Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Oddziałów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych


Numer ogłoszenia: 49020 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Oddziałów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Oddziałów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia i stanowiących do 50% dla każdej części (1 - 6) wartości zamówienia podstawowego


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp do 50 % zamówienia podstawowego w każdej części (1 - 6).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji 221 kotów dziko żyjących, czipowaniu 142 psów i usypianiu 9 ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji 402 kotów dziko żyjących, czipowaniu 93 psów i uśpieniu 1 ślepego miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji 330 kotów dziko żyjących, czipowaniu 130 psów i uśpieniu 2 ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji 441 kotów dziko żyjących, czipowaniu 99 psów i uśpieniu 1 ślepego miotu na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji 306 kotów dziko żyjących, czipowaniu 36 psów i uśpieniu 7 ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Udzielaniu w 110 przypadkach pierwszej pomocy weterynaryjnej, na terenie zakładu leczniczego dla zwierząt, zwierzętom bezdomnym, głównie psom i kotom, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, w okresie poza godzinami pracy gabinetu lekarskiego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi z siedzibą przy ul. Marmurowej 4,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  udzielaniu w 110 przypadkach pierwszej pomocy weterynaryjnej, na terenie zakładu leczniczego dla zwierząt, zwanego dalej zakładem, zwierzętom bezdomnym, głównie psom i kotom, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, w okresie poza godzinami pracy gabinetu lekarskiego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi z siedzibą przy ul. Marmurowej 4, zwanym dalej Schroniskiem, tj.: - w soboty, niedziele i święta, - w pozostałe dni pracy w godzinach od 16:00 do 7:00, dostarczonych do zakładu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi, Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi lub kierowcę oznaczonego pojazdu służbowego Schroniska lub interwencyjnie, po wezwaniu Straży Miejskiej w Łodzi. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy weterynaryjnej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia poprzez wykonanie badania klinicznego (m.in. w przypadku podejrzenia złamań wykonanie prześwietlenia RTG, pobranie i zabezpieczenie 20 cm3 próbki krwi, w przypadku potrzeby przeprowadzenie badania krwi) w celu postawienia diagnozy dotyczącej możliwości dalszego leczenia i przygotowania zwierzęcia do późniejszych czynności (poprzez założenie wlewu dożylnego i ewentualną premedykację) oraz: 1) udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom rokującym powrót do zdrowia, w szczególności poprzez: - podanie leków (w zależności od potrzeby np. przeciwbólowych i przeciwwstrząsowych), - opatrzenie zwierzęcia, - obserwację zwierzęcia, - zapewnienie opieki zwierzęciu w okresie od chwili przyjęcia do zakładu do momentu jego przekazania pracownikowi Schroniska, - powiadomienie Schroniska, w najbliższym dniu pracy tej jednostki, o opiece udzielonej zwierzęciu i jego obecności w zakładzie, - przekazanie zwierzęcia pracownikowi Schroniska lub innego wskazanego zakładu w celu kontynuacji leczenia i rehabilitacji (dalszy transport zwierzęcia odbywa się pojazdami Schroniska), w wariancie I usługi lub 2) przeprowadzenie eutanazji, w szczególności gdy stan zwierzęcia nie rokuje szans na przeżycie lub w celu zakończenia jego cierpienia, na zasadach określonych w art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz: - w przypadku podejrzenia wystąpienia wścieklizny niezwłoczne powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi. Zabezpieczenie zwierzęcia lub jego zwłok do czasu wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych decyzji (postępowanie wg. zaleceń), - utylizację zwłok zwierząt i ich części we własnym zakresie lub na zlecenie zakładu w wariancie II usługi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 56066 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
49020 - 2013 data 05.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  13.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  14.02.2013 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, pokój nr 8, III piętro.


Numer ogłoszenia: 58500 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
49020 - 2013 data 05.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  13.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  15.02.2013 godzina 11:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, pokój nr 8, III piętro.


Łódź: Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Oddziałów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych


Numer ogłoszenia: 110356 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 49020 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Oddziałów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Oddziałów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
6   


Nazwa:
Całodobowe udzielenia pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Klinika Weterynaryjna Sp. z o.o., ul. Gdańska 81, 90-613 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22407,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23100,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23100,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23100,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Oddziałów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych


Numer ogłoszenia: 38487 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 49020 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Oddziałów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Oddziałów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariusz Uzarek Gabinet weterynaryjny Rosomak, ul. Chryzantem 8, 91-709 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22747,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11850,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11850,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22785,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących,czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Klinika dla zwierząt Bernard, ul. J. Dąbrowskiego 60, 93-208 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36841,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26818,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20575,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  64980,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U.W NOVA Małgorzata Bryszewska Gabinet Weterynaryjny pod Złotym Psem, ul. Więckowskiego 25, 90-727 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31574,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24072,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17170,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33980,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 4902020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 321 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85200000-1 Usługi weterynaryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Całodobowe udzielenia pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych Klinika Weterynaryjna Sp. z o.o.
ul. Gdańska 81, 90-613 Łódź, woj. łódzkie
2013-03-20 23 100,00
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Mariusz Uzarek Gabinet weterynaryjny Rosomak
ul. Chryzantem 8, 91-709 Łódź, woj. łódzkie
2013-03-13 11 850,00
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących,czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Klinika dla zwierząt Bernard
ul. J. Dąbrowskiego 60, 93-208 Łódź, woj. łódzkie
2013-03-13 26 818,00
Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Oddziału Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie P.P.H.U.W NOVA Małgorzata Bryszewska Gabinet Weterynaryjny pod Złotym Psem
ul. Więckowskiego 25, 90-727 Łódź, woj. łódzkie
2013-03-13 24 072,00