TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu463267-2016
PDData publikacji29/12/2016
OJDz.U. S251
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/12/2016
DTTermin06/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL34
IAAdres internetowy (URL)www.plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

29/12/2016    S251    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2016/S 251-463267

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Truszkiewicz-Piotrowska
E-mail: ewelina.truszkiewicz-piotrowska@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowieniaz.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa - Czeremcha – Hajnówka”; 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”; 3. „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/28332/10654/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na następujące zamówienia częściowe (zadania):

1. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”.

2. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”.

3. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym Tom IV (RCO) SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 287 133 093.41 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
45200000
45230000
45232400
45234100
45234113
45234116
45234115
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia kolejowa nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) Nawierzchnia kolejowa;

b) Podtorze;

c) Obiekty inżynieryjne;

d) Skrzyżowania w poziomie szyn;

e) Drogi kołowe;

f) Budowle i obiekty obsługi podróżnych;

g) Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego;

h) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

i) Telekomunikacja;

j) Elektroenergetyka nietrakcyjna;

k) Ochrona środowiska;

l) Kolizje z sieciami zewnętrznymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 157 110 055.91 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
45200000
45230000
45232400
45234100
45234113
45234116
45234115
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia kolejowa nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki).

II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) Nawierzchnia kolejowa;

b) Podtorze;

c) Obiekty inżynieryjne;

d) Skrzyżowania w poziomie szyn;

e) Drogi kołowe;

f) Budowle i obiekty obsługi podróżnych;

g) Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego;

h) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

i) Telekomunikacja;

j) Elektroenergetyka nietrakcyjna;

k) Ochrona środowiska;

l) Kolizje z sieciami zewnętrznymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 829 605.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
45200000
45230000
45232400
45234100
45234113
45234116
45234115
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia kolejowa nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) Nawierzchnia kolejowa;

b) Podtorze;

c) Obiekty inżynieryjne;

d) Skrzyżowania w poziomie szyn;

e) Drogi kołowe;

f) Budowle i obiekty obsługi podróżnych;

g) Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego;

h) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

i) Telekomunikacja;

j) Elektroenergetyka nietrakcyjna;

k) Ochrona środowiska;

l) Kolizje z sieciami zewnętrznymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 86 193 432.03 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy

1. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust.1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne)

2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca złoży Jednolity Dokument

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj.:

7.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

7.2 dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

7.3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

7.4 część sprawozdania finansowego (RZiS) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

7.5 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

7.6 inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 7.2, 7.4 i 7.5 powyżej.

8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. Zamawiający informuje, że skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zamówienia częściowego 1:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 64 000 000 PLN.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 16 000 000 PLN.

W zakresie zamówienia częściowego 2:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 21 000 000 PLN.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 5 200 000 PLN.

W zakresie zamówienia częściowego 3:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 35 000 000 PLN.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 9 000 000 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie ubiegał się o udzielenie więcej niż jednej części Zamówienia, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej odpowiadającej sumie wartości określonych dla części, o Zamówienie których się ubiega.

W sytuacji, gdy z dokumentów Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie więcej niż jednej części Zamówienia, nie będzie wynikało spełnianie ww. warunku dla wszystkich części, na które Wykonawca złożył ofertę – Zamawiający uzna, że warunek był spełniony kolejno na: część 1 Zamówienia, część 2 Zamówienia oraz część 3 Zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej wymienione w punktach 8.6.1 oraz 8.6.2 IDW – TOMU I SIWZ zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

Z uwagi na rozbudowane warunki zdolności technicznej i zawodowej oraz ograniczoną ilość znaków w niniejszym punkcie formularza Zamawiający przytacza odpowiednie zapisy IDW – TOMU I SIWZ.

Po podpisaniu Umowy Wykonawca zapewni personel kierownictwa Wykonawcy zgodnie z pkt. 8.6.1 i 8.6.2. IDW – TOMU I SIWZ oraz dodatkowy personel kierownictwa Wykonawcy w szczególności dodatkowy personel kierownictwa Wykonawcy, którego wymagania zawarte są w SubKLAUZULI 6.8 Warunków Szczególnych WU stanowiących TOM II SIWZ dostępnych pod adresem: http://zamowienia.plk-sa.pl.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

— 2 500 000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) dla Zamówienia Częściowego Nr 1

— 735 000 PLN (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) dla Zamówienia Częściowego Nr 2

— 1 250 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Zamówienia Częściowego Nr 3

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy stanowią Tom II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl.

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/02/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centralne Biuro Zamówień,

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

przyziemie B, pokój 0007.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

1.4 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

1.5 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

1.6 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Ustawy

1.7 oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

1.8 oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1.1. – 1.4. składa dokumenty wg w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126), tj.: 1.) informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy);2.)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3.)dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

3. Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto: waga 60 %, termin realizacji: waga 35 %, doświadczenie personelu: waga 5 %.

4. Uwaga do pkt IV.2.6) – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 90 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5, 6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2016
TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu42393-2017
PDData publikacji03/02/2017
OJDz.U. S24
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany01/02/2017
DTTermin13/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL34
IAAdres internetowy (URL)www.plk-sa.pl

03/02/2017    S24    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 024-042393

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 251-463267)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Truszkiewicz-Piotrowska
E-mail: ewelina.truszkiewicz-piotrowska@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa - Czeremcha – Hajnówka”; 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”; 3. „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/28332/10654/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na następujące zamówienia częściowe (zadania):

1. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”.

2. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”.

3. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym Tom IV (RCO) SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 251-463267

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu46146-2017
PDData publikacji07/02/2017
OJDz.U. S26
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany03/02/2017
DTTermin21/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL34
IAAdres internetowy (URL)www.plk-sa.pl

07/02/2017    S26    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 026-046146

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 251-463267)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Truszkiewicz-Piotrowska
E-mail: ewelina.truszkiewicz-piotrowska@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”. 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcin.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/28332/10654/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na następujące zamówienia częściowe (zadania):

1. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”.

2. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”.

3. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym Tom IV (RCO) SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 251-463267

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data
Zamiast:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data
Zamiast:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/02/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu52537-2017
PDData publikacji10/02/2017
OJDz.U. S29
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/02/2017
DTTermin24/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL34
IAAdres internetowy (URL)www.plk-sa.pl

10/02/2017    S29    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 029-052537

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 251-463267)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Truszkiewicz-Piotrowska
E-mail: ewelina.truszkiewicz-piotrowska@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”. 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcin.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/28332/10654/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na następujące zamówienia częściowe (zadania):

1. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”.

2. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”.

3. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym Tom IV (RCO) SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 251-463267

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: Warunki udziału
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Punkt 7.4
Zamiast:

7.4 część sprawozdania finansowego (RZiS) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

Powinno być:

7.4 część sprawozdania finansowego (RZiS), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 24/02/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu69290-2017
PDData publikacji23/02/2017
OJDz.U. S38
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany21/02/2017
DTTermin09/03/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL34
IAAdres internetowy (URL)www.plk-sa.pl

23/02/2017    S38    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 038-069290

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 251-463267)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Truszkiewicz-Piotrowska
E-mail: ewelina.truszkiewicz-piotrowska@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”. 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcin.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/28332/10654/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na następujące zamówienia częściowe (zadania):

1. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”.

2. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”.

3. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym Tom IV (RCO) SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 251-463267

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data
Zamiast:
Data: 24/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data
Zamiast:
Data: 24/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 09/03/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu383627-2017
PDData publikacji29/09/2017
OJDz.U. S187
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/09/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100 - Budowa kolei
45234113 - Rozbiórka torów
45234115 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 - Budowa torów
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL84
IAAdres internetowy (URL)www.plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

29/09/2017    S187    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 187-383627

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Truszkiewicz-Piotrowska
E-mail: ewelina.truszkiewicz-piotrowska@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”. 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcin.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 4/28332/10654/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na następujące zamówienia częściowe (zadania):

1. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”.

2. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”.

3. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym Tom IV (RCO) SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 287 133 093.41 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
45200000
45230000
45232400
45234100
45234113
45234116
45234115
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia kolejowa nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) Nawierzchnia kolejowa;

b) Podtorze;

c) Obiekty inżynieryjne;

d) Skrzyżowania w poziomie szyn;

e) Drogi kołowe;

f) Budowle i obiekty obsługi podróżnych;

g) Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego;

h) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

i) Telekomunikacja;

j) Elektroenergetyka nietrakcyjna;

k) Ochrona środowiska;

l) Kolizje z sieciami zewnętrznymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 35 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
45200000
45230000
45232400
45234100
45234113
45234116
45234115
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia kolejowa nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki).

II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) Nawierzchnia kolejowa;

b) Podtorze;

c) Obiekty inżynieryjne;

d) Skrzyżowania w poziomie szyn;

e) Drogi kołowe;

f) Budowle i obiekty obsługi podróżnych;

g) Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego;

h) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

i) Telekomunikacja;

j) Elektroenergetyka nietrakcyjna;

k) Ochrona środowiska;

l) Kolizje z sieciami zewnętrznymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 35 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
45200000
45230000
45232400
45234100
45234113
45234116
45234115
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia kolejowa nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) Nawierzchnia kolejowa;

b) Podtorze;

c) Obiekty inżynieryjne;

d) Skrzyżowania w poziomie szyn;

e) Drogi kołowe;

f) Budowle i obiekty obsługi podróżnych;

g) Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego;

h) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

i) Telekomunikacja;

j) Elektroenergetyka nietrakcyjna;

k) Ochrona środowiska;

l) Kolizje z sieciami zewnętrznymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 35 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 251-463267
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
90/101/0104/17/Z/I

Część nr:
1

Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Torpol S.A.
ul. Mogileńska 10 G
Poznań
61-062
Polska
Kod NUTS: PL415
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 157 110 055.91 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 173 386 188.73 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca podzleci roboty polegające na: wykonaniu całości zamówienia, z wyłączeniem części zamówienia zastrzeżonej do osobistego wykonania przez Wykonawcę.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
90/101/0101/17/Z/I

Część nr:
2

Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Torpol S.A.
ul. Mogileńska 10 G
Poznań
61-062
Polska
Kod NUTS: PL415
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 43 829 605.47 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 62 943 019.49 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca podzleci wyłącznie roboty polegające na: wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
90/101/0103/17/Z/I

Część nr:
3

Nazwa:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Torpol S.A.
ul. Mogileńska 10 G
Poznań
61-062
Polska
Kod NUTS: PL415
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 86 193 432.03 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 77 143 288.68 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca podzleci roboty polegające na: wykonaniu całości zamówienia, z wyłączeniem części zamówienia zastrzeżonej do osobistego wykonania przez Wykonawcę.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

1.4 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

1.5 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

1.6 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Ustawy

1.7 oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

1.8 oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1.1. – 1.4. składa dokumenty wg w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126), tj.: 1.) informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy);2.)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3.)dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

3. Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto: waga 60 %, termin realizacji: waga 35 %, doświadczenie personelu: waga 5 %.

4. Uwaga do pkt IV.2.6) – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 90 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5, 6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017

Adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: ewa.wrobel@plk-sa.pl
tel: +48 914715853
fax: +48 224732155
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-02-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 46326720161
ID postępowania Zamawiającego: 6060/ICZ 4/28332/10654/16/P
Data publikacji zamówienia: 2016-12-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 4485000 ZŁ
Szacowana wartość* 149 500 000 PLN  -  224 250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.plk-sa.pl
Informacja dostępna pod: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45234100-7 Budowa kolei
45234113-1 Rozbiórka torów
45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116-2 Budowa torów
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka” Torpol S.A.
ul. Mogileńska 10 G, 61-062 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
2017-09-21 173 386 188,00
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”. Torpol S.A.
ul. Mogileńska 10 G, 61-062 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
2017-08-28 62 943 019,00
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”. Torpol S.A.
ul. Mogileńska 10 G, 61-062 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
2017-08-28 77 143 288,00