Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500295359-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.
Katowice: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W POWIECIE LUBLINIECKIM. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka  24, 40-609   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W POWIECIE LUBLINIECKIM.

Numer referencyjny 
WD/W/181204/1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich NR 789, 905, 906, 907, 908 administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w powiecie lublinieckim polegające na wykonywaniu usług odśnieżania i usuwania oblodzeni. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Obmiarze, który stanowi załącznik do zaproszenia do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pełni funkcję zarządcy dróg i jest zobowiązany utrzymywać nawierzchnie dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich. W dniu 26.07.2018 r wszczęło postępowanie przetargowe na bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich w tym odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi w trybie przetargu nieograniczonego obejmujące trzy sezony, tj. 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021, a w ich wyniku podpisano umowy dla trzech powiatów; pozostałe pięć zostało unieważnionych. W dniu 24.09.2018 r zostało ponownie wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla pięciu powiatów unieważnionych w poprzednim postępowaniu, a w jego wyniku zawarte zostały umowy dla czterech powiatów. Postępowanie dla powiatu lublinieckiego zostało unieważnione, gdyż cena złożonej ofert przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówień. Ze względu na prognozowane załamanie pogody i brak wyłonienia wykonawcy pomimo dwukrotnego przetargu, Zamawiający zdecydował o udzieleniu zamówień na odśnieżanie dróg w procedurze z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Oceniając zaistniały stan faktyczny, nie ulega wątpliwości, że zagrożenie związane z możliwością poniesienia strat materialnych w mieniu Zamawiającego, wynikające z nierealizowania zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w powiecie lublinieckim, co może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników dróg stanowi przesłankę konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia. Zaniechanie udzielenia zamówienia i jego wykonywania w trybie natychmiastowym spowodowałoby narażenie przez Zamawiającego na roszczenia osób wobec ZDW w Katowicach a w rezultacie na straty w mieniu publicznym. Oczywistym zatem jest, iż z uwagi na okoliczności konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia świadczenia usług zimowego utrzymania nie istnieje możliwość udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybach podstawowych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O. ,  larix.biuro@matrixpc.pl,  ul. Klonowa 11,  42-700,  Lubliniec,  kraj/woj. śląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500302758-N-2018 z dnia 19-12-2018 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W POWIECIE LUBLINIECKIM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500295359-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka  24, 40-609   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W POWIECIE LUBLINIECKIM

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WD/W/181204/1

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich NR 789, 905, 906, 907, 908 administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w powiecie lublinieckim polegające na wykonywaniu usług odśnieżania i usuwania oblodzeni. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Obmiarze, który stanowi załącznik do zaproszenia do negocjacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90620000-9


Dodatkowe kody CPV:
90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
439626.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
Email wykonawcy: larix.biuro@matrixpc.pl
Adres pocztowy: ul. Klonowa 11
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
474796.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 474796.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 474796.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pełni funkcję zarządcy dróg i jest zobowiązany utrzymywać nawierzchnie dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich. W dniu 26.07.2018 r wszczęło postępowanie przetargowe na bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich w tym odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi w trybie przetargu nieograniczonego obejmujące trzy sezony, tj. 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021, a w ich wyniku podpisano umowy dla trzech powiatów; pozostałe pięć zostało unieważnionych. W dniu 24.09.2018 r zostało ponownie wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla pięciu powiatów unieważnionych w poprzednim postępowaniu, a w jego wyniku zawarte zostały umowy dla czterech powiatów. Postępowanie dla powiatu lublinieckiego zostało unieważnione, gdyż cena złożonej ofert przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówień. Ze względu na prognozowane załamanie pogody i brak wyłonienia wykonawcy pomimo dwukrotnego przetargu, Zamawiający zdecydował o udzieleniu zamówień na odśnieżanie dróg w procedurze z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Oceniając zaistniały stan faktyczny, nie ulega wątpliwości, że zagrożenie związane z możliwością poniesienia strat materialnych w mieniu Zamawiającego, wynikające z nierealizowania zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w powiecie lublinieckim, co może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników dróg stanowi przesłankę konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia. Zaniechanie udzielenia zamówienia i jego wykonywania w trybie natychmiastowym spowodowałoby narażenie przez Zamawiającego na roszczenia osób wobec ZDW w Katowicach a w rezultacie na straty w mieniu publicznym. Oczywistym zatem jest, iż z uwagi na okoliczności konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia świadczenia usług zimowego utrzymania nie istnieje możliwość udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybach podstawowych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 500295359-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: WD/W/181204/1
Data publikacji zamówienia: 2018-12-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W POWIECIE LUBLINIECKIM. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj.
2018-12-18 474 796,00