Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Wrocław: Olej napędowy
NDNr dokumentu423933-2017
PDData publikacji25/10/2017
OJDz.U. S205
TWMiejscowośćWROCŁAW
AUNazwa instytucjiMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/10/2017
DTTermin08/12/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV09134100 - Olej napędowy
OCPierwotny kod CPV09134100 - Olej napędowy
RCKod NUTSPL514
IAAdres internetowy (URL)www.mpk.wroc.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

25/10/2017    S205    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Olej napędowy

2017/S 205-423933

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
Wrocław
50-316
Polska
Osoba do kontaktów: Witold Woźny
Tel.: +48 713250817
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Faks: +48 713250801
Kod NUTS: PL514


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.wroc.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.mpk.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego.

Numer referencyjny: PN/42/2017
II.1.2)Główny kod CPV
09134100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego, do autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym, dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. Szacunkowe ilości oleju napędowego wynoszą: 1) oleju napędowego „standardowego” – 23.000 m3 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące metrów sześciennych); 2) oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” – 7.700 m3 (słownie: siedem tysięcy siedemset metrów sześciennych).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 115 818 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, do autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym. Szacunkowe ilości oleju napędowego wynoszą: 1) oleju napędowego „standardowego” – 23.000 m3 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące metrów sześciennych); 2) oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” – 7.700 m3 (słownie: siedem tysięcy siedemset metrów sześciennych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera: 1) Wzór Umowy (WU – część II SIWZ); 2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ – część III SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 115 818 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w tym oleju napędowego, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017, poz. 220 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia nw. dokumentów lub oświadczeń: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli: a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawy paliwa o wartości nie mniejszej niż 90 000 000 PLN brutto, b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej 2 autocysternami o pojemności 32 m³, wyprodukowanymi nie wcześniej niż przed datą 30.12.2012 r.

Uwaga: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia nw. dokumentów lub oświadczeń: a) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzających dostawy paliwa o wartości nie mniejszej niż 90 000 000 PLN brutto,

Uwaga: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania; b) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w postaci co najmniej 2 autocystern o pojemności 32 m³, wyprodukowanych nie wcześniej niż przed datą 30.12.2012 r.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 z zastrzeżeniem art.133 ust. 4 ustawy Pzp. W celu wstępnego wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (w oryginale) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt.7.1 IDW.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 9.1. – 9.2. IDW.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000.00,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) do upływu terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359, ze zm.).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Informacje na temat rozliczeń między wykonawcą a Zamawiającym zostały określone we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/12/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/12/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, pok. nr 9 (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.mpk.wroc.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2017
TITytułPolska-Wrocław: Olej napędowy
NDNr dokumentu496884-2017
PDData publikacji13/12/2017
OJDz.U. S239
TWMiejscowośćWROCŁAW
AUNazwa instytucjiMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/12/2017
DTTermin08/12/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV09134100 - Olej napędowy
OCPierwotny kod CPV09134100 - Olej napędowy
RCKod NUTSPL514
IAAdres internetowy (URL)www.mpk.wroc.pl

13/12/2017    S239    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Olej napędowy

2017/S 239-496884

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 205-423933)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75–79
Wrocław
50-316
Polska
Osoba do kontaktów: Witold Woźny
Tel.: +48 713250817
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Faks: +48 713250801
Kod NUTS: PL514


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Numer referencyjny: PN/42/2017
II.1.2)Główny kod CPV
09134100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego, do autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym, dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. Szacunkowe ilości oleju napędowego wynoszą: 1) oleju napędowego „standardowego” – 23 000 m³; 2) oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” – 7 700 m³.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 205-423933

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Powinno być:

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Wrocław: Olej napędowy
NDNr dokumentu96913-2018
PDData publikacji03/03/2018
OJDz.U. S44
TWMiejscowośćWROCŁAW
AUNazwa instytucjiMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/03/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV09134100 - Olej napędowy
OCPierwotny kod CPV09134100 - Olej napędowy
RCKod NUTSPL514
IAAdres internetowy (URL)www.mpk.wroc.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

03/03/2018    S44    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Olej napędowy

2018/S 044-096913

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
Wrocław
50-316
Polska
Osoba do kontaktów: Witold Woźny
Tel.: +48 713250817
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Faks: +48 713250802
Kod NUTS: PL514


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.wroc.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Numer referencyjny: PN/42/2017
II.1.2)Główny kod CPV
09134100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego, do autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym, dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. Szacunkowe ilości oleju napędowego wynoszą: 1) oleju napędowego „standardowego” – 23.000 m3 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące metrów sześciennych); 2) oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” – 7.700 m3 (słownie: siedem tysięcy siedemset metrów sześciennych).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 126 855 927.00 PLN / Najdroższa oferta: 127 315 947.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, do autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym. Szacunkowe ilości oleju napędowego wynoszą: 1) oleju napędowego „standardowego” – 23.000 m3 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące metrów sześciennych); 2) oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” – 7.700 m3 (słownie: siedem tysięcy siedemset metrów sześciennych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera: 1) Wzór Umowy (WU – część II SIWZ); 2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ – część III SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 205-423933
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Nazwa:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Widełka 869
Widełka
36-145
Polska
Tel.: +48 178672100
Faks: +48 178672101
Kod NUTS: PL824
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 115 818 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 126 855 927.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.mpk.wroc.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2018

Adres: ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław
woj. DOLNOŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetarg@mpk.wroc.pl
tel: +48 713250817
fax: +48 713250802
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 42393320171
ID postępowania Zamawiającego: PN/42/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-10-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2000 ZŁ
Szacowana wartość* 66 666 PLN  -  100 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mpk.wroc.pl
Informacja dostępna pod: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09134100-8 Olej napędowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywne dostawy oleju napędowego. ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Widełka 869, 36-145 Widełka, woj. PODKARPACKIE
2018-02-28 126 855 927,00