprawie twardej (format A4)
Tom II (podzielony na części A, B, C…) – Opis taksacyjny lasu oraz dołączone do ostatniej części tabele i wykazy – w oprawie twardej (format A4)
Tom III – Plany zagospodarowania lasu wraz z tabelami, w tym wykazy drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego (oddzielnie TW, TP) oraz wykazy z zakresu hodowli lasu (oddzielnie wg projektowanych wskazań, w tym CW, CP) – w oprawie twardej (format A4)
I – Teczka twarda zawierająca:
Tom IB – Program Ochrony Przyrody w oprawie twardej (format A4)
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— walorów przyrodniczo-kulturowych;
— siedlisk przyrodniczych i obszarów Natura 2000
II – Teczka twarda zawierająca:
Mapę sytuacyjno-przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:50 000
Nośnik elektroniczny CD/DVD zawierający następujące dane:
— Elaborat, POP, Prognoza ONŚ (w formacie PDF oraz WORD),
— baza TAKSATOR, baza SLMN,
— wszystkie mapy w formacie PDF;
Mapy przeglądowe w skali 1:25 000
— cięć rębnych (podklejona na płótnie i foliowana)
— drzewostanów (podklejona na płótnie i foliowana)
— siedlisk leśnych
— funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego
— ochrony lasu
— ochrony przeciwpożarowej
— gospodarki łowieckiej
— nasiennictwa i selekcji
III – Teczka twarda zawierająca:
Mapy gospodarcze – komplet arkuszy map gospodarczych w skali 1:5 000 z naniesionymi działkami zrębowymi (format A1).
Mapę przeglądową w skali 1:25 000 z podziałem na arkusze map gospodarczych.
Operaty dla poszczególnych leśnictw zawierające:
Opis taksacyjny lasu łącznie z wykazem cięć rębnych, wykazem cięć przedrębnych
i wykazem zadań z zakresu hodowli lasu w oprawie twardej (format A4).
Mapy gospodarczo-przeglądowe poszczególnych leśnictw w skali 1:10 000
— cięć rębnych w futerale (podklejona na płótnie i foliowana)
— drzewostanów
— czysta
Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu (format A4 – 3 komplety) w oprawie miękkiej (bindowana) w teczce z mapą przeglądową w skali 1:25 000:
— form ochrony przyrody na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
— siedlisk przyrodniczych i gatunków naturowych na tle planowanego użytkowania rębnego i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Dokumentacja na NTG, w tym materiały prezentowane na naradzie, dokumentacja projektu planu wraz z prognozą do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS i do publicznego wyłożenia.
Dla nadleśnictwa i leśnictw – należy określić szczegółowe dane do wprowadzenia zadań PUL do SILP, w tym: w rozmiarze powierzchniowym – [ha] (pow. manipulacyjna i do odnowienia), masowym – [m3] (ogółem i liściaste), z wyszczególnieniem użytków rębnych (w tym: rębnie I, rębnie II, III, IV, niezaliczone do etatu powierzchniowego) i użytków przedrębnych (w tym: TW, TP) oraz zadań hodowlanych – w układzie tabelarycznym uzgodnionym z RDLP.
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
— Zakończenie prac taksacyjnych:
do 30 czerwca 2016 r. – 30 % powierzchni Nadleśnictwa
do 30 sierpnia 2016 r. – 30 % powierzchni Nadleśnictwa
do 30 października 2016 r. – 40 % powierzchni Nadleśnictwa (całość taksacji)
— Zakończenie terenowe inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 30 kwietnia 2017 r.
— Gotowość do Narady Techniczno-Gospodarczej: do 30 września 2017 r.
— Zakończenie prac związanych z wykonaniem LMN oraz przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u: do 15 listopada 2017 r.
— Zakończenie całości prac i przekazanie opracowania do RDLP: do 31 stycznia 2018 r.
Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do: kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN – w ciągu 30-tu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót lub instalacji LMN.
T.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 094 600 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.1.2016. Zakończenie 31.1.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie operatu siedliskowego: dla Nadleśnictwa Złocieniec.
1)Krótki opis
Wykonanie operatu siedliskowego: dla Nadleśnictwa Złocieniec,
powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 14 531 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 13 858 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Zał. do pisma: ZS.6000.26.2015.PS
Opis zamówienia:
„Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec”
Część 5
wykonanie operatu siedliskowego:
dla Nadleśnictwa Złocieniec
powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 14 531 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 13 858 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/–) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
— ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, ze. zm.),
— ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
— rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
— „Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r.” stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
— Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
— protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
W ramach prac terenowych należy wykonać co najmniej:
200 podstawowych typologicznych powierzchni siedliskowych, w tym ok. 70 % w pierwszej kolejności celem rozpoznania lokalnych, specyficznych uwarunkowań na terenie całego nadleśnictwa, pozostałe 30 % należy wykonać po dokładniejszym siedliskowym rozpoznaniu obiektu (poprzez kartowanie oraz powierzchnie pomocnicze);
oraz
1730 pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych.
Badania laboratoryjne właściwości fizycznych i chemicznych gleb należy wykonywać w laboratorium posiadającym certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.
Mapy przeglądowe zasięgu siedlisk należy wykonać w skali 1:25000 – 2 komplety wydruków.
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
— Zakończenie prac terenowych związanych z wykonaniem ok. 70 % podstawowych typologicznych powierzchni siedliskowych w nadleśnictwie: do 30 lipca 2016 r.
— Zakończenie prac terenowych związanych z kartowaniem siedlisk oraz wykonaniem pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych na połowie powierzchni Nadleśnictwa: do 30 października 2016 r.;
— Zakończenie całości prac terenowych, w tym: kartowanie siedlisk oraz wykonanie pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych na pozostałej powierzchni Nadleśnictwa, oraz wykonanie pozostałych 30 % podstawowych typologicznych powierzchni siedliskowych w nadleśnictwie: do 30 lipca 2017 r.;
— Zakończenie całości prac i przekazanie opracowania do RDLP: do 15 stycznia 2018 r.
Za datę zakończenia prac uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do kontroli i odbioru robót. W ciągu 30-tu dni od zgłoszenia zostaną określone terminy kontroli i odbioru robót.
Szacunkowa wartość bez VAT: 848 850 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.1.2016. Zakończenie 15.1.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
10. Wymagania dotyczące wadium
10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 27 300.00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 43 900.00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 31 100.00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 34 900.00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 14 100.00 PLN (słownie: czternaście tysięcy sto 00/100 PLN)
10.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-12- 21 do godz. 08:30.
10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Szczecinek 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
10.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
10.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
10.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy;
c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy regulowana będzie przelewami na rachunek Wykonawcy na podstawie faktur częściowych wystawianych na Nadleśnictwo.
2. Faktury należy wystawiać po odbiorze robót przez Zamawiającego tj. po zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP protokołu kontroli i odbioru, a następnie przesyłać do Zamawiającego, tj. RDLP Szczecinek.
3. Należność za wykonany przedmiot Umowy (jego część) będzie płatna przelewem przez Nadleśnictwo na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
a) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2014.1153, ze. zm.),
b) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235, ze zm.),
c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U.2012.1302),
d) „Instrukcją urządzania lasu. Warszawa, 2011 r.” stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu, oraz zarz. Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2012 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu,
e) Klasyfikacją gleb leśnych Polski (CILP 2000),
f) wytycznymi i ustaleniami Komisji Założeń Planu, łącznie z uzgodnieniem z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 (ww. ustawy z dnia 3.10.2008 r.) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu,
g) protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Plany urządzenia lasu oraz uproszczone plany urządzenia lasu sporządzają specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), Wykonawca składający ofertę:
dotyczącą więcej niż jednego projektu pul – wykaże, że:
wykonał należycie, co najmniej trzy projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 800 000 złotych netto;
lub
dotyczącą tylko jednego projektu pul – wykaże, że:
wykonał należycie, co najmniej dwa projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 700 000 złotych netto
oraz
dotyczącą operatu siedliskowego – wykaże, że:
wykonał należycie, co najmniej dwa operaty siedliskowe dla nadleśnictw, każdy za cenę nie mniejszą niż 500 000 złotych netto.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości minimum 300 000 złotych liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw
oraz
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 500 000 złotych liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw.
Wykonawca składający ofertę winien złożyć oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty, przed podpisaniem umowy przedłoży polisę ubezpieczenia OC na kwotę odpowiadającą stawianych wyżej warunków.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający oczekuje oświadczenia wykonawcy w sprawie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:
wskaże, co najmniej 4 osoby do wykonania zamówienia – liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw. Osoby przeznaczone do wykonania niniejszego zamówienia muszą posiadać, co najmniej trzyletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże po 1 osobie na każde z nadleśnictw – do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia w ramach nadleśnictwa. Osoby te muszą posiadać, co najmniej sześcioletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże, co najmniej 1 osobę, posiadającą nie mniejszy niż dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat sprawującą nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem PUL dla nadleśnictw – do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania nadzoru, wymagane wyższe wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.).
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Doświadczenie. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZR.270.3.6.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.12.2015 - 08:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.12.2015 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.12.2015 - 9:00

Miejscowość:

RDLP w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający:
— nie zamierza zawierać umowy ramowej;
— nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów;
— nie zamierza stosować aukcji elektronicznej;
— przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

— informuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.11.2015
TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 434141-2015
PD Data publikacji 10/12/2015
OJ Dz.U. S 239
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 07/12/2015
DD Termin składania wniosków o dokumentację 11/01/2016
DT Termin 11/01/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL422
PL631

10/12/2015    S239    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2015/S 239-434141

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Osoba do kontaktów: Nowik Edward, Szczecinek 78-400, POLSKA. Tel.: +48 943726300. Faks: +48 943726301. E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.11.2015, 2015/S 231-420322)

Przedmiot zamówienia:
CPV:77231000

Usługi gospodarki leśnej

Zamiast: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zadanie częściowe nr: Opis:

1 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Łupawa.

Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej

Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Łupawa, dla powierzchni ogólnej 17 302 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Połczyn.

Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej

Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Połczyn,

dla powierzchni ogólnej 23 260 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Ustka.

Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej

Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Ustka,

dla powierzchni ogólnej 16 211 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Tychowo.

Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej

Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Tychowo,

dla powierzchni ogólnej 22 288 ha – na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5 Temat: Wykonanie operatu siedliskowego: dla Nadleśnictwa Złocieniec.

Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej

Opis: Wykonanie operatu siedliskowego: dla Nadleśnictwa Złocieniec,

powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 14 531 ha,

w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 13 858 ha.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 4.1.2016.

Informacje o częściach zamówienia:

Słowa o treści: „Część nr: 1”; „Część nr: 2”; „Część nr: 3”; „Część nr: 4” – skreśla się.

Słowa o treści: „Część nr: 5” zastępuje się słowami: „Część nr: 2”.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Dla zadania częściowego nr 1: 27 300.00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta 00/100 PLN).

Słowa: „Dla zadania częściowego nr 2: 43 900.00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 3: 31 100.00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 4: 34 900.00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset 00/100 PLN)” – skreśla się.

Dla zadania częściowego nr 5: 14 100.00 PLN (słownie: czternaście tysięcy sto 00/100 PLN).

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), Wykonawca składający ofertę:

dotyczącą więcej niż jednego projektu pul – wykaże, że:

wykonał należycie, co najmniej trzy projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 800 000 złotych netto;

lub

dotyczącą tylko jednego projektu pul – wykaże, że:

wykonał należycie, co najmniej dwa projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 700 000 złotych netto

oraz

dotyczącą operatu siedliskowego – wykaże, że:

wykonał należycie, co najmniej dwa operaty siedliskowe dla nadleśnictw, każdy za cenę nie mniejszą niż 500 000 złotych netto.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

21.12.2015 (8:30)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.12.2015 (8:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.12.2015 (9:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

—.

—.

—.

Powinno być: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1) wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo;

2) wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 1.2.2016.

Informacje o częściach zamówienia:

Na początku tekstu dodaje się słowa: „Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo, w tym:”.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Dla zadania częściowego nr 1: 137 200 PLN (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście 00/100 PLN).

Dla zadania częściowego nr 2: 14 100 PLN (słownie: czternaście tysięcy sto 00/100 PLN).

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), Wykonawca składający ofertę:

dotyczącą projektów pul – wykaże, że:

wykonał należycie co najmniej trzy projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN netto;

dotyczącą operatu siedliskowego – wykaże, że:

wykonał należycie co najmniej dwa operaty siedliskowe dla nadleśnictw, każdy za cenę nie mniejszą niż 700 000 PLN netto.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

11.1.2016 (8:30)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.1.2016 (8:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.1.2016 (9:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

— zadanie częściowe nr 1: zabezpieczenie 3 % ceny oferty,

— zadanie częściowe nr 2: zabezpieczenie 3 % ceny oferty.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 38857-2016
PD Data publikacji 04/02/2016
OJ Dz.U. S 24
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 03/02/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL422
PL63
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/02/2016    S24    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2016/S 024-038857

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49
76-242 Łupawa
POLSKA

Nadleśnictwo Połczyn
ul. 15-go Grudnia 12
78-320 Połczyn-Zdrój
POLSKA

Nadleśnictwo Tychowo
Bobolicka 86
78-220 Tychowo
POLSKA

Nadleśnictwo Ustka
ul. Słupska 25
76-270 Ustka
POLSKA

Nadleśnictwo Złocieniec
ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS PL422,PL63

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 6 512 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Doświadczenie. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZR.270.3.6.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 231-420322 z dnia 28.11.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 239-434141 z dnia 10.12.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZR.270.3.6.2015 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.2.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasi i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku
ul. Koszalińska 91
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: http://www.buligl.pl/web/szczecinek
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 490 600 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 902 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZR.270.3.6.2015 Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.2.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku
ul. Koszalińska 91
78-400 Szczecinek
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: http://www.buligl.pl/web/szczecinek/home
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 565 900 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 610 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
W zadaniu nr 1 uzyskano następujące wartości za wykonanie:
— Nadleśnictwo Łupawa za: 1 171 800,00 PLN;
— Nadleśnictwo Połczyn za: 1 890 000,00 PLN;
— Nadleśnictwo Tychowo za: 1 501 200,00 PLN;
— Nadleśnictwo Ustka za: 1 339 200,00 PLN;
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.2.2016

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 42032220151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 772 dni
Wadium: 151800 ZŁ
Szacowana wartość* 5 060 000 PLN  -  7 590 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Sz
ul. Mickiewicza 2, 78-400 szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 21/12/2
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Łupawa, Połczyn, Ustka, Tychowo Biuro Urządzania Lasi i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku
ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2016-02-01 5 902 200,00
Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Złocieniec Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku
ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2016-02-01 610 200,00