TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu461482-2016
PDData publikacji28/12/2016
OJDz.U. S250
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/12/2016
DTTermin08/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL52
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

28/12/2016    S250    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2016/S 250-461482

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. 166
E-mail: ewelina.pozniak@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL51


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (Żółta Księga) – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1.Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót 2.Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 4.Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 478 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa opolskiego. Linia kolejowa E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole położona jest na terenie 4 powiatów, 5 gmin oraz jednego miasta.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych (m. in.: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń.

2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji o której mowa w p. 1 powyżej i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) zwaną dalej Prawem budowlanym.

3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, w tym m. in. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Obiekty objęte zamówieniem znajdują się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakłady Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach i Opolu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 52
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CEF 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art.24 ust.1 pkt.13 lit.d oraz w ust.5 pkt 5 i 6 oraz spełniający warunki udziału określone w pkt.8.6 IDW. 2. Zgodnie z art. 22 ust.1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zdolności technicznej lub zawodowej. 3. Każdy z Wykonawców złoży Jednolity Dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do IDW. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem (Załącznik nr 3 do IDW).6. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podwykonawców. 7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj. 1.wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 2.dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 3.inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2IDW 4.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 5.część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i start 6.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 7.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy 8.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy 9.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust.1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy 10.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 11.oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 12.oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny 13.oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 14.dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ustawy Pzp, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 15.oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 9 IDW, zamieszczonej pod linkiem: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeList&demandType=publicSector,publicClassic&expired=0

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali w ramach jednego lub więcej Zamówień:

a) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) minimum 30 km linii kolejowej, dwutorowej obejmującej nawierzchnię kolejową, podtorze i odwodnienie obydwu torów,

b) budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane minimum 30 km sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy minimum 30 km nawierzchni torowej wraz z siecią trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi na podstawie więcej niż jednego Zamówienia, to każde z tych zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy niż 15 km,

c) budowę lub przebudowę (w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) jednej stacji kolejowej obejmującej nawierzchnię kolejową, podtorze i odwodnienie, perony, infrastrukturę dla podróżnych (np.: wiaty, windy, platformy schodowe dla niepełnosprawnych) oraz posiadającej, co najmniej dwa tory główne zasadnicze i co najmniej dwa tory główne dodatkowe,

d) budowę lub przebudowę 30 rozjazdów,

e) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) 3 (trzech) obiektów typu: most, wiadukt lub estakada o rozpiętości najdłuższego przęsła co najmniej 20 m. Wśród wykazanych obiektów musi znaleźć się co najmniej 1 (jeden) obiekt kolejowy,

f) jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) linii kolejowej o dł. min. 30 km obejmującej min. 2 szlaki i min. 2 stacje kolejowe.

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osobami: Dyrektor projektu – 1 osoba, Kierownik Budowy – 1 osoba, Kierownik robót torowych – 1 osoba, Kierownik robót w zakresie sieci trakcyjnej 1 osoba, Kierownik robót mostowych – 1 osoba, Kierownik robót w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym – 1 osoba, Generalny Projektant – Koordynator – 1 osoba, Projektant w branży torowej – 1 osoba, Projektant w branży mostowej – 1 osoba, Projektant w branży kolejowe sieci trakcyjne – 1 osoba, Projektant branży sterowanie ruchem kolejowym – 1 osoba.

Wymagana jest dostępność przez Wykonawcę do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

— profilarka tłucznia – min. 1 sztuka,

— profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji – min. 2 sztuki,

— zgrzewarka do szyn z komputerowym rejstratorem procesu zgrzewania,– min. 1 sztuka,

— Zestaw min. 10 wagon samowyładowczy do przewozu tłucznia – min. 2 komplety,

— podbijarka uniwersalna torowo – rozjazdowa również do podrozjezdnic betonowych, – min. 1 sztuka,

— oczyszczarka tłucznia o wydajności co najmniej 600 m³/h wraz z wagonami taśmociągowymi – min. 1 komplet,

— stabilizator dynamiczny torowo-rozjazdowy DGS, – min. 1 sztuka,

— Zestaw wagonów do transportu rozjazdów w blokach – min. 1 sztuka,

— palownica do wbijania fundamentów pod słupy sieciowe – min. 1 sztuka,

— pociąg sieciowy do potokowej wymiany sieci trakcyjnej – min. 2 sztuki,

— pociąg fundamentowo – słupowy – min. 1 sztuka.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

A) Całkowita cena brutto – waga: 60 %

b) Termin realizacji – waga 15 %

c) Dostępność linii kolejowej (czas zamknięć torowych) – 15 %

d) Okres gwarancji/okres rękojmi – waga 10 %.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 14 640 000 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: mBank S.A. 34 1140 1010 0000 3508 8900 1241 SWIFT: BREXPLPW W tytule przelewu należy podać: „Wadium w Postępowaniu: IREZA4-216-74/2016 Zamawiający informuje, że oprocentowanie w/w rachunku wynosi 0,00 %. 4. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 5. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 6. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy przed podpisaniem umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu CEF „Connecting Europe Facility”.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.. 2164 (Ustawa).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego -zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, sala 108, piętro I.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

4. Wartość szacunkowa zamówienia zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, przekracza kwoty określone w przepisach z delegacji ustawowej z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164).

5. Niniejszy projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską. W przypadku nieprzyznania środków, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Zamówienie takie będzie obejmowało następujący zakres robót / branż: torowa, drogowa, SRK, teletechnika, obiekty inżynieryjne, siec trakcyjna, elektroenergetyka do 1 kV, elektroenergetyka powyżej 1 kV, obiekty kubaturowe, perony, mała architektura, sieci i instalacje, elementy ochrony środowiska, urządzenia do obsługi podróżnych i zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postepowania znajdują się w Tomie I IDW (SIWZ), który znajduje się pod linkiem: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeList&demandType=publicSector,publicClassic&expired=0

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov
Faks: +48 224587803

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2016
TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu18293-2017
PDData publikacji18/01/2017
OJDz.U. S12
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/01/2017
DTTermin08/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL52
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl

18/01/2017    S12    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 012-018293

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 250-461482)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. 166
E-mail: ewelina.pozniak@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL51


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (Żółta Księga) – wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót 2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 4. Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-461482

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km –0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100.

Powinno być:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210.

Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (Żółta Księga) – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1.Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót 2.Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 4.Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie.

Powinno być:

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (Żółta Księga) – wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót 2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 4. Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji o której mowa w p. 1 powyżej i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) zwaną dalej Prawem budowlanym.

Powinno być:

2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji o której mowa w pkt. 1 powyżej i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) zwaną dalej Prawem budowlanym.

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 52.

Powinno być:

Okres w miesiącach: 53.

Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art.24 ust.1 pkt.13 lit. d oraz w ust.5 pkt 5 i 6 oraz spełniający warunki udziału określone w pkt.8.6 IDW.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art.24 ust.1 pkt.13 lit. d oraz w art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 oraz spełniający warunki udziału określone w pkt.8.6 IDW.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

e) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) 3 (trzech) obiektów typu: most, wiadukt lub estakada o rozpiętości najdłuższego przęsła co najmniej 20 m. Wśród wykazanych obiektów musi znaleźć się co najmniej 1 (jeden) obiekt kolejowy,

f) jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) linii kolejowej o dł. min. 30 km obejmującej min. 2 szlaki i min. 2 stacje kolejowe.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

e) budowę przebudowę lub remont (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) 3 (trzech) obiektów typu: most, wiadukt lub estakada o rozpiętości najdłuższego przęsła co najmniej 10 m. Wśród wykazanych obiektów musi znaleźć się co najmniej 1 (jeden) obiekt kolejowy.

f) jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) linii kolejowej o dł. min. 30 km obejmującej min. 2 szlaki i min. 2 stacje kolejowe. Zamawiający zastrzega, że jeżeli wykonawca będzie wykazywał się opracowaniem dokumentacji w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowej o dł. min. 30 km obejmującej min. 2 szlaki i min. 2 stacje kolejowe na podstawie więcej niż jednego zamówienia, to każde z tych zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy niż 15 km obejmujący 2 szlaki i 2 stacje kolejowe.

Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zamiast:

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu CEF „Connecting Europe Facility”.

Powinno być:

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert).

Powinno być:

Okres w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert).

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu24462-2017
PDData publikacji21/01/2017
OJDz.U. S15
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany17/01/2017
DTTermin08/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL52
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl

21/01/2017    S15    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 015-024462

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 250-461482)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. 166
E-mail: ewelina.pozniak@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL51


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (Żółta Księga) – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1.Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót 2.Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 4.Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-461482

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 478 000 000 PLN.

Powinno być:

Wartość bez VAT: 573 600 000 PLN (w tym 95 600 000 PLN wartość zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp).

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu30122-2017
PDData publikacji26/01/2017
OJDz.U. S18
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/01/2017
DTTermin08/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL52
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl

26/01/2017    S18    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 018-030122

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 250-461482)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. 166
E-mail: ewelina.pozniak@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL51


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (Żółta Księga) – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót 2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 4. Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-461482

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wymagana jest dostępność przez Wykonawcę do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

— profilarka tłucznia – min. 1 sztuka,

— profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji – min. 2 sztuki,

— zgrzewarka do szyn z komputerowym rejstratorem procesu zgrzewania,– min. 1 sztuka,

— Zestaw min. 10 wagon samowyładowczy do przewozu tłucznia – min. 2 komplety,

— podbijarka uniwersalna torowo – rozjazdowa również do podrozjezdnic betonowych, – min. 1 sztuka,

— oczyszczarka tłucznia o wydajności co najmniej 600 m³/h wraz z wagonami taśmociągowymi – min. 1 komplet,

— stabilizator dynamiczny torowo-rozjazdowy DGS, – min. 1 sztuka,

— Zestaw wagonów do transportu rozjazdów w blokach – min. 1 sztuka,

— palownica do wbijania fundamentów pod słupy sieciowe – min. 1 sztuka,

— pociąg sieciowy do potokowej wymiany sieci trakcyjnej – min. 2 sztuki,

— pociąg fundamentowo – słupowy – min. 1 sztuka.

Powinno być:

Wymagana jest dostępność przez Wykonawcę do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

— profilarka tłucznia – min. 1 sztuka,

— profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji – min. 2 sztuki,

— zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania – min. 1 sztuka,

— Zestaw min. 10 wagon samowyładowczy do przewozu tłucznia – min. 2 komplety,

— podbijarka uniwersalna torowo – rozjazdowa również do podrozjezdnic betonowych – min. 1 sztuka,

— oczyszczarka tłucznia o wydajności co najmniej 600 m3/h wraz z wagonami taśmociągowymi – min. 1 komplet,

— stabilizator dynamiczny torowo-rozjazdowy DGS – min. 1 sztuka,

— palownica do wbijania fundamentów pod słupy sieciowe – min. 1 sztuka,

— pociąg sieciowy do potokowej wymiany sieci trakcyjnej – min. 2 sztuki,

— pociąg fundamentowo – słupowy – min. 1 sztuka.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu35853-2017
PDData publikacji31/01/2017
OJDz.U. S21
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/01/2017
DTTermin13/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL52
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl

31/01/2017    S21    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 021-035853

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 250-461482)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. 166
E-mail: ewelina.pozniak@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL51


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (Żółta Księga) – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1.Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót 2.Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 4.Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-461482

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Powinno być:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 110 000 000 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 27 000 000 PLN.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali w ramach jednego lub więcej Zamówień:

Powinno być:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

a) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) minimum 30 km linii kolejowej, dwutorowej obejmującej nawierzchnię kolejową, podtorze i odwodnienie obydwu torów,

Powinno być:

a) w ramach jednego lub więcej Zamówień: budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) minimum 30 km linii kolejowej, dwutorowej obejmującej nawierzchnię kolejową, podtorze i odwodnienie obydwu torów,

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

b) budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane minimum 30 km sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy minimum 30 km nawierzchni torowej wraz z siecią trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi na podstawie więcej niż jednego Zamówienia, to każde z tych zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy niż 15 km,

Powinno być:

b) w ramach jednego lub więcej Zamówień: budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane minimum 30 km sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy minimum 30 km nawierzchni torowej wraz z siecią trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi na podstawie więcej niż jednego Zamówienia, to każde z tych zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy niż 15 km.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

d) budowę lub przebudowę 30 rozjazdów.

Powinno być:

d) w ramach jednego lub więcej Zamówień: budowę lub przebudowę 30 rozjazdów.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

e) budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) 3 (trzech) obiektów typu: most, wiadukt lub estakada o rozpiętości najdłuższego przęsła co najmniej 20 m. Wśród wykazanych obiektów musi znaleźć się co najmniej 1 (jeden) obiekt kolejowy,

Powinno być:

e) w ramach jednego lub więcej Zamówień: budowę, przebudowę lub remont (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane) 3 (trzech) obiektów typu: most, wiadukt lub estakada o rozpiętości najdłuższego przęsła co najmniej 10 m. Wśród wykazanych obiektów musi znaleźć się co najmniej 1 (jeden) obiekt kolejowy.

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 08/02/2017

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, sala 108, piętro I.

Powinno być:

Data: 13/02/2017

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, sala 112, piętro I.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu54566-2017
PDData publikacji11/02/2017
OJDz.U. S30
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/02/2017
DTTermin17/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL52
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl

11/02/2017    S30    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 030-054566

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 250-461482)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. 166
E-mail: ewelina.pozniak@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL51


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (Żółta Księga) – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót 2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 4.Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-461482

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 17/02/2017
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu379702-2017
PDData publikacji27/09/2017
OJDz.U. S185
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany25/09/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL52
IAAdres internetowy (URL)http://www.plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

27/09/2017    S185    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 185-379702

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. 166
E-mail: ewelina.pozniak@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL51


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.plk-sa.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210.

Numer referencyjny: IREZA4-216-74/2016
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja zadania prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z zasadami FIDIC – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1.Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót

2.Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji

3.Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej

4.Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 475 901 018.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa opolskiego. Linia kolejowa E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole położona jest na terenie 4 powiatów, 5 gmin oraz jednego miasta.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210 prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (Żółta Księga) – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 1999, całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych Robót, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych (m. in.: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń.

2. Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji o której mowa w pkt. 1 powyżej i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) zwaną dalej Prawem budowlanym.

3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, w tym m. in. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Obiekty objęte zamówieniem znajdują się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakłady Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach i Opolu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CEF 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-461482
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
IREZA4-216-74/2016

Nazwa:

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
PORR Spółka Akcyjna
ul. Hołubcowa 123
Warszawa
02-854
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Trakcja System Sp. z o.o.
ul. Joannitów 13 lok. 63
Wrocław
50-525
Polska
Kod NUTS: PL51
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 475 901 018.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 412 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 40 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace projektowe, branża drogowa, obiekty inżynieryjne, branża srk i DSAT, obiekty kubaturowe, perony, branża elektroenergetyka, branża telekomunikacyjna, branża sanitarna, zabezpieczenia akustyczne.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov
Faks: +48 224587803

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2017

Adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: ewa.wrobel@plk-sa.pl
tel: +48 914715853
fax: +48 224732155
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-02-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 46148220161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-12-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 14640000 ZŁ
Szacowana wartość* 488 000 000 PLN  -  732 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.plk-sa.pl
Informacja dostępna pod: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210 PORR Spółka Akcyjna
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-09-21 412 000 000,00