TITytułPolska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
NDNr dokumentu433406-2017
PDData publikacji31/10/2017
OJDz.U. S209
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/10/2017
DTTermin07/12/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL9
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

31/10/2017    S209    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 209-433406

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
Warszawa
03-808
Polska
Osoba do kontaktów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Tel.: +48 222092463
E-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Faks: +48 228100327
Kod NUTS: PL92


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla 2 zadań.

Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.241.67.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79

wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań:

Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew.

Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo mazowieckie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79

wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań:

Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew.

Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, (tj. elementy lub całość opracowania Koncepcji, uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach) dla odcinków nieuwzględnionych w zamówieniu podstawowym.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 700 PLN (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 20 % wartości umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu:

1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków o których mowa w pkt. III.1.3) ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. GP o łącznej długości min. 26 km

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt III.13) Ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie.

2. osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1. osoba do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego:

— wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o długości min. 13 km każda, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej

2. osoba do pełnienia funkcji Projektanta Mostowego

— wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m każdy, na stanowisku/stanowiskach Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej

3. osoba do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej:

— wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu 2 dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o długości min. 13 km każda,na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej

4. osoba do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej:

— wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu dokumentacji projektowej: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m każdy, na stanowisku/stanowiskach Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego Mostowego/ branży mostowej

UWAGA:

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków o których mowa w pkt. III.1.3) ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić w treści Ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej wraz z niniejszym Ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/12/2017
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, pok. 824.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ. W zakresie części IV Jednolitego dokumentu Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa wart. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokona niepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwojuz dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

7. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

8. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławwczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2017
TITytułPolska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
NDNr dokumentu80982-2018
PDData publikacji22/02/2018
OJDz.U. S37
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa-Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (PL7831004441)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAEU Institution-
DSDokument wysłany20/02/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL92
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

22/02/2018    S37    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 037-080982

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Skarb Państwa-Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Polska
Osoba do kontaktów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Tel.: +48 222092463
E-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Faks: +48 228100327
Kod NUTS: PL92


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla 2 zadań

Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.241.67.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79

wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań:

Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew.

Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 967 332.60 PLN / Najdroższa oferta: 4 201 680.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo mazowieckie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań:

Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew.

Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 209-433406
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Nazwa:

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla 2 zadań

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Lafrentz Polska Sp. z o. o.
PL7831004441
ul. Zbąszyńska 29
Poznań
60-359
Polska
Tel.: +48 618674050
E-mail: office@lafrentz.pl
Faks: +48 618674079
Kod NUTS: PL418

Adres internetowy:www.lafrentz.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 348 625.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 196 733 260.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wszystkie części zamówienia, za wyjątkiem zastrzeżonych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. czynności wykonywanych przez następujących ekspertów kluczowych: Projektanta drogowego i Projektanta mostowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lubmoże ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środkiochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniuoraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, októrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanyna podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawyPzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawyPzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem PrezesaKrajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,

Przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2018

Adres: ul. Mińska, 03-808 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: awiercioch@gddkia.gov.pl
tel: 22 2092500, 22 2092360
fax: 22 6986045, 22 2092474
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 43340620171
ID postępowania Zamawiającego: GDDKiA.O.WA.D-3.241.67.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-10-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gddkia.gov.pl
Informacja dostępna pod: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla 2 zadań Lafrentz Polska Sp. z o. o.
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
2018-02-14 196 733 260,00