Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 503902-N-2019 z dnia 2019-01-16 r.

Gmina Lublin: „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lublin, krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1 , 20-109   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (URL): https://lublin.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lublin.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych Pl. Litewski 1, pok. nr 3, 20-080 Lublin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny:
ZP-P-I.271.153.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie zagospodarowania 22,00 ha terenu Parku Ludowego w tym: 1) rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z rewitalizacją Parku, 2) wykonanie kompleksowej gospodarki zielenią obejmującej niezbędne wycinki drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni i nasadzenia nowych gatunków roślinności, w tym roślin wodnych w dydaktycznym ogrodzie roślin wodnych oraz zagospodarowanie trawników, 3) niwelację terenu, 4) budowę: a) alejek parkowych z wejściami do Parku, b) ciągów pieszych i pieszo – rowerowych, c) ścieżek dydaktycznych, d) placów, e) zejść do rzeki, f) zjazdów z dróg publicznych, 5) budowę przystanku kajakowego, 6) budowę kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Bystrzycą wraz z instalacją elektrycznej iluminacji świetlnej, 7) budowę budynków obsługowo – sanitarnych, 8) przebudowę i budowę uzbrojenia podziemnego oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do obsługi obszaru Parku, 9) budowę stref wypoczynku obejmujących m. in.: place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie, 10) budowę wybiegów dla psów, 11) wykonanie obiektów małej architektury, 12) budowę oświetlenia terenu i iluminacji, 13) budowę monitoringu oraz systemu bezprzewodowego dostępu do internetu (Hot-Spot), 14) wykonanie dydaktycznego ogrodu wodnego oraz dydaktycznego ogrodu roślin wodnych, 15) wykonanie systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla Parku, 16) wykonanie systemów informacyjnych, regulaminów i tablic, 17) wykonanie tablicy pamiątkowej (1 szt.) i informacyjnej (1 szt.) o dofinansowaniu inwestycji ze środków europejskich.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111000-8
45111291-4
45111300-1
45112000-5
45112710-5
45112720-8
45112711-2
45112712-9
45200000-9
45221000-2
45222300-2
45223210-1
45231300-8
45232152-2
45232430-5
45233000-9
45262310-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45314000-1
45315300-1
45331100-7
45317300-5
45331210-1
45332000-3
45332200-5
45332400-7
45400000-1
32360000-4
32400000-7
35121000-8
45100000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej polegającej na: - budowie lub przebudowie terenów parkowych o obszarze co najmniej 1,00 ha lub - budowie lub przebudowie przestrzeni publicznych obejmujących tereny zielone o powierzchni terenu zielonego co najmniej 1,00 ha, o wartości robót budowlanych brutto co najmniej 5 000.000,00 zł (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w tym obejmującej roboty w branży zieleniarskiej w zakresie pielęgnacji zieleni i/lub wykonania nowych nasadzeń o wartości robót brutto minimum 200 000,00 PLN (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 200 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę oświetlenia przestrzeni publicznej zewnętrznej o wartości brutto co najmniej 500.000,00 zł, (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 500 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów),  nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 3 wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę parkingów i/lub placów i/lub chodników o nawierzchni asfaltowej o wartości brutto co najmniej 1 000.000,00 zł (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 4 wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę mostów lub kładek pieszych lub pieszo-rowerowych o wartości brutto co najmniej 1 000.000,00 zł (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 5 dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej, b) inżynieryjnej mostowej i drogowej c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U.2018.1202 – j.t.);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie 1) minimum 1 roboty budowlanej polegającej na: - budowie lub przebudowie terenów parkowych o obszarze co najmniej 1,00 ha lub - budowie lub przebudowie przestrzeni publicznych obejmujących tereny zielone o powierzchni terenu zielonego co najmniej 1,00 ha, o wartości robót budowlanych brutto co najmniej 5 000.000,00 zł (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w tym obejmującej roboty w branży zieleniarskiej w zakresie pielęgnacji zieleni i/lub wykonania nowych nasadzeń o wartości robót brutto minimum 200 000,00 PLN (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 200 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2) wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę oświetlenia przestrzeni publicznej zewnętrznej o wartości brutto co najmniej 500.000,00 zł, (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 500 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów),  nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 3) wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę parkingów i/lub placów i/lub chodników o nawierzchni asfaltowej o wartości brutto co najmniej 1 000.000,00 zł (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 4) wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę mostów lub kładek pieszych lub pieszo-rowerowych o wartości brutto co najmniej 1 000.000,00 zł (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej, b) inżynieryjnej mostowej i drogowej c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z dokumentami – dowodami, dotyczącymi oferowanych rozwiązań równoważnych, potwierdzającymi równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokument, o którym mowa w ppkt 8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 9 stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszym paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. Zaliczki będą udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986) na pisemny wniosek Wykonawcy. Zaliczka stanowi płatność na poczet wynagrodzenia Wykonawcy jakie należne będzie za wykonane i odebrane roboty i rozliczana będzie na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2. Pierwsza zaliczka może być udzielona nie wcześniej niż po zrealizowaniu zgodnie z harmonogramem – rzeczowo finansowym robót o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto. 3. Kolejne zaliczki mogą być udzielane nie wcześniej niż 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki. W roku 2020 ostatnia zaliczka może być udzielona nie później niż 3 miesiące przed planowanym zakończeniem robót, lecz nie wcześniej niż 14 dni po rozliczeniu zaliczki udzielonej w roku poprzedzającym. 4. Zamawiający udzieli zaliczek według następujących zasad: 1) wartość jednorazowej zaliczki nie może być większa niż 1 000 000,00 zł brutto, 2) w roku 2019 w wysokości do 60 % wartości limitu rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót, z zastrzeżeniem ograniczenia wynikającego z § 7 ust. 6, 3) wysokość udzielanych zaliczek na realizację robót budowlanych nie może przekraczać wartości tych robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót , 4) wniosek o zaliczkę powinien być zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym robót , i zawierać w szczególności: a) zakres robót budowlanych, które będą podlegały zaliczkowaniu, b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane, c) kwotę wnioskowanej zaliczki, d) kosztorys na roboty, o których mowa w lit. a), sporządzony na podstawie wykazu scalonych elementów (etapów) robót. 6) Zamawiający rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku, 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zaliczki w kwocie niższej niż wnioskowana, w zależności od posiadanych środków finansowych w danym okresie. 5. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie Zamawiającemu 100 % zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z terminem ważności 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót. 6. W przypadku, gdy z przesunięciem terminu realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie będzie traciło ważność, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia na wartość udzielonej zaliczki przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia. Koszt przedłużenia zabezpieczenia na wartość udzielonej zaliczki ponosi Wykonawca. 7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w protokole ich odbioru. 8. Oryginały gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca składa u Zamawiającego w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin. 9. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący: 1) udzieloną zaliczkę Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć nie później niż 3 miesiące od daty jej udzielenia z zastrzeżeniem, że ostatnią udzieloną zaliczkę Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym planowane zakończenie robót, 2) rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktur za właściwie wykonane i odebrane roboty w wysokości i terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót , 3) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót wraz z protokołem ich odbioru, 4) Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie; przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu ważności gwarancji. 10. Nierozliczone w ustalonym terminie zaliczki wyłączając sytuacje opisane w ust. 9 pkt 4 spowodują niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego do gwaranta o jej zwrot w wysokości udzielonej, a nierozliczonej zaliczki. 11. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości otrzymanej zaliczki. 12. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem odbioru robót budowlanych przez inspektorów nadzoru Zamawiającego i Wykonawcę na kwotę nie niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane. 13. W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robót lub naliczenia kar umownych za ich nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwróci całą lub część pobranej zaliczki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z zaliczkowanych robót lub naliczeniu kar. Zamawiający może dokonać rozliczenia zwrotu w/w kwoty zaliczki poprzez potrącenie z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Postanowienia ust. 11 stosuje się odpowiednio. 14. Warunkiem wypłacenia przez Zamawiającego drugiej i kolejnych zaliczek jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 7 ust. 9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę kolejnych zaliczek w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 15. Rozliczenie robót budowlanych nie podlegających zaliczkowaniu będzie się odbywało na zasadach określonych w § 7 umowy. 16. Do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 10, 2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1), 3) zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża bądź w przypadku, gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy bądź konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie, stanie się niemożliwe (w szczególności: niedostępność na rynku lub wycofanie z rynku) bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy bądź w przypadku konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, d) przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody, trwających łącznie ponad 7 dni, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust.10, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów w dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, i) konieczności zmiany finansowania, j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, k) konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych, skutkujących wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową, l)realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających konieczność koordynacji tych robót z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, ł) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3) lub 4), 6) zmiana treści wykazu scalonych elementów (etapów) robót w przypadku: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2), b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 8), c) konieczności rozbicia (uszczegółowienia) poszczególnych pozycji elementów wykazu na podpozycje, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami rozliczenia robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu odbiorowego, 7) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego: a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt. 2), b) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3), 4) lub 5), c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 8), d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, e) konieczności rozbicia (uszczegółowienia) poszczególnych pozycji harmonogramu na podpozycje, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami rozliczenia robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu odbiorowego, 8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, e) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3) lub 4), 9) zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom, o którym mowa w § 5 ust. 1a lub zmiana Podwykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1b. 3. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego lub w zakresie wynikającym z cofnięcia środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania, które miały być przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapisów § 12 ust. 11, - ad pkt. 2) – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową w § 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementów (etapów) robót i harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, - ad pkt 3) – zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, - ad pkt. 4) - zamiana na inne materiały budowlane, urządzenia posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, - ad pkt. 5) – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. d) – o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody, trwających łącznie ponad 7 dni, lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. f) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, lit. g) – o okres niezbędny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian projektowych, lit. h) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. i) – o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta), lit. j) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lit. k) - o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań archeologicznych, lit. l) – o okres niezbędny na wykonanie robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy (zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrębną umową), lit. ł) – o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności, - ad pkt. 6) – zmiana treści wykazu scalonych elementów (etapów) robót: lit. a) - z jednoczesną zmianą (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 1) i 2), lit. b) - z jednoczesną zmianą wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 8), lit. c) – w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesu publicznego, - ad pkt. 7) – zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego: lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 1) i 2), lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 8), lit. d) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, lit. e) - w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesu publicznego, - ad pkt. 8) – zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: lit. a) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, lit. b) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników/usługobiorców świadczących roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników/usługobiorców świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (wielkości etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, lit. c) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego przez Wykonawcę w związku ze zmianą przepisów w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; kwota wynagrodzenia odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia winien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których wyżej mowa na kalkulację wynagrodzenia;, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do ZUS / KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu wielkości etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, lit. d) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z dokonywaniem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do pracowników świadczących roboty objęte niniejszą umową; kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,; wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia winien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których wyżej mowa na kalkulację wynagrodzenia; Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy, lit. e) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad pkt 3) i 4), o różnicę wartości robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń, ustaloną przez Strony stosownym protokołem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów lub innych nośników cenotwórczych, - ad pkt 9) - na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986) oraz w niniejszej umowie. 3. Poza przypadkami, o których mowa w pkt. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018.1986) wraz z ewentualną zmianą treści wykazu scalonych elementów (etapów) robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo – finansowego (załącznik Nr 2 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniałych okoliczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-01-31, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury jest p. Małgorzata Kubiczek, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 13. 2.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 2.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 2.2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 2.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 2.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 18.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2.6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 2.7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2.8.Posiada Pani/Pan: 2.8.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 2.8.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 2.8.3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 2.8.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 2.9.nie przysługuje Pani/Panu: 2.9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2.9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 2.9.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540017278-N-2019 z dnia 28-01-2019 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
503902-N-2019

Data:
16/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1, 20-109   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2.

W ogłoszeniu jest:
„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 31.01.2018 godzina: 11:30”

W ogłoszeniu powinno być:
„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 04.02.2018 godzina: 11:30”

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540020840-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
503902-N-2019

Data:
16/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1, 20-109   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 31.01.2018 godzina: 11:30

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 07.02.2018 godzina: 11:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540022072-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
503902-N-2019

Data:
16/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1, 20-109   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 31.01.2019 godzina:11:30

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 11.02.2019 godzina:11:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510047516-N-2019 z dnia 12-03-2019 r.
Gmina Lublin: „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LO

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503902-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540017278-N-2019; 540020840-N-2019;540022072-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1, 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP-P-I.271.153.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie zagospodarowania 22,00 ha terenu Parku Ludowego w tym: 1) rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z rewitalizacją Parku, 2)wykonanie kompleksowej gospodarki zielenią obejmującej niezbędne wycinki drzew i krzewów,zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni i nasadzenia nowych gatunków roślinności, w tym roślin wodnych w dydaktycznym ogrodzie roślin wodnych oraz zagospodarowanie trawników, 3) niwelację terenu, 4) budowę: a) alejek parkowych z wejściami do Parku, b) ciągów pieszych i pieszo – rowerowych, c) ścieżek dydaktycznych, d) placów, e) zejść do rzeki, f) zjazdów z dróg publicznych, 5)budowę przystanku kajakowego, 6) budowę kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Bystrzycą wraz z instalacją elektrycznej iluminacji świetlnej, 7) budowę budynków obsługowo – sanitarnych, 8)przebudowę i budowę uzbrojenia podziemnego oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do obsługi obszaru Parku, 9) budowę stref wypoczynku obejmujących m. in.: place zabaw,place do ćwiczeń i siłownie, 10) budowę wybiegów dla psów, 11) wykonanie obiektów małej architektury, 12) budowę oświetlenia terenu i iluminacji, 13) budowę monitoringu oraz systemu bezprzewodowego dostępu do internetu (Hot-Spot), 14) wykonanie dydaktycznego ogrodu wodnego oraz dydaktycznego ogrodu roślin wodnych, 15) wykonanie systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla Parku, 16) wykonanie systemów informacyjnych, regulaminów i tablic, 17) wykonanie tablicy pamiątkowej (1 szt.) i informacyjnej (1 szt.) o dofinansowaniu inwestycji ze środków europejskich

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45223210-1, 45231300-8, 45232152-2, 45232430-5, 45233000-9, 45262310-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45314000-1, 45315300-1, 45331100-7, 45317300-5, 45331210-1, 45332000-3, 45332200-5, 45332400-7, 45400000-1, 32360000-4, 32400000-7, 35121000-8, 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:
„Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
22741906.57

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Budimex Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stawki 40
Kod pocztowy: 01-040
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
34383000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34383000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37747403.86
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@lublin.eu
tel: 814 663 000
fax: 814 663 001
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-01-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 503902-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP-P-I.271.153.2018
Data publikacji zamówienia: 2019-01-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 300000 ZŁ
Szacowana wartość* 10 000 000 PLN  -  15 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://lublin.eu
Informacja dostępna pod: http://bip.lublin.eu
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Budimex Spółka Akcyjna
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, woj.
2019-03-11 34 383 000,00