Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: 1. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach) 2. Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew 3. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. nr 637 UG Halinów - nr postępowania 102/12.


Numer ogłoszenia: 439846 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach) 2. Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew 3. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. nr 637 UG Halinów - nr postępowania 102/12..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa prefabrykatów betonowych z podziałem na 3 części: Częśc 1. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach) Część 2. Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew Część 3. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. nr 637 UG Halinów.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.42.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki,jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy prefabrykatów betonowych o wartości nie mniejszej niż: 32 000,00 zł brutto każda - dla Części 1 35 000,00 zł brutto każda - dla Części 2 46 000,00 zł brutto każda - dla Części 3


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 6. kosztorys ofertowy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 3 ( aktualny odpis ....), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 13. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 13.1. Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 12 ppkt. 5 ( Wykonanwca może polegać ......) winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale). 13.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 13.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 12 ppkt. 3 ( aktualny odpis z właściwego rejestru...)składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 12 ppkt. 4( wykaz wykonywanych dostaw....) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. 637 UG Halinów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. 637 UG Halinów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 7.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: 1. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach) 2. Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew 3. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. nr 637 UG Halinów - nr postępowania 102/12.


Numer ogłoszenia: 497794 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 439846 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach) 2. Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew 3. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. nr 637 UG Halinów - nr postępowania 102/12..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa prefabrykatów betonowych z podziałem na 3 części: Część 1. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach) Część 2. Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew Część 3. Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. nr 637 UG Halinów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.42.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M. i D.Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna, ul. Marecka 48, Zielonka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52032,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39329,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  39329,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44545,61


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M.i D. Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna, ul. Marecka 48, Zielonka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 57260,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61623,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  61623,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83355,87


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. 637 UG Halinów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M.i D. Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna, ul. Marecka 48, Zielonka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75318,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81234,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  81234,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  107784,47


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 43984620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44114200-4 Produkty betonowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy zatok autobusowych w m. Mława ul. Piłsudskiego, droga woj. 544 UM Mława (wraz z budową chodników przy zatokach) M. i D.Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna
ul. Marecka 48, Zielonka, woj. Polska
2012-12-07 39 329,00
Dostawa prefabrykatów betonowych do przebudowy chodnika i zjazdów w m. Sochaczew, ul. 600-lecia, droga woj. nr 705 UM Sochaczew M.i D. Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna
ul. Marecka 48, Zielonka, woj. Polska
2012-12-07 61 623,00
Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika i zjazdów w m. Michałów, droga woj. 637 UG Halinów M.i D. Ruszlewscy Brukland Spółka Jawna
ul. Marecka 48, Zielonka, woj. Polska
2012-12-07 81 234,00