Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi monitorowania ruchu
ND Nr dokumentu 432367-2014
PD Data publikacji 19/12/2014
OJ Dz.U. S 245
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 15/12/2014
DT Termin 26/01/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 63712710 - Usługi monitorowania ruchu
OC Pierwotny kod CPV 63712710 - Usługi monitorowania ruchu
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

19/12/2014    S245    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi monitorowania ruchu

2014/S 245-432367

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego zarządzanych przez MZDW w Warszawa z podziałem na 8 części” – nr postępowania 099/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego zarządzanych przez MZDW w Warszawa z podziałem na 8 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 910 980 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock,
1)Krótki opis
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 126 040 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 – wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów,
1)Krótki opis
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 99 040 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.
Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki,
1)Krótki opis
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 475 180 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.
Część nr: 4 Nazwa: Część 4 – wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka,
1)Krótki opis
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 79 580 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.
Część nr: 5 Nazwa: Część 5 – wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki,
1)Krótki opis
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 472 420 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.
Część nr: 6 Nazwa: Część 6 – wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce,
1)Krótki opis
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 121 900 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.
Część nr: 7 Nazwa: Część 7 – wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Radom,
1)Krótki opis
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Radom,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 197 800 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.
Część nr: 8 Nazwa: Część 8 – wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno,
1)Krótki opis
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 339 020 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7. Wadium.
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 2 520 PLN
Część 2: 1 980 PLN
Część 3: 9 503,60 PLN
Część 4: 1 591,60 PLN
Część 5: 9 448,40 PLN
Część 6: 2 438 PLN
Część 7: 3 956 PLN
Część 8: 6 780 PLN
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu należy podać numer postępowania i części zamówienia, którego dotyczy).
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego zamówienia.
8.4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
8.5. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
8.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt. 8.4. i 8.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
8.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych.
8.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu całości usługi.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
5. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną usługę nastąpi fakturami częściowymi oraz jedną fakturą końcową, wystawionymi za każdy wykonany i odebrany pomiar, zgodnie z terminarzem określonym w Opisie przedmiotu zamówienia – część III SIWZ.
6. Do każdej z faktur będzie załączony protokół odbioru pomiarów zatwierdzony przez Zamawiającego.
7. Płatność za wykonanie Zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania poszczególnych faktur przez Zamawiającego.
8. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu spełniania warunków, do oferty należy załączyć:
1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
4.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4, ppkt. 5, ppkt. 6, oraz ppkt. 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
12.2.Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3,4,5,6,7,8,9 i 11 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt. 10 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min: - osobą do kierowania realizacją usługi, która posiada wykształcenie minimum średnie.
Uwaga:
W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, do każdej z części Wykonawca musi wskazać inną osobę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
10. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
099/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.1.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.1.2015 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www..uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.12.2014
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi monitorowania ruchu
ND Nr dokumentu 138718-2015
PD Data publikacji 22/04/2015
OJ Dz.U. S 78
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 17/04/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 63712710 - Usługi monitorowania ruchu
OC Pierwotny kod CPV 63712710 - Usługi monitorowania ruchu
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

22/04/2015    S78    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi monitorowania ruchu

2015/S 078-138718

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego zarządzanych przez MZDW w Warszawa z podziałem na 8 części” – nr postępowania 099/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego zarządzanych przez MZDW w Warszawa z podziałem na 8 części.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63712710

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 845 787,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
099/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 245-432367 z dnia 19.12.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 099/14 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Gostynin–Płock
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Vivalo Sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 126 040 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 116 847,54 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 099/14 Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Contact” s.c. Banasiewicz Stanisław, Kowalski Adam, Krzemiński Marek
ul. Północna 18/11
09-100 Płońsk
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 99 040 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 96 825,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 099/14 Część nr: 3 - Nazwa: Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„Planeta” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21
03-289 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 475 180 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 459 528 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 099/14 Część nr: 4 - Nazwa: Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„Planeta” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21
03-289 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 79 580 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 73 664,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 099/14 Część nr: 5 - Nazwa: Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„Planeta” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21
03-289 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 472 420 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 460 204,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 099/14 Część nr: 6 - Nazwa: Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Węgrów–Siedlce
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„Planeta” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21
03-289 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 121 900 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 104 808,30 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 099/14 Część nr: 7 - Nazwa: Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Radom
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.U.H. „Ogrodnik” Edyta Fereniec
ul. Grażyny Bacewicz 33
26-600 Radom
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 197 800 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 179 826 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 099/14 Część nr: 8 - Nazwa: Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Otwock–Piaseczno
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Vivalo Sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 339 020 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 354 082,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2015.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2015

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-01-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 43236720141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-12-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2072034 ZŁ
Szacowana wartość* 69 067 800 PLN  -  103 601 700 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
63712710-3 Usługi monitorowania ruchu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Gostynin–Płock Vivalo Sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-02-24 116 847,00
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Contact” s.c. Banasiewicz Stanisław, Kowalski Adam, Krzemiński Marek
ul. Północna 18/11, 09-100 Płońsk, woj. MAZOWIECKIE
2015-02-24 96 825,00
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki „Planeta” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-02-24 459 528,00
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka „Planeta” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-02-24 73 664,00
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki „Planeta” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-02-24 460 204,00
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Węgrów–Siedlce „Planeta” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-02-24 104 808,00
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Radom P.U.H. „Ogrodnik” Edyta Fereniec
ul. Grażyny Bacewicz 33, 26-600 Radom, woj. MAZOWIECKIE
2015-02-24 179 826,00
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego na terenie Rejonu Drogowego Otwock–Piaseczno Vivalo Sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-02-24 354 082,00