Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/

Ogłoszenie nr 45105 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.
Nowa Wieś Lęborska: Zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego 0-31,5 przeznaczonego do stabilizacji mechanicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 77073127900000, ul. ul. Młynarska  10, 84351   Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 861-22-64, e-mail gzuknwl@nwl.pl, faks 59 861-22-64.
Adres strony internetowej (URL): http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Gminny Zakład Usług Komunalnych 84-351 Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 10 (sekretariat pokój nr 2)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego 0-31,5 przeznaczonego do stabilizacji mechanicznej

Numer referencyjny:
GKiZP 341.3.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm przeznaczonego na remont dróg gminnych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w ilości 3500 ton (z prawem opcji do 1000 ton) sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Dostarczane kruszywo łamane musi odpowiadać wymaganiom: 1. ziarna mniejsze niż 0,075 mm – od 2 do 10% 2. ziarna przechodzące przez sito 2 mm – od 19 do 42% 3. ziarna przechodzące przez sito 8 mm – od 41 do 75% 4. ziarna powyżej sita 31,5 mm – do 5% 5. ziarna nieforemne, nie więcej niż 25% 6. zanieczyszczenia organiczne- nie więcej niż 1% 7. nasiąkliwość – nie więcej niż 3% 8. kategorii procentowej zawartości ziaren o powierzchni całkowicie przekruszonej, przekruszonej i łamanej C50/10 Wykonawca powinien przedłożyć zaświadczenie/dokument niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają ww. wymaganiom. Cena kruszywa powinna uwzględniać wszystkie koszty potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z dowozem oraz rozładunkiem na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska wskazane każdorazowo przy zamówieniu. Zamawiający będzie zgłaszał drogą elektroniczną e-mail lub telefonicznie potrzebę dostarczenia określonego materiału będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego przez Zamawiającego materiału w terminie zadeklarowanym w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1. Dostawa zamówionego materiału powinna być realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00. Miejsce dostawy obejmuje teren gminy Nowa Wieś Lęborska wskazane każdorazowo przy zamówieniu. Dostawa kruszywa obejmuje: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów z ważenia materiałów dostarczonych samochodem przed rozładunkiem może spowodować odmowę ich odbioru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ważenia na własny koszt wybiórczo, poszczególnych dostaw. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia dostawy, kiedy stwierdzi, że zamówiony materiał wizualnie nie odpowiada postawionym wymaganiom. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznie dostarczonej ilości kruszywa.


II.5) Główny kod CPV:
14212200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/03/2018


II.9) Informacje dodatkowe:
Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w ilości do 1000 ton kruszywa będącego przedmiotem zamówienia podstawowego: minimalny zakres zamówienia to 3500 ton,zakres zamówienia poddany prawu opcji, czyli wg uznania zamawiającego – w ilości do 1000 ton Zatem maksymalny więc poziom zamówienia to suma minimalnego zakresu zamówienia i zakresu zamówienia, który jest z góry przewidziany - poddany prawu opcji. Wykonawca zatem przygotowując ofertę musi dokonać wyceny za oferowaną ilość kruszywa dla zamówienia podstawowego jak i zwiększonego o prawo opcji. Dodatkowy zakres będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji jest taki sam jak zamówienia podstawowego, tzn. kruszywo i dostawa muszą odpowiadać takim samym wymaganiom jak w zamówieniu podstawowym. Prawo opcji stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może skorzystać. Wykonawca nie może kierować roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku nie zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części. Zamawiający ustala termin zrealizowania zamówienia podstawowego do 31.03.2018r., natomiast zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji do 30.06.2018 r. z tym że w pierwszej kolejności zostanie zrealizowane zamówienie podstawowe, a dopiero ewentualnie z wykorzystaniem prawa opcji. Warunkiem skorzystania z prawa opcji – rozpoczęcia realizowania opcjonalnej części przedmiotu zamówienia będzie oświadczenie woli Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do siwz)- w przypadku niedostaczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 2.formularz cenowy załącznik nr 2 3. pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) 4. wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy - załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy) 5. stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo innego dokumentu dołączonego do oferty 6. w przypadku konsorcjum dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60
termin dostawy30
temin płatności10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 24/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 59385 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.
Nowa Wieś Lęborska: Zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego 0-31,5 przeznaczonego do stabilizacji mechanicznej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 45105-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 77073127900000, ul. ul. Młynarska  10, 84351   Nowa Wieś Lęborska, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 59 861-22-64, faks 59 861-22-64, e-mail gzuknwl@nwl.pl
Adres strony internetowej (URL): http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego 0-31,5 przeznaczonego do stabilizacji mechanicznej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GKiZP 341.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm przeznaczonego na remont dróg gminnych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w ilości 3500 ton (z prawem opcji do 1000 ton) sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Dostarczane kruszywo łamane musi odpowiadać wymaganiom: 1. ziarna mniejsze niż 0,075 mm – od 2 do 10% 2. ziarna przechodzące przez sito 2 mm – od 19 do 42% 3. ziarna przechodzące przez sito 8 mm – od 41 do 75% 4. ziarna powyżej sita 31,5 mm – do 5% 5. ziarna nieforemne, nie więcej niż 25% 6. zanieczyszczenia organiczne- nie więcej niż 1% 7. nasiąkliwość – nie więcej niż 3% 8. kategorii procentowej zawartości ziaren o powierzchni całkowicie przekruszonej, przekruszonej i łamanej C50/10 Wykonawca powinien przedłożyć zaświadczenie/dokument niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają ww. wymaganiom. Cena kruszywa powinna uwzględniać wszystkie koszty potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z dowozem oraz rozładunkiem na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska wskazane każdorazowo przy zamówieniu. Zamawiający będzie zgłaszał drogą elektroniczną e-mail lub telefonicznie potrzebę dostarczenia określonego materiału będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego przez Zamawiającego materiału w terminie zadeklarowanym w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1. Dostawa zamówionego materiału powinna być realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00. Miejsce dostawy obejmuje teren gminy Nowa Wieś Lęborska wskazane każdorazowo przy zamówieniu. Dostawa kruszywa obejmuje: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów z ważenia materiałów dostarczonych samochodem przed rozładunkiem może spowodować odmowę ich odbioru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ważenia na własny koszt wybiórczo, poszczególnych dostaw. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia dostawy, kiedy stwierdzi, że zamówiony materiał wizualnie nie odpowiada postawionym wymaganiom. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznie dostarczonej ilości kruszywa. Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w ilości do 1000 ton kruszywa będącego przedmiotem zamówienia podstawowego: -minimalny zakres zamówienia to 3500 ton, -zakres zamówienia poddany prawu opcji, czyli wg uznania zamawiającego – w ilości do 1000 ton Zatem maksymalny więc poziom zamówienia to suma minimalnego zakresu zamówienia i zakresu zamówienia, który jest z góry przewidziany - poddany prawu opcji. Wykonawca zatem przygotowując ofertę musi dokonać wyceny za oferowaną ilość kruszywa dla zamówienia podstawowego jak i zwiększonego o prawo opcji. Dodatkowy zakres będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji jest taki sam jak zamówienia podstawowego, tzn. kruszywo i dostawa muszą odpowiadać takim samym wymaganiom jak w zamówieniu podstawowym. Prawo opcji stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może skorzystać. Wykonawca nie może kierować roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku nie zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części. Zamawiający ustala termin zrealizowania zamówienia podstawowego do 31.03.2018r., natomiast zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji do 30.06.2018 r. z tym że w pierwszej kolejności zostanie zrealizowane zamówienie podstawowe, a dopiero ewentualnie z wykorzystaniem prawa opcji. Warunkiem skorzystania z prawa opcji – rozpoczęcia realizowania opcjonalnej części przedmiotu zamówienia będzie oświadczenie woli Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
270000

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorswo Handlowo-Usługowe Michał Chmurzyński,  ,  Borowiec 71,  88-320,  Sulęczyno,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
264573,00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
264573,00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
293355,00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ogłoszenie nr 80107 - 2017 z dnia 2017-05-09 r.
Krynica - Zdrój: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych oraz rękawic chirurgicznych dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 45105


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, krajowy numer identyfikacyjny 30058700000, ul. ul. Kraszewskiego  142, 33380   Krynica - Zdrój, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 018 4712807, 4715196, faks 184 712 338, e-mail zampub@szpital-krynica.pl
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-krynica.l

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot leczniczy utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych oraz rękawic chirurgicznych dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPZOZ-ZP-271-7/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych oraz rękawic chirurgicznych dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju We wszystkich pozycjach, w których występuje znak towarowy, patent, pochodzenie, nazwa własna towaru lub jego producenta zamawiający dopuszcza możliwość dostawy towarów równoważnych tj. spełniających wszystkie podane w opisie parametry techniczne. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy (zamówienia przeznaczone do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego): nie dotyczy. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 5 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Kody ze słownika CPV: 33141420-0 Rękawice chirurgiczne 33140000-3 Materiały medyczne 4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy (odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia): nie dotyczy. 5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: postępowanie zostało podzielone na dziewięć wyszczególnione poniżej części (pakietów): opis części zamówienia: Pakiet 1 Materiały medyczne Pakiet 2 Materiały medyczne Pakiet 3 Materialy medyczne Pakiet 4 Materiały medyczne Pakiet 5 Materiały medyczne Pakiet 6 Materiały medyczne Pakier 7 Materiały medyczne Pakiet 8 Rękawice chirurgiczne Pakiet 9 Materiały medyczne

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 33141420-0
Dodatkowe kody CPV: 33140000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
PAKIET NR 1
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
49665.00

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PAUL HARTMANN POLSKA SP. O.O.,  ,  UL. PARTYZANCKA 133/151 ,  95-200,  PABIANICE,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
56003.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem
56003.40
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
57263.76

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
2  
NAZWA:
PAKIET NR 2
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
14490.80

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Konsorcjum firm: Lider: „CITONET-KRAKÓW” Spółka akcyjna oraz Członek: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – Spółka akcyjna,  ,  ul.ul. Gromadzka 52,  30-179,  KRAKÓW,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
16936.13

Oferta z najniższą ceną/kosztem
16936.13
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
16936.13

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
3  
NAZWA:
PAKIET NR 3
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8004.60

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k. ,  ,  UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52,  93-121,  ŁÓDŹ,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
8965.03

Oferta z najniższą ceną/kosztem
8965.03
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
8965.03

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
4  
NAZWA:
PAKIET NR 4
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
47041.50

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
4
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ZARYS International Group Sp. z o.o.ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze,  ,  UL. POD BOREM 18,  41-808,  ZABRZE,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
40907.70

Oferta z najniższą ceną/kosztem
40907.70
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
50772.85

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
5  
NAZWA:
PAKIET NR 5
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3484.80

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PAUL HARTMANN POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ,  UL. PARTYZANCKA 133/51 ,  95-200,  PABIANICE,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4095.79

Oferta z najniższą ceną/kosztem
409579
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
4095.79

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
6  
NAZWA:
PAKIET NR 6
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
6041.00

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MEDIMAX Monika Mazurkiewicz ,  ,  UL. STAREGO DĘBU 12/6,  31-355,  KRAKÓW,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6376.05

Oferta z najniższą ceną/kosztem
6376.05
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
6376.05

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
7  
NAZWA:
PAKIET NR 7
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
248.50

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ,  ,  UL. POD BOREM 18,  41-808,  ZABRZE,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
280.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem
280.80
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
280.80

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
8  
NAZWA:
PAKIET NR 8
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
20542.07

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MERCATOR MEDICAL S.A.,  ,  UL.H. MODRZEJEWSKIEJ 30,  31-327,  KRAKÓW,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
24823.26

Oferta z najniższą ceną/kosztem
24823.26
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
24823.26

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
9  
NAZWA:
PAKET NR 9
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
316.00

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
SKAMEX SP. Z O.O. SP.K.,  ,  UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52,  93-131,  ŁÓDŹ,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
336.96

Oferta z najniższą ceną/kosztem
336.96
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
336.96

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Młynarska 10, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: gzuknwl@nwl.pl
tel: 59 861-22-64
fax: 59 861-22-64
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-03-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4510520170
ID postępowania Zamawiającego: GKiZP 341.3.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-03-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/
Informacja dostępna pod: http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14212200-2 Kruszywo
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PAKIET NR 1 PAUL HARTMANN POLSKA SP. O.O.
UL. PARTYZANCKA 133/151 , 95-200 PABIANICE, woj. łódzkie
2017-05-09 56 003,00
PAKIET NR 2 Konsorcjum firm: Lider: „CITONET-KRAKÓW” Spółka akcyjna oraz Członek: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – Spółka akcyjna
ul.ul. Gromadzka 52, 30-179 KRAKÓW, woj. małopolskie
2017-05-09 16 936,00
PAKIET NR 3 SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k.
UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52, 93-121 ŁÓDŹ, woj. łódzkie
2017-05-09 8 965,00
PAKIET NR 4 ZARYS International Group Sp. z o.o.ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE, woj. śląskie
2017-05-09 40 907,00
PAKIET NR 5 PAUL HARTMANN POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
UL. PARTYZANCKA 133/51 , 95-200 PABIANICE, woj. łódzkie
2017-05-09 409 579,00
PAKIET NR 6 MEDIMAX Monika Mazurkiewicz
UL. STAREGO DĘBU 12/6, 31-355 KRAKÓW, woj. małopolskie
2017-05-09 6 376,00
PAKIET NR 7 ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE, woj. śląskie
2017-05-09 280,00
PAKIET NR 8 MERCATOR MEDICAL S.A.
UL.H. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW, woj. małopolskie
2017-05-09 24 823,00
PAKET NR 9 SKAMEX SP. Z O.O. SP.K.
UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52, 93-131 ŁÓDŹ, woj. łódzkie
2017-05-09 336,00