Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500240259-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.
Katowice: ZAMÓWIENIE PODOBNE DLA UMOWY WM/P/171112/1/1 PN.: „NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka  24, 40-609   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZAMÓWIENIE PODOBNE DLA UMOWY WM/P/171112/1/1 PN.: „NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

Numer referencyjny 
WM/W/180921/2
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie, roboty ziemne, rozbiórki, wykonanie konstrukcji żelbetowych, izolacje, nawierzchnie jezdni, chodniki, naprawa powierzchni betonowych, stalowych i kamiennych, czyszczenie elementów przepustów i obiektów mostowych. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, który stanowi załącznik do zaproszenia do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45220000-5,
45221110-6,
45221244-4,
45233142-6,
45233280-5,
45233290-8,
45262330-3,
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w dniu 24.11.2017 r. wszczął postepowanie na: NAPRAWĘ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zamówieniu nr 621876-N-2017 r., gdzie przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy PZP w sekcji II.7) ogłoszenia i w pkt. 30 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczając informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6. przedmiot: Naprawa elementów konstrukcyjnych, odwodnienia, wyposażenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obiektach inżynierskich w ciągu sieci dróg wojewódzkich województwa śląskiego. wielkość lub zakres: Oznakowanie, roboty ziemne, rozbiórki, wykonanie konstrukcji żelbetowych, izolacje, nawierzchnie jezdni, chodniki, naprawy nawierzchni betonowych, stalowych i kamiennych, czyszczenie elementów przepustów i obiektów mostowych. warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: Warunkiem udzielenia zamówienia będzie przyznanie odpowiedniej ilości środków finansowych art. 67 ust. 1 p. 6 Prawa Zamówień Publicznych.” Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy PZP i polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji obiektów mostowych oraz bezpieczeństwo ich użytkowania, Zamawiający przygotował wniosek o uruchomienie środków finansowych na wykonanie robót podobnych do postępowania na: NAPRAWĘ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (Umowa Nr WM/P/171112/1 z dnia 7 marca 2018 r.) – zakres robót naprawczych, odtworzeniowych i konserwacyjnych dla obiektów mostowych będzie tożsamy w zakresem robót ujętych w umowie podstawowej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

TRYTON SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDER KRYWULT, BEATA KRYWULT ,  krywultspj@tlen.pl,  UL. ZDROJOWA 2 ,  43-200,  PSZCZYNA,  kraj/woj. śląskieNAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500240259-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: WM/W/180921/2
Data publikacji zamówienia: 2018-10-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane