Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Wykonanie równania lub korytowania z wałowania gminnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl - trzy rejony.


Numer ogłoszenia: 42194 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0313A


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie równania lub korytowania z wałowania gminnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl - trzy rejony..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W zakres prac wchodzi wykonanie równania i wałowania wg poniższego zestawienia : a) Rejon I W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Boruja Kościelna - 73.000,0 m2, - Nowa Boruja - 77.000,0 m2, - Grubsko - 69.000,0 m2, - Jastrzębsko Stare - 38.000,0 m2, - Sękowo - 68.000,0 m2, - Chojniki - 39.000,0 m2, - Szarki - 60.000,0 m2, - Paproć - 76.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu I do równania i wałowania wynosi - 500.000,0 m2. b) Rejon II W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Bukowiec - 43.000,0 m2, - Cicha Góra - 56.000,0 m2, - Sątopy - 77.000,0 m2, - Róża - 31.000,0 m2, - Nowa Róża - 60.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu II do równania i wałowania wynosi - 267.000,0 m2. c) Rejon III W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Wytomyśl - 57.000,0 m2, - Kozie Laski - 39.000,0 m2, - Glinno - 150.000,0 m2, - Przyłęk - 102.000,0 m2, - Stary Tomyśl - 35.000,0 m2, - Nowy Tomyśl - 40.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu III do równania i wałowania wynosi - 423.000,0 m2. Łączna powierzchnia wszystkich Rejonów do równania i wałowania wynosi - 1.190.000,0 m2. W ofercie prosimy o podanie kosztu brutto 1 m2 (z korytowaniem oraz bez) pracy równiarki oraz walca ciężkiego stalowego min. 15t zgodnie z załącznikiem 1A w rozbiciu na poszczególne Rejony. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku wykonawców na poszczególne Rejony wg punktu 3 ppkt 1) SIWZ pod warunkiem zabezpieczenia na każdy Rejon równiarki i walca. Każdy Rejon będzie oceniany oddzielnie. - 2 - 3) Zamawiający uzależnia zakres realizacji zamówienia na określone w punkcie 1) od wielkości aktualnie posiadanych środków w budżecie gminy na sfinansowanie zadania w roku 2011. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia umowy dodatkowej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2010r.; Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 5) Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 7) Zamawiający nie przewiduje składanie wadium i należyte zabezpieczenie umowy. 8) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej, 9) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 10) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 11) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 12) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się telefonicznie w sprawach drobnych na w/w telefon, a w sprawach istotnych dotyczących specyfikacji lub umowy objętych zakresem zamówień publicznych za pomocą faksu 61-44-22-754 (potwierdzone następnie listownie) lub listownie. 5. W skład oferty wchodzi : - koszt jednostkowy 1 m2 pracy sprzętu na poszczególnych Rejonach wg załącznika 1A. 6. Oferenci, którzy wygrają przetarg zostaną zobowiązani po podpisaniu umowy na świadczenie w/w usług po otrzymaniu polecenia ustnego od osoby upoważnionej w § 8 umowy w terminie 3 dni (rozpoczęcie równania). Realizacja zamówienia w terminie pożądanym przez Zamawiającego tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013r. Równanie wiosenne do dnia 10 kwietnia 2013r., a równanie jesienne do dnia 20 października 2013r..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz podstawowego sprzętu do wykonywania usługi - załącznik nr 4 - min. jedna równiarka oraz jeden walec ciężki stalowy min. 15 t na jeden Rejon.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0313A

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 14..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Rejon I.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres prac wchodzi wykonanie równania i wałowania wg poniższego zestawienia : a) Rejon I W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Boruja Kościelna - 73.000,0 m2, - Nowa Boruja - 77.000,0 m2, - Grubsko - 69.000,0 m2, - Jastrzębsko Stare - 38.000,0 m2, - Sękowo - 68.000,0 m2, - Chojniki - 39.000,0 m2, - Szarki - 60.000,0 m2, - Paproć - 76.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu I do równania i wałowania wynosi - 500.000,0 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Rejon II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres prac wchodzi wykonanie równania i wałowania wg poniższego zestawienia : a) Rejon II W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Bukowiec - 43.000,0 m2, - Cicha Góra - 56.000,0 m2, - Sątopy - 77.000,0 m2, - Róża - 31.000,0 m2, - Nowa Róża - 60.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu II do równania i wałowania wynosi - 267.000,0 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Re3jon III.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres prac wchodzi wykonanie równania i wałowania wg poniższego zestawienia : a) Rejon III W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Wytomyśl - 57.000,0 m2, - Kozie Laski - 39.000,0 m2, - Glinno - 150.000,0 m2, - Przyłęk - 102.000,0 m2, - Stary Tomyśl - 35.000,0 m2, - Nowy Tomyśl - 40.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu III do równania i wałowania wynosi - 423.000,0 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Nowy Tomyśl: Wykonanie równania lub korytowania z wałowania gminnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl - trzy rejony.


Numer ogłoszenia: 76912 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 42194 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie równania lub korytowania z wałowania gminnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl - trzy rejony..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W zakres prac wchodzi wykonanie równania i wałowania wg poniższego zestawienia : a) Rejon I W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Boruja Kościelna - 73.000,0 m2, - Nowa Boruja - 77.000,0 m2, - Grubsko - 69.000,0 m2, - Jastrzębsko Stare - 38.000,0 m2, - Sękowo - 68.000,0 m2, - Chojniki - 39.000,0 m2, - Szarki - 60.000,0 m2, - Paproć - 76.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu I do równania i wałowania wynosi - 500.000,0 m2. b) Rejon II W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Bukowiec - 43.000,0 m2, - Cicha Góra - 56.000,0 m2, - Sątopy - 77.000,0 m2, - Róża - 31.000,0 m2, - Nowa Róża - 60.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu II do równania i wałowania wynosi - 267.000,0 m2. c) Rejon III W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : - Wytomyśl - 57.000,0 m2, - Kozie Laski - 39.000,0 m2, - Glinno - 150.000,0 m2, - Przyłęk - 102.000,0 m2, - Stary Tomyśl - 35.000,0 m2, - Nowy Tomyśl - 40.000,0 m2. Łączna powierzchnia Rejonu III do równania i wałowania wynosi - 423.000,0 m2. Łączna powierzchnia wszystkich Rejonów do równania i wałowania wynosi - 1.190.000,0 m2..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.30-9, 45.11.27.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Rejon I W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : Boruja Kościelna, Nowa Boruja, Grubsko, Jastrzębsko Stare, Sękowo, Chojniki, Szarki i Paproć.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe; Franciszek Weber, ul. 3 Stycznia 26, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 119560,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  75000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  75000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Rejon II W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : Bukowiec, Cicha Góra, Sątopy, Róża i Nowa Róża.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe; Franciszek Weber, ul. 3 Stycznia 26, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63844,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40050,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  40050,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66216,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Rejon III W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : Wytomyśl, Kozie Laski, Glinno, Przyłęk, Stary Tomyśl i Nowy Tomyśl.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Transportowe; Krzysztof Nadobnik, Kiełczewo; ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101147,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  71064,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  71064,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  104904,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4219420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 322 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0313A
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 14.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rejon I W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : Boruja Kościelna, Nowa Boruja, Grubsko, Jastrzębsko Stare, Sękowo, Chojniki, Szarki i Paproć. Przedsiębiorstwo Usługowe; Franciszek Weber
ul. 3 Stycznia 26, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2013-02-25 75 000,00
Rejon II W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : Bukowiec, Cicha Góra, Sątopy, Róża i Nowa Róża. Przedsiębiorstwo Usługowe; Franciszek Weber
ul. 3 Stycznia 26, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2013-02-25 40 050,00
Rejon III W zakres tego rejonu wchodzą następujące sołectwa : Wytomyśl, Kozie Laski, Glinno, Przyłęk, Stary Tomyśl i Nowy Tomyśl. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Transportowe; Krzysztof Nadobnik
Kiełczewo; ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
2013-02-25 71 064,00