Ogłoszenie nr 504227-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Gmina Dobrzany: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dobrzany, krajowy numer identyfikacyjny 81168567400000, ul. Ul. Staszica  1 , 73130   Dobrzany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 562 02 01, e-mail zamowienia.publiczne@dobrzany.pl, faks 91 561 02 04.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dobrzany.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.dobrzany.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.dobrzany.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres
nie dotyczy


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, osobiście - w pok. nr 3/4 Urzędu Miejskiego w Dobrzanach
Adres:
Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany

Numer referencyjny:
ZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

nie dotyczyII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace i czynności niezbędne do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany.


II.5) Główny kod CPV:
90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90511000-2
90511200-4
90511300-5
90512000-9
90533000-2
90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
nie dotyczy
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże że: a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie: ­ 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, ­ 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, ­ 15 01 04 Opakowania z metali, ­ 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe, ­ 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe, ­ 15 01 07 Opakowania ze szkła, ­ 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne), ­ 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, ­ 16 01 03 zużyte opony, ­ 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, ­ 17 01 02 Gruz ceglany, ­ 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, ­ 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, ­ 17 02 01 Drewno, ­ 17 02 02 Szkło, ­ 17 02 03 Tworzywa sztuczne, ­ 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, ­ 20 01 01 Makulatura, ­ 20 01 02 Szkło, ­ 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, ­ 20 01 14* Kwasy, ­ 20 01 15 * Alkalia, ­ 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, ­ 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, ­ 20 01 23* Urządzenia zawierające freony, ­ 20 01 27 * Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, ­ 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, ­ 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, ­ 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, ­ 20 01 31 * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, ­ 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31, ­ 20 01 33 * Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie, ­ 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33, ­ 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 21 23 zawierające niebezpieczne składniki, ­ 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 20 01 21, 20 01 23 oraz 21 01 35 ­ 20 01 39 Tworzywa sztuczne, ­ 20 01 40 Metale, ­ 20 01 80 Środki ochrony roślin, inne niż wymienione 20 01 19, ­ 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, ­ 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, ­ 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe. b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczący odbioru odpadów określonych w lit. a powyżej.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule "spełnia - nie spełnia"

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte Wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługę odbioru i zagospodarowania lub odbioru i przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych, która była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 500 Mg oraz odpadów selektywnie gromadzonych o łącznej masie 150 Mg. b) posiada narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia technicznych niezbędne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi zasobami. Nazwa i opis wymaganego sprzętu wraz z wymaganą ilością: -Pojazd specjalistyczny przystosowany do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 1 -Pojazd specjalistyczny przystosowany do odbioru segregowanych odpadów komunalnych 1 -Pojazd do odbioru kontenerów przystosowanych do transportu wozami hakowymi i bramowymi 1 Razem: 3 Pojazdy muszą być wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu samochodu oraz ich weryfikację. c) dysponuje co najmniej jedną bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule "spełnia - nie spełnia"

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument składany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. Jeżeli wezwanie dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa powyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie opisanym w ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszego rozdziału, 2) oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczący odbioru odpadów określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszego rozdziału, wraz z podaniem numeru rejestrowego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ); 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie minimum 1 usługę odbioru i zagospodarowania lub odbioru i przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych, która była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 500 Mg oraz odpadów selektywnie gromadzonych o łącznej masie 150 Mg, z podaniem ich wielkości, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Uwaga : Należy wykazać i przedłożyć dowody wykonania usług w liczbie i przedmiocie wystarczającym do wykazania spełniania opisanego wyżej warunku. Uwaga : W przypadku gdy Zamawiający – Gmina Dobrzany jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których powyżej mowa. 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia. (załącznik nr 4 do SIWZ). Nazwa i opis wymaganego sprzętu wraz z wymaganą ilością: - Pojazd specjalistyczny przystosowany do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 1 - Pojazd specjalistyczny przystosowany do odbioru segregowanych odpadów komunalnych 1 - Pojazd do odbioru kontenerów przystosowanych do transportu wozami hakowymi i bramowymi 1 Razem: 3 Pojazdy muszą być wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu samochodu oraz ich weryfikację. 5) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo – transportowej – załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2a i nr 2b do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4) Wykaz instalacji, a w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będzie przekazywać odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Uwaga 1: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1 – 7 do SIWZ). Uwaga 2: w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Uwaga nr 4 (dotycząca wykonawców zagranicznych) 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany, zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 1, 5-6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Europejski standard emisji spalin40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy wynikające ze zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na sposób wykonania lub koszt zamówienia np. zmianę w wysokości podatku VAT. 3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 oraz 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy. 5. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy. 6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). 8. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Kamila Dziwińska Tel. 915620202 wew. 35 Uwaga – ostateczny kształt i treść umowy może być uzupełniona o uszczegóławiające zapisy wynikające z oferty, o dodatkowe zapisy lub korekty redakcyjne lub o dodatkowe zapisy wynikające z zakresu ewentualnego podwykonawstwa lub o inne postanowienia nie mające charakteru istotnego.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto: PKO BP SA Stargard 44 1020 4867 0000 1302 0007 9913, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostaną zgodnie z ustawą. 4. W przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji – Gwaranacja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna i bezwarunkowo realizowana na pierwsze żądanie beneficjenta – bez konieczności udowadniania wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń. Gwarancja nie może w szczególności zawierac zapisów warunkujących wypłacenie Zamawiającemu gwarantowanej kwoty od obowiązku: - wykazywania szczegółowych powodów żądania wypłaty z tytułu gwarancji, - wykazywania przez Zamawiającego bezspornego charakteru nalezności, - wykazywania uznania należności przez Wykonawcę, - informawania o zmianach umowy, - wykazywania sposobu kalkulacji żądanej z tytułu gwarancji kwoty, pod rygorem nie przyjęcia przedłożonej gwarancji. 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może wyłączać żadnych kar umownych z zakresu gwarancji zabezpieczenia, a kwota gwarancji nie może ulegać zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy. Niedopuszczalne jest narzucanie Zamawiającemu obowiązku informowania Gwaranta o jakichkolwiek zmianach umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności uzależnianie wypłaty zabezpieczenia od akceptacji przez Gwaranta poczynionych zmian umowy. Gwarancja winna gwarantować Zamawiającemu zapłatę za wszystkie powstałe w okresie ważności gwarancji zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – pod rygorem nie przyjęcia przedlożonej gwarancji. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji treści gwarancji. 7. Zabezpieczenie w pieniądzu wnoszone zostaje najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy wynikające ze zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na sposób wykonania lub koszt zamówienia np. zmianę w wysokości podatku VAT, 3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 oraz 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500024860-N-2018 z dnia 02-02-2018 r.
Gmina Dobrzany: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504227-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Informacje dodatkowe:

nie dotyczy


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dobrzany, Krajowy numer identyfikacyjny 81168567400000, ul. Ul. Staszica  1, 73130   Dobrzany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 562 02 01, e-mail zamowienia.publiczne@dobrzany.pl, faks 91 561 02 04.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dobrzany.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace i czynności niezbędne do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90500000-2


Dodatkowe kody CPV:
90511000-2, 90511200-4, 90511300-5, 90512000-9, 90533000-2, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
885900.98

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Remondis Szczecin Sp. z o.o.
Email wykonawcy: szczecin@remondis.pl
Adres pocztowy: ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35 71-005 Szczecin
Kod pocztowy: 71-005
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
724865.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 724865.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 897446.95
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy
 

Adres: Ul. Staszica, 73-130 Dobrzany
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@dobrzany.pl
tel: 91 562 02 01
fax: 91 561 02 04
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-01-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 504227-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.1.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-01-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 524 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.dobrzany.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.dobrzany.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany Remondis Szczecin Sp. z o.o.
ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35 71-005 Szczecin, 71-005 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
2018-02-02 724 865,00