Katowice: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g oraz o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach


Numer ogłoszenia: 430890 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.stat.gov.pl/katow


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g oraz o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g oraz o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu,dla następujących lokalizacji: 1) Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 2) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała 3) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bytomiu ul. Moniuszki 26A, 41-902 Bytom 4) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa 5) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice 6) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Rybniku ul. Chrobrego 6, 44-200 Rybnik 7) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec 8) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Zawierciu ul. Towarowa 30, 42-400 Zawiercie 2. Rodzaje oraz szacunkowe ilości przesyłek pocztowych w okresie objętym zamówieniem zostały ujęte w Formularzach Asortymentowych, stanowiących Załącznik nr 2A do SIWZ (część I zamówienia) i Załącznik nr 2B do SIWZ (część II zamówienia).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Zezwolenia uprawniającego do wykonywania działalności pocztowej, udzielonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2008 r. Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.) lub Zaświadczenia o wpisie do rejestru operatów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z ewentualnym oświadczeniem o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w zezwolenia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum 2 usług pocztowych (przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych), każda o wartości nie mniejszej niż zaoferowana w ofercie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jedna usługa oznacza usługę wykonywaną na podstawie jednej umowy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Istotne postanowienia umowy parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę wartości przedmiotu zamówienia w wyniku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub zmianą obowiązku podatkowego Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stat.gov.pl/katow/49_PLK_HTML.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice pok. 001 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice pok. 001 (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu. Formularz Asortymentowy dotyczący części I zamówienia stanowi Załącznik nr 2A do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu. Formularz Asortymentowy dotyczący części II zamówienia stanowi Załącznik nr 2B do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Katowice: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g oraz o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach


Numer ogłoszenia: 251115 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 430890 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g oraz o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g oraz o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu, dla następujących lokalizacji: 1)Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 2)Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała 3) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bytomiu ul. Moniuszki 26A, 41-902 Bytom 4) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa 5) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice 6) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Rybniku ul. Chrobrego 6, 44-200 Rybnik 7) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec 8) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Zawierciu ul. Towarowa 30, 42-400 Zawiercie. 2. Rodzaje oraz szacunkowe ilości przesyłek pocztowych w okresie objętym zamówieniem zostały ujęte w Formularzach Asortymentowych, stanowiących Załącznik nr 2A do SIWZ (część I zamówienia) i Załącznik nr 2B do SIWZ (część II zamówienia).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego REGION SPRZEDAŻY KATOWICE, {Dane ukryte}, 40-940 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 237048,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  237048,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  237048,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  237048,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego REGION SPRZEDAŻY KATOWICE, {Dane ukryte}, 40-940 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22333,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22333,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  22333,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22333,10


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 43089020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.stat.gov.pl/katow
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice pok. 001 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy uż POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego REGION SPRZEDAŻY KATOWICE
Katowice
2012-11-28 237 048,00
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie wagowej ponad 50 g, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do franko POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego REGION SPRZEDAŻY KATOWICE
Katowice
2012-11-28 22 333,00