Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
ND Nr dokumentu 426173-2013
PD Data publikacji 18/12/2013
OJ Dz.U. S 245
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 17/12/2013
DT Termin 27/01/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/12/2013    S245    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2013/S 245-426173

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi:
Zadanie nr 1
Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemów informatycznych wraz infrastrukturą urządzeń ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) w ramach projektu pn. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce.
Zadanie nr 2
Administrowanie systemami informatycznymi wraz ze zdalnym nadzorem nad poprawnością ich działania oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ITS umieszczonych w ramach projektu Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce przez okres 36 miesięcy.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34996000, 48820000, 72000000, 32500000, 80500000, 33195100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie nr 1
Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemów informatycznych wraz infrastrukturą urządzeń ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) w ramach projektu pn. Zintegrowany System Sterowania Ruchem
w Małopolsce.
Zadanie nr 2
Administrowanie systemami informatycznymi wraz ze zdalnym nadzorem nad poprawnością ich działania oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ITS umieszczonych w ramach projektu Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce przez okres 36 miesięcy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami .
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umownej brutto Zadania nr 1 podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1.POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI, JEŻELI PRZEPISY PRAWA NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku
1.2.POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA-zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.3.DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku
1.4.SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ-zgodnie z zapisami sekcji III.2.2)
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3.Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w cz. III SIWZ „WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONACY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”
4.Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych.
6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
1.Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1.1.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1.1.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
1.1.2.wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.3.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - zgodnie z zapisami sekcji III.2.2)
1.1.4. pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy.
1.2.W zakresie potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.2.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
1.2.2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.2.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.3.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 (cz.I.pkt1.) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w cz. II pkt 1.2.
1.4.W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1.5.Dokumenty podmiotów zagranicznych
1.5.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa w cz. II pkt 1.2. :
1.5.1.1.zamiast dokumentów określonych w cz. II pkt. 1.2.2 – 1.2.4 i 1.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.5.1.2.zamiast dokumentów określonych w cz. II pkt 1.2.5 i 1.2.7. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.5.2.Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.5.3.Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. II pkt 1.5.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w cz. II pkt 1.5.1.
1.6.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie
2.Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane
2.1.Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
2.3.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4.Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w cz. I pkt 2 oraz cz. II pkt 1.1.4. , musi zostać złożone
w oryginale.
2.5.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej
2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdy w informacji określonej powyżej wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru zał. nr 4 SIWZ.
Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (cz. II pkt 1.2.1 – 1.2.4. SIWZ) oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie usług są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.
W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).
Zamawiający zaznacza, iż poszczególne cechy oraz funkcjonalności danego systemu informatycznego, którego opracowanie albo administrowanie Wykonawca wykazuje na potwierdzenie spełniania poszczególnych warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia określonych w cz. II. pkt 1.2.1. – 1.2.4. SIWZ, w zakresie określonym w ramach tych warunków powinny zostać wyczerpująco, jednolicie i spójnie wskazane zarówno w WYKAZIE USŁUG, jak i dowodach przedstawianych na potwierdzenie należytego wykonania usług wymienionych w tym wykazie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:
1.2.1. opracował na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych system informatyczny o architekturze klient serwer, oparty na fizycznym serwerze systemu i komunikacji z zewnętrznymi elementami systemu poprzez transmisje danych GSM z wykorzystaniem prywatnego punktu dostępu do sieci (APN), który zawiera co najmniej następujące cechy:
- dotyczy zarządzania urządzeniami rejestracji obrazu w ilości co najmniej 50 sztuk, umożliwiających zapis i transmisję obrazu do systemu wraz z informacjami takimi jak: kierunek poruszania się pojazdu, czas i miejsce (rejestracji obrazu) z wykorzystaniem technologii GSM, z szyfrowaniem zapisanych danych uniemożliwiającym ich odczyt poza systemem,
- posiada funkcjonalność umożliwiającą określenie czasu przejazdu na określonych zdefiniowanych w systemie odcinkach.
Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowego warunku w ramach podwykonawstwa przy czym konieczne jest, aby wskazana na potwierdzenie jego spełnienia usługa była realizowana docelowo na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych.
1.2.2. opracował system informatyczny o funkcjonalności polegającej między innymi na tym, że opracowany system integruje systemy informatyczne lub system informatyczny integruje dane pochodzące z zewnętrznych systemów na poziomie bazy danych i umożliwia wizualizację danych
w środowisku graficznym typu CAD lub GIS jako wynik zapytań kierowanych do bazy danych.
1.2.3. opracował na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych system informatyczny o architekturze klient serwer, oparty na fizycznym serwerze systemu i komunikacji z zewnętrznymi elementami systemu poprzez transmisje danych GSM z wykorzystaniem prywatnego punktu dostępu do sieci (APN), który zawiera co najmniej następującą cechę:
- dotyczy zarządzania komunikacją publiczną na poziomie lokalizacji przystanków i definiowania pomiędzy nimi tras, a także generowania rozkładów jazdy i ich dynamicznej prezentacji na poziomie co najmniej aplikacji realizowalnej z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowego warunku w ramach podwykonawstwa przy czym konieczne jest, aby wskazana na potwierdzenie jego spełnienia usługa była realizowana docelowo na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych.
1.2.4. administrował lub administruje przez okres minimum 18 miesięcy systemem informatycznym dotyczącym transportu lub komunikacji o charakterze publicznym, o architekturze systemu typu klient serwer, opartym na fizycznym serwerze systemu i komunikacji z zewnętrznymi elementami systemu poprzez transmisje danych GSM, gdzie zakres administrowania kompletnego systemu obejmuje co najmniej następujące czynności:
— zdalny nadzór nad poprawnością działania aplikacji tworzących system opartych o bazę danych, w której gromadzone są dane pozyskiwane automatycznie, na podstawie których na bieżąco wykonywane są ich analizy,
— nadzorowanie poprawności pracy co najmniej 25 urządzeń mobilnych,
— nadzorowanie poprawności pracy co najmniej 5 tablic emitujących treści dynamiczne.
Zamawiający przez pojęcie transportu lub komunikacji o charakterze publicznym rozumie powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, którego funkcjonowanie na danym obszarze zapewnia właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego, tj. podmiot określony w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011.5.13 ze zm.) oraz w Artykule 2 pkt b Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. (Dz.U. UE. L. 2007. 315. 1).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DI-3-271-119/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 104-178039 z dnia 31.5.2013

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 893,85 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie zamawiającego, przelewem, za pobraniempocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.1.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.1.2014 - 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
VI.3)Informacje dodatkowe
8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
— Zadanie nr 1 – do dnia 31 marca 2015 r.
— Zadanie nr 2 – przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania nr 1.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.12.2013
TI Tytuł Polska-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
ND Nr dokumentu 2363-2014
PD Data publikacji 04/01/2014
OJ Dz.U. S 3
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 02/01/2014
DT Termin 27/01/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21

04/01/2014    S3    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2014/S 003-002363

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.12.2013, 2013/S 245-426173)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34996000, 48820000, 72000000, 32500000, 80500000, 33195100

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Serwery

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Monitory

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru zał. nr 4 SIWZ.

Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (cz. II pkt 1.2.1 – 1.2.4. SIWZ) oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie usług są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.

W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

Zamawiający zaznacza, iż poszczególne cechy oraz funkcjonalności danego systemu informatycznego, którego opracowanie albo administrowanie Wykonawca wykazuje na potwierdzenie spełniania poszczególnych warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia określonych w cz. II. pkt 1.2.1. – 1.2.4. SIWZ, w zakresie określonym w ramach tych warunków powinny zostać wyczerpująco, jednolicie i spójnie wskazane zarówno w WYKAZIE USŁUG, jak i dowodach przedstawianych na potwierdzenie należytego wykonania usług wymienionych w tym wykazie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

1.2.1. opracował na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych system informatyczny o architekturze klient serwer, oparty na fizycznym serwerze systemu i komunikacji z zewnętrznymi elementami systemu poprzez transmisje danych GSM z wykorzystaniem prywatnego punktu dostępu do sieci (APN), który zawiera co najmniej następujące cechy:

- dotyczy zarządzania urządzeniami rejestracji obrazu w ilości co najmniej 50 sztuk, umożliwiających zapis i transmisję obrazu do systemu wraz z informacjami takimi jak: kierunek poruszania się pojazdu, czas i miejsce (rejestracji obrazu) z wykorzystaniem technologii GSM, z szyfrowaniem zapisanych danych uniemożliwiającym ich odczyt poza systemem,

- posiada funkcjonalność umożliwiającą określenie czasu przejazdu na określonych zdefiniowanych w systemie odcinkach.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowego warunku w ramach podwykonawstwa przy czym konieczne jest, aby wskazana na potwierdzenie jego spełnienia usługa była realizowana docelowo na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych.

1.2.2. opracował system informatyczny o funkcjonalności polegającej między innymi na tym, że opracowany system integruje systemy informatyczne lub system informatyczny integruje dane pochodzące z zewnętrznych systemów na poziomie bazy danych i umożliwia wizualizację danych

w środowisku graficznym typu CAD lub GIS jako wynik zapytań kierowanych do bazy danych.

1.2.3. opracował na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych system informatyczny o architekturze klient serwer, oparty na fizycznym serwerze systemu i komunikacji z zewnętrznymi elementami systemu poprzez transmisje danych GSM z wykorzystaniem prywatnego punktu dostępu do sieci (APN), który zawiera co najmniej następującą cechę:

- dotyczy zarządzania komunikacją publiczną na poziomie lokalizacji przystanków i definiowania pomiędzy nimi tras, a także generowania rozkładów jazdy i ich dynamicznej prezentacji na poziomie co najmniej aplikacji realizowalnej z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowego warunku w ramach podwykonawstwa przy czym konieczne jest, aby wskazana na potwierdzenie jego spełnienia usługa była realizowana docelowo na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych.

1.2.4. administrował lub administruje przez okres minimum 18 miesięcy systemem informatycznym dotyczącym transportu lub komunikacji o charakterze publicznym, o architekturze systemu typu klient serwer, opartym na fizycznym serwerze systemu i komunikacji z zewnętrznymi elementami systemu poprzez transmisje danych GSM, gdzie zakres administrowania kompletnego systemu obejmuje co najmniej następujące czynności:

— zdalny nadzór nad poprawnością działania aplikacji tworzących system opartych o bazę danych, w której gromadzone są dane pozyskiwane automatycznie, na podstawie których na bieżąco wykonywane są ich analizy,

— nadzorowanie poprawności pracy co najmniej 25 urządzeń mobilnych,

— nadzorowanie poprawności pracy co najmniej 5 tablic emitujących treści dynamiczne.

Zamawiający przez pojęcie transportu lub komunikacji o charakterze publicznym rozumie powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, którego funkcjonowanie na danym obszarze zapewnia właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego, tj. podmiot określony w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011.5.13 ze zm.) oraz w Artykule 2 pkt b Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. (Dz.U. UE. L. 2007. 315. 1).

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównychdostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługizostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoruzał. nr 4 SIWZ.

Wykonawca w Wykazie usług winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącegoposiadania wiedzy i doświadczenia (cz. II pkt 1.2.1–1.2.4. SIWZ) oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługite zostały wykonane należycie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byćskładane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie usług są:1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu alboofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.

W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługiwskazane w Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładaniadowodów, o których mowa powyżej.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejściaw życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzającenależyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ichprawidłowe ukończenie określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

Zamawiający zaznacza, iż poszczególne cechy oraz funkcjonalności danego systemu informatycznego,którego opracowanie albo administrowanie Wykonawca wykazuje na potwierdzenie spełniania poszczególnychwarunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia określonych w cz. II. pkt 1.2.1. – 1.2.4. SIWZ, wzakresie określonym w ramach tych warunków powinny zostać wyczerpująco, jednolicie i spójnie wskazane zarówno w WYKAZIE USŁUG, jak i dowodach przedstawianych na potwierdzenie należytego wykonania usługwymienionych w tym wykazie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

1.2.1. opracował na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznychalbo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogachpublicznych system informatyczny o architekturze klient serwer, oparty na fizycznym serwerze systemui komunikacji z zewnętrznymi elementami systemu poprzez transmisje danych GSM z wykorzystaniemprywatnego punktu dostępu do sieci (APN), który zawiera co najmniej następujące cechy:

— dotyczy zarządzania urządzeniami rejestracji obrazu w ilości co najmniej 50 sztuk, umożliwiających zapis itransmisję obrazu do systemu wraz z informacjami takimi jak: kierunek poruszania się pojazdu, czas i miejsce(rejestracji obrazu) z wykorzystaniem technologii GSM, z szyfrowaniem zapisanych danych uniemożliwiającymich odczyt poza systemem,

— posiada funkcjonalność umożliwiającą określenie czasu przejazdu na określonych zdefiniowanych w systemie odcinkach Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowego warunku w ramachpodwykonawstwa przy czym konieczne jest, aby wskazana na potwierdzenie jego spełnienia usługa byłarealizowana docelowo na potrzeby zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogachpublicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem nadrogach publicznych.

1.2.2. opracował system informatyczny o funkcjonalności polegającej między innymi na tym, że opracowanysystem integruje systemy informatyczne lub system informatyczny integruje dane pochodzące z zewnętrznychsystemów na poziomie bazy danych i umożliwia wizualizację danych w środowisku graficznym typu CAD lub GIS jako wynik zapytań kierowanych do bazy danych.

1.2.3.Opracował na potrzeby organizatora publicznego transportu zbiorowego lub operatora publicznego transportu zbiorowego lub zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych system informatyczny o architekturze klient serwer, oparty na fizycznym serwerze systemu i komunikacji z zewnętrznymi elementami systemu poprzez transmisje danych GSM z wykorzystaniem prywatnego punktu dostępu do sieci (APN), który zawiera, co najmniej następującą cechę:

- dotyczy zarządzania komunikacją publiczną na poziomie lokalizacji przystanków i definiowania pomiędzy nimi tras, a także generowania rozkładów jazdy i ich dynamicznej prezentacji na poziomie, co najmniej aplikacji realizowanej z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowego warunku w ramach podwykonawstwa, przy czym konieczne jest, aby wskazana na potwierdzenie jego spełnienia usługa była realizowana docelowo na potrzeby organizatora publicznego transportu zbiorowego lub operatora publicznego transportu zbiorowego lub zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych albo innego podmiotu pełniącego funkcję zarządcy dróg publicznych lub zarządzającego ruchem na drogach publicznych.

1.2.4. administrował lub administruje przez okres minimum 18 miesięcy systemem informatycznym dotyczącymtransportu lub komunikacji o charakterze publicznym, o architekturze systemu typu klient serwer, opartym nafizycznym serwerze systemu i komunikacji z zewnętrznymi elementami systemu poprzez transmisje danychGSM, gdzie zakres administrowania kompletnego systemu obejmuje co najmniej następujące czynności:

— zdalny nadzór nad poprawnością działania aplikacji tworzących system opartych o bazę danych, w którejgromadzone są dane pozyskiwane automatycznie, na podstawie których na bieżąco wykonywane są ichanalizy,

— nadzorowanie poprawności pracy co najmniej 25 urządzeń mobilnych,

— nadzorowanie poprawności pracy co najmniej 5 tablic emitujących treści dynamiczne.

Zamawiający przez pojęcie transportu lub komunikacji o charakterze publicznym rozumie powszechniedostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej liniikomunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, którego funkcjonowanie na danym obszarzezapewnia właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego, tj. podmiot określony w art. 4 ust. 1 pkt 9ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011.5.13 ze zm.) oraz w Artykule2 pkt b Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. (Dz.U. UE. L. 2007. 315. 1).

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
ND Nr dokumentu 28984-2014
PD Data publikacji 28/01/2014
OJ Dz.U. S 19
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 24/01/2014
DT Termin 03/02/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21

28/01/2014    S19    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2014/S 019-028984

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.12.2013, 2013/S 245-426173)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34996000, 48820000, 72000000, 32500000, 80500000, 33195100

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Serwery

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Monitory

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.01.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.01.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

03.02.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

03.02.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
ND Nr dokumentu 105063-2014
PD Data publikacji 28/03/2014
OJ Dz.U. S 62
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 26/03/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

28/03/2014    S62    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2014/S 062-105063

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo Małopolskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi:
Zadanie nr 1
Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemów informatycznych wraz infrastrukturą urządzeń ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) w ramach projektu pn. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce.
Zadanie nr 2
Administrowanie systemami informatycznymi wraz ze zdalnym nadzorem nad poprawnością ich działania oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ITS umieszczonych w ramach projektu Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce przez okres 36 miesięcy.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) wraz z załącznikami
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34996000, 48820000, 72000000, 32500000, 80500000, 33195100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-119/13.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 245-426173 z dnia 18.12.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 28/2014/ZDW Nazwa: Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Alumbrados Viarios, Sociedad Anónima
Passatge de la Pĺasmica s/n Nave 9
Cornella de Llobregat (Barcelona),
Hiszpania
E-mail: oficina@aluvisagrupo.com
Tel.: +34 937119461
Adres internetowy: www.aluvisagrupo.com
Faks: +34 937119561

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 292 317 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 243 209,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.3.2014

Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 42617320131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 90000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 000 000 PLN  -  4 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
34996000-5 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000-2 Serwery
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Alumbrados Viarios, Sociedad Anónima
Passatge de la Pĺasmica s/n Nave 9, Cornella de Llobregat (Barcelona),, Hiszpania
2014-03-25 10 243 209,00