TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu464882-2016
PDData publikacji30/12/2016
OJDz.U. S252
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany28/12/2016
DTTermin10/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL623
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

30/12/2016    S252    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2016/S 252-464882

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Ludziejewski
Tel.: +48 224732389
E-mail: marcin.ludziejewski@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rośczak
Tel.: +48 224732597
E-mail: joanna.rosczak@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 5/28509/10714/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) obiekty inżynieryjne,

g) perony i obiekty kubaturowe,

h) przejścia i przejazdy,

i) geologia.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 323 206 670.27 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia Kolejowa Nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk.

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk w km 43,370 – 156,950”. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem;

3) Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu: branży torowej, obiektów inżynieryjnych, przejazdów, dróg i placów ładunkowych, obiektów kubaturowych, obiektów obsługi podróżnych i malej architektury, elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, systemu telekomunikacji i systemów transmisji danych.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu Zamówienia powinna być wykonana zgodnie z Standardami Technicznymi.

Kontrakt „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk w km 43,370 – 156,950” ma na celu skrócenie czasu jazdy pociągów na linii, poprawę przepustowości linii wraz z poprawą skomunikowania i punktualności realizowanych połączeń, zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Przedmiotem kontraktu jest także renowacja obiektów obsługi podróżnych, celem zapewnienia wygodnego korzystanie z nich przez podróżnych, w tym przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Dodatkowymi celami przedsięwzięcia są: usprawnienie informacji pasażerskiej, zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury operatorom z innych państw, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Nadrzędnym celem kontraktu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego w obrębie przejazdów kolejowych.

Przyjęte rozwiązania będą spełniać wymagania zarówno „Dyrektywy 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.6.2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie oraz rozporządzeń i decyzji KE” jak i przepisów krajowych, stosownych norm oraz przepisów wewnętrznych PKP PLK S.A.

Etapami kontraktu będą: sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na jej podstawie wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie wymaganych certyfikatów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 323 206 670.27 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk” przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części tego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy Pzp

z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w Jednolitym Dokumencie. Oświadczenia i dokumenty, jakich będzie żądał Zamawiający znajdują się na stronie internetowej: https://zamowienia.plk-sa.

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca złoży Jednolity Dokument

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podwykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę,iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 114 000 000 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 28 000 000 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąćśredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którymopublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazania przez Wykonawcę:

A. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

a) Roboty budowlane, wykonane w ramach maksymalnie dwóch zadań inwestycyjnych, w zakres których wchodziły Budowa lub Przebudowa lub Remont linii kolejowej, gdzie suma długości budowanych lub przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła co najmniej 50 km.

b) Roboty budowlane wykonane w ramach jednego zadania inwestycyjnego, w zakres których wchodziły Budowa lub Przebudowa lub Remont stacji kolejowej obejmujące każda, co najmniej jeden tor główny wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem oraz co najmniej dwa perony.

c) Roboty budowlane wykonane w ramach jednego zadania inwestycyjnego, w zakres których wchodziły:

Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 systemu stacyjnych, scentralizowanych urządzeń srk (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 8 zwrotnic, oraz

Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego.

d) Budowa lub Przebudowa lub Remont co najmniej 3 obiektów typu most drogowy lub kolejowy lub wiadukt drogowy lub kolejowy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 8 m, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy,

e) Budowa lub Przebudowa lub Remont co najmniej 12 obiektów typu przepusty kolejowe.

f) Roboty budowlane wykonane w ramach jednego zadania inwestycyjnego, w zakres którego wchodziły Budowa lub Przebudowa co najmniej 2 przejazdów kolejowych w zakresie:

— urządzeń zabezpieczenia ruchu – zabudowa komputerowych urządzeń samoczynnej lub półsamoczynnej sygnalizacji przejazdowej;

— nawierzchni przejazdowej (obejmującej zarówno nawierzchnię kolejową i drogową);

B) dysponowania na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) Dyrektor kontraktu – 1 osoba

b) Kierownik Budowy – 1 osoba

c) Kierownik robót torowych – 1 osoba

d) Kierownik robót mostowych – 1 osoba

e) Główny projektant – koordynator – 1 osoba

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

C) że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia:

a) co najmniej 1 szt. – profilarka tłucznia,

b) co najmniej 1 szt. – profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji,

c) co najmniej 1 szt. – podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa, również do podbijania rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych,

d) co najmniej 1 szt. – stabilizator dynamiczny toru,

e) co najmniej 1 szt. – zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania,

f) co najmniej 1 szt. – spycharka gąsienicowa,

g) co najmniej 1 szt. – zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów lub żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30t,

h) co najmniej 1 szt. zestawów, w każdym min. 5 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu kruszywa wraz z lokomotywą,

i) co najmniej 1 szt. – bramki suwnicowe poruszające się po szynach tymczasowo ułożonych na subwarstwie tłucznia lub bramki suwnicowe gąsiennicowe poruszające się po subwarstwie tłucznia,

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 000 PLN (SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW PLN)

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

1. w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

2. w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty,dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % Całkowitej ceny brutto oferty.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy stanowią Tom II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centralne Biuro Zamówień

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

segment B, przyziemie, pok. 007.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1.1. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

1.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

1.5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5pkt 5 i 6 Ustawy;

1.7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

1.8. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1.–9.8.4. Siwz składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126), tj.:1.informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art.24 ust. 1 pkt 13d i 21 oraz ust. 5 pkt 5i 6 Ustawy; 2.dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.3.dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt.1.5,1.6, 1.7 i 1.8. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
warszawa
06-767
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

11. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5,6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
06-767
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2016
TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu46144-2017
PDData publikacji07/02/2017
OJDz.U. S26
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany03/02/2017
DTTermin20/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL623
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl

07/02/2017    S26    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 026-046144

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 252-464882)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rośczak
Tel.: +48 224733597
E-mail: joanna.rosczak@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 5/28509/10714/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) obiekty inżynieryjne,

g) perony i obiekty kubaturowe,

h) przejścia i przejazdy,

i) geologia.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 252-464882

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy
Zamiast:

Osoba do kontaktów: Marcin Ludziejewski

Tel.: +48 224732389

E-mail: marcin.ludziejewski@plk-sa.pl.

Powinno być:

Osoba do kontaktów: Joanna Rośczak

Tel.: +48 224733597

E-mail: joanna.rosczak@plk-sa.pl.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/02/2017
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu63820-2017
PDData publikacji18/02/2017
OJDz.U. S35
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany16/02/2017
DTTermin27/02/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL623
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl

18/02/2017    S35    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 035-063820

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 252-464882)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rośczak
Tel.: +48 224733597
E-mail: joanna.rosczak@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 5/28509/10714/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) obiekty inżynieryjne,

g) perony i obiekty kubaturowe,

h) przejścia i przejazdy,

i) geologia.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 252-464882

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Procedura – Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Procedura – Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 27/02/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu71457-2017
PDData publikacji24/02/2017
OJDz.U. S39
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/02/2017
DTTermin10/03/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL623
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl

24/02/2017    S39    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 039-071457

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 252-464882)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rośczak
Tel.: +48 224733597
E-mail: joanna.rosczak@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 5/28509/10714/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) obiekty inżynieryjne,

g) perony i obiekty kubaturowe,

h) przejścia i przejazdy,

i) geologia.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 252-464882

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Procedura – Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Procedura – Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu90409-2017
PDData publikacji10/03/2017
OJDz.U. S49
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/03/2017
DTTermin16/03/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL623
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl

10/03/2017    S49    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 049-090409

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 252-464882)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rośczak
Tel.: +48 224733597
E-mail: joanna.rosczak@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL127


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 5/28509/10714/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) obiekty inżynieryjne,

g) perony i obiekty kubaturowe,

h) przejścia i przejazdy,

i) geologia.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 252-464882

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 16/03/2017
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Roboty budowlane
NDNr dokumentu383642-2017
PDData publikacji29/09/2017
OJDz.U. S187
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiPKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/09/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL623
IAAdres internetowy (URL)http://plk-sa.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

29/09/2017    S187    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2017/S 187-383642

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Ludziejewski
Tel.: +48 224732389
E-mail: marcin.ludziejewski@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL911


Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk.

Numer referencyjny: 6060/ICZ 5/28509/10714/16/P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,

c) opracowanie projektu wykonawczego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) obiekty inżynieryjne,

g) perony i obiekty kubaturowe,

h) przejścia i przejazdy,

i) geologia.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 323 206 670.27 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia Kolejowa Nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk.

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk w km 43,370 – 156,950”. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem;

3) Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu: branży torowej, obiektów inżynieryjnych, przejazdów, dróg i placów ładunkowych, obiektów kubaturowych, obiektów obsługi podróżnych i malej architektury, elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, systemu telekomunikacji i systemów transmisji danych.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu Zamówienia powinna być wykonana zgodnie z Standardami Technicznymi.

Kontrakt „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk w km 43,370 – 156,950” ma na celu skrócenie czasu jazdy pociągów na linii, poprawę przepustowości linii wraz z poprawą skomunikowania i punktualności realizowanych połączeń, zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Przedmiotem kontraktu jest także renowacja obiektów obsługi podróżnych, celem zapewnienia wygodnego korzystanie z nich przez podróżnych, w tym przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Dodatkowymi celami przedsięwzięcia są: usprawnienie informacji pasażerskiej, zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury operatorom z innych państw, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Nadrzędnym celem kontraktu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego w obrębie przejazdów kolejowych.

Przyjęte rozwiązania będą spełniać wymagania zarówno „Dyrektywy 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.6.2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie oraz rozporządzeń i decyzji KE” jak i przepisów krajowych, stosownych norm oraz przepisów wewnętrznych PKP PLK S.A.

Etapami kontraktu będą: sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem na jej podstawie wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie wymaganych certyfikatów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk” przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części tego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 252-464882
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Torpol S.A.
Mogileńska 10 G
Poznań
61-052
Polska
Tel.: +48 618782700
E-mail: torpol@torpol.pl
Faks: +48 618782790
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 323 206 670.27 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 289 532 384.42 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca osobiście wykona części robót z zakresu wykonania nawierzchni torowych.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1.1.informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art.24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

1.4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

1.5.oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.6.oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Ustawy;

1.7.oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

1.8. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1.–9.8.4. SIWZ składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126), tj.:1.informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art.24 ust. 1 pkt 13d i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 2.dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.3.dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt.1.5,1.6, 1.7 i 1.8. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w SIWZ.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
warszawa
06-767
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

11. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5,6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
06-767
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017

Adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: ewa.wrobel@plk-sa.pl
tel: +48 914715853
fax: +48 224732155
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-02-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 46488220161
ID postępowania Zamawiającego: 6060/ICZ 5/28509/10714/16/P
Data publikacji zamówienia: 2016-12-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 5000000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 666 PLN  -  250 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://plk-sa.pl
Informacja dostępna pod: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk Torpol S.A.
Mogileńska 10 G, 61-052 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
2017-08-28 289 532 384,00