Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500262581-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.
Katowice: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 16+330 DO KM 16+880 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH - ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH OD KM 16+880 DO KM 18+430 (UMOWA WD/P/180905/2/1 Z DNIA 23.10.2018 R.). OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka  24, 40-609   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 16+330 DO KM 16+880 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH - ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH OD KM 16+880 DO KM 18+430 (UMOWA WD/P/180905/2/1 Z DNIA 23.10.2018 R.).

Numer referencyjny 
WD/W/181026/1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty pomiarowe, roboty nawierzchniowe, wzmocnienie poboczy, czyszczenie rowów oznakowanie pionowe i poziome. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, który stanowi załącznik do zaproszenia do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przewidział udzielenie zamówienia na roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w postępowaniu na: ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA: ZADANIE 1 REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 16+880 DO KM 18+430 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH ZADANIE 2 NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH ORAZ BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH, gdzie w p. II. 7) Ogłoszenia o zmówieniu nr 616434-N-2018 z dnia 13.09.2018 r. oraz w p. 30 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł informacje następującej treści „Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6. przedmiot: frezowanie nawierzchni, podbudowa warstwa ścieralna i wiążąca wykonanie poboczy i oznakowanie poziome, organizacja ruchu wielkość lub zakres: zgodnie z załączonym przedmiarem robót warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: warunkiem zamówienia jest zagwarantowanie środków finansowych na ten cel.” Jezdnia drogi wojewódzkiej nr 938 na odcinku w m. Hażlach w km od 16+330 do 16+880 przejawia znaczne zużycie wynikające z jej codziennej eksploatacji. Posiada liczne spękania, deformacje oraz dużą ilość łat (roboty związane z miejscowym uzupełnianiem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat). Zły stan techniczny jest spowodowany bardzo dużym obciążeniem tej drogi (bezpłatna droga alternatywna dla transportu samochodowego w stosunku do drogi DK81 objętej systemem VIATOL) oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie występują w przedmiotowej lokalizacji (Podbeskidzie). Ze względu na podgórski klimat na drogę działają w zimę bardzo niskie temperatury (nawet do -30°C) a w lato bardzo wysokie (do +36°C w cieniu). Dodatkowo ze względu na specyfikę lokalizacji warunki zimowe trwają bardzo długo tj. od ok. października nawet do maja roku następnego. Brak równości podłużnej i poprzecznej drogi powodują niewystarczające odprowadzenie jej nadmiaru na pobocza a następnie do rowu. W lokalnych zaniżeniech jezdni w czasie deszczu gromadzi się woda co niekorzystnie wpływa na warunki bezpieczeństwa oraz na możliwość ochlapania przez poruszające się samochody pieszych idących poboczem. Wymiana warstwy nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 938 w miejscowości Hażlach spowoduje: - wzrost bezpieczeństwa oraz komfortu dla kierujących pojazdami, - wzrost komfortu i bezpieczeństwa dla pieszych uczestników ruchu, - wzrost trwałości nawierzchni. W związku z powyższym zasadnym i uzasadnionym (z punktu widzenia ekonomicznego oraz technicznego) staje się wykonanie remontu w/w odcinka drogi wojewódzkiej. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drodze oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500263042-N-2018 z dnia 02-11-2018 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
500262581-N-2018

Data:
31/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka  24, 40-609   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:


Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: NAZWA (firma) albo imię i nazwisko: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O. ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. KOLISTA 25, 40-467 KATOWICE ADRES POCZTOWY: Wysoka ul. Lipowa 5A E-mail: witold.bembenek@strabag.com, andrzej.jonkisz@strabag.com MIEJSCOWOŚĆ: Wrocław KOD POCZTOWY: 52-200 WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500269382-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 16+330 DO KM 16+880 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH - ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH OD KM 16+880 DO KM 18+430 (UMOWA WD/P/180905/2/1 Z DNIA 23.10.2018 R.).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500262581-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500263042-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka  24, 40-609   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 16+330 DO KM 16+880 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH - ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH OD KM 16+880 DO KM 18+430 (UMOWA WD/P/180905/2/1 Z DNIA 23.10.2018 R.).

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WD/W/181026/1

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty pomiarowe, roboty nawierzchniowe, wzmocnienie poboczy, czyszczenie rowów oznakowanie pionowe i poziome. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, który stanowi załącznik do zaproszenia do negocjacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233140-2


Dodatkowe kody CPV:
45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
975530.32

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O.
Email wykonawcy: witold.bembenek@strabag.com andrzej.jonkisz@strabag.com
Adres pocztowy: WYSOKA UL. LIPOWA 5A
Kod pocztowy: 52-200
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1199902.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1199902.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1199902.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zadeklarował na Formularzu Ofertowym, że przy pomocy podwykonawcy zamierza wykonać roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, podbudowy i nawierzchnie (za wyjątkiem wykonania nawierzchni bitumicznych), pobocza, rowy i zjazdy, docelowa organizacja ruchu, organizacja na czas prowadzenia robót. Podając nazwy firm: STRABAG SP. Z O.O. PRUSZKÓW.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przewidział udzielenie zamówienia na roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w postępowaniu na: ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA: ZADANIE 1 REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 16+880 DO KM 18+430 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH ZADANIE 2 NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH ORAZ BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH, gdzie w p. II. 7) Ogłoszenia o zmówieniu nr 616434-N-2018 z dnia 13.09.2018 r. oraz w p. 30 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł informacje następującej treści „Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6. przedmiot: frezowanie nawierzchni, podbudowa warstwa ścieralna i wiążąca wykonanie poboczy i oznakowanie poziome, organizacja ruchu wielkość lub zakres: zgodnie z załączonym przedmiarem robót warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: warunkiem zamówienia jest zagwarantowanie środków finansowych na ten cel.” Jezdnia drogi wojewódzkiej nr 938 na odcinku w m. Hażlach w km od 16+330 do 16+880 przejawia znaczne zużycie wynikające z jej codziennej eksploatacji. Posiada liczne spękania, deformacje oraz dużą ilość łat (roboty związane z miejscowym uzupełnianiem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat). Zły stan techniczny jest spowodowany bardzo dużym obciążeniem tej drogi (bezpłatna droga alternatywna dla transportu samochodowego w stosunku do drogi DK81 objętej systemem VIATOL) oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie występują w przedmiotowej lokalizacji (Podbeskidzie). Ze względu na podgórski klimat na drogę działają w zimę bardzo niskie temperatury (nawet do -30°C) a w lato bardzo wysokie (do +36°C w cieniu). Dodatkowo ze względu na specyfikę lokalizacji warunki zimowe trwają bardzo długo tj. od ok. października nawet do maja roku następnego. Brak równości podłużnej i poprzecznej drogi powodują niewystarczające odprowadzenie jej nadmiaru na pobocza a następnie do rowu. W lokalnych zaniżeniech jezdni w czasie deszczu gromadzi się woda co niekorzystnie wpływa na warunki bezpieczeństwa oraz na możliwość ochlapania przez poruszające się samochody pieszych idących poboczem. Wymiana warstwy nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 938 w miejscowości Hażlach spowoduje: - wzrost bezpieczeństwa oraz komfortu dla kierujących pojazdami, - wzrost komfortu i bezpieczeństwa dla pieszych uczestników ruchu, - wzrost trwałości nawierzchni. W związku z powyższym zasadnym i uzasadnionym (z punktu widzenia ekonomicznego oraz technicznego) staje się wykonanie remontu w/w odcinka drogi wojewódzkiej. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drodze oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500262581-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: WD/W/181026/1
Data publikacji zamówienia: 2018-10-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 16+330 DO KM 16+880 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH - ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚC STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O.
WYSOKA UL. LIPOWA 5A, 52-200 Wrocław, woj.
2018-11-08 1 199 902,00