Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500212403-N-2018 z dnia 05-09-2018 r.
Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO POLEGAJĄCE NA CZĄSTKOWYCH REMONTACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 NA ODCINKU BUCZKOWICE – MESZNA – BYSTRA (OD KM 12+548 DO KM 17+670) OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka  24, 40-609   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO POLEGAJĄCE NA CZĄSTKOWYCH REMONTACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 NA ODCINKU BUCZKOWICE – MESZNA – BYSTRA (OD KM 12+548 DO KM 17+670)

Numer referencyjny 
WD/W/180830/2
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie frezowania nawierzchni, remont nawierzchni bitumicznej. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, który stanowi załącznik do zaproszenia do negocjacji
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w dniu 09.08.2017 r. wszczął postepowanie na: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 ORAZ STARA DK 1 NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zamówieniu nr 566783-N-2017, gdzie przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy PZP w sekcji II.7) ogłoszenia i w pkt. 30 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczając informację o następującej treści: „Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6. Przedmiotem zamówień uzupełniających będą roboty: polegające na frezowaniu utylizacji i odwozie frezu oraz na remoncie cząstkowym nawierzchni wykonanych przy użyciu rozściełacza z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych – warstwa ścieralne asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5cm. Wielkość lub zakres: 9 100 m2. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: Zamówienie będzie udzielone zgodnie z procedurą określoną w ustawie PZP. Warunkiem udzielenia zamówień jest zagwarantowanie środków finansowych na ten cel”. Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy PZP i polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie obejmować będzie: wykonanie wielkopowierzchniowych napraw nawierzchni jezdni o łącznej powierzchni 1900 m2 polegających na frezowaniu średniej grubości 5 cm, skropieniu oraz ułożeniu warstwy ścieralnej gr 5 cm o łącznej powierzchni 1900 m2. Zamawiający podkreśla, że wiele odcinków drogi wojewódzkiej nr 942 na odcinku Buczkowice – Meszna - Bystra przejawia znaczne zużycie wynikające z codziennej eksploatacji tej drogi. Posiada bardzo liczne spękania, deformacje oraz niezliczoną ilość łat (remonty cząstkowe nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat). Należy również dodać, iż lokalne społeczeństwo zaczyna w sposób coraz bardziej istotny odczuwać skutki prowadzenia remontów cząstkowych tj. nierówna nawierzchnia jezdni wywołuje wstrząsy oraz nadmierny hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. Dalsze wykonywanie remontów cząstkowych na tym odcinku drogi staje się ekonomicznie oraz technicznie nieuzasadnione. Znaczny obszar na jakim występują w/w deformacje kwalifikuje ten odcinek drogi do wykonania napraw wielkopowierzchniowych (wykonywanie remontów cząstkowych jest technicznie nieuzasadnione). Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drodze oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum LIDER PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO-PROJEKTOWE DOMINIK FRANCISZEK ELIAS ,  dominikelias@op.pl,  ul. Rogowska 1,  44-352,  Czyżowice,  kraj/woj. śląskie
PARTNER PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH HiM S.C. HONORATA ELIAS-OGIERMAN MARCIN OGIERMAN,  ,  ul. Wąska 7,  47-400,  Racibórz,  kraj/woj. śląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500212403-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: WD/W/180830/2
Data publikacji zamówienia: 2018-09-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe