Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500236691-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.
Lubaczów: Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego i ul. Witosa. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa), Krajowy numer identyfikacyjny 65090069000000, ul. ul. Rynek  26, 37600   Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 010, e-mail zamowienia@um.lubaczow.pl, faks 166 321 191.
Adres strony internetowej (url): www.lubaczow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego i ul. Witosa.

Numer referencyjny 
RIR.III.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: ul. Witosa 1) Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 268 m 2) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 268 m 3) Ława z betonu B15 pod krawężniki, ława betonowa z oporem: krawężnik wystający: 0,0575 m3/m: 15,41 m3 4) Wykonanie koryta - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.: 30,45 m3 5) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 20 cm po zageszczeniu: 101,50 m2 6) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm.: 34 m 7) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu.: 6 szt. ul. Kasztanowa i ul. Sikorskiego 1) Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 903 m 2) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 903 m 3) Ława z betonu B15 pod krawężniki, ława betonowa z oporem: krawężnik wystający: 0,0575 m3/mb,: 52 m3 4) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm. mb: 56 m 5) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 2,5 m. : 1 stud. 6) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu.: 14 szt
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
45233120-6,
45233140-2,
45233220-7,
45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1pkt.4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W przedmiotowej sprawie przeprowadzono wcześniej jedno postępowanie ( znak sprawy RIR.III.271.3.2018 nr ogłoszenia 572623-N-2018 z dnia 13.06.2018 r.), o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W/w postępowanie zostało unieważnione w części I, II i IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W/w artykuł stanowi, że "Zamawiajacy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu(...)". w zwiazku z tym, iż do upływu terminu składania ofert , tj. do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty na I, II i IV część, postanowiono jak wyżej. Ponadto należy podkreślić , że w przypadku niniejszego zamówienia , będącego przedmiotem zamówienia z wolnej ręki, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wobec powyższego, pozwala to na zastosowanie trybu z wolnej ręki,zgodnie z przepisami art.67 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że "Zamawiający może udzielic zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (...)w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (...)nie zostały złożone żadne oferty (...), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione".

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan Szyk,  ,  ul. Witosa 3,  37-600,  Lubaczów,  kraj/woj. podkarpackie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500309350-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa): Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego i ul. Witosa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500236691-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa), Krajowy numer identyfikacyjny 65090069000000, ul. ul. Rynek  26, 37600   Lubaczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 328 010, e-mail zamowienia@um.lubaczow.pl, faks 166 321 191.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego i ul. Witosa

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RIR.III.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego (podbudowy i roboty brukarskie): a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 920 m b) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm po zageszczeniu: 353 m2 2) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa (podbudowy i roboty brukarskie): a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 279 m b) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm po zageszczeniu: 127 m2

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233000-9


Dodatkowe kody CPV:
45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
93536.50

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan Szyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Witosa 3
Kod pocztowy: 37-600
Miejscowość: Lubaczów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
193509.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 193509.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 193509.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia zwolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust.1 pkt. 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
- Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowej sprawie przeprowadzono wcześniej jedno postępowanie (znak sprawy RIR.III.271.3.2018 nr ogłoszenia BZP 572623-N-2018 z dnia 13.06.2018r.), o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W/w postępowanie zostało unieważnione w części I, II i IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W/w artykuł stanowi, że „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W związku z tym, iż do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty na I, II i IV część postępowania, postanowiono jak wyżej. Ponadto należy podkreślić, że w przypadku niniejszego zamówienia, będącego przedmiotem zamówienia z wolnej ręki, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wobec powyższego, pozwala to na zastosowanie trybu z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, który stanowi, że „ Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (…) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (…) nie zostały złożone żadne oferty (…), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. - Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Rynek 26, 37600 Lubaczów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@um.lubaczow.pl
tel: 166 328 010
fax: 166 321 191
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500236691-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: RIR.III.271.6.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-10-02
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego i ul. Witosa. Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan Szyk
ul. Witosa 3, 37-600 Lubaczów, woj.
2018-12-03 193 509,00