Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 501939-N-2019 z dnia 2019-01-09 r.

Miasto Kalisz: Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Kalisz, krajowy numer identyfikacyjny 250855877, ul. Główny Rynek  20 , 62-800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Adres:
wyłącznie pokój nr 309 (sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza) mieszczący się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1a w Kaliszu


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu

Numer referencyjny:
WRM.271.01.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu, na podstawie dokumentów określonych w pkt 4.5. SIWZ. 2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m.in.: 1) w branży budowlanej: a) wykonanie dachu, b) dostawę drabiny stalowej z obejmami i montaż na ścianie przy spoczniku klatki schodowej – wyjście na dach, zgodnie z rys. A-07, c) wykonanie obudowy elementów dachu z płyt G-K i zabezpieczenia ogniowego konstrukcji dachu wraz z dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi, d) wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku wraz z dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi, e) wykonanie posadzek z wykładziny kauczukowej (za wyjątkiem pomieszczenia 2.8 i 2.9 na II piętrze) z wywinięciem na ściany jako cokolik o wysokości 10 cm, w tym skucie nierówności betonu i zastosowanie samopoziomującej masy szpachlowej pod wykładzinę w pomieszczeniu 7 na parterze, wykładzina powinna spełniać następujące minimalne parametry: - grubość całkowita: 2-3 mm, - twardość: ≥ 80 Shore A, - odporność na ścieranie przy obciążeniu 5N: ≤ 200 mm3, - wgniecenie cząstkowe: ≤ 0,10 mm, - reakcja na ogień: Bfl-s1, - tłumienność krokowa: ≥ 6 db, f) - własność antypoślizgowa: R9-R10,renowację podłóg drewnianych w pomieszczeniach 2.8 i 2.9 (II piętro) w tym m.in. cyklinowanie, w razie konieczności wymiana pojedynczych desek, trzykrotne lakierowanie (impregnat ognioochronny, ekologiczny – bezzapachowy, przystosowany do obiektów szkolnych), czyszczenie przez szczotkowanie ręczne i malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową kątownika, g) kompleksowe wykonanie robót budowlanych na ostatniej kondygnacji, w tym m.in. posadzek z płytek kamionkowych (gres) i licowania ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych, renowacji i w razie konieczności wymiany części desek oraz zaimpregnowanie antresoli i schodów drewnianych na antresole zgodnie z opisem zawartym w pkt 3.3. Projektu architektoniczno-budowlanego, obsadzenie podokienników – parapetów z konglomeratu gr. min. 2 cm, kratek wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych z wentylatorami, wykonanie okładzin ścian i sufitów z płyt G-K wraz z gruntowaniem, wykonaniem gładzi gipsowych i dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi, h) wykonanie okładzin sufitów z płyt G-K wraz z gruntowaniem, wykonaniem gładzi gipsowych i dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi (na parterze oraz I, II, III piętrze), i) zagruntowanie i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian z płyt G-K (na parterze oraz I, II, III piętrze), j) dostawę i montaż stolarki drzwiowej na IV piętrze (7 szt. skrzydeł i ościeżnic): ościeżnice stalowe, skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, z nawiewem, klamką, szyldem, w tym dwa skrzydła z zamkiem patentowym, wymiar skrzydła 0,90x2,00 m, k) wymianę stolarki drewnianej drzwi na parterze na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzenie na kotwach, wymiar 1,32x2,15 m (1 komplet), l) dostawę i montaż rolety okiennej z czujnikiem dymu o wymiarach 132x230 cm (dokładne miejsce montażu na parterze wskaże Zamawiający), m) wykonanie balustrad i pochwytów pochylni z kształtowników i rur ze stali nierdzewnej – rury fi 48 mm, wysokość 110 cm, z ozdobnymi łączeniami krytymi rozetami, wypełnienie z prętów ozdobnych fi 20/20 mm, stylem nawiązujących do istniejących krat na oknach, n) usunięcie nieczystości powstałych w okresie nieużytkowania budynku, 2) w branży elektrycznej: a) dostawę i montaż złącza ZK-PWP, b) zasilanie budynku (bez wymiany kabla zasilającego), c) modernizację rozdzielnicy głównej, d) wykonanie, zasilenie i montaż rozdzielnic ROW i RUPS, e) wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w klatce schodowej i zamontowanie oprawy zewnętrznej przed wejściem do budynku, f) wykonanie tablicy rozdzielczej, instalacji gniazd 230/400V i instalacji oświetleniowej na ostatniej kondygnacji (poddasze), g) wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej, na ostatniej kondygnacji i przed wejściem do budynku, h) wykonanie instalacji odgromowej budynku, i) wykonanie niezbędnych połączeń wyrównawczych przy wymianie instalacji c.o., j) wykonanie instalacji PEL (punktów elektryczno-logicznych) pod tynkiem w rurkach instalacyjnych karbowanych; trasy ułożenia przewodów prowadzić tak by nie tworzyły one kolizji z instalacją c.o.; sieć logiczną wykonać przewodami UTP kategorii 6 i zakończyć gniazdami RJ 45 kat. 6; po zakończeniu robót dokonać stosownych badań: tłumienia, przesłuchów międzykanałowych, przesłuchów zdalnych między dwiema parami mierzonych w odniesieniu do sygnału źródłowego, rezystancji i impedancji, k) wykonanie szafy GPD (główny punkt dystrybucyjny), l) dostawę i montaż jednostki UPS, m) wykonanie obwodów zasilających dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, n) wykonanie instalacji dla potrzeb oddymiania klatki schodowej (wraz z centralą), 3) w branży sanitarnej: a) wykonanie podejść i montażu: umywalek, pisuarów, misek ustępowych, baterii, uchwytów dla niepełnosprawnych, podgrzewaczy wody, b) wykonanie nowej instalacji c.o., c) przebudowę węzła wodomierzowego, d) dostawę i montaż zaworu pierwszeństwa, 4) zagospodarowanie terenu, w tym: a) plantowanie terenu zielonego wraz z karczowaniem 3 szt. młodych drzew, b) wycięcie drzewa (brzozy) – uzyskanie pozwolenia na wycinkę po stronie Zamawiającego, c) nawiezienie humusu i posianie trawy, d) dostawę i montaż 2 szt. ławek parkowych z oparciem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, ławki stalowo-drewniane, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo i stylem nawiązujące do istniejących krat na oknach, wymiary: wysokość wraz z oparciem 70-80 cm, maksymalna głębokość całkowita 60 cm, długość 170 cm (+/- 5 %), wysokość siedziska 40-45 cm, głębokość siedziska 40-45 cm, minimalna grubość desek drewnianych 3 cm, e) uzupełnienie i wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż jezdni w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, bez wymiany krawężników (zakres został przedstawiony na zdjęciach załączonych do SIWZ). UWAGI: 1. Zakres zamówienia obejmuje tylko roboty budowlane, które pozostały do dokończenia realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Po wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem budynek musi być gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 3. Kolorystykę i wzornictwo materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. 4. Malowanie pomieszczeń należy wykonać po robotach instalacyjnych. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45110000-1
45111100-9
45210000-2
45262321-7
45400000-1
45421131-1
45430000-0
45450000-6
45410000-4
45432114-6
45431000-7
45431100-8
45432111-5
45421146-9
45442100-8
45261210-9
45310000-3
45311000-0
45330000-9
45331210-1
45331000-6
45331100-7
45332400-7
45321000-3
45111291-4
45112710-5
45312310-3
45312311-0
45421145-2
45111220-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 300.000,00 PLN, które będą polegać na powtórzeniu robót składających się na zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy lub kosztorysie inwestorskim. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-07-19


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 1) wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 600.000,00 PLN polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, adaptacji lub remoncie budynku, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona; Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt III.5.1)1) niniejszego ogłoszenia tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego; 2) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i pełnić będzie funkcję kierownika budowy; 3) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności; 4) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności. Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4)1)-7) niniejszego ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1)-7) niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z nich. W przypadku Wykonawców lub innych podmiotów, o których mowa wyżej prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa wyżej w pkt III.4)2)-3) należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich wspólników z osobna, jak i samej spółki. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.4)1) niniejszego ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)2)-4) niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1) niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz należycie wykonanych, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonych, robót budowlanych spełniających warunki o których mowa w pkt III.1.3)1) niniejszego ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Doświadczenie zawodowe); 2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt III.5.1)1) niniejszego ogłoszenia, zostały wykonane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunki o których mowa w pkt III.1.3)2)-4) niniejszego ogłoszenia - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Potencjał osobowy).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; B) w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca), który określa w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; C) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); D) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 29.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady20,00
Wysokość kar umownych20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-01-24, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy przygotować w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera SIWZ. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia nie służy do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dorota Wypych-Żeśko, tel. +48 62 7654 433 (bez prawa do wyjaśniania treści SIWZ). 3. Forma dokumentów, jakie należy złożyć Zamawiającemu określona została w SIWZ. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i pkt III.2.2) niniejszego ogłoszenia, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia – dopuszcza się łączne spełnienie tych warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540012052-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
501939-N-2019

Data:
09/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 250855877, ul. Główny Rynek  20, 62-800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/01/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30/01/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540016329-N-2019 z dnia 25-01-2019 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
501939-N-2019

Data:
09/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 250855877, ul. Główny Rynek  20, 62-800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30/01/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 01/02/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540018742-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
501939-N-2019

Data:
09/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 250855877, ul. Główny Rynek  20, 62-800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 01/02/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/02/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540020710-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
501939-N-2019

Data:
09/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 250855877, ul. Główny Rynek  20, 62-800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4 ppkt 2.1)e)

W ogłoszeniu jest:
2.1)e) wykonanie posadzek z wykładziny kauczukowej (za wyjątkiem pomieszczenia 2.8 i 2.9 na II piętrze) z wywinięciem na ściany jako cokolik o wysokości 10 cm, w tym skucie nierówności betonu i zastosowanie samopoziomującej masy szpachlowej pod wykładzinę w pomieszczeniu 7 na parterze, wykładzina powinna spełniać następujące minimalne parametry: - grubość całkowita: 2-3 mm, - twardość: ≥ 80 Shore A, - odporność na ścieranie przy obciążeniu 5N: ≤ 200 mm3, - wgniecenie cząstkowe: ≤ 0,10 mm, - reakcja na ogień: Bfl-s1, - tłumienność krokowa: ≥ 6 db, - własność antypoślizgowa: R9-R10,

W ogłoszeniu powinno być:
2.1)e) wykonanie posadzek z wykładziny homogenicznej (za wyjątkiem pomieszczenia 2.8 i 2.9 na II piętrze) z wywinięciem na ściany jako cokolik o wysokości 10 cm, w tym skucie nierówności betonu i zastosowanie samopoziomującej masy szpachlowej pod wykładzinę w pomieszczeniu 7 na parterze, wykładzina powinna spełniać następujące minimalne parametry: - grubość całkowita: 2-3 mm, - wgniecenie cząstkowe: ≤ 0,20 mm, - reakcja na ogień: Bfl-s1, - izolacja akustyczna: ≥ 5dB, - własność antypoślizgowa: R9-R10, - odporność barw na światło: ≥ 6,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/02/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08/02/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540023980-N-2019 z dnia 06-02-2019 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
501939-N-2019

Data:
09/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 250855877, ul. Główny Rynek  20, 62-800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4) ppkt 2.1)f)

W ogłoszeniu jest:
f) - własność antypoślizgowa: R9-R10,renowację podłóg drewnianych w pomieszczeniach 2.8 i 2.9 (II piętro) w tym m.in. cyklinowanie, w razie konieczności wymiana pojedynczych desek, trzykrotne lakierowanie (impregnat ognioochronny, ekologiczny – bezzapachowy, przystosowany do obiektów szkolnych), czyszczenie przez szczotkowanie ręczne i malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową kątownika,

W ogłoszeniu powinno być:
f) renowację podłóg drewnianych w pomieszczeniach 2.8 i 2.9 (II piętro) w tym m.in. cyklinowanie, w razie konieczności wymiana pojedynczych desek, trzykrotne lakierowanie (impregnat ognioochronny, ekologiczny – bezzapachowy, przystosowany do obiektów szkolnych), czyszczenie przez szczotkowanie ręczne i malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową kątownika,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08/02/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11/02/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510049886-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Miasto Kalisz: Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501939-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540012052-N-2019, 540016329-N-2019, 540018742-N-2019, 540020710-N-2019, 540023980-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Główny Rynek  20, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WRM.271.01.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu, na podstawie dokumentów określonych w pkt 4.5. SIWZ. 2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m.in.: 1) w branży budowlanej: a) wykonanie dachu, b) dostawę drabiny stalowej z obejmami i montaż na ścianie przy spoczniku klatki schodowej – wyjście na dach, zgodnie z rys. A-07, c) wykonanie obudowy elementów dachu z płyt G-K i zabezpieczenia ogniowego konstrukcji dachu wraz z dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi, d) wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku wraz z dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi, e) wykonanie posadzek z wykładziny homogenicznej (za wyjątkiem pomieszczenia 2.8 i 2.9 na II piętrze) z wywinięciem na ściany jako cokolik o wysokości 10 cm, w tym skucie nierówności betonu i zastosowanie samopoziomującej masy szpachlowej pod wykładzinę w pomieszczeniu 7 na parterze, wykładzina powinna spełniać następujące minimalne parametry: - grubość całkowita: 2-3 mm, - wgniecenie cząstkowe: ≤ 0,20 mm, - reakcja na ogień: Bfl-s1, - izolacja akustyczna: ≥ 5dB, - własność antypoślizgowa: R9-R10, - odporność barw na światło: ≥ 6, f) renowację podłóg drewnianych w pomieszczeniach 2.8 i 2.9 (II piętro) w tym m.in. cyklinowanie, w razie konieczności wymiana pojedynczych desek, trzykrotne lakierowanie (impregnat ognioochronny, ekologiczny – bezzapachowy, przystosowany do obiektów szkolnych), czyszczenie przez szczotkowanie ręczne i malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową kątownika, g) kompleksowe wykonanie robót budowlanych na ostatniej kondygnacji, w tym m.in. posadzek z płytek kamionkowych (gres) i licowania ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych, renowacji i w razie konieczności wymiany części desek oraz zaimpregnowanie antresoli i schodów drewnianych na antresole zgodnie z opisem zawartym w pkt 3.3. Projektu architektoniczno-budowlanego, obsadzenie podokienników – parapetów z konglomeratu gr. min. 2 cm, kratek wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych z wentylatorami, wykonanie okładzin ścian i sufitów z płyt G-K wraz z gruntowaniem, wykonaniem gładzi gipsowych i dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi, h) wykonanie okładzin sufitów z płyt G-K wraz z gruntowaniem, wykonaniem gładzi gipsowych i dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi (na parterze oraz I, II, III piętrze), i) zagruntowanie i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian z płyt G-K (na parterze oraz I, II, III piętrze), j) dostawę i montaż stolarki drzwiowej na IV piętrze (7 szt. skrzydeł i ościeżnic): ościeżnice stalowe, skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, z nawiewem, klamką, szyldem, w tym dwa skrzydła z zamkiem patentowym, wymiar skrzydła 0,90x2,00 m, k) wymianę stolarki drewnianej drzwi na parterze na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzenie na kotwach, wymiar 1,32x2,15 m (1 komplet), l) dostawę i montaż rolety okiennej z czujnikiem dymu o wymiarach 132x230 cm (dokładne miejsce montażu na parterze wskaże Zamawiający), m) wykonanie balustrad i pochwytów pochylni z kształtowników i rur ze stali nierdzewnej – rury fi 48 mm, wysokość 110 cm, z ozdobnymi łączeniami krytymi rozetami, wypełnienie z prętów ozdobnych fi 20/20 mm, stylem nawiązujących do istniejących krat na oknach, n) usunięcie nieczystości powstałych w okresie nieużytkowania budynku, 2) w branży elektrycznej: a) dostawę i montaż złącza ZK-PWP, b) zasilanie budynku (bez wymiany kabla zasilającego), c) modernizację rozdzielnicy głównej, d) wykonanie, zasilenie i montaż rozdzielnic ROW i RUPS, e) wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w klatce schodowej i zamontowanie oprawy zewnętrznej przed wejściem do budynku, f) wykonanie tablicy rozdzielczej, instalacji gniazd 230/400V i instalacji oświetleniowej na ostatniej kondygnacji (poddasze), g) wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej, na ostatniej kondygnacji i przed wejściem do budynku, h) wykonanie instalacji odgromowej budynku, i) wykonanie niezbędnych połączeń wyrównawczych przy wymianie instalacji c.o., j) wykonanie instalacji PEL (punktów elektryczno-logicznych) pod tynkiem w rurkach instalacyjnych karbowanych; trasy ułożenia przewodów prowadzić tak by nie tworzyły one kolizji z instalacją c.o.; sieć logiczną wykonać przewodami UTP kategorii 6 i zakończyć gniazdami RJ 45 kat. 6; po zakończeniu robót dokonać stosownych badań: tłumienia, przesłuchów międzykanałowych, przesłuchów zdalnych między dwiema parami mierzonych w odniesieniu do sygnału źródłowego, rezystancji i impedancji, k) wykonanie szafy GPD (główny punkt dystrybucyjny), l) dostawę i montaż jednostki UPS, m) wykonanie obwodów zasilających dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, n) wykonanie instalacji dla potrzeb oddymiania klatki schodowej (wraz z centralą), 3) w branży sanitarnej: a) wykonanie podejść i montażu: umywalek, pisuarów, misek ustępowych, baterii, uchwytów dla niepełnosprawnych, podgrzewaczy wody, b) wykonanie nowej instalacji c.o., c) przebudowę węzła wodomierzowego, d) dostawę i montaż zaworu pierwszeństwa, 4) zagospodarowanie terenu, w tym: a) plantowanie terenu zielonego wraz z karczowaniem 3 szt. młodych drzew, b) wycięcie drzewa (brzozy) – uzyskanie pozwolenia na wycinkę po stronie Zamawiającego, c) nawiezienie humusu i posianie trawy, d) dostawę i montaż 2 szt. ławek parkowych z oparciem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, ławki stalowo-drewniane, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo i stylem nawiązujące do istniejących krat na oknach, wymiary: wysokość wraz z oparciem 70-80 cm, maksymalna głębokość całkowita 60 cm, długość 170 cm (+/- 5 %), wysokość siedziska 40-45 cm, głębokość siedziska 40-45 cm, minimalna grubość desek drewnianych 3 cm, e) uzupełnienie i wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż jezdni w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, bez wymiany krawężników (zakres został przedstawiony na zdjęciach załączonych do SIWZ). UWAGI: 1.Zakres zamówienia obejmuje tylko roboty budowlane, które pozostały do dokończenia realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową. 2.Po wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem budynek musi być gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 3.Kolorystykę i wzornictwo materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. 4.Malowanie pomieszczeń należy wykonać po robotach instalacyjnych. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45110000-1, 45111100-9, 45111220-6, 45210000-2, 45262321-7, 45400000-1, 45421131-1, 45430000-0, 45450000-6, 45410000-4, 45432114-6, 45431000-7, 45431100-8, 45432111-5, 45421146-9, 45442100-8, 45261210-9, 45310000-3, 45311000-0, 45330000-9, 45331210-1, 45331000-6, 45331100-7, 45332400-7, 45321000-3, 45111291-4, 45112710-5, 45312310-3, 45312311-0, 45421145-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1277980.92

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-INSTALACYJNA „SIMBUD” Rafał Kaczmarek
Email wykonawcy: biuro.simbud@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Juliana Tuwima 8
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1077056.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1077056.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1726401.74
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zam.publ@um.kalisz.pl
tel: 48 627 654 300
fax: +48 627654446
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-01-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 501939-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: WRM.271.01.1.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-01-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 29000 ZŁ
Szacowana wartość* 966 666 PLN  -  1 450 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.kalisz.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-INSTALACYJNA „SIMBUD” Rafał Kaczmarek
ul. Juliana Tuwima 8, 62-800 Kalisz, woj.
2019-03-14 1 077 056,00