Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Lublin: PN/77/PL/PKAero/2013 Dostawa narzędzi i próbek do badania pokryć barierowych na krytyczne części silnika lotniczego


Numer ogłoszenia: 475000 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska , ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pollub.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PN/77/PL/PKAero/2013 Dostawa narzędzi i próbek do badania pokryć barierowych na krytyczne części silnika lotniczego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa narzędzi i próbek do badania pokryć barierowych na krytyczne części silnika lotniczego zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zamówienie poniżej 200 000 Euro.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.10.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz Wzór formularza oferty, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: - Wykonawców działających w formie spółki cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji; - Wykonawców działających wspólnie czyli uczestników konsorcjum

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: a. w zakresie wysokości wynagrodzenia: w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Zmiany wymienione wyżej wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie aneksu podpisanego przez strony.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pollub.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40A/5, 20-618 Lublin.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40A/5, 20-618 Lublin.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
POIG.01.01.02-00-015/08 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa wkładek maszyny zmęczeniowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wkładek maszyny zmęczeniowej zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie powłok TBC na próbkach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie powłok TBC na próbkach, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.10.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Lublin: PN/77/PL/PKAero/2013 Dostawa narzędzi i próbek do badania pokryć barierowych na krytyczne części silnika lotniczego


Numer ogłoszenia: 512570 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 475000 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PN/77/PL/PKAero/2013 Dostawa narzędzi i próbek do badania pokryć barierowych na krytyczne części silnika lotniczego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa narzędzi i próbek do badania pokryć barierowych na krytyczne części silnika lotniczego zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: POIG.01.01.02-00-015/08 Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa wkładek maszyny zmęczeniowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELHYS Sp. z o.o., ul. Naukowa 45, 02-463 Warszawa, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19105,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22263,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  22263,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22263,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: bzp@pollub.pl
tel: (81)5384103
fax: +48 815384372
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 47500020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 18 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pollub.pl
Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40A/5, 20-618 Lublin
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wkładek maszyny zmęczeniowej ELHYS Sp. z o.o.
ul. Naukowa 45, 02-463 Warszawa, woj. wielkopolskie
2013-12-11 22 263,00