Leszno: sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej DZ-751-65/11


Numer ogłoszenia: 435040 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony , ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. (65) 5253100,5253761,5253764, faks (65) 526 82 94.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wsz.leszno.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej DZ-751-65/11.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w asortymencie i ilościach określonych w pkt.3.3. SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
35.11.34.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, wypełniony formularz cenowy, wykaz próbek, oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanych znakiem CE, atestów, certyfikatów, świadectw rejestracji i dopuszczających do obrotu i użytku w placówkach opieki zdrowotnej, dotyczących przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenia o zobowiązaniu się do ich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego. W przypadku gdy w rozumieniu w/w ustawy przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, iż zaoferowane produkty nie są wyrobami medycznymi a Wykonawca posiadania deklarację zgodności CE na zaoferowane produkty oraz dokumenty dopuszczające zaoferowane produkty do obrotu i stosowania; dokumenty charakteryzujące oferowane produkty (np. firmowe materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wsz.leszno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno - sekretariat pok. nr 21.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odzież ochronna i zabezpieczająca - Maska chirurgiczna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odzież ochronna i zabezpieczająca - Maska ochronna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odzież ochronna i zabezpieczająca - Fartuchy chirurgiczne, ubrania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odzież ochronna i zabezpieczająca - Ochraniacze na obuwie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  35.11.34.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Leszno: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej DZ-751-65/11


Numer ogłoszenia: 17200 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 435040 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. (65) 5253100,5253761,5253764, faks (65) 526 82 94.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej DZ-751-65/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w asortymencie i ilościach określonych w pkt.3.3. SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
35.11.34.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 1 - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Maska chirurgiczna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M Poland Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 880,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  432,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  432,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  432,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 2 - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Maska ochronna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2693,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2693,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2693,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Fartuchy chirurgiczne, ubrania


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23850,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21222,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21222,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42444,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet nr 4 - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Ochraniacze na obuwie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 225,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  216,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  216,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  246,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Kiepury 45, 64-100 Leszno
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@wsz.leszno.pl, przetargi@wsz.leszno.pl
tel: (65) 5253100,5253761,5253764,
fax: (65) 526 82 94
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 43504020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 183 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.wsz.leszno.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 1 - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Maska chirurgiczna 3M Poland Sp. z o.o.
Nadarzyn
2012-01-18 432,00
Pakiet nr 2 - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Maska ochronna PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-01-18 2 693,00
Pakiet nr 3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Fartuchy chirurgiczne, ubrania RMD Sp. z o.o.
Milanówek
2012-01-18 21 222,00
Pakiet nr 4 - Odzież ochronna i zabezpieczająca - Ochraniacze na obuwie GCZM ZARYS Sp. z o.o.
Zabrze
2012-01-18 216,00