Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Realizacja usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu WND-POKL.09.02.00-10-094/11


Numer ogłoszenia: 502418 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zespół Szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu WND-POKL.09.02.00-10-094/11.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług zarządzania i obsługi projektu Kompetencje dla przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu WND-POKL.09.02.00-10-094/11 Cześć 1. Koordynator projektu - zarządzanie projektem - zaangażowanie godzinowe 130 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) kierowanie wykonaniem projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i unii europejskiej, 2) zarządzanie zespołem projektowym, 3) przeprowadzenie szkolenia dla zespołu projektowego w zakresie aktualnie obowiązujących zasad realizacji projektu w ramach POKL, 4) nadzór nad rzetelnym sporządzaniem i terminowym przekazaniem Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność oraz sprawozdań rzeczowych z postępów realizacji projektu, 5) monitoring kwalifikowalności kosztów w projekcie, 6) kontakt z Instytucją Pośredniczącą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu, 7) wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem prac zleconych, 8) nadzór nad dokumentacją projektową, 9) ewaluacja realizacji projektu, 10) nadzór nad ryzykiem oraz wprowadzanie koniecznych zmian, zgodnie z obowiązującymi zasadami wdrażania POKL, 11) promocję projektu oraz informowanie społeczeństwa o realizacji projektu w tym kontakty z mediami, 12) nadzór nad wprowadzaniem danych PEFS 13) organizacja, monitorowanie i ewaluacja zajęć zawodowych i w ramach klubów zainteresowań. 14) nadzór nad rekrutacją i ocena kwalifikowalności uczestników i uczestniczek projektu. 15) przeprowadzenie bezkosztowo szkolenia z zakresu zasad równości szans kobiet i mężczyzn 16) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 2. Asystent koordynatora projektu - prowadzenie dokumentacji i obsługa organizacyjna projektu - zaangażowanie godzinowe 100 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, 2) organizacja, monitorowanie i ewaluacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz w ramach akademii sportu. 3) organizacja biura projektu, 4) nadzorowanie przepływu informacji i dokumentacji projektowej, 5) nadzór nad postępem finansowym i rzeczowym realizacji projektu, 6) sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z asystentem finansowym, 7) przeprowadzenie i udokumentowanie procedury badania rynku w związku z planowanymi zakupami zgodnie z regulaminem zakupów ZS - CEZiU, 8) wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem prac zleconych, 9) archiwizacja dokumentacji projektowej, 10) wspomaganie koordynatora projektu w realizacji jego zadań, 11) przygotowanie wraz z asystentem finansowym rozliczenia projektu, 12) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 3. Asystent finansowy - obsługa finansowa projektu - zaangażowanie godzinowe 100 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu, 2) rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność, w tym sporządzenie końcowego wniosku o płatność, 3) weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania; 4) opisywanie faktur, 5) rozliczanie transz finansowych, 6) niezwłoczne informowanie koordynatora projektu o jakichkolwiek okolicznościach mogących mieć wpływ na zmianę kosztów projektu, 7) archiwizowanie dokumentacji finansowej, 8) kontrola prawidłowego wystawiania rachunków, umów cywilnoprawnych, faktur, 9) monitoring realizacji zobowiązań finansowych oraz realizacji budżetu, 10) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 4. Informatyk - obsługa informatyczna projektu i administrowanie pracownią hotelarsko - informatyczną - zaangażowanie godzinowe 90 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) zarządzanie danymi osobowymi uczestników projektu, 2) wypełnianie formularza PEFS, 3) stosowanie ochrony danych osobowych uczestników projektu, 4) właściwe zabezpieczenie baz danych przez archiwizowanie i kontrolę antywirusową, 5) prowadzenie strony internetowej projektu, 6) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowych na zakup materiałów i sprzętu komputerowego i oprogramowania, 7) rozwiązywanie problemów technicznych wynikających z eksploatacji sprzętu i oprogramowania 8) opracowanie regulaminu korzystania z pracowni hotelarsko - informatycznej, 9) kontrola dostępu do sieciowych dysków serwera, uprawnienia do folderów, plików i partycji, zarządzanie plikami dyskowymi i uprawnieniami użytkowników do nich, 10) planowanie i dokonywanie zmian w konfiguracji pracowni, tzn. zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego, instalacja nowego oprogramowania, 11) pomoc w korzystaniu ze specjalistycznych programów komputerowych 12) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 5. Specjalista ds. wycieczek - obsługa organizacyjna zajęć wyjazdowych - zaangażowanie godzinowe 90 godzin/ miesiąc Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) opracowanie regulaminu zajęć wyjazdowych, 2) opracowanie programów zajęć wyjazdowych, 3) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć wyjazdowych, 4) opracowanie list uczestników zajęć wyjazdowych 5) przydział opiekunów i prowadzących do realizacji zajęć wyjazdowych, 6) organizowanie przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania uczestników zajęć wyjazdowych, 7) rezerwacja noclegów i biletów wstępu, 8) sporządzanie i archiwizacja dokumentacji zajęć wyjazdowych, 9) ewaluacja zajęć wyjazdowych 10) organizowanie wystaw zdjęć z zajęć wyjazdowych, 11) przekazywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej projektu, 12) udział w przygotowaniu konferencji końcowej, 13) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 6. Specjalista ds. kursów - obsługa organizacyjna kursów i szkoleń - zaangażowanie godzinowe 90 godzin/ miesiąc Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) opracowanie regulaminu kursów i szkoleń, 2) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników kursów i szkoleń, 3) przygotowanie dzienników zajęć do kursów i szkoleń, 4) przygotowanie materiałów szkoleniowych, 5) organizacja przejazdu, noclegów i wyżywienia prowadzącym zajęcia, 6) nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów i szkoleń, 7) sprawdzanie prawidłowości wystawionych dokumentów finansowych, 8) archiwizacja dokumentacji kursów i szkoleń, 9) ewaluacja kursów, 10) przekazywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej projektu, 11) udział w przygotowaniu konferencji końcowej, 12) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.42.10.00-1, 75.11.21.00-5, 79.21.10.00-6, 72.00.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 1 - Koordynator projektu: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, b) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, c) posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą, d) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, e) minimum trzyletnie doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym co najmniej jeden zrealizowany i prawidłowo rozliczony projekt w ramach działania 9.2 POKL), f) posiada wiedzę z zakresu koordynowania i realizacji projektów, g) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. h) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla osób dorosłych W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą ad. d. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z załączeniem dokumentu, że praca ta została wykonana należycie. ad. f. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu koordynowania projektów finansowanych ze środków UE (kserokopia), ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . ad.h. dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych Część 2 - Asystent koordynatora projektu: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, b) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, c) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, e) minimum trzyletnie doświadczenie w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym co najmniej jeden zrealizowany i prawidłowo rozliczony projekt w ramach działania 9.2 POKL), f) posiada wiedzę z zakresu koordynowania realizacji projektów, g) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymienione dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z załączeniem dokumentu, że praca ta została wykonana należycie. ad. f. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu koordynowania projektów finansowanych ze środków UE (kserokopia), ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu). Część 3 - Asystent finansowy a) wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub finansów, b) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, c) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, d) poświadczy minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (praca w co najmniej dwóch projektach w ramach POKL), e) biegłe funkcjonowanie w środowisku WINDOWS, f) doświadczenie w prowadzeniu księgowości W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. c. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. d. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z załączeniem dokumentu, że praca ta została wykonana należycie. ad, e. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych studiach informatycznych, kursach z zakresu obsługi programów biurowych ad. f. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument). Część 4 - Informatyk a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie b) posiada kwalifikacje z zakresu informatyki c) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, d) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, e) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, f) poświadczy minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany projekt), g) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. i b. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. c. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. d. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. e. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. f. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z załączeniem dokumentu, że praca ta została wykonana należycie. ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu). Część 5 - Specjalista ds. wycieczek: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, b) posiada stopień nauczyciela co najmniej mianowanego, c) ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych (co najmniej 14 godzinny) d) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, e) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, f) poświadczy minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany projekt), g) posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, h) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych (kserokopia), ad. d. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. e. zaświadczenia ukończenia szkolenia (kserokopia), ad. f. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z załączeniem dokumentu, że praca ta została wykonana należycie. ad. g. dokumenty potwierdzające pracę z młodzieżą (kserokopia umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . ad. h. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu). Część 6 - Specjalista ds. kursów: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, b) posiada stopień nauczyciela co najmniej mianowanego, c) poświadczy znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, d) poświadczy udział w szkoleniu (co najmniej 10 godzin) dotyczącym realizacji projektów w ramach POKL, e) poświadczy minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (co najmniej jeden zrealizowany projekt), f) posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, g) zna specyfikę organizacji pracy środowiska w którym będzie realizowany projekt. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymieniony dokumenty: ad. a. dyplom(y) ukończenia studiów (kserokopie), ad. b. akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), ad. c. oświadczenie o znajomości procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ad. d. zaświadczenia ukończenia szkolenia, ad. e. oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z załączeniem dokumentu, że praca ta została wykonana należycie. ad. f. dokumenty potwierdzające pracę z młodzieżą (kserokopia umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) . ad. g. dokumenty potwierdzające pracę w szkole ponadgimnazjalnej (kserokopia świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający spełnienie ww. wymogu) .


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie osoby do wykonania zamówienia wymienione w punkcie III.3.2, odpowiednie do określonej części zmówienia. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu i zaangażowaniu godzinowym w ramach innych projektów finansowanych w ramach POKL, jak również w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w tym oświadczenie, że łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych w terminie wykonania umowy nie przekroczy 240 godzin miesięcznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób z powodu niewywiązywania się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), d) dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 22.11.2010r.)


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 sekretariat do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Kompetencje dla przyszłości o numerze WND-POKL.09.02.00-10-094/11 realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Rawa Mazowiecka: Realizacja usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 7752 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 502418 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zespół Szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług zarządzania i obsługi projektu Kompetencje dla przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu WND-POKL.09.02.00-10-094/11 Cześć 1. Koordynator projektu - zarządzanie projektem - zaangażowanie godzinowe 130 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) kierowanie wykonaniem projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, 2) zarządzanie zespołem projektowym, 3) przeprowadzenie szkolenia dla zespołu projektowego w zakresie aktualnie obowiązujących zasad realizacji projektu w ramach POKL, 4) nadzór nad rzetelnym sporządzaniem i terminowym przekazaniem Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność oraz sprawozdań rzeczowych z postępów realizacji projektu, 5) monitoring kwalifikowalności kosztów w projekcie, 6) kontakt z Instytucją Pośredniczącą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu, 7) wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem prac zleconych, 8) nadzór nad dokumentacją projektową, 9) ewaluacja realizacji projektu, 10) nadzór nad ryzykiem oraz wprowadzanie koniecznych zmian, zgodnie z obowiązującymi zasadami wdrażania POKL, 11) promocję projektu oraz informowanie społeczeństwa o realizacji projektu w tym kontakty z mediami, 12) nadzór nad wprowadzaniem danych PEFS 13) organizacja, monitorowanie i ewaluacja zajęć zawodowych i w ramach klubów zainteresowań. 14) nadzór nad rekrutacją i ocena kwalifikowalności uczestników i uczestniczek projektu. 15) przeprowadzenie bezkosztowo szkolenia z zakresu zasad równości szans kobiet i mężczyzn 16) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 2. Asystent koordynatora projektu - prowadzenie dokumentacji i obsługa organizacyjna projektu - zaangażowanie godzinowe 100 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, 2) organizacja, monitorowanie i ewaluacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz w ramach akademii sportu. 3) organizacja biura projektu, 4) nadzorowanie przepływu informacji i dokumentacji projektowej, 5) nadzór nad postępem finansowym i rzeczowym realizacji projektu, 6) sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z asystentem finansowym, 7) przeprowadzenie i udokumentowanie procedury badania rynku w związku z planowanymi zakupami zgodnie z regulaminem zakupów ZS - CEZiU, 8) wybór wykonawców i nadzór nad wykonywaniem prac zleconych, 9) archiwizacja dokumentacji projektowej, 10) wspomaganie koordynatora projektu w realizacji jego zadań, 11) przygotowanie wraz z asystentem finansowym rozliczenia projektu, 12) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 3. Asystent finansowy - obsługa finansowa projektu - zaangażowanie godzinowe 100 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu, 2) rzetelne i terminowe sporządzanie wniosków o płatność, w tym sporządzenie końcowego wniosku o płatność, 3) weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania; 4) opisywanie faktur, 5) rozliczanie transz finansowych, 6) niezwłoczne informowanie koordynatora projektu o jakichkolwiek okolicznościach mogących mieć wpływ na zmianę kosztów projektu, 7) archiwizowanie dokumentacji finansowej, 8) kontrola prawidłowego wystawiania rachunków, umów cywilnoprawnych, faktur, 9) monitoring realizacji zobowiązań finansowych oraz realizacji budżetu, 10) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 4. Informatyk - obsługa informatyczna projektu i administrowanie pracownią hotelarsko - informatyczną - zaangażowanie godzinowe 90 godzin/ miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) zarządzanie danymi osobowymi uczestników projektu, 2) wypełnianie formularza PEFS, 3) stosowanie ochrony danych osobowych uczestników projektu, 4) właściwe zabezpieczenie baz danych przez archiwizowanie i kontrolę antywirusową, 5) prowadzenie strony internetowej projektu, 6) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowych na zakup materiałów i sprzętu komputerowego i oprogramowania, 7) rozwiązywanie problemów technicznych wynikających z eksploatacji sprzętu i oprogramowania 8) opracowanie regulaminu korzystania z pracowni hotelarsko - informatycznej, 9) kontrola dostępu do sieciowych dysków serwera, uprawnienia do folderów, plików i partycji, zarządzanie plikami dyskowymi i uprawnieniami użytkowników do nich, 10) planowanie i dokonywanie zmian w konfiguracji pracowni, tzn. zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego, instalacja nowego oprogramowania, 11) pomoc w korzystaniu ze specjalistycznych programów komputerowych 12) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 5. Specjalista ds. wycieczek - obsługa organizacyjna zajęć wyjazdowych - zaangażowanie godzinowe 90 godzin/ miesiąc Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) opracowanie regulaminu zajęć wyjazdowych, 2) opracowanie programów zajęć wyjazdowych, 3) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć wyjazdowych, 4) opracowanie list uczestników zajęć wyjazdowych 5) przydział opiekunów i prowadzących do realizacji zajęć wyjazdowych, 6) organizowanie przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania uczestników zajęć wyjazdowych, 7) rezerwacja noclegów i biletów wstępu, 8) sporządzanie i archiwizacja dokumentacji zajęć wyjazdowych, 9) ewaluacja zajęć wyjazdowych 10) organizowanie wystaw zdjęć z zajęć wyjazdowych, 11) przekazywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej projektu, 12) udział w przygotowaniu konferencji końcowej, 13) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej. Cześć 6. Specjalista ds. kursów - obsługa organizacyjna kursów i szkoleń - zaangażowanie godzinowe 90 godzin/ miesiąc Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: 1) opracowanie regulaminu kursów i szkoleń, 2) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników kursów i szkoleń, 3) przygotowanie dzienników zajęć do kursów i szkoleń, 4) przygotowanie materiałów szkoleniowych, 5) organizacja przejazdu, noclegów i wyżywienia prowadzącym zajęcia, 6) nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów i szkoleń, 7) sprawdzanie prawidłowości wystawionych dokumentów finansowych, 8) archiwizacja dokumentacji kursów i szkoleń, 9) ewaluacja kursów, 10) przekazywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej projektu, 11) udział w przygotowaniu konferencji końcowej, 12) dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.42.10.00-1, 75.11.21.00-5, 79.21.10.00-6, 72.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Kompetencje dla przyszłosci o numerze WND-POKL.09.02.00-10-094/11 realizowany w Zespole Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Koordynator projektu - zarządzanie projektem


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agata Lipska, ul.Feliksów 27, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 97461,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  70200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  66420,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  70200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Asystent koordynatora projektu - prowadzenie dokumentacji i obsługa organizacyjna projektu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Kawałek, ul. Solidarności 1/51, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64494,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  32400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Asystent finansowy - obsługa finansowa projektu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Włodzimierz Matysiak, Cielądz 110/I/13, 96-214 Cielądz, kraj/woj. łódzkie.
 • Spółka konsultingowo-szkoleniowa Greecon Sp. z o.o., ul.Brzeźna 5, 98-100 Łask, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 47268,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  32400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44280,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Informatyk - obsługa informatyczna projektu i administrowanie pracownią hotelarsko - informatyczną


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Gruchała, ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26859,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33300,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Specjalista ds. wycieczek - obsługa organizacyjna zajęć wyjazdowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marta Kwestarz, ul. Głowackiego 35, 99-420 Łyszkowice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45603,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  32400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Specjalista ds. kursów - obsługa organizacyjna kursów i szkoleń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Zientara, ul. Fredry 11, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52245,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  32400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32400,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 50241820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 557 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
75112100-5 Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu
79211000-6 Usługi księgowe
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Koordynator projektu - zarządzanie projektem Agata Lipska
ul.Feliksów 27, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2013-01-07 70 200,00
Asystent koordynatora projektu - prowadzenie dokumentacji i obsługa organizacyjna projektu Ewa Kawałek
ul. Solidarności 1/51, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-01-07 32 400,00
Asystent finansowy - obsługa finansowa projektu Włodzimierz Matysiak
Cielądz 110/I/13, 96-214 Cielądz, woj. łódzkie
2013-01-07 16 200,00
Asystent finansowy - obsługa finansowa projektu Spółka konsultingowo-szkoleniowa Greecon Sp. z o.o.
ul.Brzeźna 5, 98-100 Łask, woj. łódzkie
2013-01-07 16 200,00
Informatyk - obsługa informatyczna projektu i administrowanie pracownią hotelarsko - informatyczną Krzysztof Gruchała
ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-01-07 33 300,00
Specjalista ds. wycieczek - obsługa organizacyjna zajęć wyjazdowych Marta Kwestarz
ul. Głowackiego 35, 99-420 Łyszkowice, woj. łódzkie
2013-01-07 32 400,00
Specjalista ds. kursów - obsługa organizacyjna kursów i szkoleń Agnieszka Zientara
ul. Fredry 11, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-01-07 32 400,00