Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Zamiatanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 6 części - nr postępowania 071/16


Numer ogłoszenia: 42289 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamiatanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 6 części - nr postępowania 071/16.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamiatanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 6 części - nr postępowania 071/16 Opis podziału na części: Zadanie nr 1 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie. Zadanie nr 2 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach. Zadanie nr 3 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku. Zadanie nr 4 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie. Zadanie nr 5 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim. Zadanie nr 6 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.61.20.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na oczyszczaniu/zamiataniu ulic, chodników, ścieżek rowerowych placów o wartości każde nie mniejszej niż: Część 1 20 000 zł brutto Część 2 15 000 zł brutto Część 3 14 000 zł brutto Część 4 14 500 zł brutto Część 5 11 000 zł brutto Część 6 17 000 zł brutto


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min: 2 osobami - posiadającymi uprawnienia do kierowania ruchem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym lub rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym. Do każdej części mogą być te same osoby.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; 9. Kosztorys ofertowy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa pkt. 13.8. powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3 (lista podmiotów ...) i ppkt. 4 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa każdy z Wykonawców zaś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5 ( wykaz robót ...), ppkt. 6 (wykaz osób ...), ppkt. 7 (oświadczenia ...), ppkt. 8 (Wykonawca może polegać na ....) ppkt 9 (kosztorys...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin wykonania każdego z etapów usługi - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia gdy nastąpi: - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego - Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy 3. Płatności - Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy 4. Pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie nr 1 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.61.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania każdego z etapów usługi - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie nr 2 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.61.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2016.


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie nr 3 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.61.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania każdego z etapów usługi - 5


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie nr 4 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.61.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania każdego z etapów usługi - 5


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie nr 5 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.61.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania każdego z etapów usługi - 5


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie nr 6 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.61.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania każdego z etapów usługi - 5


Warszawa: Zamiatanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 6 części - nr postępowania 071/16.


Numer ogłoszenia: 96181 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 42289 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamiatanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 6 części - nr postępowania 071/16..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamiatanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 6 części - nr postępowania 071/16 Opis podziału na części: Zadanie nr 1 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie. Zadanie nr 2 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach. Zadanie nr 3 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku. Zadanie nr 4 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie. Zadanie nr 5 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim. Zadanie nr 6 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.61.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie nr 1 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lider Konsorcjum: Firma Robót Budowlanych i Drogowych Usługi Transportowe Marek Smyczyński, ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.
 • Partner Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49809,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44637,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  44637,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  45782,50


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie nr 2 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński, ul.Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38123,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39981,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  39981,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39981,92


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie nr 3 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35440,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24431,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  24431,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32574,96


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie nr 4 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe CZYSTY ŚWIAT Dawid Wiaterski, Skorki 10, 07-206 Somianka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36480,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18714,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  18714,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20585664,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie nr 5 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe CZYSTY ŚWIAT Dawid Wiaterski, Skorki 10, 07-206 Somianka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28087,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14408,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  14408,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15849606,96


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Zadanie nr 6 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROBUD Dorota Wrzosek, Mienia 127, 05-319 Cegłów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42720,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25751,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  25751,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24106896,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4228920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 185 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90612000-0 Usługi zamiatania ulic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie. Lider Konsorcjum: Firma Robót Budowlanych i Drogowych Usługi Transportowe Marek Smyczyński
ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
2016-06-21 22 318,00
Zadanie nr 1 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie. Partner Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
2016-06-21 22 318,00
Zadanie nr 2 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach. Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński
ul.Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2016-06-21 39 981,00
Zadanie nr 3 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku. Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
2016-06-21 24 431,00
Zadanie nr 4 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie. Przedsiębiorstwo Usługowe CZYSTY ŚWIAT Dawid Wiaterski
Skorki 10, 07-206 Somianka, woj. mazowieckie
2016-06-21 18 714,00
Zadanie nr 5 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim Przedsiębiorstwo Usługowe CZYSTY ŚWIAT Dawid Wiaterski
Skorki 10, 07-206 Somianka, woj. mazowieckie
2016-06-21 14 408,00
Zadanie nr 6 - Zamiatanie nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach. PROBUD Dorota Wrzosek
Mienia 127, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie
2016-06-21 25 751,00