Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
NDNr dokumentu461479-2016
PDData publikacji28/12/2016
OJDz.U. S250
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/12/2016
DTTermin02/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34942000 - Urządzenia sygnalizacyjne
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
OCPierwotny kod CPV34942000 - Urządzenia sygnalizacyjne
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
RCKod NUTSPL325
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

28/12/2016    S250    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

2016/S 250-461479

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bieńczyk
E-mail: anna.bienczyk@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy - zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/25921/10539/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45234000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ wraz z Rozbiciem Ceny Ofertowej stanowiącym załącznik do PFU. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 83 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45234100
45231400
45234115
34942000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji wstępnej w skład której wchodzą: Propozycja zasad prowadzenia ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 2, Scenariusze Operacyjne, Przypadki Testowe, Koncepcja wyposażenia linii w urządzenia systemu ERTMS/ETCS poziomu 2, Zasady przygotowania danych projektowych.

b) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich wymaganych robót, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, świadectw, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń,

c) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym,

d) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem Budowlanym, a w tym m.in. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e) uzyskanie pośrednich certyfikatów WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie projektowania i budowy,

f) wystawienie pośrednich deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie projektowania i budowy,

g) uzyskanie certyfikatów WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie prób końcowych podsystemu,

h) wystawienie deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie końcowych prób podsystemu,

i) uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 83 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 43
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne)

2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz

z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w Jednolitym Dokumencie. Oświadczenia i dokumenty, jakich będzie żądał Zamawiający znajdują się na stronie internetowej: https://zamowienia.plk-sa.

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawa złoży Jednolity Dokument

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podwykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 23 000 000 PLN.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— zabudowę systemu ERTMS/ETCS na co najmniej 30 km linii kolejowej.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

1) dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) Kierownik Budowy – 1 osoba- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót

(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej, oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym (stacyjnych, blokad liniowych, urządzeń przejazdowych, urządzeń zdalnego sterowania – LCS) lub systemów bkjp (bezpiecznej kontroli jazdy pociągu)

w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej dwadzieścia cztery [24] miesiące doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)

w realizacji dwóch [2] inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości przekraczającej 50 000 000 mln PLN brutto dla każdej inwestycji.

b) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym- 1 osoba- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz co najmniej trzy [3] lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z, Budową lub Przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

c) Kierownik robót w zakresie sterowania ruchem kolejowym w tym urządzeń przytorowych ETCS- 1 osoba- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz co najmniej trzy [3] lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z Budową lub Przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym i w zakresie zabudowy systemu ETCS.

d) projektant w zakresie sterowania ruchem kolejowym w tym urządzeń przytorowych ETCS – 1 osoba- posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do projektowania, których zakres obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia na stanowisku projektanta związanym z projektowaniem w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, w tym, co najmniej 1 (jeden) zrealizowany projekt związany z projektowaniem w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (stacyjnych, blokad liniowych, urządzeń przejazdowych, zdalnego sterowania – LCS) lub systemów bkjp (bezpiecznej kontroli jazdy pociągu).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

1) w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz ofertą.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki Realizacji Umowy określone są w Tomie II SIWZ Warunki Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centralne Biuro Zamówień,

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Segment B, przyziemie, pokój 007.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

1.4 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

1.5 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

1.6 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy

1.7 oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

1.8 oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1.1. – 1.4. składa dokumenty wg w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126). Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w SIWZ dostępnym pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

3. Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto: waga 60 %, termin realizacji: waga 20 %, doświadczenie personelu: waga 20 %.

4. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Uwaga do pkt IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 90 dni.

6. Po podpisaniu Umowy Wykonawca zapewni personel kierownictwa Wykonawcy zgodnie z pkt III.1.3 Ogłoszenia oraz dodatkowy personel kierownictwa Wykonawcy zawarty w Subklauzuli 6.8 Warunków Szczególnych WU stanowiących Tom II SIWZ dostępnych pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2016
TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
NDNr dokumentu28240-2017
PDData publikacji25/01/2017
OJDz.U. S17
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany20/01/2017
DTTermin30/03/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34942000 - Urządzenia sygnalizacyjne
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
OCPierwotny kod CPV34942000 - Urządzenia sygnalizacyjne
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
RCKod NUTSPL325
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl

25/01/2017    S17    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

2017/S 017-028240

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 250-461479)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bieńczyk
E-mail: anna.bienczyk@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/25921/10539/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45234000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ wraz z Rozbiciem Ceny Ofertowej stanowiącym załącznik do PFU. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-461479

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

a) Kierownik Budowy – 1 osoba- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót

(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej, oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym (stacyjnych, blokad liniowych, urządzeń przejazdowych, urządzeń zdalnego sterowania – LCS) lub systemów bkjp (bezpiecznej kontroli jazdy pociągu)

w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej dwadzieścia cztery [24] miesiące doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)

w realizacji dwóch [2] inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości przekraczającej 50 000 000 mln PLN brutto dla każdej inwestycji.

Powinno być:

a) Kierownik budowy-1 osoba. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe odnośnie pkt 2 ppkt 1 a) znajduje się w Tomie I SIWZ- IDW (wraz z modyfikacją SIWZ), które dostępne są pod adresem: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=192425&noticeIdentity=8680&expired=0

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

c) Kierownik robót w zakresie sterowania ruchem kolejowym w tym urządzeń przytorowych ETCS- 1 osoba- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz co najmniej trzy [3] lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z Budową lub Przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym i w zakresie zabudowy systemu ETCS.

Powinno być:

c) Kierownik robót w zakresie sterowania ruchem kolejowym w tym urządzeń przytorowych ETCS- 1 osoba- posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz co najmniej trzy [3] lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach związanych z Budową lub Przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym i co najmniej dwa [2] lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie zabudowy systemu ETCS.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/03/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Z uwagi na zmienione warunki zdolności technicznej i zawodowej Sekcja III.1.3 pkt 2 ppkt 1 a) oraz ograniczoną ilość znaków w niniejszym punkcie formularza Zamawiający przytacza odpowiednie zapisy IDW – TOMU I SIWZ.


TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
NDNr dokumentu118774-2017
PDData publikacji30/03/2017
OJDz.U. S63
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany28/03/2017
DTTermin12/04/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34942000 - Urządzenia sygnalizacyjne
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
OCPierwotny kod CPV34942000 - Urządzenia sygnalizacyjne
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
RCKod NUTSPL325
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl

30/03/2017    S63    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

2017/S 063-118774

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 250-461479)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bieńczyk
E-mail: anna.bienczyk@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 Na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/25921/10539/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45234000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ wraz z Rozbiciem Ceny Ofertowej stanowiącym załącznik do PFU. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-461479

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
NDNr dokumentu46971-2018
PDData publikacji01/02/2018
OJDz.U. S22
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany30/01/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV34942000 - Urządzenia sygnalizacyjne
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
OCPierwotny kod CPV34942000 - Urządzenia sygnalizacyjne
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 - Budowa kolei
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
RCKod NUTSPL823
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

01/02/2018    S22    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

2018/S 022-046971

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bieńczyk
E-mail: anna.bienczyk@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport kolejowy - zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże - Rzeszów.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/25921/10539/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45234000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże - Rzeszów.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ wraz z Rozbiciem Ceny Ofertowej stanowiącym załącznik do PFU. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 83 000 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45234100
45231400
45234115
34942000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji wstępnej w skład której wchodzą: Propozycja zasad prowadzenia ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 2, Scenariusze Operacyjne, Przypadki Testowe, Koncepcja wyposażenia linii w urządzenia systemu ERTMS/ETCS poziomu 2, Zasady przygotowania danych projektowych.

b) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich wymaganych robót, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, świadectw, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń,

c) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym,

d) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem Budowlanym, a w tym m.in. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e) uzyskanie pośrednich certyfikatów WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie projektowania i budowy,

f) wystawienie pośrednich deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie projektowania i budowy,

g) uzyskanie certyfikatów WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie prób końcowych podsystemu,

h) wystawienie deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie końcowych prób podsystemu,

i) uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę" w ramach projektu nr 2016-PL-TMC-0136-W
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-461479
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
90/103/0043/17/I/I

Nazwa:

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże - Rzeszów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Thales Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
Warszawa
01-518
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Thales Austria GmbH
ul. Handelskai 92
Wiedeń
1200
Austria
Kod NUTS: AT
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 83 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 82 239 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Po podpisaniu Umowy Wykonawca zapewni personel kierownictwa Wykonawcy zgodnie z pkt III.1.3 Ogłoszenia oraz dodatkowy personel kierownictwa Wykonawcy zawarty w Subklauzuli 6.8 Warunków Szczególnych WU stanowiących Tom II SIWZ dostępnych pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

2. Uwaga do sekcji II.1.7) i V.2.4) Wartość szacunkowa zamówienia wraz z zamówieniami podobnymi o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Pzp wynosi netto 91 300 000,00 PLN, w tym wartość zamówień podobnych: 8 300 000,00 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2018

Adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: ewa.wrobel@plk-sa.pl
tel: +48 914715853
fax: +48 224732155
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-02-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 46147920161
ID postępowania Zamawiającego: 6060/ICZ 4/25921/10539/16/P
Data publikacji zamówienia: 2016-12-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1500000 ZŁ
Szacowana wartość* 50 000 000 PLN  -  75 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.plk-sa.pl
Informacja dostępna pod: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
34942000-2 Urządzenia sygnalizacyjne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100-7 Budowa kolei
45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże - Rzeszów Thales Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2018-01-25 82 239 000,00